Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollja

Kérdés: A Bkr. hatálya kiterjed-e azokra a 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságokra, amelyek – az Áht. 109. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kiadott – kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekről szóló NGM Közleményben nem kerültek felsorolásra? Továbbá:
1. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő és a Takarékos törvény 7/J. §-ának (1) bekezdésében felsorolt értékhatárokat elérő társaságok a kontrollrendszert és a belső ellenőrzést a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kötelesek megszervezni?
2. A Takarékos törvény 7/J. §-ának (1) hatálya alá nem tartozó, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, az NGM közleményében megnevezett, tehát kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősülő társaságnak a Bkr. előírásait kell alkalmazni, vagyis e szerint kell kontrollrendszert és belső ellenőrzést működtetni?
3. Azon társaságok, amelyek a fent jelzett értékhatárokat nem érik el, és az NGM közleményében nem kerültek nevesítésre, csak akkor kötelesek a kontrollrendszert és a belső ellenőrzést megszervezni, ha a felügyelőbizottság ezt elrendelte?
Részlet a válaszából: […] A Bkr. hatálya kiterjed az alábbiakra:a) az államháztartásról szóló Áht. 3. §-ában felsoroltakra az állam és a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek kivételével,b) a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetére,c) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Belső ellenőrzésre vonatkozó új szabályok 2020-tól

Kérdés: Hogyan változnak 2020-tól a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső ellenőrzésére és belső kontrollrendszerére vonatkozó szabályok?
Részlet a válaszából: […] 2020. január 1-jétől módosításra került a takarékos törvény, és december utolsó napjaiban megjelent két kormányrendelet is, a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet.A 2020. januártól hatályba lépő törvénymódosítás, illetve az új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Költségvetési szervek belső kontrollrendszerének követelményrendszere

Kérdés: Hogyan hatnak a Bkr. 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra? Kiterjeszthető-e, és ha igen, milyen módon a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének követelményrendszere az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra?
Részlet a válaszából: […] A Bkr. 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján az Áht. 3. §-ában felsorolt szervezetek tartoznak a Bkr. hatálya alá, amelyek között a törvény felsorolja többek között a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és az országos nemzetiségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Belső ellenőrzéssel kapcsolatos összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatunk működtetője a helyi általános iskolának, a fenntartói feladatokat a KLIK látja el. Az intézményben a takarítók és a karbantartó munkáját az iskola volt gazdasági vezetője szervezi és irányítja. Mindegyikük az önkormányzat alkalmazottja. Mivel a volt gazdasági vezető munka­idejét ez a munka nem fedi le, ezért felvetődött annak a lehetősége, hogy 4 órás kinevezéssel továbbra is az intézményüzemeltetési feladatokat látná el, és 4 órás kinevezéssel az önkormányzat belső ellenőre lenne, mivel a szakmai követelményeknek (szakmai gyakorlat és végzettség) megfelel. Ez az elképzelés nem sérti-e a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] Az idézett 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 18., 19. §-ai rögzítik a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet függetlenségét garantáló előírásokat. A belső ellen­őrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Érvényesítői és beszámoló aláírására jogosultság

Kérdés: Költségvetési szerv gazdasági vezetője vagyok közgazdasági diplomával, és jelenleg végzem a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Intézményünk rendelkezik főállású belső ellenőrrel. Ha a belső ellenőr rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel, és regisztráltatja magát, elláthat-e érvényesítői feladatkört, illetve aláírhat-e beszámolót?
Részlet a válaszából: […]  A beszámoló aláírására olyan természetes személy jogosult,akinek okleveles könyvvizsgálói képesítése, vagy mérlegképes könyvelőivégzettsége, illetve ezzel egyenértékű képesítése van, és a könyvviteliszolgáltatás ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Belső ellenőrök regisztrációs kötelezettsége

Kérdés: A 18/2009. (X. 6.) PM rendelet alapján költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak nyilvántartásba vett, regisztrált belső ellenőr végezhet. A rendelet hatálybalépése előtt szülési szabadságra, illetve GYED-re mentem. Kérdésem, hogy visszakerülhetek-e belső ellenőri munkakörbe, ha jelenleg nincs meg a regisztrációm, ha igen, mennyi időn belül kell kérelmezni a nyilvántartásba vételt (meddig láthatom el a feladatot regisztráció nélkül)? Erre vonatkozóan nem találok a kapcsolódó jogszabályokban iránymutatást.
Részlet a válaszából: […]  A Magyar Közlöny 91. számában, 2011. augusztus 3-ánkihirdették a nemzetgazdasági miniszter 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletét aköltségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásárólés kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának elkészítése

Kérdés: Kinek a feladata egy helyi önkormányzat által fenntartott kórház-rendelőintézet (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv) SZMSZ-ének az elkészítése? Ennek hiánya miatt kit és milyen felelősség terhel?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)nem rendelkezik arról, hogy a költségvetési szerv szervezeti és működésiszabályzatát a költségvetési szerven belül pontosan mely személynek kellelkészítenie. Az államháztartás működési rendjéről szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.