Szennyvízberuházás áfa-visszaigénylése

Kérdés: Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani szennyvízkezelés megoldására csatornahálózat kiépítésére. A pályázatban lehetőség van nettó támogatást kérni. Jelen pillanatban az önkormányzat adószáma egyes, nem tartozik áfakörbe, áfát visszaigényelni nem tud. Az önkormányzat 2020. évi bevételei az alábbiak szerint tevődnek össze: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek. Önkormányzatunk a teljes szennyvízcsatornára és a szennyvíztelepre üzembérleti szerződést kötne egy zrt.-vel, így ugyan minimális, de áfás bevételünk keletkezik. A beruházás áfáját teljes egészében levonásba helyeznénk, azaz a projektre csak nettó támogatást szeretnénk igénybe venni. Kérem szíves tájékoztatásukat a levonható és visszaigényelhető áfa vonatkozásában!
Részlet a válaszából: […] Arra az információra alapozva, mely szerint önkormányzatuk a beruházás nyomán létrejövő szennyvízcsatornát és -telepet az Áfa-tv. szerint adóköteles gazdasági tevékenység folytatása érdekében kívánja használni, egyéb módon hasznosítani, olyan oknak számít, ami az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Áfa-visszaigénylés önellenőrzéssel

Kérdés: Önkormányzatunk 100 százalékos tulajdonában lévő kft. havi áfabevallásra kötelezett. A kft. áfabevallásában nem adta meg a visszaigénylés jogcímkódját, így a következő adómegállapítási időszakra átvihető követelése keletkezett. Az adott időszak vonatkozásában a kft. néhány hónappal később önellenőrzést kénytelen végrehajtani, amely során az általa fizetendő áfa összege növekszik. A tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható adónak helyesbített különbözete még így is negatív, a visszaigénylésre jogosító összeg értékhatár feletti. Ilyen esetben a kft. vizsgálhatja-e az önellenőrzés időpontjában a visszaigénylési jogosultságát, vagy következő időszakra átvihető követelésként kell kezelnie az önellenőrzés eredményeként megváltozott negatív különbözetet?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 131. §-ának (2) bekezdése alapján az adó­alany az adott adómegállapítási időszakban megállapított negatív különbözetet választása szerint vagy továbbgörgeti a következő adómegállapítási időszakra, vagy visszaigényli az állami adóhatóságtól (feltéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Követeléselengedés

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) üzleti partnere, a felek közötti megállapodás értelmében, követelése egy részét elengedi. Ebben az esetben az adó-visszaigénylési joggal összefüggő megfizetettségi feltétel hogyan értelmezhető, hogyan vehető számításba?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 65. §-a szerint termék értékesítése, szolgáltatásnyújtása esetében az adó alapja – ha e törvény másként nem rendelkezik – apénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár atermék beszerzőjétől, szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Áfa-visszaigénylési jog gyakorlása

Kérdés: Önkormányzatunk egy telek értékesítéséről szerződést kötött külföldi befektetővel. Az ügylet később meghiúsult, de az ellenérték egy részét számunkra a külföldi befektető megfizette. Később találtunk vevőt az ingatlanra, aki magyar társaságként megvette a külföldi befektető követelését, és beszámítással élt az ellenérték megfizetésénél. Kérdésünket a magyar társaság szempontjából tesszük fel, a társaság tekintetében az Áfa-tv. szerinti megfizetettség szabály, mely előfeltétel az áfa visszatérítésénél, teljesül-e a beszámítással?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(Áfa-tv.) 186. § (2) bekezdése értelmében, abban az esetben, ha az (1) bekezdésa) pontja szerint eljáró, belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adóáthárítására jogalapot teremtő ügylet fejében járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Nyílt végű lízing áfája

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Tárgyi eszközt nyílt végű lízinggel szereztünk be. Mikor lehet levonni és visszaigényelni a tehergépkocsi áfáját? Helyesen járunk-e el, ha az áfát a tárgyi eszköz átvételekor visszaigényeljük?
Részlet a válaszából: […] Nyílt végű lízing szerint a lízingelő adóalany nem biztos,hogy tulajdonjogot szerez a termék felett. Az Áfa-tv. eltérően kezeli a zárt ésa nyílt végű lízinget. Míg a zárt végű lízing termékértékesítésnek minősül,addig a nyílt végű lízing szolgáltatásnyújtás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.

Ingatlan vásárlásához kapcsolódó levonási és visszaigénylési jog

Kérdés: Intézményünk ingatlant vásárolt, de a vételárat még nem fizette meg. Kérdésünk, hogy mikortól lehet az áfát levonni és visszaigényelni?
Részlet a válaszából: […] Az adólevonást és adó-visszaigénylést külön kell választani.Az adó-visszaigénylési jog gyakorlásának egyik feltétele a levonható adómegléte. Így az adót – a törvényben meghatározott egyéb feltételek fennállásaesetén – csak a levonható adó megléte esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Tárgyi eszköz jogcímen történő áfa-visszaigénylés

Kérdés: 2003-tól hogyan változtak a tárgyi eszközhöz kapcsolódó áfa visszaigénylésére vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] A tárgyi eszközhöz kapcsolódó adó-visszaigénylés jogcímét az Áfa-tv. 2003. évben hatályos változata két csoportra osztotta: az Szja-tv. hatálya, illetve az Szt. hatálya alá tartozó adóalanyok esetére.Az Szt. hatálya alá tartozó adóalanyok tárgyi eszköz jogcímen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.