Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott digitális kereskedelem tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Az Áfa-tv. változásai 2021. áprilistól és július 1-jétől

Kérdés: A Költségvetési Levelek 303. számában az 5392. számú kérdés válaszában írták, hogy 2021-ben változnak a távértékesítés szabályai, a termékimportra vonatkozóan új rendelkezések lépnek életbe, és a jelenlegi egyablakos rendszert, a MOSS-t - amelyet jelenleg kizárólag az Áfa-tv. 45/A. §-ának (1) bekezdése szerinti távolról is nyújtható szolgáltatások (telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében lehet alkalmazni - más ügyletekre is kiterjesztik (a MOSS-t az OSS rendszer fogja "leváltani"). Ugyanakkor nem világos számomra, hogy mi változik 2021 áprilisától, és mi az, ami csak 2021. júliustól. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban foglalják össze a tudnivalókat!
Részlet a válaszból: […]április 1-jén hatályba lépő rendelkezések közül melyek azok, amelyeket csak 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.A Mód. tv. 64. §-a kimondja, hogy az Áfa-tv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 345. §-sal egészül ki:"345. § E törvénynek a Mód11 törvénnyel (az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény - A szerző) megállapított 12/B. §, 12/C. §, 253/E. § (4)-(5) bekezdését, 253/F-253/G. §-át, 253/J. § (5)-(7) bekezdését, 253/K-253/O. §-át, 253/S. §-át, 253/T. § (9)-(13) bekezdését, 253/U-253/ZA. §-át 2021. július 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy az adóalany a 253/X. § szerinti döntéséről ezen rendelkezés hatálybalépésének időpontjától (2021. április 1. - A szerző) kezdődően tehet az állami adó- és vámhatóság felé bejelentést."A Mód. tv. 64. és 188. §-a alapján lehet tehát meghatározni, hogy mely szabályokat kell már 2021. április 1-jétől alkalmazni, és melyek azok, amelyeket csak 2021. július 1-jétől. A lényegi változások - így például egyes teljesítésihely-szabályok, az egyablakos rendszer kiterjesztése, az új importszabályok - 2021. július 1-jével lépnek "életbe", az új szabályok jelentős részét ettől az időponttól kell alkalmazni, míg más szabályok - így például a Közösség területén nem letelepedett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5417

2. találat: Online piacterek, platformok számlakibocsátási kötelezettsége

Kérdés: A 2021. július 1-jével életbe lépő elektronikus kereskedelmiáfa-csomaggal kapcsolatban az alábbi kérdésünk merült fel. Úgy tudjuk, hogy az Áfa-tv. 2021. április 1-jétől hatályos szabályai értelmében bizonyos esetekben az online piactereket - függetlenül attól, hogy ténylegesen nem az online piacterek, hanem a rajtuk keresztül termékeket értékesítő adóalanyok adják el termékeiket a vevőknek - is számlaadási kötelezettség fogja terhelni a rajtuk keresztül történő termékértékesítésekkel kapcsolatban. Az Áfa-tv. szabályaiból tényleg ez következik? Mely esetekben kell egy online piactérnek, elektronikus platformnak számlát kibocsátania?
Részlet a válaszból: […]egyben". A 12/C. § (2) bekezdése rögzíti, hogy "ha egy adóalany elektronikus felület, különösen piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által termék Közösség területén történő - a Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalany részére történő - értékesítését segíti elő, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a terméknek a beszerzője és értékesítője is egyben".Ezek alapján két esetet különböztethetünk meg, két esetben válik egy platform adófizetésre kötelezetté: egyrészt a 150 eurónak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó importált termékek távértékesítésének elősegítése kapcsán, másrészt a Közösség területén nem letelepedett adóalany által, a Közösség területén már szabadforgalomban lévő termék nem adóalany részére történő értékesítésének elősegítése kapcsán keletkezik egy platformnak, pontosabban a platformot működtető adóalanynak adókötelezettsége.Figyelemmel arra, hogy a bizonylatolásnak követnie kell az Áfa-tv. szerinti termékértékesítés útját és szabályait, ha a platform minősül olyannak a fenti szabályok alapján, mint aki/amely a vevőnek értékesített, akkor a termék értékesítője (a "valódi" értékesítő) a platform felé köteles számlát kiállítani, a platform pedig a vevőnek köteles számlát kibocsátani. Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy valóban terheli-e a platformot számlakibocsátási kötelezettség, figyelembe kell venni a termékértékesítés teljesítési helyét, illetve hogy melyik tagállam bizonylatolási szabályait kell alkalmazni. (A vonatkozó szabályokat az Áfa-tv. - jelenleg is hatályos - 158/A. §-a tárgyalja.)A számlakibocsátási kötelezettséggel kapcsolatban figyelemmel kell lenni még egy szabályra, mégpedig az Áfa-tv. 165. §-ának (6) bekezdése szerinti előírásra, amely 2021. július 1-jétől hatályos.Az említett (6) bekezdés kimondja, hogy nem mentesül az adóalany a számlakibocsátási kötelezettség alól az Áfa-tv. 2021. július 1-jétől hatályos 29. §-ának a) pontja szerinti Közösségen belüli távértékesítés teljesítése esetén, kivéve, ha az adóalany az adófizetési kötelezettsége teljesítésére azt a tagállami szabályozást alkalmazza, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezetének 3. szakaszában foglalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5393

3. találat: Elektronikus kereskedelmi áfacsomagra vonatkozó kérdések

Kérdés: Ismereteim szerint 2021 júliusától jelentős változások lépnek életbe az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban. Szeretném megtudni, hogy mely területeken várhatóak változások, milyen új szabályok lépnek életbe.
Részlet a válaszból: […]letelepedett adóalanyoknak, illetve a Közösség területén gazdasági célú letelepedéssel nem rendelkező adóalanyoknak lehetőségük van arra, hogy a Közösség tagállamában nem adóalany részére teljesített, ún. távolról is nyújtható szolgáltatások {telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások [Áfa-tv. 45/A. § (1) bek.]} után keletkező bevallási és adófizetési kötelezettségüknek egy tagállamban tegyenek eleget, amennyiben nem telepedtek le gazdasági céllal abban a tagállamban, ahol a szolgáltatást a nem adóalany igénybe veszi.A változások kicsit részletesebben az alábbiakban foglalhatóak össze:1. 2021. július 1-jétől a jelenlegi MOSS rendszert - amely az ún. távolról is nyújtható szolgáltatások {telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások [Áfa-tv. 45/A. § (1) bek.] kapcsán alkalmazható - az OSS (One Stop Shop - egyablakos ügyintézés} rendszer fogja felváltani, így ettől az időponttól már nemcsak a jelenleg a MOSS rendszer hatálya alá tartozó, távolról is nyújtható szolgáltatások után, hanem minden, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás után be lehet vallani és fizetni az áfát, azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtója nem telepedett le a teljesítési hely szerinti tagállamban.2. 2021. július 1-jétől az egyablakos rendszer alkalmazási hatálya kiterjed a termékek Közösségen belüli távértékesítésére is, így az adóalanyok által a letelepedésüktől eltérő tagállamban teljesített termék Közösségen belüli távértékesítése esetén is lehetővé válik az egyablakos rendszer használata az áfa bevallására és megfizetésére.[Az új szabályozás külön egyablakos rendszert állapít meg a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok által a közösségi nem adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások (nem uniós különös szabályozás - Áfa-tv. 253/D.-G. §), valamint a Közösségen belüli távértékesítések, az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítések és a belföldön letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatások utáni általános forgalmi adó megfizetésére és bevallására (uniós különös szabályozás - Áfa-tv. 253/H.-L. §).]3. A fentieken túl a kisvállalkozások adminisztratív kötelezettségeinek enyhítése érdekében az egyablakos rendszer kiterjesztése kapcsán az Áfa-tv. kiegészül egy új rendelkezéssel (Áfa-tv. 49/A. §), amely a Közösség tagállamában nem adóalany részére nyújtott elektronikus, távközlési vagy műsorszolgáltatási szolgáltatás, valamint a Közösségen belüli távértékesítések kapcsán kivételt határoz meg a teljesítési helyre vonatkozó szabályok alól. A kivétel akkor alkalmazható, ha az adóalany a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, és az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10 000 eurónak megfelelő összeget meg nem haladóan nyújtott a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalany részére az Áfa-tv. 45/A. §-a szerinti távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést.4. A termékimporttal kapcsolatban is lényeges változások lépnek életbe. Jelenleg a 22 eurót meg nem haladó értékű importküldemények áfamentességet élveznek. Egyrészt 2021. július 1-jétől ez az adómentesség megszűnik, másrészt új szabályok lépnek életbe a 150 euró belső értéket meg nem haladó importküldemények utáni áfa megfizetésével kapcsolatban. A jelenlegi megoldás, azaz az importot terhelő áfa kivetése mellett a módosítás két alternatívát vezet be, így az áfa megfizetése három módon alakulhat: 1. az adóalanyok alkalmazhatják az import egyablakos rendszert (más[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5392
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,