Kötelezettségvállalás jogerős bírói ítélet alapján

Kérdés: Korábbi munkavállalónk munkaügyi pert kezdeményezett intézetünkkel szemben. A peresített összeget (személyi juttatások és annak munkaadói járuléka) szerepeltetnünk kell-e a 2021. évi beszámolónk "egyéb kötelezettségek" során?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 1. §-a (1) bekezdésének 15. pontja szerint kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok, és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára a kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszából: […] A késedelmi kamat számviteli elszámolása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet szerint a következő:1. Kölcsön folyósítása a költségvetési számvitel szerint:  a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként   T05862 T0022 - K0021...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

Rovatrend II.

Kérdés: Saját termelésű készleteink (bor, pezsgő) értékesítése után visszaigényeljük a NAV-tól a jövedéki adót. Helyesen könyveljük-e a B411 rovatra?
Részlet a válaszából: […] A kérdezőnél a jövedéki adó fizetése kötelezettségként jelentkezik, a fizetést a kiadások között, a K355 rovaton számolják el.K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni:a) a behajthatatlan adott előlegeket,b) a működési bevételek között elszámolt bevételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Rovatrend II.

Kérdés: Milyen rovatokra kell könyvelni az alábbi tételeket?
- Beruházáshoz/felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési díj;
- tűzcsapok beszerzése;
- nyomdai szolgáltatások (szakmai kiadványokhoz).
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési díj nem számolható el a beruházás bekerülési értékeként, hanem a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.Az Áhsz. a rovatok tartalmának meghatározásáról szóló fejezete szerint ezen a rovaton kell elszámolni többek közöttd) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Behajtási költségátalány - vállalkozó-e a költségvetési szerv?

Kérdés: A Költségvetési Levelek 214. számában megjelent 3991. számú kérdésre adott válaszuk miatt merült fel bennünk, hogy helyes-e az, hogy a költségvetési szervezetek általános érvénnyel nem tarthatnak igényt a behajtási költségátalányra, csak akkor, ha ebben a teljesítés előtt megállapodtak? A Ptk. 8:1. §-ának 4. pontja szerint a költségvetési szervezet is vállalkozás, amikor szakmai feladatait (ez alatt az alapító okiratban bevétel elérése érdekében végzett alapfeladatait is érteni kell) üzletszerűen végzi. Kérem a segítségüket abban, hogy helyesen értelmezzük-e a Ptk. vonatkozó előírásait, vagy abban, hogy gondolatmenetünk hol hibás!
Részlet a válaszából: […] A Ptk. megkülönbözteti a vállalkozás fogalmát, melybe valóban a költségvetési szervek is beletartoznak. Ugyanakkor egyes esetekben, így a behajtási költségátalányról szóló rendelkezéseknél is különbséget tesz vállalkozás és szerződő hatóságnak minősülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.

Behajtási költségátalány a költségvetési szerveknél

Kérdés: A Költségvetési Levelek 203. számában (2014. november 4.) a 3813. kérdésszám alatt, a behajtási költségátalány elszámolására vonatkozó tájékoztatásukkal kapcsolatban fordulok Önökhöz. A kérdésre adott válaszuk harmadik bekezdésének az első sora tartalmazza, hogy "a költségvetési szerv nemcsak fizethet, hanem kaphat is behajtási költség­átalányt". A Ptk. és a 2011/7/EU irányelv rendelkezései nem tartalmazzák azt az esetet, amikor egy vállalkozás tartozik egy hatóságnak. Az Áhsz. 15. sz. mellékletének K355. és B411. sorai közül a K355. leírása módosult, bekerült a behajtási költségátalány, viszont a B411. sor nem került módosításra. A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből hogyan vonták le azt a következtetést, hogy a hatóság is számíthat fel behajtási költségátalányt? Milyen más jogszabály írhatja elő a hatóságok részére a behajtási költségátalány felszámítását?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 6:155. §-ának (2) bekezdése alapján - a követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezésére - behajtási költségátalányt kell fizetni, ha a vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Ajánlati biztosíték elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk szeretné megvásárolni egy csődeljárás alatt álló cég ingatlanát. A felszámoló cég részére ajánlati biztosítékot fizettünk. Hogyan kell lekönyvelnünk az ajánlati biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. a rovatrendben az ajánlati biztosítékot külön nem nevesíti, de a K355. Egyéb dologi kiadások f) alpontja szerint itt kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Behajtási költségátalány

Kérdés: Ezúton szeretnék segítséget kérni a Ptk. 6:155. §-ának (2) bekezdésében meghatározott behajtási költségátalánnyal kapcsolatban. 2014. augusztus 7-én kiadott a NAV egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban, igaz, társaságiadó-alanyokra vonatkozóan, de felmerült bennem, hogy önkormányzatnak, illetve intézményeinek szükséges-e valamilyen számviteli elszámolás a behajtási költségátalánnyal kapcsolatban? Például ha az önkormányzatnak lenne behajtásiköltségátalány-fizetési kötelezettsége, akkor a pénzügyi számvitelben el kellene ezt számolnia különféle egyéb ráfordítások között a költségvetési évben esedékes dologi kiadásokkal szemben? Illetve a költségvetési számvitelben is kötelezettségvállalást kellene-e rá könyvelni? Ha ezt a behajtási költségátalányt a jogosult írásban elengedi, akkor azt hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 15. sz. mellékletében foglaltak szerint a K355. Egyéb dologi kiadásokra kell elszámolni többek között a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.