Közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó társaság adózása

Kérdés: Önkormányzatunk gazdasági társaságával (egy nonprofit zrt.-vel) közszolgáltatási szerződést kötött közfeladatok ellátására (parkfenntartás, útkarbantartás, ingatlan-karbantartás stb.). A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltatás nyújtásáért az önkormányzat kompenzációt nyújt. A kompenzációt két típusban határozta meg: számlás típusú kompenzációt (ahol a gazdasági társaság a tevékenységek ellátásáról áfás számlát állít ki az önkormányzat felé), illetve támogatás típusú kompenzációt, mellyel éves szinten el kell számolnia a társaságnak. A támogatás típusú kompenzáció felhasználását a társaság által benyújtott áfanyilatkozat szerint számolja el az önkormányzat, esetünkben a nyilatkozat szerint a kompenzált gazdasági tevékenységek tekintetében a társaság az áfát visszaigényli, tehát az önkormányzat a nettó költségeket veszi figyelembe, csak azt finanszírozza meg a társaság számára. Fontos körülmény, hogy a társaság egy-egy tevékenységét (egy-egy közszolgáltatást) mind számlás típusú, mind támogatás típusú kompen-zálásban részesít az önkormányzat. Tehát mind-egyik gazdasági tevékenységüknek van adóköteles bevétele. Helyesen jár-e el a gazdasági társaság, ha a közszolgáltatási tevékenységei érdekében felmerült áfát teljes egészében visszaigényli, mivel minden tevékenysége érdekében keletkezik adóköteles bevétele?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felsorolt tevékenységek a Mötv. szerint közfeladatnak minősülnek. Az önkormányzat a közfeladatot elláthatja államháztartáson kívüli gazdálkodónak történő kiszervezéssel. A kiszervezett feladat ellátása történhet szolgáltatásmegrendeléssel vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Önkormányzati közfeladat ellátásának kiszervezése

Kérdés:

Önkormányzatunk saját alapítású 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság útján látja el a zöldterület-kezelést, temető-karbantartást, külterületek karbantartását, illetve utak és hidak üzemeltetését. Megfelelően járunk-e el, ha a K512 rovat 018030 kormányzati funkción pénzeszközátadásként adjuk át az állami normatív támogatásokat a nonprofit kft. részére, vagy a gazdasági társaságnak részünkre az elvégzett tevékenységről számlát kellene kiállítania, és a megfelelő tevékenységre kapcsolódó kormányzati funkción és a K337 rovaton kellene-e elszámolnunk? Eseti jelleggel önkormányzatunk az ingatlan vagyon (utak, járdák) nem karbantartási, hanem felújítási és beruházási tevékenységét is a gazdasági társaság útján végzi. Felhalmozási célú pénzeszköz átadásaként elegendő-e, vagy ebben az esetben is a gazdasági társaságnak szükséges számlát kiállítani az elvégzett munkákról?

Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésnek könyvtárnyi szakirodalma van, és számos európai bírósági ítélet foglalkozott a kérdéssel, pl. Saudaçor ítélet, C 174/14, EU:C:2015:733, 32. pont; 2016. június 2-i Lajvér ítélet, C 263/15, EU:C:2016:392, C-182/17. sz. (Nagyszénás) ügy, továbbá a Kúria...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Saját előállítású arcmaszk könyvelése

Kérdés: Intézményünk (központi költségvetési szerv) alapanyagot vásárolt, melyeket a könyveinkben nyilvántartásba vettünk. Az alapanyagot – járvány elleni védekezésben használt – egészségügyi védőfelszerelés (FFP2-es arcmaszk) előállításához használjuk fel, melyet egy vállalkozó (100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság) gyárt le részünkre ingyenesen. Az elkészült termékek az Európai Bizottság – módosított – 2020. április 3-án kiadott 2020/491. számú határozata alapján a katasztrófa áldozatai között ingyenesen szétosztásra kerülnek. Ebben az esetben saját termelésű készletről beszélhetünk-e? Ha igen, milyen szakágazati besorolással kell az intézményünknek rendelkeznie, hogy azt és a készterméket a könyveinkben szerepeltethessük? Ha nem, akkor a fenti tevékenység hogyan könyvelendő, és szükséges-e a speciális szakágazati besorolás (pl.: 032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése)? Milyen értéken kell a készterméket készletre venni, tekintettel arra, hogy a vállalkozó a gyártást számunkra ingyen végzi (nálunk csak az anyagköltség merül fel)?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő esetben saját termelésű készletről beszélünk, a költségvetési szerv anyagot vásárolt, amelyből bérmunkával készült el a késztermék. Az Áhsz. 16. §-ának (7) bekezdése alapján a saját termelésű készletek esetében a bekerülési érték az Szt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

A kis- és középvállalkozásoknak járó iparűzésiadó-kedvezmény

Kérdés: Önkormányzatunk egyéni vállalkozóval kötött szerződést. A Htv. 51/L. §-a szerinti iparűzésiadó-csökkentés mint állami támogatás a kisadózó vállalkozások esetében katás bevételnek számít-e? A Htv. 51/M. §-a szerinti felező szabály alapján az Szja-tv. szerinti egyéni vállalkozók által igénybe vehető adókedvezmény vállalkozói bevételnek tekintendő-e?
Részlet a válaszából: […] A Htv. 51/N. §-ának (1) bekezdése alapján, az 51/L. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás az "Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

A helyi iparűzési adó csökkentése

Kérdés: A 2021. évi helyi iparűzési adó csökkentéséhez kapcsolódó átmeneti támogatást fel kell tüntetni a 2129 jelű társaságiadó-bevallás 02-AKTAM lapján? Hogyan kell a vállalkozónak a számviteli nyilvántartásokban elszámolnia az említett átmeneti támogatás összegét?
Részlet a válaszából: […] 2022. január 1-jével kiegészültek a Htv. rendelkezései a kis- és középvállalkozások által 2022. évben fizetendő helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokkal. A kiegészítéssel a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályai kerültek átültetésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Számlázás az Európai Bizottság részére

Kérdés: Intézményünk az Európai Bizottságnak számláz szolgáltatást. Hogyan kell kiállítani a számlát, az áfabevallás melyik sorában kell bevallani, kell-e erről A/60-as bevallást beadni, vagy a belföldi adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] A Héa-irányelv 151. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a tagállamok mentesítik az adó alól a következő ügyleteket, amelyek a fogadó tagállam hatóságai által elismert nemzetközi szervezetek, valamint e szervezetek tagjai számára végzett termékértékesítés és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Külföldről vásárolt védőfelszerelés adómentessége

Kérdés: Egyetemünk a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban védőfelszereléseket vásárolt belföldi cégtől, aki azt külföldről hozta be. Egyetemünk költségvetési szerv, és az ÁEEK-kel számolunk el. A cég a számlát áfamentesen állította ki, de a számlán az adómentesség okára nincs hivatkozás. Helyesen járt el, vagy küldjük vissza a számlát?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Bizottság 2020. április 3-án kiadott "C(2020) 2146 final" iktatószámú határozata a 2020-as COVID-19 járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatali vám- és hozzáadottértékadó (áfa)-mentességéről rendelkezik. A határozat alapján a behozatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Pályázat

Kérdés: Önkormányzatunk egy pályázat keretében egy beruházást valósított meg. Az első fizetési kérelemben szereplő támogatás 2013. december 31-ig megérkezett a számlánkra. A 2013. december 31-i mérlegben a nemzetközi támogatási programok miatti rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatásra került a 2013-ban megkapott támogatás összege, mivel a jogszabályok szerint a beruházásnak 5 éves fenntartási kötelezettsége van. A rendező mérlegben továbbra is kötelezettségként kell nyilvántartani ezt az összeget, vagy a 0. számlaosztályba kell átvezetni a 2013. 13 időszakban a támogatásiprogram-előlegek és az előfinanszírozás miatti kötelezettségekhez hasonlóan?
Részlet a válaszából: […] A leírtak szerint egy utófinanszírozott pályázatban vesznek részt, amelynek az első kifizetését kapták meg 2013. december 31-ig. Véleményünk szerint az év végi mérlegben ezt nem a nemzetközi támogatási programok miatti rövid lejáratú kötelezettségek között kellett volna...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Egyetemi térítési díjak elszámolása

Kérdés: Az egyetemek több jogcímen is kérnek a hallgatóktól térítési díjakat, pl. külön eljárási díj, indexmegnyitási díj, tantárgyfelvételi díj, idegen nyelven kiállított diploma. Kell-e ezekről számlát kiállítani, ha igen, milyen áfakulccsal?
Részlet a válaszából: […] A felsőoktatási intézmények által kért díjak egy része az oktatáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatás, és mint ilyen, adómentes. Ilyenek a leckekönyv, ha azért díjat kérnek, valamint a szakirány-felvételi díj.A leckekönyvért az Nftv. 81. §-ának (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.

Intézkedési terv nyilvántartása

Kérdés: A belső ellenőrzési vezető köteles az intézkedési tervekről a beszámolóban beszámolni, és a Bkr. 50. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti nyilvántartást vezetni. A belső ellenőrzés eredményeként létrejött intézkedési terv nyilvántartásának vezetése valóban a belső ellenőrzési vezető feladata, vagy az ellenőrzött szerv, szervezeti vezetőjéé? Kinek a felelősségi körébe tartozik az intézkedések és az ellenőrzések nyilvántartása?
Részlet a válaszából: […] Az intézkedési terv az ellenőrzési javaslatok alapján az ellenőrzött szervezet, szervezeti egység által készített intézkedések végrehajtásának ütemezése a végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével.A belső ellenőrzési vezető a Bkr....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.
1
2