Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás adózása

Kérdés: Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás (iskolarendszerű képzés esetében, illetve iskolarendszeren kívüli esetekben) bérként adózik-e? Tehát a munkavállalónak bérként számfejtődik, és a munkáltató szochót fizet utána?
Részlet a válaszából: […] ...végzett jelenlegi vagy jövőbeli feladatkör ellátásával függ össze.Amennyiben a munkáltató kötelezi a munkavállalót például egy adótanácsadói vagy mérlegképes könyvelői képzés elvégzésére, akkor annak költségeit a munkáltató fizeti, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Felügyeleti intézkedés és a közigazgatási per viszonya

Kérdés: Az adóhatóság ellenőrzést végzett a társaságunknál. Álláspontjuk szerint az egyik adónemben helytelenül jártunk el, ezért utólagos adófizetésre köteleztek bennünket. A határozatot megfellebbeztük, majd a másodfok helybenhagyó határozata ellen közigazgatási pert indítottunk. Adótanácsadónk véleménye szerint célszerűbb lett volna felügyeleti intézkedést kérni. A perből nem akarunk visszavonulni, van-e lehetőség mindkét fórum igénybevételére párhuzamosan, vagy a két lehetőség kizárja egymást?
Részlet a válaszából: […] A felügyeleti intézkedés egy rendkívüli jogorvoslati lehetőség. Ha az adózó a közigazgatási szerv végleges döntését nem akarja bíróság előtt megtámadni, lehetőség van arra, hogy a határozatot hozó szerv felettesénél újabb jogorvoslatot kezdeményezzen. A felügyeleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Közművelődési intézmény gazdasági vezetőjének és ügyintézőjének illetménynövekedésre való jogosultsága

Kérdés: A Kjt. 66. §-a értelmezésében szeretnénk segítséget kérni.
Intézményünk (múzeum) gazdasági vezetője az alábbi képesítésekkel rendelkezik:
– főiskolai diploma gazdálkodási szakon,
– főiskolai diploma kommunikációs szakon (PR-szakirány),
– államháztartási és vállalkozási mérlegképes könyvelői végzettség,
– bér- és társadalombiztosítási ügyintézői végzettség,
adótanácsadói végzettség.
Gazdasági ügyintézőnk (akinek munkaköri leírásában szerepelnek könyvtárral kapcsolatos feladatok is) az alábbi képesítésekkel rendelkezik:
– főiskolai diploma könyvtári szakon,
– államháztartási és vállalkozási mérlegképes könyvelői végzettség.
A két dolgozó mely szakképesítéseit lehet beszámítani az illetménybe?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 12. §-ának (1) bekezdése szerint a gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emelletta) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

"G" fizetési osztályba történő besorolás

Kérdés: Egy nagyközségi önkormányzati intézmény gazdaságvezetője vagyok. Pénzügyi diplomával, mérlegképes könyvelői és adó-tanácsadói oklevéllel rendelkezem. "F" fizetési osztályba vagyok sorolva. A kérdésem az lenne, hogy a 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 18. §-ának (2) bekezdése alapján átkerülhetek-e a "G" fizetési osztályba?
Részlet a válaszából: […] ...(azelőbbi felsorolásban csak néhány, a legtipikusabb ágazatokra vonatkozórendeletet emeltük ki).A mérlegképes könyvelői vagy adótanácsadói végzettségealapján Ön akkor sorolható be a "G" fizetési osztályba, ha az adott ágazatra,így az Önt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Gazdasági vezetők szakmai gyakorlata

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménynél vagyok gazdasági vezető. 2003. áprilistól (7,5 éve) dolgozom ebben a munkakörben. Gazdasági üzemmérnöki diplomám, vállalkozási szakos mérlegképes könyvelői képesítésem és adótanácsadói végzettségem van. Szervezeti átalakítások miatt 2003 óta a negyedik név alatt működünk. 2004. 03. hó-2007. 03. hó között közhasznú társasági formában működtünk, előtte és utána költségvetési intézményként. Kérdésem: 2011. 01. 01-jétől betölthetem-e jelenlegi állásomat, ha elkezdtem tanulmányaimat az államháztartási szakos mérlegképes könyvelői tanfolyamon? Költségvetési szervnél kell, hogy legyen 5 év gazdaságvezetői gyakorlat? [Ámr. 18. § (3) bek. b) pont.]
Részlet a válaszából: […] Az Ámr. 18. § (1) bekezdés alapján a gazdasági vezetőnek afelsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy afelsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel, és emellett legalábbállamháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Gazdasági szervezet, gazdasági vezető körjegyzőségnél

Kérdés: A községi önkormányzatunk egy másik községi önkormányzattal körjegyzőséget alapított. A gesztor (irányító szerv) a mi önkormányzatunk. A körjegyzőség – a leendő változásokat tekintve (2008. évi CV. tv.) – önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv vezetője a körjegyző. Gazdasági vezetője a körjegyzőségnek nincs. A költségvetést, beszámolót én készítem el. Az iskolai végzettségem Pénzügyi és Számviteli Főiskola, adótanácsadó, és közigazgatási szakvizsgát tettem le, jelenlegi besorolásom: I/16. Kérdéseim a következők: Aláírhatom-e a költségvetést és a beszámolót a gazdasági vezető megjelölésnél, vagy azt inkább hagyjuk üresen? Tekintettel a várható változásokra, kötelező lesz-e, vagy csak lehetőség gazdasági vezetőt kinevezni a körjegyzőségnél, ha igen, mikortól, mi az előírás a végzettségre, és a kinevezés kinek lesz a hatásköre, és kié lesz a munkáltatói jog? A köztisztviselői illetményben mit jelent a gazdasági vezetői kinevezés (pótlék, illetménykiegészítés stb.)?
Részlet a válaszából: […] A 2008. évi CV. törvény (státusztörvény) alapján akörjegyzőség (önkormányzati hivatal) egy közhatalmi, gazdálkodásijogosítványait (a feladatellátáshoz gyakorolt funkcióit) tekintve önállóanműködő és gazdálkodó, helyi önkormányzati költségvetési szerv, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Gyermekétkeztetés áfája

Kérdés: Az adótörvény változása szerint áfaköteles lett újból a gyermekétkezés az iskolában és az óvodában is. A vásárolt élelmezés összege az intézményeknél magasabb, mint amit a gyermekek befizetnek étkezéstérítésként, mert 53%-ot minden gyermeknek hozzájárulunk az étkezéséhez. Kérdésem, hogy az áfa szempontjából az adóköteles kiadás (vásárolt élelmezés) áfájából az adóköteles bevétel (étkezéstérítés gyermek után) áfáját levonva visszaigényelhető-e a kiadás magasabb összegű áfája? A vásárolt élelmezés összegét a finanszírozásból fedezzük.
Részlet a válaszából: […] ...megnyugtató módon nem tisztázható akérdéskör, így javasoljuk, hogy végezzenek egyeztetést az APEH tájékoztatásirészlegével, illetve adótanácsadóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Garantált illetménynövekedés

Kérdés: A Gazdasági Ellátó Szervezetek tekintetében a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet tartalmaz a közalkalmazotti jogviszony vonatkozásában végrehajtási szabályokat. E rendelet azonban nem tartalmaz előírásokat a közalkalmazotti illetménynövekedést illetően, így a "további" szakképesítések hasznosításának mértékére sem. Ha a szakközépiskolai érettségi bizonyítványban a vállalati tervező, könyvelő statisztikus szakképesítés fel van tüntetve, adható-e illetménynövekedés? A társulási munkaszervezetben dolgozó belső ellenőröknek a főiskolai, egyetemi (közgazdász, jogász) végzettségen túli további mérlegképes könyvelő, illetve adótanácsadó felsőfokú szakképesítésre adható-e illetménynövekedés? A további szakképesítés mindkét esetben szerepel a kinevezésben.
Részlet a válaszából: […] ...szakképesítés esetén 8%)illetménynövekedés.A társulási munkaszervezetben dolgozó belső ellenőröknek amérlegképes könyvelő, illetve adótanácsadó felsőfokú szakképesítés után akkorjár illetménynövekedés, ha ez a szakképzettség nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

KIR rendszerbe tartozók felelőssége a bevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítésekor

Kérdés: Igazgatóságunk, mint költségvetési szerv illetményszámfejtését a 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet alapján a Magyar Államkincstár kijelölt igazgatósága végzi. Távoli felhasználóként az elektronikus kormányzati gerinc adatátviteli vonalain keresztül csatlakozunk az üzemeltetést végző központi illetményszámfejtő szerv szerverére. A havi illetményszámfejtéshez szükséges adatok felvitelén túlmenően nincs befolyásunk a központosított illetményszámfejtő rendszer (KIR) működésére, beleértve a számfejtést, a bevallást és a kapcsolódó egyéb adatszolgáltatásokat. A KIR működtetése során szerzett gyakorlati tapasztalat igazolja, hogy a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról készített bevallás időben nem, vagy késve, hibásan készül el, s emiatt nem tudunk eleget tenni törvényben előírt bevallási kötelezettségünknek. A kérdés feltevésének időpontjáig még a 0708-as havi bevallást készítő program tesztelése folyik. Egyértelmű, hogy a hiányos, késedelmes bevallás érdekkörünkön kívül eső ok(ok)ra vezethető vissza. Megállapodásunk a KIR üzemeltetőjével arra vonatkozóan nincs, hogy a számfejtést és a bevallást meghatalmazottként (megbízottként) készíti. Kérdés tehát, hogy lehet-e (és minek alapján) szankcionálni a KIR körébe tartozó adózókat a 0708-as bevallás hibás, késedelmes benyújtásáért? Miben jut kifejezésre a KIR-rendszert üzemeltető szervezet felelőssége? Tekinthető-e a KIR-t üzemeltető szervezet a bérszámfejtés és a kapcsolódó bevallások elkészítése tekintetében azon szervezetnek, amely az Art., illetve a 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet alapján az adózó megbízottjaként látja el feladatát?
Részlet a válaszából: […] ...is az adózó kötelezettsége. Ha ezt elmulasztja, mulasztásibírsággal büntethető. Az adózó a bevallás benyújtásához segítséget (pl. adótanácsadót,könyvelőirodát) vehet igénybe, de a teljesítési segéd tevékenységéért – néhánykivételtől eltekintve –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel rendelkező közalkalmazott besorolása

Kérdés: A közalkalmazottak által betölthető munkaköröket a Kjt. fizetési osztályokba sorolja be. A 257/2000. Korm. rendelet a főkönyvelői munkakört az "F" fizetési osztályba sorolja be. Mérlegképes könyvelői, adótanácsadói képesítéssel, 29 éves szakmai gyakorlattal rendelkező főkönyvelőt hová kell sorolni, mert a mérlegképes könyvelői képesítés felsőfokú szakképesítést ad, amely általában az "E" fizetési osztályba sorolható. A dr. Tálné dr. Molnár Erika által kiadott "Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a gyakorlatban KJT" című könyvben azonban a következő okfejtés található: "Az iskolai végzettség, képzettség alól a jogszabály alapján véglegesen mentesített közalkalmazottat a mentesített iskolai végzettség szerinti fizetési osztályba kell sorolni." Ez tehát azt jelenti, hogy például a 150/1992. Korm. rendelet 16. § szerint véglegesen mentesített és felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező gazdasági magasabb vezetőt az "F" fizetési osztályba kell besorolni annak ellenére, hogy az csak középfokú iskolai végzettséggel és felsőfokú tanfolyami képzettséggel rendelkezik. (10 éves szakmai gyakorlat mellett.)
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) az ellátandó munkakör betöltésére előírt legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, doktori címnek, tudományos fokozatnak az alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.Egy adott ágazat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 18.