Köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító idő

Kérdés: Egy óvodapedagógus idén lenne jogosult a 25 éves jutalomra a besorolási időtartamok, közalkalmazotti jogviszonyok alapján. Azonban az egyik óvodában 1992. 09. 01. – 2000. 03. 05. volt közalkalmazotti (óvónő) jogviszonyban, viszont a megszűnés módja a bemutatott iratok alapján: „egyéb módon: elbocsátás a Kjt. 35. § értelmében” történt. Ez a jogviszony a megszűnési módra tekintettel beszámítható-e a köznevelési jutalomra jogosító időbe, a Púétv. a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerint?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időket a Púétv. 105. §-ának (6) bekezdése, valamint a Púévhr. 42. és 93. §-a alapján kell számítani. E joghelyek felsorolják egyfelől a közszférában beszámítható jogviszonyokat, másfelől azokat az időket, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Bértámogatás felhasználása

Kérdés: Az óvodai nevelésre több jogcímen kapunk bértámogatást és működési támogatást. Eddig az volt a tendencia, hogy az intézmény éves bér- és járulékösszege meghaladta a bértámogatás összegét. Így a működésre kapott összeg egy része a bérre lett elhasználva. 2024-ben, úgy tűnik, megfordul a tendencia. A beszámoló eddig nem tért ki ennek elkülönítésére. Jelen esetben kb. 3 millió forintról beszélünk, egy 75 milliós intézményi költségvetésnél. A bérre kapott állami támogatásnak egy részét felhasználhatjuk-e működési dologi kiadásokra?
Részlet a válaszából: […] ...alapuló differenciálást is a sávhatáron belül.A 662/2023. Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése értelmében "a pedagógus életpálya vonzerejét erősítő, az Európai Unió által biztosított forrásokból történő béremeléshez biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Bölcsődei kisgyermeknevelő besorolása

Kérdés:

Bölcsődei kisgyermeknevelő középfokú OKJ-s kisgyermeknevelő-gondozó oklevéllel rendelkezik, emellett egyetemi szintű teológus szakképzettséget is szerzett. Az oklevélben az szerepel, hogy "tanúsítja, hogy a Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan képzési szakán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, mesterfokozatot és okleveles teológus szakképzettséget szerzett. A képzés ideje 10 félév. (MKKR szintje: 7. szint, EKKR szintje: 7. szint)". A 15/1998. NM rendelet 2. melléklete szerint a teológus szakképzettség alapján besorolható-e a pedagógus-életpálya Pedagógus I. fokozatába? A teológus szakképzettség pedagógus-szakképzettségnek számít-e? A 401/2023. Korm. rendelet 95/A. § (1) bekezdése szerint havi illetményét 2%-kal magasabb mértékben kell-e meghatározni?

Részlet a válaszából: […] A bölcsődei kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségeket, szakképzettséget, szakképesítéseket a 15/1998. NM rendelet 2. melléklet II. Rész 2.1 pontja határozza meg. Felsőfokú szakképzettségként kizárólag a csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Pedagógusok új életpályája

Kérdés:

A Púétv. 157. §-ának (11) bekezdése szerint a (10) bekezdésben meghatározott illetmény 2023. július 1-jéig visszamenőleg jár az érintetteknek. Ez a rendelkezés vonatkozik-e arra a foglalkoztatottra is, aki nem fogadta el a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban történő foglalkoztatást, és erről 2023. szeptember 29-ig írásban nyilatkozott? A 2023. július 1. és 2023. november 1. napja közötti illetménykülönbözetet részére is ki kell fizetni?

Részlet a válaszából: […] Igen, vonatkozik, hiszen nincsen olyan szabály a Púétv.-ben, amely kizárná ezeket a személyeket a béremelésből.Egyfelől a Púétv. 158. §-ának (6) bekezdése kimondja, hogy annak az érintettnek, aki a jogviszonyváltást a 157. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Többlettanítási óradíj

Kérdés: A Púévhr. 89. §-ának (1) bekezdése alapján a pedagógus számára tartós helyettesítésért egy óra időtartamra legalább a 88. § (1) bekezdésében meghatározott, Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 1%-ának megfelelő mértékű többlettanítási óradíj jár. A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg mértékétől függetlenül a többlettanítási óradíj összege nem lehet kevesebb 4500 forintnál.
(2) Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját tartós helyettesítés keretében a sajátjával együtt tanítja, az (1) bekezdés szerinti többlettanítási óradíj ötven százalékára jogosult.
(3) Az iskolában foglalkoztatott vezető megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott pedagógus heti legfeljebb nyolc órában ellátott többlettanításáért az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott mértékű többlettanítási óradíj jár.
(4) Többlettanítási óradíj csak a ténylegesen megtartott tanítási óráért, foglalkozásért jár.
A többlettanítás vonatkozhat-e óvodára, óvodapedagógusra, és ha igen, milyen esetekben fordulhat elő az?
Részlet a válaszából: […] A Púétv. 101. §-a kimondja, hogy "a pedagógus számára tartós helyettesítésért a Kormány rendeletében meghatározott többlettanítási óradíj jár". E szabályhoz kapcsolódik a mértéket meghatározó, a kérdésben idézett Púévhr. 88. §-a. Az óvodában az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Pedagógusok új életpályája

Kérdés:

1. A Púévhr. alábbi paragrafusa tartalmazza a 2024. évi illetmény megállapítását.
88. § (1) A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege a 2024. évben 440.000 forint.
(2) A Púétv. 98. §-ának (1) bekezdése szerinti köznevelési foglalkoztatott havi illetménye – a Púétv. 98. §-ának (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – nem lehet kevesebb, mint az (1) bekezdés szerinti összeg. Eszerint kijelenthető-e az a megállapítás, miszerint biztosan minden foglalkoztatottnak emelkedik 2024-ben a munkabére?
2. Az a foglalkoztatott, aki nem fogadta el a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban történő foglalkoztatást, és erről 2023. szeptember 15-től szeptember 29-ig írásban nyilatkozott, annak jogviszonya a törvény erejénél fogva 2023. november 30. napjával közalkalmazottként megszűnik, a 2023. november 1. napján érvényes kinevezése szerinti illetményének alapulvételével végkielégítésre jogosult. A végkielégítésének alapjául szolgáló átlagbérébe mi számítható bele?

Részlet a válaszából: […] "Biztosan" nem jelenthető ki, hogy "minden" foglalkoztatottnak emelkedik a munkabére – ehhez minden foglalkoztatott egyedi helyzetét ismerni kellene. Ami bizonyos: a Púétv. 157. §-ának (10) és (13) bekezdése alapján történik egy illetményemelés még a Kjt., illetve az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Egyéb jövedelem járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk az alábbi jogcímeken teljesít kifizetéseket olyan magánszemélyek részére, akikkel nem áll foglalkoztatási jogviszonyban: szakmai munka elismeréseként egyszeri jutalom; önkormányzat által alapított városi kitüntetéssel járó pénzjutalom.
Létrejön-e az önkormányzat és a magánszemély között a fenti esetekben biztosítotti jogviszony, azaz az ilyen jogcímen teljesített kifizetések után a kifizetőnek csak szja-előleget, vagy nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot is kell vonnia a magánszemélytől?
Kell-e nyilatkoztatni a magánszemélyt, hogy van-e biztosítotti jogviszonya máshol (például főállás, vállalkozó stb.)?
Dönthet-e a magánszemély arról, hogy a kifizető biztosítotti jogviszonyként vagy anélkül teljesítse a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemély tehát nem dönthet ebben a kérdésben.Amennyiben a szakmai munka elismeréseként adott egyszeri jutalom az életutat, az életpálya során teljesített szakmai munkát általában díjazza, de a kifizetésre nem valamely konkrét szakmai munka ellenértékeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Címpótlék a köznevelési intézményeknél

Kérdés: Általános iskolában – most a KLIK-hez tartozik – közalkalmazottként érettségivel rendelkező, "D" fizetési osztályba sorolt dolgozó 15 000 Ft-os címpótlékban részesül, illetve egyéb pótlékként szerepel a bérjegyzéken évek óta, mert címet csak pedagógus kaphatott volna annak idején. A pedagógus-életpálya bevezetésével a pedagógusoktól automatikusan megvonták többek között a címpótlékokat is. Kérdésem, hogy a technikai dolgozónál is meg kell szüntetni, vagy ő kaphatja tovább?
Részlet a válaszából: […] ...minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak. A pedagógus-életpályamodell tehát csak a köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben, továbbá a pedagógiai-szakmai szolgáltatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Vezető jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: Önkormányzat testülete által határozatlan időre kinevezett magasabb vezető beosztású – intézményvezető – közalkalmazott vagyok. 57. életévemet 2007. december 28-án töltöm be, előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezem. A munkáltatói jogot gyakorló polgármestertől szeretném kérni, hogy közös megegyezéssel a jogviszonyomat szüntessük meg úgy, hogy 2007. december 29-étől visszaszámolva a 8 hónapos felmentésemet 2007 májusától engedélyezze, és így a jogviszonyom 2007. december 29-ével megszűnne. Kérdésem, hogy a fentiek alapján közös megegyezéssel lehetséges-e a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni, és a felmentés kezdő időpontját meg lehet-e határozni 2007 májusában, a Kjt. szerint?
Részlet a válaszából: […] ...minősül.A vezetői megbízás visszavonása mint felmentési jogcímelőfordul, azonban funkcióját tekintve semmiképpen nem szolgál egy életpályaelismerésének és méltó lezárásának.Sokkal inkább a nyugdíjazás jogcímén történő felmentésmerülhet fel, a kérdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Közalkalmazott nyugdíjazása

Kérdés: Iskolánkban közalkalmazottként foglalkoztatott takarítónő 2005. 1. 19-én lesz 60 éves, addigra 29 éves munkaviszonya lesz. Akkor szeretne nyugdíjba menni. Mit kell tennie a dolgozónak? Milyen időponttal és milyen jogcímen szüntethető meg munkaviszonya? Jár-e részére felmentési idő?
Részlet a válaszából: […] ...közös megegyezéssel, a közalkalmazott lemondásával, illetve felmentéssel. Általánosnak tekinthető az a törekvés, mely alapján egy életpálya befejezéseként, nyugdíjazás címén felmentéssel szűnik meg a dolgozó jogviszonya.A munkáltató csak akkor mentheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.