Óvodai dolgozók foglalkozás- egészségügyi vizsgálata

Kérdés: Az óvodapedagódusoknak, illetve a segítőknek milyen kötelező munkaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni? Milyen pluszvizsgálatokra kell menni a konyhán dolgozóknak? Ezeket a vizsgálatokat köteles a munkavállaló kifizetni? Vagy mivel munkaalkalmassági vizsgálatok, ezeket a munkáltató köteles fizetni?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. felhatalmazása alapján a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szabályai irányadók a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra, amely az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés keretében munkavállalót foglalkoztat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elhalasztása

Kérdés: A koronavírus-járványra tekintettel hogyan kell eleget tenni a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatoknak?
Részlet a válaszából: […] Az országos tiszti főorvos 2020. március 17-én kiadott tájékoztatása szerint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok a nem elhalasztható alapfeladataik teljes körű ellátására kötelezettek. Ezt a nemzetgazdaság működőképességének megtartása és a járványügyi védekezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Megváltozott munkaképességű személy rendkívüli munkavégzése

Kérdés: Megváltozott munkaképességűnek rendelhető el rendkívüli munkavégzés? Mi a helyzet akkor, ha a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vélemény tartalmaz a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó korlátozást?
Részlet a válaszából: […] Megváltozott munkaképességűek esetében az Mt. nem zárja ki tételesen a rendkívüli munkavégzés elrendelését. Amennyiben azonban az egészségi állapota miatt fennáll nála valamely orvosi javaslat, korlátozás, ami ebből a szempontból releváns lehet, arra figyelemmel kell lenni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás számlázása

Kérdés: Intézményünknek az önkormányzat szolgáltató kft.-je számlázza többek között a tisztítószereket, védőruhákat és a foglalkoztatás-egészségügyi ellátást. Az ellátást végző orvos a kft.-nek számláz. A kft. intézményünknek áfás számlát állít ki a foglalkoztatás-egészségügyi ellátásról. Felmerült bennünk, hogy nem adómentesen kellene-e számlázni az orvosi szolgáltatást?
Részlet a válaszából: […] A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. §-a tartalmazza a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által végzett tevékenységek körét. Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében mentes az adó alól az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat díjának finanszírozása

Kérdés: Munkaköri alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos költségeket – például háziorvosi igazolás díja, tüdőszűrő vizsgálat költsége, székletminta vizsgálat díja – köteles-e a munkáltató megtéríteni? Mondhatja-e, hogy az általa az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal kötött szerződés alapján a dolgozónak a munkaköri alkalmassági vizsgálat tulajdonképpen ingyenes, de a hozzá kapcsolódó, előbb felsorolt járulékos költségeket nem téríti meg a dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költséget, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merül fel. Amennyiben a munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően elküldi a munka-vállalót munkaköri alkalmassági vizsgálatra, akkor annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Keresőképtelenség táppénz nélkül

Kérdés: Dolgozónk keresőképtelenné vált, de korábbi táppénz előzménye miatt csak rövid ideig jogosult táppénzre. Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha a táppénzjogosultság lejár? Milyen feltételekkel szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony?
Részlet a válaszából: […] A keresőképtelenség és a táppénzre való jogosultság mint társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság elválik egymástól. Ez tehát azt jelenti, hogy valaki lehet keresőképtelen állományban, miközben táppénzre nem jogosult. Amennyiben az érintett azonban nem részesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek foglalkoztatásának feltételei

Kérdés: Milyen feltételei vannak a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek foglalkoztatásának, a munkáltatót milyen kötelezettségek terhelik, ha ilyen személyt kíván foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához figyelemmel kell lenni az Mt., a munkavédelmi törvény, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, továbbá a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Szakértők megbízási díjának könyvelése

Kérdés: Közhatalmi szerv szakértőkkel végeztet el engedélyezési feladatokat. A törvény engedi a szerv számára, hogy a szakértői költségeit megtéríttesse a kérelmezővel. Vannak olyan szakértők, akik megbízásos jogviszonyban látják el a tevékenységüket. Tehető-e ez a megbízási díj 555-be, továbbszámlázott szolgáltatások közé, lévén, hogy ezt megtéríttetjük a kérelmezővel?
Részlet a válaszából: […] Továbbszámlázott szolgáltatást a dologi kiadások közöttkönyvelünk, ahol megkülönböztetünk államháztartáson belülre és államháztartásonkívülre történő továbbszámlázott szolgáltatást. Azok a kiadások kerülnektovábbszámlázott (közvetített) szolgáltatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 21.

Rokkantnyugdíj melletti foglalkoztatás

Kérdés: Táppénzes állományban lévő köztisztviselőnél az OSZI (Orvosszakértői intézet) I. fokú orvosi bizottsága 67 százalékos munkaképesség-csökkentést állapított meg. Ha a köztisztviselő a rokkantsági nyugdíjat igénybe kívánja venni, akkor mi a teendő? A munkaviszony megszűnése felmentéssel vagy közös megegyezéssel történik? Lehetséges-e ugyanazon a munkahelyen rokkantnyugdíjasként továbbfoglalkoztatni ezt a köztisztviselőt? Ha igen, akkor ebben az esetben a munkáltató részéről milyen lépéseket kell tenni? Munkaalkalmassági vizsgálat kell-e?
Részlet a válaszából: […] Gyakori kérdés, hogy hogyan kerülhet sor a jogviszonyfennállása mellett a rokkantsági nyugdíj igénybevételére. Vizsgáljuk meg ezérta Tny-tv. (1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról)rendelkezéseit.Tny-tv. 23.§-a alapján rokkantsági nyugdíjra az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.