Kisebbségi önkormányzatok

Kérdés: A kisebbségi önkormányzatok szociális ellátásokat nem teljesíthetnek, mivel a hatósági feladatok a Nek. tv. 30/B. § (1) bekezdésében foglalt előírások értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének és a jegyzőnek a kisebbségi önkormányzatokra át nem ruházható hatáskörébe tartoznak. Kisebbségi önkormányzat támogathatja-e a települési önkormányzat szociális földprogramját akár elszámolási kötelezettséggel a települési önkormányzat részére átadott céljellegű támogatásként, akár pl. burgonya megvásárlásával, átadásával, vagy burgonyaföld bérleti díjának kiegyenlítésével? Van-e arra lehetőség, hogy közvetett módon alapítvány részére történő pénzeszközátadással, céljelleggel biztosítson a kisebbségi önkormányzat támogatást a kisebbség körébe tartozó rászorultaknak?
Részlet a válaszából: […] A kisebbségi önkormányzat feladat- és hatáskörét,gazdálkodásának szabályait az 1993. évi LXXVII. törvény (Nek. tv.) határozzameg. E szerint a kisebbségi önkormányzatnak kötelező és önként vállaltfeladatai vannak. Kötelező feladatokat átruházott hatáskörben lát el....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Közalapítványtól kapott juttatások

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontja alapján az a kérdésünk, hogy a TEMPUS Közalapítványnál megpályázható nem mobilitási programokra elnyert pályázatok (pl. Comenius, Norvég Alap) terhére kifizetett személyi juttatás (pl. napidíj) adómentes-e a tanulóknál és a tanároknál?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.7. c) pontjakifejezetten a nemzetközi oktatási, képzési, kutatás-fejlesztési és kulturálismobilitási programok keretében folyósított juttatások, kedvezményekadómentességéről rendelkezik. A TEMPUS Közalapítványnál pályázható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése

Kérdés: Közhasznú besorolású alapítvány közhasznú tevékenysége beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése. Az alapítvány az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti gyermekelőadásokat szervez, ezen alkalmakkor ajándékot (édesség, könyv stb.) ad a gyermekeknek, és az ünnepségen vendégül látja őket. Kérdésem az, hogy e kiadásokat terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Mentes a személyi jövedelemadó alól az a kifizetett összeg,amelyet olyan alapítványtól, közalapítványtól, egyesülettől kap a magánszemély,amely nem folytat vállalkozási tevékenységet. Az adómentesség feltétele még,hogy az alapítvány, közalapítvány, egyesület a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.

Alapítványi iskola konyhájának étkezési szolgáltatása

Kérdés: Alapítvány által működtetett iskola melegítőkonyhával rendelkezik, egy kft.-től vásárolják az ebédet, amiről az iskola áfás számlát kap. Étkeztetésre önkormányzati támogatásban (bizonyos kerületektől a rászoruló gyermekek részére külön helyi rendelet határozata alapján), valamint állami étkezési normatív támogatásban is részesül az iskola. Az étkeztetéssel kapcsolatos áfás bevételek, költségek tételesen elkülönítésre kerülnek, az iskola vállalkozási tevékenységet nem végez. Kérdéseink: A diákok részére az ebéd befizetésekor nyugtát állítanak ki, szükséges lenne-e számla kiállítása? Az iskolának az önkormányzat részére a kapott térítésről kell-e számlát kiállítani, vagy elég a határozat? Ennek a pénzösszegnek, illetve az állami normatívának is van áfatartalma? A fenti esetben milyen módszerrel, milyen mértékben vonható le a beszerzés áfája? Amennyiben a levonható áfa megállapításánál arányosításról van szó, mi számít bele a bevételekbe, és mi kerül pontosan a képletbe? Az étkeztetéshez kapcsolódó további eszközök beszerzésének áfája levonható-e, ha igen, milyen mértékben (edények, poharak, tányérok)?
Részlet a válaszából: […] Az alapítvány által üzemeltett konyhával kapcsolatosvalamennyi kérdés tisztázásakor mindenekelőtt azt szükséges áttekinteni, hogyaz Áfa-tv. 22. § (1) bekezdése alapján adóalapot képező ellenértéknekminősíthető-e az állam, illetve önkormányzat által nyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.

Alapítvány részére felajánlott tiszteletdíj elszámolása

Kérdés: A költségvetésben megtervezett bruttó összegű tiszteletdíj és az utána betervezett egyéb járulékok összegét kell átutalni a megjelölt alapítvány számlájára, vagy csak a számfejtett (leadózott) nettó tiszteletdíjat ajánlhatja fel és utalhatja az önkormányzat a megjelölt alapítvány számlájára? Könyveléstechnikailag hogyan kell eljárni az önök által helyesnek minősített esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez az Szt.-ben foglalt számvitelialapelveket kell alkalmazni. Az Szt. 16. §-ának (3) bekezdése a következőketrögzíti:A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során agazdasági eseményeket, ügyeket a tényleges gazdasági tartalmuknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Alapítványi támogatásból finanszírozott napidíj elszámolása

Kérdés: Általános iskolánk külföldi kiküldetés keretében napidíjat is fizet a kiküldött pedagógus részére, közalapítványtól kapott pályázati támogatás terhére. A közalapítványtól kapott támogatás ez esetben költségvetési forrásnak minősül-e, és így levonható-e 50% az adóalapból?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a támogatást az intézmény saját bevételei között- tehát nem elkülönítetten – kell nyilvántartani, akkor a kiküldetésretekintettel kifizetett devizaellátmány adókötelezettségének megállapításánál alkalmazhatóaz átmeneti rendelkezésben meghatározott "50...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 19.

Mit kell bevonni az arányosításba?

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartása alatt működik egy közös igazgatású közoktatási intézmény (általános iskola és óvoda), mely gazdálkodási jogkörét tekintve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló adószámmal és pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámmal rendelkezik. Az intézmény adóköteles az iskolai étkeztetést tekintve, és emellett tárgyi adómentes tevékenységet (oktatás) is végez. Az adóköteles tevékenység költségei tételesen elkülöníthetők, de a közüzemi díjak nem. Az intézmény bevétele az iskolai étkeztetésből, pedagógiai szaktanácsadásból, egyéb saját bevételekből (pályázat útján nyert támogatások) és az önkormányzat által intézményi finanszírozásként nyújtott támogatásból tevődik össze. A tételesen elkülöníthető iskolai étkeztetési tevékenységhez tartozó előzetes áfa egészében levonható-e, ha igen, a tételesen el nem különíthető, arányosításra kerülő beszerzésekhez a levonási hányad számításánál mit kell a számlálóba és a nevezőbe belevenni? A fenti tevékenységet illetően mi tartozik az Áfa-tv. 3. számú mellékletének 2. A) és 2. B) pontjához, nevesítve a mi példánkban?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az iskola államháztartási támogatásban is részesül, akkor a levonási hányad megállapítása érdekében az államháztartási támogatást az arányosításba be kell vonni, azt az arányosítási képletben a nevezőben kell szerepeltetni. Nem közömbös, hogy az iskola az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.

Alapítvány beruházási támogatása

Kérdés: Települési önkormányzat alapítványt hozott létre a település fejlesztését szolgáló beruházások céljából. Az alapítvány bankszámlájára időközönként fejlesztési célú pénzeszközátadás címén különböző összegeket utal át. Az alapítvány önállóan szerződik a kivitelezőkkel. Visszaigényelhető-e a kivitelezők számlájának áfatartalma?
Részlet a válaszából: […] Az Alapítvány a beruházás során eszközölt beszerzések során előzetesen felszámított adó tekintetében adólevonási jogát csak akkor érvényesíthette, ha a beruházást gazdasági tevékenysége körében hasznosította (ellenértékért átadta, üzemeltetésre, koncesszióba adta,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 3.

Alapítványi támogatások adókötelezettsége

Kérdés: Iskolánk nyugdíjas tanára 1992-ben bejegyeztetett egy alapítványt, a célja az iskola tehetséges tanulóinak sokoldalú támogatása. A kuratóriumi döntés alapján a jó tanuló gyerekeknek készpénzben jutalmat fizet ki, gyerekeket táboroztat, év végén jutalomkönyvet ad, pályázatokat ír ki, a nyertes osztályoknak pénzjutalmat ad stb. (a támogatások az 500 Ft-ot meghaladják). Milyen bejelentési és befizetési kötelezettség terheli az alapítványt?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. erre vonatkozó rendelkezése szerint (1. számú melléklet 3.3. pont) adómentes az a természetben nyújtott juttatás, amelyet az alapítvány létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemély az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 28.