Vezetői megbízás visszavonása és eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatás jogutódlás esetén

Kérdés: Közművelődési intézmény vagyunk. Az önkormányzat döntése alapján 2015. április 1-jétől egy másik közművelődési intézmény gazdasági feladatait is a mi szervezetünk látja el. A másik intézménynél a gazdasági vezető megbízását visszavonták, ő azonban nem akar nálunk gazdasági szakalkalmazottként dolgozni. Hogyan kell rendezni az ő helyzetét, milyen jogai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...döntésre. A vezetői megbízás visszavonása esetén az érintettet az eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. Amennyiben az érintett közalkalmazotti jogviszonyát az eredeti szervezetnél nem szüntették meg átszervezés, létszámcsökkentés címén, őt a másik - jogutód.....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Intézmény által ellátott feladatok kiszervezése és annak munkajogi vonatkozásai

Kérdés: Az intézményünk által ellátott feladatokat egy cég veszi át. Mire jogosult az a közalkalmazott, aki nem szeretne átmenni a céghez dolgozni? Jár-e részére felmentési idő, végkielégítés? Köteles-e a cég átvenni a dolgozókat? Mi történik azzal a dolgozóval, aki az átadás tervezett időpontját köve­tően jogosult lesz a nők negyvenéves öregségi nyugdíjára, ezért jogviszonyát felmentéssel szüntetnék meg erre tekintettel még az átadást megelőzően? Kinek kell kifizetni részére a járandóságokat, meddig terjed a felmentési ideje?
Részlet a válaszából: […] ...harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás időpontjáról, okáról és közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági.....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.

"Nők 40 éves nyugdíjához" szükséges jogosultsági idő megszerzése

Kérdés: A Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. A fenti jogszabály alapján a közalkalmazott csak akkor kérheti a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetését (nők 40 éves jogosultsági idővel való nyugdíjba vonulása esetén), ha már a 40 év szolgálati időt megszerezte? A dolgozó 2014 márciusában fog rendelkezni 40 év szolgálati idővel, és kéri közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését 2014. április 30-ával. Felmentési ideje (8 hónap) 2013. szeptember 1-jétől 2014. április 30-ig tartana, a Kjt. 33. §-ának (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jétől kezdődően 2014. április 30-ig lenne mentesítve a munkavégzés alól. Vagy a felmentési idő kezdőnapja csak akkor kezdődhet, mikor már a 40 év szolgálati időt ténylegesen megszerezte, vagyis 2014. áprilistól indulna a nyolc hónap?
Részlet a válaszából: […] ...az a kérdésben is szerepel, a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a "nők negyvenéves öregségi nyugdíjára" való jogosultság feltételét legkésőbb a felmentési idő leteltekor...Ahogyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Jogutód nélküli megszűnés esetén a közalkalmazottat megillető juttatások

Kérdés: Kistérségi társulás munkaszervezetének közalkalmazottja vagyok 2006-tól. Az utolsó társulási tanács ülésén született határozat szerint a munkaszervezet jogutód nélkül szűnik meg, illetve tevékenységét megszűnése miatt 2013. január 1-jétől nem folytatja. A munkaszervezet-vezető tájékoztatása szerint ebben az esetben a munkáltató a dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát nem felmentéssel szünteti meg, ezért nincs felmentési idő. Akkor hogyan szünteti meg? Amennyiben mégis felmentéssel szűnik meg a munkaviszony, nem jár felmentési idő 2013-ban?
A közalkalmazotti törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B. §-aiban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták. Ez a jogszabályhely nem vonatkozik az én esetemre?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint a közalkalmazotti jogviszony megszűnik a munkáltató jog­utód nélküli megszűnésével. Amennyiben a munkaszervezet a vonatkozó határozat szerint jogutód nélkül szűnik meg, a munkaszervezetnél fennálló valamennyi...A Kjt. 25....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.