Költségvetési támogatás igénylése

Kérdés: Önkormányzatunk mezei őrszolgálat létrehozására és működtetésére igényelt támogatást, amiről a határozat meg is érkezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától. A határozatban az szerepel, hogy a támogatást az illetékes adóhatóságtól kell igényelni [64/2009. (V. 22.) FVM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés], de nem tudjuk, hogy milyen formában.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott 2021-es bevallási időszakra járó költségvetési támogatás igénylésére a 2111 jelű formanyomtatvány szolgál (2111 számú bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről). A nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Támogatás könyvelése

Kérdés: Központi költségvetési szerv pályázatot nyert el 2019-ben, amelyben meg van határozva, hogy évenként - előre 3 évre - milyen összegű juttatásban részesülhet (például 30 millió forint évenként). A pályázat államháztartáson belüli vissza nem térítendő felhalmozási célú felhasználásra került elfogadásra, utófinanszírozással. A pályázati támogató okiratot 2019 márciusában írták alá. A pályázati feltételek szerint az éves biztosított keretösszegről minden év november 30-ig kell beszámoló alapján elszámolni. A beszámoló elfogadását követően a támogató a tárgyév december 31-ig utalja az évenkénti támogatás összegét.
- A 2020., illetve 2021. évre a támogatási okiratban megjelölt támogatási összeget kell-e kimutatni a pénzügyi könyvelésben a 3522 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről főkönyvi számlán?
- Ugyancsak hasonló gazdasági esemény esetén, ha működési célú támogatásról van szó, mi a helyes könyvelési eljárás a pénzügyi számvitelben a követelések előírása vonatkozásában?
- Ha a pályázati tételekben van működési és felhalmozási célú elszámolási kötelezettség, és az eredeti kiírástól eltérően a működési elszámolásban 200 ezer forint feletti eszköz elszámolása is szerepel, amit a támogató elfogad, azt a könyvelésben tárgyévi könyvelésnél hogyan kell a pénzügyi számvitel szerint könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartáson belülről kapott támogatásoknál (fejlesztési és működési célú) a követelés előírása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet I. melléklete X. fejezetének B) pontja szerint a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg történik. Az államháztartáson kívülről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Önkormányzati támogatások elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk egy népdalkör-találkozóra - a találkozó szervezőjének kérésére - 50 000 forintot biztosít oklevelek, ajándéktárgyak, virág, teasütemény, üdítő, kávé beszerzésére, melyet határozatba is foglalt. Önkormányzatunk a helyi junior-futballcsapatot azzal támogatja, hogy a vidékre történő utazásokat fizeti. Mindkét előbbi esetben a számla az önkormányzat nevére szól, amin a fenti tételek szerepelnek. Milyen rovaton és kormányzati funkción javasolt ezen tételek elszámolása? A helyi népdalkör (önkormányzattól teljesen független) a szervező. A fociegyesület pedig bejegyzett egyesület.
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 1. §-ának 19. pontja alapján támogatás: az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték nélkül nyújtott juttatás. A támogatás nyújtható pénzben vagy természetben, de a támogató nem kap ellenszolgáltatást,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Feladatalapú támogatás terhére elszámolható kiadások

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat KLIK vagy egyéb szervezet által szervezett kiránduláshoz (külföld-nemzetiségi nyelvterület) kíván tanulóknak támogatást nyújtani. A szervezetekkel kötött megállapodás alapján ezt a feladatalapú támogatás terhére megteheti?
Részlet a válaszából: […] A feladatalapú költségvetési támogatás a jogszabályban meghatározott, kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel. A helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési támogatásból és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Intézményi társulásnál elszámolt állami támogatás

Kérdés: Több önkormányzat a szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgálati feladatainak közös megvalósítására Család- és Gyerekjóléti Intézményi Társulást hozott létre. A feladatellátást a társulás intézménye, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Mindkét szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. Az állami támogatást a székhely önkormányzat kapja meg nettósítva. Ő az éves normatíva 12-ed részét havonta bruttó módon, pénzforgalommal átadja a társulásnak. A társulás a nettósítási különbözetet (Kincstári adatközlője alapján) szintén pénzforgalommal visszautalja az önkormányzatnak. Ez a "pénzjáratás" megengedett? A társulás sem a bruttó, sem a nettósítási különbözettel csökkentett normatívát nem adja tovább pénzforgalmilag az intézményének, amely az általa számlázott működési díj bevételéből fedezi a költségeit. A társulás B16 rovaton veszi be a támogatást, majd K915 rovatot használva utalja vissza a nettósítási különbözetet. Kérem, véleményezzék a szervek gazdaságossági működését, könyveléstechnikai tevékenységét, jogszabályi hivatkozással alátámasztva!
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha társulás látja el a feladatot, a kapcsolódó központi költségvetési támogatás összegét a székhely önkormányzat igényli és kapja meg. A kapott támogatás továbbutalását a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Könyvtári támogatás áfája

Kérdés: Önkormányzatunk a könyvtári feladatokra állami normatívában részesül, viszont a könyvtár nem saját költségvetési intézményként működik, e feladatokat (a városi könyvtárat üzemeltető) az önkormányzat által alapított 100%-os tulajdonában lévő nonprofit kft. látja el. A feladatért járó állami támogatást az önkormányzat támogatásként utalja át. Az állami támogatásról az önkormányzatnak kell elszámolni. A feladatátvállalásról megállapodást kötöttünk. A kft.-nek kell számlát kiállítania a szolgáltatásról?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. fő szabályként a bevétel elérése érdekében (ellenértékért) rendszeresen vagy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységet (termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást) adóztatja.A támogatás az Áfa-tv. 65. §-a alapján akkor áfaköteles, akkor képez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.
Kapcsolódó címke:

Csatorna- és víziközmű-támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk a területén élő lakosság számára a következőképpen oldotta meg a víz- és csatornahálózat működtetését: A rendszer fizikai működtetését egy általunk alapított vállalkozás végzi. A szolgáltatás árát hatósági díjszabási rendeletben az önkormányzat állapítja meg. A csatornarendszer működtetése valójában 3 forrásból tevődik össze. Egyrészt a fogyasztók által fizetett ellenérték, melyet áfásan számláz a szolgáltató, másrészt az általunk megpályázott állami forrásból, melynek feltételeit évente jogszabály határozza meg [2009. évben 3/2009. (III. 10.) KvVM rend.], valamint ha ez sem elegendő, a költségekről az önkormányzat a tárgyévet követő év március 20-áig elszámol a szolgáltatóval, és ha szükséges, ún. "díjkiegészítés" formájában kifizeti. Helyes-e a szolgáltató azon gyakorlata, mely szerint a fogyasztók által fizetett ellenérték a cég által áfásan számlázott tétel, míg adómentes támogatásként kezeli az önkormányzatunk, illetőleg a rajtunk keresztül megszerzett, állam által kiírt pályázatokon elnyert támogatások összegét? Esetleg árat közvetlenül befolyásoló tényezőként kell kezelni e támogatásokat, és adóalapot képez? Helyes-e a szolgáltató azon gyakorlata, hogy számlát bocsát ki a részünkre a támogatásról, melyben nem szerepel áfa? Mi a teljesítési időpontja ezeknek az elszámolásoknak?
Részlet a válaszából: […] A lakossági víz- és csatornaszolgáltatáshoz nyújtott államitámogatás nem minősül az Áfa-tv. alkalmazásában árat közvetlenül befolyásolótámogatásnak, mivel a 3/2009. (III. 10.) KvVM rendeletben foglalt feltételekalapján megállapítható, hogy annak célja az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Költségvetési normatíva felhasználása

Kérdés: A költségvetési törvényben biztosított 8. sz. melléklet II/3 szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás felhasználható-e a továbbképzési kötelezettségét szakirányú második oklevél megszervezésével teljesítő alkalmazott tandíjának kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatást abban azesetben igényelhetik meg az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások aszociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, ha szociális, gyermekjóléti,gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 18.

Intézményfinanszírozás áfája

Kérdés: Intézményünk működési körébe iskolák, bölcsődék és szociális intézmények étkeztetése tartozik. Tevékenységünkhöz az önkormányzati támogatást intézményi finanszírozásként kapjuk. Többek között a Költségvetési Levelek év elején megjelent számaiban az jelent meg, hogy ebben az esetben a támogatás nem adóalap, csak az ellátottak étkezési térítési díja és kapcsolódó beszerzése előzetesen felszámított áfája teljes egészében levonható. Esetünkben az önkormányzat képviselő-testülete az ellátottak térítési díját határozza meg (ha közben árváltozás történik, azt a rendelet nem követi le). Az intézményfinanszírozás nem étkezési finanszírozás, nincs lejelentve a tényleges adagfogyasztás az önkormányzat felé, a felügyeleti támogatást intézményfinanszírozásként kapjuk. Jól értelmezzük, hogy a támogatás ebben az esetben nem adóalap?
Részlet a válaszából: […] A szociális alapon nyújtott étkeztetés általános forgalmiadó szempontjából történő megítélésekor az Áfa-tv. 8. §-ára kell figyelemmellenni. Az idézett rendelkezés értelmében szolgáltatásnyújtásnak minősül mindenellenérték fejében végzett tevékenység, amit nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Szociális alapon nyújtott étkeztetés

Kérdés: Az önkormányzatnak van főzőkonyhája. Szociális étkeztetésre, szervezett kedvezményes étkeztetésre normatívát kapunk. Van térítésidíj-bevételünk is az étkeztetésből? Hogyan alakul a fizetendő áfa?
Részlet a válaszából: […] ...nem a teljes összeget fizeti meg, ezértszükséges tisztázni azt, hogy az ellenértékből fennmaradó rész adóalapot nemképező államháztartási támogatásnak minősül-e, vagy az Áfa-tv. 22. § (2)bekezdés szerinti árkiegészítésnek. Ha az igénybe vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 2.
1
2
3
8