Társadalmi megbízatású alpolgármester jubileumi jutalma

Kérdés:

A képviselő-testület állapíthat-e meg jutalmat társadalmi megbízatású alpolgármester részére? A Kttv. 225/K. §-ának (1)–(7) bekezdései az alábbiakról rendelkeznek:
225/K. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a vármegyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni kell.
(2) A polgármester a foglalkoztatási jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében közvetlenül a közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordulhat.
(3) A polgármester a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül fordulhat a bírósághoz.
(5) A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra.
(6) Ahol jogszabály munkaviszonyt említ, ott – eltérő rendelkezés hiányában – a foglalkoztatási jogviszonyt is érteni kell.
(7) A polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.
Amennyiben megerősítést nyer az a vélemény, hogy nem részesíthető az alpolgármester jutalomban, akkor van-e arra vonatkozó javaslatuk, hogy milyen formában ismerheti el a képviselő-testület az alpolgármester többletteljesítményét? Kérem szíves állásfoglalásukat a jogszabály értelmezésével kapcsolatban!

Részlet a válaszából: […] ...társadalmi megbízatású alpolgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra és egyéb juttatásra. Véleményünk szerint egyéb juttatás alatt a Kttv.-ben említett egyéb juttatásokat kell érteni, a jutalom nem tartozik e körbe, így nem kizárt, hogy társadalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester

Kérdés: Várandós társadalmi megbízatású alpolgármester részesülhet egyidejűleg CSED-ellátásban és [a Mötv. 80. § (2), valamint (3) bekezdése alapján megállapított] tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben? Ezen tisztsége mellett más munkáltatónál főállású munkavállaló.
Részlet a válaszából: […] ...a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincadrészét.Tekintettel arra, hogy a Mötv. a társadalmi megbízatású alpolgármesterre főszabályként alkalmazni rendeli a társadalmi megbízatású polgármesterre vonatkozó szabályokat, megítélésünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Alpolgármester díjazása

Kérdés: Újonnan megválasztott alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a testület az alakuló ülésen határozattal megállapította. Azonban az alpolgármester szerint neki jár az önkormányzat tiszteletdíj-rendeletében meghatározott képviselői tiszteletdíj is. Szerintünk nem. Kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] ...szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt az illetményükről, tiszteletdíjukról.Az alpolgármester díjazására vonatkozó szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Alpolgármester részére idegennyelv-tudási pótlék

Kérdés: Alpolgármester 5 éves ciklusában nem fizettünk nyelvpótlékot (angol középfok), pedig az alpolgármester azt a szerződése kezdetén részünkre bemutatta. Kötelező a részére visszamenőleg fizetni, egyáltalán kötelező lett volna neki adni? Ha igen, hány évre visszamenőleg lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...angol nyelv után a pótlék alanyi jogon jár, az ott meghatározott mértékben. Miután polgármester alatt a Kttv. 225/K. §-a alapján az alpolgármestert is érteni kell, az alpolgármestert középfokú angol nyelvtudás után – ha a Kttv. 141. §-a szerinti, nyelvtudást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Nyugdíjas főállású polgármester, alpolgármester esetében a nyugdíj--szüneteltetés nem alkalmazandó

Kérdés: A rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött főállású alpolgármesternek – figyelemmel a Tny. 83/C. §-ának rendelkezéseire – szüneteltetnie kell-e az öregségi nyugdíja folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester, alpolgármester a Kttv. VII/A. fejezet alapján sajátos közszolgálati jogviszonyban áll. Társadalombiztosítási szempontból a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja alá tartozik.A Tny. 83/C. §-ának (1) bekezdése szerint az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...polgármester az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.A polgármester, alpolgármester jogviszonya – akár főállásban, akár társadalmi megbízatásban látja azt el – az Szja-tv. 24. §-a hatálya alá,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága

Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy – mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek – szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszából: […] ...választási ciklus – de legalább tizenegy év – során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és– a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Polgármestert lemondása esetén megillető végkielégítés

Kérdés: Jár-e végkielégítés a polgármester lemondása esetén?
Részlet a válaszából: […] ...(2) bekezdése alapján a polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Polgármester és önkormányzati intézmény vezetőjének rokoni kapcsolata összeférhetetlenség szempontjából

Kérdés: Települési önkormányzat főállású polgármesterének felesége lehet-e az önkormányzati fenntartású óvoda igazgatója? (A végzettsége megfelelő.) Mit jelent ilyen esetben az összeférhetetlenség? Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki, a képviselő-testület a munkáltató, és az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja a polgármester. Ha az óvoda igazgatója (saját felesége) esetében ezt a jogot az alpolgármester gyakorolja, az szabályos-e?
Részlet a válaszából: […] ...ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. Véleményünk szerint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása ugyan átruházható az alpolgármesterre, de más feladatok, ügyek ellátása tekintetében még ekkor is fennállna az irányítási, ellenőrzési,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi polgármester általi magáncélú használata

Kérdés: A polgármester jogviszonya különleges foglalkoztatási jogviszony, és adójogi szempontból az Szja-tv. 25. §-ának hatálya alá tartozik. A Mötv. 71. §-a alapján a polgármester költségtérítésre jogosult, azonban a hivatalnál is keletkeznek a feladatellátásához kapcsolódó kiadások, például a hivatali számítógép-használat, a hivatali utazás szállásköltsége, a hivatali gépjármű használata. A kérdés az, hogy a hivatal hogyan számolja el a polgármester általi hivatali gépjármű-használatot? Megoldás lehet-e az, ha a képviselő-testület megállapít a polgármester részére egy éves kilométerkeretet a hivatali gépjármű személyes használatára, és a polgármester havonta elszámolólapot állít ki a kilométeróra állásáról, a cégautóadó-fizetési kötelezettség megfizetése mellett? Az Szja-tv. 1. sz. melléklete szerint adómentes a személygépkocsi magáncélú használata. Általános szabály, hogy ami után szja-t nem kell fizetni, az után más járulékot sem. A cégautóadó megfizetése mellett a kilométerek nyilvántartásának vezetése az üzemanyag-felhasználás miatt szükséges.
Részlet a válaszából: […] ...kitöltési útmutatója rendezte ezt a kérdést. Az útmutató 2015. évi változásként rögzíti, hogy a (főállású) polgármester és az alpolgármester 2015. január 1-jétől munkaviszonyban álló személynek minősül, ezért 2015. január 1-jétől a 1210...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
1
2
3
4