Kisteherautó beszerzése

Kérdés: Önkormányzatunk 100%-os tulajdonában lévő közhasznú kft., mely áfaalany, új kisteher-autót kényszerül beszerezni. Ehhez nem rendelkezik elegendő forrással. Hogyan tud az önkormányzat forrást biztosítani a kft. részére anélkül, hogy áfát kelljen fizetni utána? Tagi kölcsön is szóba jöhet ez esetben, vagy csak az apport?
Részlet a válaszából: […] ...formában kívánja támogatni a kft. kisteherautó-beszerzését. A tagi kölcsön nem áfaköteles, mivel nem véglegesen adott pénzeszköz, az apport sem áfaköteles, de ez tőkeemelést jelent, amihez a társasági szerződést módosítani szükséges.Az Áfa-tv. 65. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Apport áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy belföldön nyilvántartásba vett, adóalanynak minősülő társaság (a továbbiakban: Társaság) egy ingatlanbefektetési alap (a továbbiakban: Alap) létrehozását tervezi, mely Alap megalapítására a Társaság tulajdonában álló ingatlannak az Alap részére történő rendelkezésre bocsátásával kerülne sor. A Társaság az ingatlannak az Alap részére történő rendelkezésre bocsátásáért cserébe lejegyezné a megalakuló Alap által kibocsátott, az ingatlan ellenértékeként meghatározott befektetési jegyeket. A Társasághoz hasonlóan az Alap is belföldön nyilvántartásba vett, áfa szempontjából adóalanynak minősül majd. A?2014. évi XVI. törvény 3. sz melléklete I. Fejezetének 25. 9. pontja és II. Fejezet 36. 9. pontja a kezelési szabályzat kapcsán előírja az alap nyilvántartásba vételét megelőző forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén az apportálandó ingatlanok részletes bemutatását. Az Alap kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan megszerzéséhez és az ingatlanhoz fűződő, az Áfa-tv.-ben szabályozott jogok és kötelezettségek az ingatlan megszerzésétől kezdődően őt illetik és terhelik a Társaság jogutódjaként, továbbá sem az ingatlan megszerzésekor, sem pedig azt követően nem lesz olyan, az Áfa-tv.-ben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a 18. § (1) bekezdése b) pontjában említett kötelezettségek?teljesítésével,?vagy?annak?csorbítására?lenne alkalmas. Kérdésünk, hogy az ingatlan Társaság általi apportálása megfelel-e az Áfa-tv. 17-18. §-iban foglaltaknak, s ezáltal az Áfa-tv. hatályán kívül kezelendő ügyletnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] ...fűződő joghatás, ha az adóalany a terméket, vagyoni értékű jogot nem pénzbeni betétként, hozzájárulásként (a továbbiakban együtt: apport) bocsátja rendelkezésre, feltéve, hogy az a 18. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Szoftverapport

Kérdés: Költségcsökkentési okokból a városi önkormányzat által létrehozott kft. (továbbiakban: Jogelőd Kft.) beolvad ugyanezen önkormányzat által létrehozott másik kft.-be (továbbiakban: Jogutód Kft.), amely a saját tevékenysége mellett a Jogelőd Kft. tevékenységeit is átveszi. A Jogelőd Kft. a beolvadással megszűnik. A Jogelőd Kft. könyveiben ingatlanok és ingóságok mellett szoftverállomány is szerepel, melyekhez kapcsolódóan a Jogelőd Kft. az általános szabályok szerint áfalevonási jogot gyakorolt. Kérdés, hogy a jogutódlással történő megszűnés kapcsán az egyes eszközök, illetve a szoftverhasználati jog "átadása" a Jogutód Kft.-nél eredményez-e adófizetési kötelezettséget az általános forgalmi adó rendszerében, és ha igen milyen alapon? Változtat-e a helyzeten, ha a Jogutód Kft. a szóban forgó eszközöket a Jogelőd Kft.-től eltérően nem kizárólag áfaköteles tevékenységéhez fogja használni (pl. közhatalmi tevékenységhez)?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adó rendszerében a jogutódlássaltörténő megszűnés esetén főszabály szerint adóköteles termékértékesítés,illetve szolgáltatásnyújtás valósul meg.Ugyanakkor az Áfa-tv. 17. § (2) bekezdése alapján nem áll bea termék értékesítéséhez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Apport áfája

Kérdés: Két önkormányzat közösen létrehoz egy gazdasági társaságot (továbbiakban: Kft.). A két önkormányzat (egy-egy) gazdasági társasága nem vagyoni betétként különböző eszközöket, illetve vagyoni értékű jogokat bocsát a Kft. rendelkezésére üzletrész fejében (apportálás). Ilyen esetben az üzletrész átengedése önmagában jogosít-e az apport kapcsán áthárított áfa visszaigénylésére a Kft. részéről, vagy át kell-e utalni az apportáló gazdasági társaság részére az áfát ahhoz, hogy az apport áfáját a Kft. (apportot fogadó) bevallásában áfa-visszaigénylésként szerepeltethesse? Egyáltalán van-e lehetőség arra, hogy az apportot fogadó visszaigényelhesse az apport áfáját?
Részlet a válaszából: […] ...apportálással kapcsolatos fenti kérdés megválaszolásakorelőször tisztázni szükséges, hogy az apport mely esetben lesz adókötelestermékértékesítés/szolgáltatásnyújtás, azaz mikor beszélhetünk az apporthozkapcsolódó - az apportot fogadóra áthárított -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Szellemi termék gazdasági társaságba történő bevitele

Kérdés: Egy önkormányzat szellemi termékeket kíván gazdasági társaságba apportálni. Megteheti-e ezt, ha a szellemi alkotások kizárólagos felhasználási jogával rendelkezik? Ha nem, megteheti-e a szellemi terméket előállító hozzájárulásával?
Részlet a válaszából: […] A szellemi termék az alapítandó gazdasági társaságokbamindkét a kérdésben megjelölt esetben bevihető. A második esetben a szellemiterméket előállító hozzájárulása szükséges. A könyvviteli nyilvántartásokesetében feltétel, hogy a szellemi termék az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Támogatási szerződéssel létrehozott vagyon apportja

Kérdés: Egy támogatási szerződésben (Interreg III/A) foglaltak alapján a létrehozott vagyon a projektzárástól számított 5 éven belül nem idegeníthető el, nem adható bérbe, használatba, illetve nem terhelhető meg. A létrehozott vagyon apportálható-e 5 éven belül? Amennyiben nem, akkor apportálható-e a támogató hozzájárulásával?
Részlet a válaszából: […] ...apport tulajdonváltozást eredményez, polgárjogilag,számvitelileg és egyéb jogszabályok (illeték) alapján is értékesítésnektekintendő. Az apportba adott eszközök kikerülnek az alapítóeszközállományából, ezért az átadott eszközök bruttó értékét és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 21.

Önkormányzati apport

Kérdés: Egy önkormányzat apporttal 10%-os üzletrészt szerezne egy gazdasági társaságban. A gazdasági társaság alapítója nem az önkormányzat. Megteheti-e ezt az önkormányzat, figyelemmel az Áht. 100/L. § (1) bekezdésében foglaltakra?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L.§ (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv - a központi költségvetési szerva (3)-(5) és (8) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - csak olyan gazdálkodószervezetben vehet részt, illetve olyan gazdálkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 31.