Önkormányzati konyha készletgazdálkodása

Kérdés:

Az önkormányzat saját konyhát üzemeltet költségvetési szervén keresztül. A konyhával összefüggő raktárkészlet-gazdálkodásra az élelmezésvezető külön szoftvert használ, az nem az ASP rendszerébe kerül könyvelésre. A raktárkészlet-változásról negyedévente készül feladás a főkönyv részére, és az ASP-be átvezetésre kerül a készletváltozás. Helyesen jár-e el a költségvetési szerv, vagy a teljes raktárkészletmozgást az ASP-ben kell vezetni?

Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ának (2)–(3) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Külföldi szolgáltatás elszámolása

Kérdés: Testvérvárosi kapcsolat ápolása céljából delegáció utazna önkormányzatunk részéről. Az utazáshoz kapcsolódóan vendéglátás, szállás, utazási költségek kiegyenlítése során devizaszámla kerülne kiállításra az önkormányzat nevére. Ezen devizaszámla kiegyenlítése, illetve ASP-rendszerben történő könyvelése megoldható e?
Részlet a válaszából: […] Az importbeszerzések számviteli elszámolásának szabályai függetlenek az alkalmazott könyvelési rendszertől.Az Áhsz. 15. §-ának (5) bekezdése értelmében az importbeszerzés esetén a beszerzés bekerülési értékét az Szt. 48. §-ának (7) bekezdése alapján, a beszerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Utalványrendelet

Kérdés: Az ASP szakrendszer által előállított utalványrendeleten az aláírások között többekkel együtt szerepel az "ellenőrző", továbbá az ellenjegyző is. Az ellenőrző személyt a jogszabály nem nevesíti. Az előállított utalványrendeleten ki jogosult az ellenőrző aláírásra, szükséges-e, illetve hogyan járjunk el helyesen ez ügyben?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. és a végrehajtásáról szóló Ávr. határozza meg a gazdálkodási jogkörgyakorlók felelősségi körét, a jogkörgyakorlás rendjét. Sem az Áht., sem az Ávr. nem nevesít ellenőrző szerepkört.Az utalványrendelet jogszabályi tartalmát az Ávr. 59. §-a sorolja fel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Önkormányzati kerékpárút aktiválása

Kérdés: Önkormányzatunk kerékpárutat létesített. A megvalósított beruházás (nyomvonal) állami tulajdonú ingatlant is érintett, ezért önkormányzatunk ingatlanhasznosítási szerződést kötött az állami vagyonkezelővel. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ingatlan a magyar állam tulajdonát képezi, erre tekintettel a beruházó a kivitelezési időszak alatt a beruházást idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben. A beruházást követően a létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is az önkormányzat végzi értéknövelő beruházásként, és azt továbbra is a saját könyveiben tartja nyilván. Továbbá a létesítmény – a fennmaradásig tartó időszak alatt az üzemeltetéssel kapcsolatos – valamennyi költsége szintén az önkormányzatot terheli. A beruházásaktiváláskor az állami tulajdonú területet is érintett. Az önkormányzati ASP szakrendszerben hogyan vételezem be és tartom nyilván a beruházást a KATI és az ingatlanvagyon-kataszterekben, hogy két szakrendszer bruttó értékei megegyezzenek? Illetve számviteli szempontból hogyan tartom nyilván az ilyen jellegű beruházást?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 47. §-ának (2) bekezdése szerint a 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Idetartoznak a bérbe vett, letétbe, bizományba,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

"Közterület rendbetétele" bevétel

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2018. 02. 06-án megjelent számában a 4646. számú kérdéshez kapcsolódóan merült fel bennem egy további kérdés. 2019. január 1-jével kellett csatlakoznunk az ASP-rendszerhez. Most próbáljuk kialakítani a rovat- és főkönyviszámla-rendszereket. Sajnos a fentebb említett cikkhez kapcsolódó "közterület rendbetétele" bevételhez nem találunk megfelelő rovatot és főkönyvet. Kérem, szíveskedjen segítségünkre lenni abban, hogy mely rovatra és főkönyvre kellene könyvelnünk ezt a típusú bevételt. A továbbszámlázott szolgáltatás rovatra nem könyvelhetjük, mivel nem is kerül kiállításra számla, így a B43/2 rovat és a hozzá kapcsolódó 351432 főkönyvi számla nem megfelelőek. Az elmúlt évben (szerintem tévesen) az egyéb települési adók alá soroltuk be, de elképzelhető, hogy ebben az esetben adórendelettel kellett volna rendelkeznie az önkormányzatnak. Ez egy egyszerű önkormányzati rendelet, így a B36/15 rovat és a hozzá kapcsolódó 3513615 főkönyvi számla valószínűleg szintén nem lesz megfelelő.
Részlet a válaszából: […] A 4646-os kérdés szerint az önkormányzat helyi rendeletben szabályozta a közterület tisztántartására vonatkozó előírásokat. A rendelet szerint az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége az ingatlana előtti közterület rendben tartása, és abban az esetben, ha felszólítást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Összesítő feladások

Kérdés: Az Áhsz. 51. §-ának (3) bekezdése értelmében a részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni. Az ASP-rendszer bevezetésével a követelések, kötelezettségek rögzítése számlánként történik, ezeknél tulajdonképpen nem készül összesítő feladás. Hogyan értelmezhető az összesítő feladás például a követelések, kötelezettségek, adott-kapott előlegek, előirányzatok nyilvántartása esetében? Az Önök véleménye szerint az ASP-rendszer alkalmazásával elegendő, ha az 1-es, 2-es számlaosztálynál kerül szabályozásra az összesítő feladás rendje, és a többinél nem? (Az 1-esben, amíg a KATI modull nincs összekapcsolva a KASZPER-rel, valóban készülnek negyedévente összesítő feladások.)
Részlet a válaszából: […] A követelések, kötelezettségek rögzítése az ASP-rendszer bevezetése előtt is számlánként kellett, hogy történjen. A kimenő és bejövő számlák úgynevezett elsődleges vagy alapbizonylatok, amelyet mind az Szt., mint az Áhsz. előírásai szerint egyenként, tételesen kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Külföldi számla könyvelése az ASP-rendszerben

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a külföldi számlát az ASP-rendszerben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki konkrétan, hogy hol akadtak el a rögzítéssel, így csak általánosságban tudunk választ adni. A külföldi számlák rögzítése alapvetően annyiban különbözik a forintszámláktól, hogy az összeg megadása előtt a megfelelő devizanemet ki kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Visszatérítendő támogatás elszámolása

Kérdés: A község egyesülete pályázatot nyert, melynek önerejét az önkormányzat adta át, mint önkormányzati támogatást. Az egyesület a pályázat elszámolásakor az önkormányzatnak visszautalta az önerőt. Az összeg visszautalásából származó bevételt hogyan könyveljük ASP-ben?
Részlet a válaszából: […] Ha B74-re könyveljük, akkor 4959-nek egyenlege van, így hibás a könyvelés.Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott, a B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről rovat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

ASP-rendszer

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vagyunk (szektorazonosító: 1251). Az ASP-rendelet vonatkozik-e ránk, azaz kötelező lesz számunkra az ASP-rendszer használata?
Részlet a válaszából: […] Az ASP-rendelet szerint az első ütemben, 2017. január 1-jéig azok az önálló hivatalt alkotó önkormányzatok csatlakoznak a gazdálkodási és önkormányzatiadó-rendszerhez (ASP), amelyek 5000 fő alatti települések, illetve azok az önkormányzatok, amelyek közös hivatalt alkotnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.