Bekerülési érték

Kérdés:

Kérdés: Intézményünkben karbantartóink készítettek irodabútort, melyhez az alapanyagot megvásároltuk (bútorlapok, fogantyú). Vásároltunk bútorlapot, melynek méretre vágását, éllécezését is szerepeltetik a számlán, munkadíjként. A bútor bekerülési értékébe beletartozik a bútorlapokhoz kapcsolódó munkadíj? Az összeállításhoz kapcsolódó egyéb eszközöket, pl. csavarokat nem kellett megvásárolni, mert rendelkezésre álltak. Ezt a bekerülési értékben kell-e szerepeltetnünk? Ha igen, hogyan számoljuk el ennek értékét? A karbantartók bérét, járulékait mindenképpen el kell számolnunk a bekerülési érték részeként? Hogyan történik ezeknek a könyvelése? Kis értékű tárgyi eszköz (függöny és szőnyeg) vásárlása esetén a varrás (szegés) része-e a bekerülési értéknek?

Részlet a válaszából: […] Az intézmény dolgozói által készített bútort saját előállítású új tárgyi eszköznek kell tekintetni. A vásárolt bútorlap és annak méretre vágása, éllécezése a saját előállítású tárgyi eszköz önköltségébe beleszámítandó. A csavarokat a készletek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

Kérdés: Költségvetési szervnél kis értékű tárgyi eszköz beszerzése történt. A kis értékű tárgyi eszköz úgy került minősítésre, hogy az tartósan, egy évet meghaladóan fogja szolgálni a költségvetési szerv tevékenységét. A beszerzést követően a rendeltetésszerű használatbavétel megtörtént. Helyesen jártunk-e el, amikor az állományba vételi bizonylaton (B.11-46/Vr.sz.) jelöltük (az üzembe helyezés dátumánál) a használatbavétel dátumát, mivel ezen eszköznél nem kellett alkalmazni üzembe helyezési eljárást, vagy az állományba vételt mint gazdasági eseményt és a használatbavételt is eltérő bizonylatokon kellene hitelt érdemlően igazolni? Kiváltható lenne-e az állományba vételi bizonylat a pénzügyi és könyvviteli nyilvántartó rendszer által generált "eszköz mennyiségi nyilvántartásba vételi dokumentummal", amelyen rögzítésre kerül az eszköz használatbavételi időpontja is?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. előírásai szerint a beszerzett, illetve az előállított immateriális javak és tárgyi eszközök üzembe helyezését dokumentálni kell. Az üzembe helyezés dokumentumait, azok tartalmát, az üzembe helyezésért felelős személyek körét, valamint az üzembe helyezés során...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Felújítási kiadásnak minősülő megbízási díj elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv felújításhoz kapcsolódó megbízási díjat fizet ki. A Kincstár K122-es rovatra rakja bérszámfejtéskor. A megbízási díjnak van levont járulékrésze, és szociális hozzájárulási adót is kell utána fizetni. Hogyan kell 2014-ben könyvelnem ezt a megbízási díjat? Milyen rovatra? Hogyan tudom ráaktiválni az adott tárgyi eszközre?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-ának (3d) bekezdése szerint a már használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökre idegen vállalkozó által végzett, az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújítási munkák bekerülési értéke azoknak az egységes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

Európai uniós támogatás finanszírozó szervezeten keresztül

Kérdés: Központi költségvetési intézet EU-s pályázati pénzt kap hazai finanszírozó szervezeten keresztül. Milyen könyvelési tételeket kell alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésre kimerítő választ itt nem lehet adni, mert nagy terjedelemmel bír, de a teljesség igénye nélkül a legjellemzőbb gazdasági események bemutatásra kerülnek.Finanszírozási módja szerint az európai uniós pályázatok történhetnek hazai finanszírozó szervezeteken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.

Utófinanszírozás

Kérdés: Hogyan történik az utófinanszírozás elszámolása európai uniós projektnél?
Részlet a válaszából: […] Az európai uniós támogatások a finanszírozás módszere szerint lehetnek vagy utófinanszírozott, azaz post-rata, illetve előfinanszírozott, azaz pro-rata támogatások. Az utófinanszírozott támogatásokba beleértendő a feladatfinanszírozás is. Az előfinanszírozás körébe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 8.

Támogatási program szállítói finanszírozása

Kérdés: EU-s TIOP-os pályázat pénzügyi elszámolása jóváhagyásra került (szállítói kifizetésekre igényelt: interaktív eszközök beszerzése). Az állományba vételi bizonylatokon kívül milyen könyvelési teendőink vannak?
Részlet a válaszából: […]  Az európai uniós, TIOP-os pályázattal interaktív eszközökbeszerzésére került sor, a támogatótól a kedvezményezettnek felhalmozási célútámogatási értékű bevételként kell megjelenítenie azt a pályázatban elnyerttámogatási összeget, amelyet a támogató nem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Tárgyi eszköz aktiválása

Kérdés: Hogyan kell állományba venni az intézményünk által vásárolt öt darab 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó számítógépet?
Részlet a válaszából: […] 100 ezer forint egyedi bekerülési érték feletti eszközesetén a nagy értékű tárgyi eszközöket egyedileg kell nyilvántartásba venniük,azaz minden egyes eszközről önálló bizonylatot kell kiállítaniuk. Intézményükesetében az öt darab számítógépről öt darab állományba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Aranykártyapontokon vásárolt mobiltelefon állományba vétele

Kérdés: Hogyan kell nyilvántartásba venni az aranykártyapontokon vásárolt mobiltelefon-készüléket?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel, hogy a költségvetési szervfizetett-e a mobiltelefon-készülékért. Az általános gyakorlat az, hogy avásárlónak a mobiltelefon tényleges eladási árából egy meghatározott százalékotlevonnak, és az így csökkentett összeget kell kifizetni.Ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Gépvásárlás elszámolása, bizonylata

Kérdés: Intézményünk pénzmaradványból gépvásárlást eszközölt 2004-ben. Az áfa bevallásánál az arányosításba bevonva vettük figyelembe, mivel a pénzmaradvány saját bevételi megtakarításunkból képződött. Intézményünk bevételének 70%-a saját bevétel, 30%-a önkormányzati támogatás. Helyesen állapítottuk-e meg az eszközvásárlás áfáját? Milyen bizonylatok szükségesek a tárgyi eszköz állományba vételéhez, üzembehelyezéséhez?
Részlet a válaszából: […] Mivel a pénzmaradvány is az adóalapot nem képező államháztartási támogatásból (is) képződött, így az adóalany az abból finanszírozott beszerzés adóját csak arányosítás útján vonhatja le. Az Áfa-tv. 38. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.

Térítésmentesen átvett, 0-ra leírt tárgyi eszköz állományba vételének elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, egy rt. egy alapítványon keresztül használt számítógépeket adott térítés nélkül. Az átadási jegyzőkönyvben ugyanannyi a bruttó érték és az értékcsökkenés, a nettó érték nulla, de kimutatott áfaalapot és áfát. Mi a teendőnk, be kell-e venni az áfaelszámolásunkba?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben ez az ingyenes juttatás az átadónál áfaköteles termékértékesítésnek minősült az Áfa-tv. 7. §-a alapján, akkor őt ezen ellenérték nélküli átadás után – melynek alapja főszabályként a forgalmi érték – áfafizetési kötelezettség terheli, amit Önökre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.
1
2