Közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása

Kérdés:

Az egyik vízmű zrt. által korábban beszedett közműfejlesztési hozzájárulás egy részét a cég nem költötte el a hálózat fejlesztésére. Megállapodás szerint ezt az összeget átadnák az érintett önkormányzatnak, amelyből az önkormányzat hajtana végre fejlesztéseket. Az átutalt összeget az önkormányzat végleges pénzeszközátvétel címén könyvelné. A 2023 áprilisában kelt megállapodás ellenére a zrt. a mai napig nem fizetett, az önkormányzat reklamációjára az alábbi javaslatot tették:
"A pénzügyi osztályunk a következő megoldási javaslatot tette a felmerülő könyveléstechnikai kérdések kezelésére. Kérjük az önkormányzatot, hogy szíveskedjen két db áfás számlát kiállítani ivóvízre és szennyvízre, melyek jogcíme: pénzeszköz átadás; a hivatkozásban pedig szíveskedjenek feltüntetni az elszámolólevél: iktatószámát: .../2023, valamint tárgyát: önkormányzati tulajdonú vízi közművek 2022. évi használati díjának és közműfejlesztési hozzájárulásának elszámolása.
A rendelkezésemre álló információk szerint a számlák beérkezését követően társaságunk elutalja az .../2023 számú elszámoló levélben feltüntetett még el nem utalt összegeket."
Véleményük szerint ez megoldható így? Az önkormányzat bizonytalan, hogy egyáltalán van-e joguk bármit számlázni.

Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. szerint adót kell fizetni a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után. A számlaadási kötelezettség is a szolgáltatásnyújtásra, termékértékesítésre terjed ki. Nem számít adóalapnak és számlázási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

Közcélú adomány

Kérdés: Önkormányzatunk részére egy kft. szobrot adományozott, amit a társaság maga készített, az általa vásárolt alapanyagból. A szobor felállítására köztéren kerül sor. A felek közjegyzői okiratba foglalták, hogy az adomány közcélú. Kell-e számlát kiállítani az adományozásról, vagy elegendő az erről szóló közjegyzői okirat? Ha szükséges a számla, adómentesen vagy áfásan kell kiállítani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja határozza meg a közcélú adomány fogalmát. E szerint e törvény alkalmazásában közcélú adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, az oktatási intézmény részére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Piacépítés

Kérdés: Önkormányzatunk meglévő piacépületet bontott le, a földterület felét értékesítette, ezzel összefüggésben az áfát megfizette. A földterület másik felén új piacot kívánunk létesíteni. A piacépület a polgármesteri hivatal könyveiben kerül nyilvántartásba. A kivitelezői szerződéseket a polgármesteri hivatal kötötte, így a számlák annak nevére érkeznek. Az önkormányzat átszervezése folytán az eddig a polgármesteri hivatalhoz tartozó, azzal egy gazdálkodási egységet alkotó – önállóan működő költségvetési szerv – Városüzemeltetési Szolgálatot önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakították át 2011-ben. A Városüzemeltetési Szolgálat fogja a piacon a bérleti díjakat (adóköteles) és egyéb bevételeket beszedni saját nevében, a bevételek a saját költségvetésének bevételeit fogják képezni. A piacépület a polgármesteri hivatal könyveiben kerül aktiválásra, de az intézmény részére térítésmentesen át kell adni, mert biztosítani kell a vagyont az önkormányzati feladatellátáshoz. A beruházás során felszámított áfa levonásba helyezhető-e, illetőleg az ingyenes átadás miatt felmerül-e adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A leírtak szerint az önkormányzat piac építését határoztael, és a folyamatban lévő beruházása során döntött úgy, hogy a polgármesterihivatalhoz tartozó ingatlan elkészültét követően ingyenesen át kívánja adni azattól különváló, önállóan gazdálkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Önkormányzat – termék ingyenes átadása

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: adóalany) saját beruházásban fejleszti vállalkozását. A korszerűsítés során többek között új villamos hálózat kiépítésére is sor kerül, amit utóbb ingyenesen ad át a közműszolgáltatónak. A beruházás során az ingyenesen átadott termékre vonatkozóan megilleti-e az adólevonás joga?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelőenellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek [azaz az Áfa-tv. 2. § a)pontja alapján adókötelesnek] minősül az is – így áfakötelezettséggel jár -, haaz adóalany a terméket vállalkozásából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Víziközmű ingyenes átadásának áfája

Kérdés: Az új Áfa-törvény 262. § (4) bekezdésének átmeneti szabályozása tekintetében merült fel problémánk. A víziközmű ingyenes átadásakor csak azoknál az átadott közműveknél lehet a régi szabályozást alkalmazni, amelyek átadása még 2008 előtti, vagy a 2008 után átadott víziközművek esetében is?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(a továbbiakban: Áfa-tv.) 262. § (4) bekezdés rendelkezése alapján az általánosforgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi Áfa-tv.) 7. § (3) bekezdés e) pontját és 9. § (3)bekezdés a)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Ajándék áfaelszámolása

Kérdés: Nőnapra tekintettel, az önkormányzat gazdasági társasága bizonyos termékeket – gazdasági tevékenységünk elősegítése érdekében – ellenérték nélkül ad át. Hogyan kell elszámolni az ilyen ajándékot?
Részlet a válaszából: […] Az ajándék áfarendszerbeli megítélése változó annakfüggvényében, hogy az adóalany az ajándékot 1. ingyenesen, más árucikkekhez nemkapcsolva, feltétel nélkül adja át (pl. reklámpóló), vagy 2. feltételesen, mástermékek vásárlása esetén adja (pl. minden megvásárolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Szoftver ellenérték nélküli átadása

Kérdés: Kell-e áfát fizetni egy szoftver térítésmentes átadásánál, ha ezt az aktust a felügyeleti szerv rendelte el? Az átvevő szintén a felügyelete alá eső központi költségvetési szerv.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 9. § (2) bekezdése értelmében nem minősülszolgáltatásnyújtásnak, ha az ellenérték nélküli szolgáltatásnyújtásra törvényvagy kormányrendelet alapján került sor. Figyelemre méltó, hogy ahhoz, hogy azellenérték nélküli szoftverátadás az Áfa-tv. 9. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Pénzeszközátadás

Kérdés: A gazdálkodó szervezetek, különösen a költségvetési szervek és intézmények pénzforgalmában évtizedek óta ismert fogalom volt a "pénzeszközátadás", amely mindenkor ellenérték nélkül került a kedvezményezetthez. Ma viszont már minden esetben csak támogatásról beszélünk. A pénzeszközök ellenérték nélküli átadása minden esetben támogatásnak minősül-e? Szótárunkból tehát törölnünk kell a pénzeszközátadást?
Részlet a válaszából: […] A pénzeszközátadás fogalmát a jelenlegi gazdálkodási ésszámviteli jogszabályok nem tartalmazzák.A pénzeszközátadás és a költségvetési támogatás közöttténylegesen elszámolástechnikai különbség van. A fogalom pontos meghatározásaemiatt valóban szükséges lenne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.

Térítésmentesen átvett, 0-ra leírt tárgyi eszköz állományba vételének elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, egy rt. egy alapítványon keresztül használt számítógépeket adott térítés nélkül. Az átadási jegyzőkönyvben ugyanannyi a bruttó érték és az értékcsökkenés, a nettó érték nulla, de kimutatott áfaalapot és áfát. Mi a teendőnk, be kell-e venni az áfaelszámolásunkba?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben ez az ingyenes juttatás az átadónál áfaköteles termékértékesítésnek minősült az Áfa-tv. 7. §-a alapján, akkor őt ezen ellenérték nélküli átadás után – melynek alapja főszabályként a forgalmi érték – áfafizetési kötelezettség terheli, amit Önökre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.

Nullára leírt tárgyi eszköz térítésmentes átadásának áfavonzata

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Egy rt. egy alapítványon keresztül használt számítógépeket adott intézetünknek, térítés nélkül. Az átadási jegyzőkönyvben ugyanannyi a bruttó érték és az értékcsökkenés, a nettó érték nulla. Az átadásnak van-e áfavonzata?
Részlet a válaszából: […] A nullára leírt tárgyi eszköz térítésmentes átadásakor az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján megvalósul az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység köréből való kivonás ténye, ezért az értékesítést adófizetési kötelezettség terheli, feltéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.
1
2