Kötelezettségvállalás a 200.000 forint feletti kifizetésekhez

Kérdés: A 200.000 forint feletti kifizetéseknél írásos megrendelés vagy szerződés szükséges. Ha bolti bevásárlás (pl. metrós bevásárlás) során több tétel összege – számla végösszege – haladja meg a 200.000 forintot, szükséges-e az írásos megrendelő?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 37. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalni a kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. Az Ávr. 53. §-ának (1) bekezdése szerint törvény vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Átláthatósági nyilatkozat

Kérdés: Önkormányzati intézmény vagyunk. Az önkormányzattól feladatként kaptuk, hogy szerződéseinket vizsgáljuk felül. Mikor kell a szerződő partnereinktől átláthatósági nyilatkozatot kérnünk, a szerződés kötelező tartalmi eleme-e?
Részlet a válaszából: […] Önkormányzati intézményként működnek, így önkormányzati alrendszerben működő költségvetési szervként a szerződő partnereiktől kérniük szükséges az átláthatósági nyilatkozatot. Az Áht. 41. §-ának (6) bekezdése ugyanis kimondja:"A kiadási előirányzatok terhére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Átláthatósági nyilatkozat, ha nem kerül sor írásbeli visszterhes szerződés megkötésére

Kérdés: Hivatkozva az Áht. 41. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint "a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek", értelmezésünk szerint nem kell bekérni minden partnertől nyilatkozatot, akinek kifizetés történik, mivel a jogszabályi szöveg szerződést említ, ezért csak azoktól a partnerektől kérjük az átláthatósági nyilatkozatot, akikkel írásbeli szerződésünk van (határozott idős, illetve határozatlan idejű).
Kifizetés történhet megrendelés és egyéb alátámasztó dokumentum alapján is, így az ilyen kifizetéseknél nem kérünk nyilatkozatot (pl. egy 10 ezer forintról szóló megrendelésen alapuló kifizetéshez véleményünk szerint nem kötelező a nyilatkozat megkérése, továbbá élelmiszerboltban történő készpénzes vásárlás esetén sem). Természetesen a szabályzatainkban rögzítjük, hogy milyen feltételek (és értékhatár) esetén kell szerződést kötni. Az átláthatóság megkérését nem köti a jogszabály értékhatárhoz, tehát az 1 forinttól is szükséges (szerződés esetén). Jól értelmezzük a jogszabályt? Egyéni vállalkozótól kell kérni átláthatósági nyilatkozatot?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 50. §-ának (1a) bekezdése alapján a jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén az írásba foglalást tartalmazó okiratnak – többek között – tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Átláthatósági nyilatkozat

Kérdés: 2016. június 18-ai hatállyal akként módosult az Áht., hogy ezen időponttól kiadási előirányzatai terhére kizárólag átlátható szervezet részére teljesíthet kifizetést az önkormányzati alrendszer is. A jogszabály hatálya valamennyi kiadási rovatra vonatkozik összeghatárra való tekintet nélkül? Kérem javaslatukat, hogy hogyan és milyen formában tud az önkormányzat és annak intézményrendszere a jogszabályi kötelezettségnek megfelelni és maradéktalanul eleget tenni? Elegendő-e a partner részéről egy egysoros nyilatkozat, hogy ő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezet? A jogszabályt olyan kifizetésekre is alkalmazni kell, ahol nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás? Például ha az önkormányzatnak egy térképmásolatra van szüksége, akkor már a másolatot készítő papírbolt részéről is szükséges az átláthatóságról szóló nyilatkozat kiállítása? Ebben az olvasatban a (visszaigazolt) megrendelő is visszterhes szerződésnek minősül?
Részlet a válaszából: […]

Véleményünk szerint az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések esetén nem szükséges átláthatósági nyilatkozat beszerzése.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Átláthatósági nyilatkozat szükségessége beszerzések kapcsán

Kérdés: Parkolási számla kifizetéséhez szükséges-e a parkolást végző gazdasági szervezettől az Áht. alapján átláthatósági nyilatkozat beszerzése? Kifizethető-e a szabályos, a számviteli törvény előírásainak megfelelően kiállított, áfát tartalmazó parkolási számla átláthatósági nyilatkozat hiányában?
Részlet a válaszából: […] Átláthatósági nyilatkozat szükséges a költségvetési támogatás nyújtásához, illetve a kötelezettségvállalás feltételeként a központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel visszterhes szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Átláthatósági nyilatkozat

Kérdés: Az Áht. 41. §-ának (6) bekezdése előírja, hogy a költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Hogyan teljesíthető ez a feltétel? Elegendő-e a partner nyilatkozata, hogy átlátható szervezet az Nvt. 3. §-ának (1) bekezdése szerint, vagy az Áht. 54/A. §-ában felsoroltakra vonatkozóan egyenként adatokat kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a nyilatkozatot oly módon kell megtenni, hogy a valóságnak való megfelelése ellen­őrizhető legyen a kifizetést teljesítő, támogatást nyújtó államháztartási szervezet által. Ennek érdekében az Áht. 41. §-ának (6) bekezdése és az Áht. 54/A....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.