Adóelőleg mérséklése

Kérdés: Már csak néhány nap van a társaságiadó-előleg esedékességéig, ha be is nyújtjuk a kérelmet, nem fogja az adóhatóság az esedékességig elbírálni, és véglegessé biztosan nem válik a határozat, ezért a módosítás sem fog felkerülni az adószámlánkra, tehát meg kell fizetnünk a "jelenlegi" előleget, különben tartozásunk keletkezik, amely kizárja a kedvező elbírálást, és még késedelmi pótlékot is kell fizetnünk. Adjunk be egy fizetési halasztási kérelmet is, és akkor nem lesz pótlék? Lehet, hogy az adóhatóság az előlegmódosítást csak a határozat kiadása után esedékes határidők tekintetében engedélyezi?
Részlet a válaszából: […] Az adóelőleg-mérséklést az Art. 69. §-a szabályozza: "Az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző időszak (év, negyedév, félév) adatai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Adószámla-kivonat

Kérdés: A NAV évente, október 31-ig küld a jogszabály alapján adószámla-kivonatot az adózóknak. A folyószámlánk egyenlege "0". Lehet, hogy ezért nem kaptunk postai úton kivonatot az előző évben?
Részlet a válaszából: […] ...NAV-nál nyilvántartásba vett valamennyi személy, jogi személy, gazdasági társaság rendelkezik adószámlával. Az adószámla az adóazonosító jel, illetve az adószám kiállításával egy időben jön létre. A NAV mindenkinek adószámlát vezet, aki- adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Gépjárműadó

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha idén nem kaptunk gépjárműadó-fizetésre vonatkozó határozatot, emiatt az I. negyedéves cégautó-bevallásban nem tudtuk érvényesíteni a gépjárműadó adott időszakra eső összegét kedvezményként? Az adófolyószámlánkat lekérve azt láttuk, hogy sem februárban, sem márciusban nem került még előírásra az összeg, azonban a fizetési határidő napjával felkönyvelésre került az előírás. Van-e mód arra, hogy ebben az esetben visszamenőleg érvényesítsük az utólag befizetett gépjárműadó összegét a negyedéves cégautóadó--bevallásokban?
Részlet a válaszából: […] A Gjt. 17/F. §-a alapján a negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére megállapított gépjárműadó. Levonásra a negyed-év azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben a személygépkocsi utáni cégautó-adó-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Áfa visszaigénylése 17-es nyomtatványon

Kérdés: Intézményünknek 4 millió forint visszaigényelhető adója keletkezett június hónapban, melynek kiutalását nem kértük, azonban nem szerepeltettük az összeget az áfabevallás 86. sorában. Fel kell tüntetni a júliusi bevallásban a 82. sorban az összeget? Kell emiatt beadni önellenőrzést vagy helyesbítést június hónapra? Hogyan kaphatjuk vissza az áfát?
Részlet a válaszából: […] A visszaigényelhető áfát az áfabevallás 85. sorában kell szerepeltetni. Ebben a sorban akkor kell adatot megadni, ha a tárgyidőszakban elszámolt áfa (83. sorban szereplő adat) mínusz előjelű, és a visszaigénylés feltételei fennállnak. A visszaigénylés feltételeit az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Adófizetés téves adószámlára

Kérdés: Cégcsoportunkat több önálló társaság alkotja. Ugyanaz a társaság végzi a könyvelésüket, és valamennyien határidőre teljesítik az adózással kapcsolatos kötelezettségeiket, így az adófizetést is. Egyik társaságnál az adóhatóság felszólított bennünket, hogy tartozásunk van, fizessük be. A folyószámla felülvizsgálatakor derült fény arra, hogy valóban nem azt az adószámot jelölték meg az utaláson, amelyiket kellett volna (cégcsoporton belüli másik adószám). Van-e lehetőség, hogy az adóhatóság kérésünkre a téves számlára utalt összeget átvezesse a mi számlánkra?
Részlet a válaszából: […] ...és az adóhatóság fel fog szólítani bennünket annak rendezésére, vagy akár megindíthatja a végrehajtási eljárást is. A másik adószámlán egy túlfizetés jelenik meg, erről az adóhatóság külön értesítést nem küld, hiszen a folyószámla bármikor lekérdezhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Egészségügyiszolgáltatásijárulék- kötelezettség átvállalása

Kérdés: Egészségügyiszolgáltatásijárulék-kötele-zett-ség átvállalása esetén milyen kötelezettség terheli az átvállaló szervet?
Részlet a válaszából: […] ...az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettséget más személy vagy szerv átvállalja, a NAV akkor is az eredeti kötelezett adószámláján írja elő a havijárulék-kötelezettségeket. Az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Önkormányzati adóhatóságnál fennálló adóhátralék behajthatatlansága, elévülése és törlése

Kérdés: Milyen eljárásrendet kell követnie az adóirodának abban az esetben, ha a 2009. adóévig felmerülő adóhátralék, továbbá a tartozást terhelő késedelmi pótlék összegének az elévülés jogcímén történő törlését szeretnénk elrendelni gépjárműadó, helyi iparűzési adó tekintetében? Elévülés jogcímen mikor lehet törlést elrendelni adójogi szempontból? Az ONKADÓ az elévült tételeket le tudja válogatni. Egy darab végzésben el lehet-e rendelni az elévült tételek törlését, vagy minden adózóra tételesen kell végzést hozni? Az Áht. 97. §-ára és a behajthatatlan követelést szabályozó Áhsz. szabályaira figyelemmel kell-e lenni elévült adótartozás törlésekor? Ha a követelés az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak szerint behajthatatlan, akkor a behajthatatlanság tényét és mértékét (adózónként) bizonyítani kell? Külön kell-e kezelni a 100 000 forint alatti tételeket?
Részlet a válaszából: […] ...érdekében.Az Art. 162. §-a kimondja, hogy a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adószámláján nyilvántartott tartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartozását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Állami támogatásból finanszírozott étkeztetés áfája

Kérdés: Adóalany önkormányzat vagyunk, a hozzánk tartozó, részben önálló intézmények (óvoda, iskola) adókapcsolatai az önkormányzat adószámláján folynak át. Kell-e áfát fizetni a jogszabályban meghatározott mértékű kedvezményes étkeztetéssel (30 százalékos, 70 százalékos, 50 százalékos) kapcsolatban utalt támogatás után, illetve az ezzel összefüggésben felmerült előzetesen felszámított áfát teljes összegben levonásba helyezhetjük-e? A konyha önálló szakfeladaton van, a gyermekétkeztetéshez normatív állami támogatást kapunk.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra lehet következtetni, hogy az iskolák, óvodák, ahol az étkezés zajlik, nem önálló áfaalanyok, csak az önkormányzat minősül annak. Az étkeztetés áfájával kapcsolatos elszámolási szabályokat az önkormányzatra vonatkozóan is azonosan kell meghatározni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adózási szabályok

Kérdés: Településünkön az egyik mezőgazdasági gt. termőföld-bérbeadás jogcímen két összegben fizetett a vele szerződőknek. 2002. évben ki is fizette az első részletet, be is fizette az adóelőleget utána az adószámlánkra. Megegyezett októberben a bérbeadókkal, hogy a második részletet az aszályra való tekintettel elengedik neki. Ez a második részlet október 31-ig lett volna esedékes a szerződés alapján. A következő évben mégis fizetett valamennyi vele szerződőnek. Arra hivatkozva, hogy 2003. január 1-jétől ez a bevétel - jogszabályváltozás miatt - adómentes, nem vont adóelőleget. Helyesen járt-e el?
Részlet a válaszából: […] 2003. január 1-jétől adómentes a termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem akkor, ha a haszonbérbe adásról szóló szerződés szerint a haszonbérlet időtartama legalább öt év. (A korábbi években a magánszemély tulajdonában lévő termőföldterület nagyságától...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.

Téves számlára teljesített befizetés rendezése

Kérdés: Társaságunk az önkormányzat javára fizetendő iparűzési adó 2002. december 20-ig teljesítendő előlegkiegészítését tévedésből az állami adóhatóság általános forgalmi adó számlájára fizette be, banki átutalással. Miképpen juthatunk hozzá a tévesen teljesített befizetés összegéhez?
Részlet a válaszából: […] ...postai úton rendezhetik befizetéseiket.Az adóhatóság az adózó kötelezettségeit, valamint az arra teljesített befizetéseit az adózó adószámláján adónemenként tartja nyilván. Amennyiben az adózó az adóhatóságnál nyilvántartott tartozását csak részben egyenlíti ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.