Közalapítványtól kapott juttatások

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontja alapján az a kérdésünk, hogy a TEMPUS Közalapítványnál megpályázható nem mobilitási programokra elnyert pályázatok (pl. Comenius, Norvég Alap) terhére kifizetett személyi juttatás (pl. napidíj) adómentes-e a tanulóknál és a tanároknál?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontjakifejezetten a nemzetközi oktatási, képzési, kutatás-fejlesztési és kulturálismobilitási programok keretében folyósított juttatások, kedvezményekadómentességéről rendelkezik. A TEMPUS Közalapítványnál pályázható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése

Kérdés: Közhasznú besorolású alapítvány közhasznú tevékenysége beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése. Az alapítvány az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti gyermekelőadásokat szervez, ezen alkalmakkor ajándékot (édesség, könyv stb.) ad a gyermekeknek, és az ünnepségen vendégül látja őket. Kérdésem az, hogy e kiadásokat terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Mentes a személyi jövedelemadó alól az a kifizetett összeg,amelyet olyan alapítványtól, közalapítványtól, egyesülettől kap a magánszemély,amely nem folytat vállalkozási tevékenységet. Az adómentesség feltétele még,hogy az alapítvány, közalapítvány, egyesület a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Alapítványi iskola konyhájának étkezési szolgáltatása

Kérdés: Alapítvány által működtetett iskola melegítőkonyhával rendelkezik, egy kft.-től vásárolják az ebédet, amiről az iskola áfás számlát kap. Étkeztetésre önkormányzati támogatásban (bizonyos kerületektől a rászoruló gyermekek részére külön helyi rendelet határozata alapján), valamint állami étkezési normatív támogatásban is részesül az iskola. Az étkeztetéssel kapcsolatos áfás bevételek, költségek tételesen elkülönítésre kerülnek, az iskola vállalkozási tevékenységet nem végez. Kérdéseink: A diákok részére az ebéd befizetésekor nyugtát állítanak ki, szükséges lenne-e számla kiállítása? Az iskolának az önkormányzat részére a kapott térítésről kell-e számlát kiállítani, vagy elég a határozat? Ennek a pénzösszegnek, illetve az állami normatívának is van áfatartalma? A fenti esetben milyen módszerrel, milyen mértékben vonható le a beszerzés áfája? Amennyiben a levonható áfa megállapításánál arányosításról van szó, mi számít bele a bevételekbe, és mi kerül pontosan a képletbe? Az étkeztetéshez kapcsolódó további eszközök beszerzésének áfája levonható-e, ha igen, milyen mértékben (edények, poharak, tányérok)?
Részlet a válaszából: […] Az alapítvány által üzemeltett konyhával kapcsolatosvalamennyi kérdés tisztázásakor mindenekelőtt azt szükséges áttekinteni, hogyaz Áfa-tv. 22. § (1) bekezdése alapján adóalapot képező ellenértéknekminősíthető-e az állam, illetve önkormányzat által nyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.

Alapítvány részére felajánlott tiszteletdíj elszámolása

Kérdés: A költségvetésben megtervezett bruttó összegű tiszteletdíj és az utána betervezett egyéb járulékok összegét kell átutalni a megjelölt alapítvány számlájára, vagy csak a számfejtett (leadózott) nettó tiszteletdíjat ajánlhatja fel és utalhatja az önkormányzat a megjelölt alapítvány számlájára? Könyveléstechnikailag hogyan kell eljárni az önök által helyesnek minősített esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez az Szt.-ben foglalt számvitelialapelveket kell alkalmazni. Az Szt. 16. §-ának (3) bekezdése a következőketrögzíti:A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során agazdasági eseményeket, ügyeket a tényleges gazdasági tartalmuknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Alapítvány beruházási támogatása

Kérdés: Települési önkormányzat alapítványt hozott létre a település fejlesztését szolgáló beruházások céljából. Az alapítvány bankszámlájára időközönként fejlesztési célú pénzeszközátadás címén különböző összegeket utal át. Az alapítvány önállóan szerződik a kivitelezőkkel. Visszaigényelhető-e a kivitelezők számlájának áfatartalma?
Részlet a válaszából: […] Az Alapítvány a beruházás során eszközölt beszerzések során előzetesen felszámított adó tekintetében adólevonási jogát csak akkor érvényesíthette, ha a beruházást gazdasági tevékenysége körében hasznosította (ellenértékért átadta, üzemeltetésre, koncesszióba adta,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.
Kapcsolódó címkék:  

Alapítványi támogatások adókötelezettsége

Kérdés: Iskolánk nyugdíjas tanára 1992-ben bejegyeztetett egy alapítványt, a célja az iskola tehetséges tanulóinak sokoldalú támogatása. A kuratóriumi döntés alapján a jó tanuló gyerekeknek készpénzben jutalmat fizet ki, gyerekeket táboroztat, év végén jutalomkönyvet ad, pályázatokat ír ki, a nyertes osztályoknak pénzjutalmat ad stb. (a támogatások az 500 Ft-ot meghaladják). Milyen bejelentési és befizetési kötelezettség terheli az alapítványt?
Részlet a válaszából: […] ...céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemély az alapítványtól kap.Adómentes továbbá a pénzben adott alapítványi támogatások, jutalmak összege is, feltéve hogy az adott alapítvány nem folytat vállalkozási tevékenységet, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.