Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

49 találat a megadott Európai Unió tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Vevői készletre vonatkozó szabályok, állandó telephely keletkezése

Kérdés: Az Áfa-tv. vevői készletre vonatkozó, 2020. január 1-jétől hatályos szabályainak értelmezése kapcsán szeretnék segítséget kérni. Az általános forgalmi adó szempontjából állandó telephelyet keletkeztet-e az Európai Unió más tagállamában letelepedett ("külföldi") eladó számára az általa Magyarország területén bérelt vagy tulajdonában álló raktár, és ekként kizárja-e a vevőikészlet-egyszerűsítés alkalmazhatóságát az alábbi esetekben?
1. Az eladó kizárólag logisztikai szolgáltatást vesz igénybe Magyarországon.
2. Az áruk az eladó tulajdonában álló (vagy az általa bérelt) belföldi raktárba kerülnek betárolásra, logisztikai szolgáltató igénybevétele mellett.
3. Az eladó az árut a tulajdonában lévő vagy általa bérelt belföldi raktárban raktározza, amelyet a saját erőforrásainak bevonásával üzemeltet.
4. Az eladó a tulajdonában lévő árut a tulajdonában lévő vagy általa bérelt belföldi raktárban raktározza, amelyet bérelt eszközökkel üzemeltet.
5. Az eladó az árut a tulajdonában lévő vagy általa bérelt belföldi raktárban raktározza, amelyet a saját erőforrásainak bevonásával, a raktár helyének tagállamától eltérő tagállamból üzemeltet.
Részlet a válaszból: […]ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik.Az állandó telephely fogalmának értelmezésekor figyelemmel kell lenni a Közösség tagállamaiban közvetlenül hatályos és alkalmazandó, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló tanácsi végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó szabályaira is (11. cikk).Az Áfa-tv. és a Vhr. említett szabályai értelmében az állandó telephely keletkezésének feltétele a- gazdasági tevékenység folytatására szolgáló, földrajzilag körülhatárolt hely;- a gazdasági tevékenység tartós folytatása (6 hónapnál rövidebb időtartam esetén a gazdasági tevékenység nem keletkeztet állandó telephelyet, 12 hónapot meghaladó időtartam esetén a tartósság fennáll, 6-12 hónap közötti időtartam esetén az eset összes körülményére tekintettel állapítható meg a tartósságra vonatkozó feltétel teljesülése), továbbá az, hogy- a gazdasági tevékenység önálló folytatásához az adóalany (a kérdés szerinti esetben az eladó) a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezzen.A tárgyi feltételre vonatkozó előírás teljesüléséhez szükséges, hogy a gazdasági tevékenység önálló folytatásához (szolgáltatás igénybevételéhez) megfelelő eszköz az adóalany rendelkezésére álljon. Nem kell azonban, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz az adott vállalkozás tulajdonában legyen, elég, ha azokkal a saját erőforrásokhoz hasonló módon rendelkezhet (például ilyen eset lehet az, amikor az adóalany csak bérli a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, ingatlant), ha azokkal a saját erőforrásokhoz hasonló módon rendelkezhet.Az állandó telephelyként történő minősítéshez szükséges személyi feltétel abban az esetben teljesül, ha az adott vállalkozás rendelkezik a gazdasági tevékenység önálló folytatásához (szolgáltatás igénybevételéhez) szükséges munkaerővel. Megállapítható az állandó telephely keletkezése abban az esetben is, ha a tevékenység végzéséhez szükséges munkaerőt nem az adóalany saját munkavállalói adják, hanem alvállalkozóval, megbízott személlyel vagy kölcsönzött munkaerő igénybevételével végez gazdasági tevékenységet az adóalany, feltéve, hogy felettük megfelelő utasítási joggal rendelkezik.Az első pontban vázolt eset szerint az eladónak nincs saját eszköze, személyzete, illetve raktára belföldön, nem rendelkezik saját ingatlannal, kizárólag egy logisztikai szolgáltatást vesz igénybe Magyar-országon. Ebből következően - meglátásunk szerint - nem teljesül az állandó telephelyre vonatkozó azon feltétel, mely szerint az adóalanynak a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel kell rendelkeznie a gazdasági tevékenység önálló folytatásához, illetve a szolgáltatások igénybevételéhez. Mindezek alapján álláspontunk szerint az eladónak nem keletkezik állandó telephelye Magyarországon, s így a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés alkalmazható.A második pont szerinti esetben az eladó - akár huzamosabb ideig is - rendelkezne egy földrajzilag körülhatárolható, a gazdasági tevékenysége céljából fenntartott raktárhelyiséggel, az egyéb személyi és tárgyi feltételek hiányában azonban a logisztikai szolgáltató tevékenysége - aki saját vagy általa bérelt eszközökkel, munkavállalókkal teljesítené a szerződéses kötelezettségét - nem lenne betudható az eladónak. Erre tekintettel - álláspontunk szerint - a második pontban vázolt eset nem keletkeztet állandó telephelyet az eladó részére, s ebből következően a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés alkalmazható.Tekintettel arra, hogy az eladó a 3. pontban vázolt eset szerint saját vagy bérelt raktárépülettel rendelkezik Magyarország területén, amelyet a rendelkezésére álló erőforrásokkal (saját eszközök pl.: számítógép, irodaszerek, rakodógépek és munkavállalók) maga üzemeltet, az állandó telephelyre vonatkozó kritériumok közül - álláspontunk szerint - teljesülnek (i) a földrajzilag körülhatárolt helyen történő gazdasági tevékenység folytatására, valamint (ii) a gazdasági tevékenység önálló folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állására vonatkozó feltételek.Figyelemmel arra az információra, mely szerint az eladó "vélhetően huzamos ideig végezne gazdasági tevékenységet" Magyarországon, az állandó telephely keletkezése nem állapítható meg kétséget kizáróan, mivel a "vélhetően huzamos idő" mint időtartam-megjelölés alapján a pontos időtartam nem határozható meg. Amennyiben a "vélhetően huzamos idő"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5351

2. találat: Szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatos áfakérdések

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. számában 4972. sorszámon megjelent kérdéshez a következő kiegészítést tenném. A szállítmányozási tevékenységet végző magyar cég más fuvarozó-cégeket bíz meg az importált termék USA-ból magyarországi megrendelő telephelyére juttatásával. Ezek részben külföldi (EU-s és nem EU-s), részben magyar fuvarozócégek. A külföldi cégek áfa nélkül számlázzák le az általuk elvégzett szállítási tevékenységet, jogszabályra [a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv)] hivatkozva. A konténerek hajóról történő átrakása rendszerint Hamburgban történik, és innen vasúton, illetve közúti szállítással (esetleg logisztikai központot igénybe véve) jut el az importált termék a magyarországi megrendelő telephelyére. A Hamburgból a magyarországi elosztóbázisig vasúton történő szállítást a vasúttársaságok közösségi fuvarnak minősítik, és áfát számítanak fel (nem veszik figyelembe, hogy ez a szállítás termékimporthoz kapcsolódik).
A magyarországi elosztóbázisról a megrendelő telephelyére történő szállítást némely fuvarozócég EU-n belüli szállításnak minősít, és áfát számol fel az általuk kibocsátott számlában, némely magyar fuvarozó pedig áfa felszámítása nélkül (termékimport adóalapjába beépülő járulékos költség) állítják ki számlájukat a magyar szállítmányozócég részére. A hajóraklevélen, a német vámhatározaton és egyéb, a szállítást végigkísérő okmányokon (Master "Bill of Lading") mindenütt szerepel a végső rendeltetési hely, ami az USA telephelye Magyarországon. Ismereteim szerint volt olyan alvállalkozó fuvarozócég, amely év közben változtatta meg a számlázását, ugyanazt a tevékenységet korábban áfamentesen, majd áfa felszámításával számlázza le. Tudomásom van arról is, hogy a terméket importáló magyar cég két különböző szállítmányozócéget is megbíz azonos áru USA-ból Magyarországra történő szállításával (minden körülmény ugyanaz), és az egyik cég a teljes fuvarszakaszt (közösségen kívüli és belüli szakaszt) áfa felszámításával számlázza le, míg az itt említett cég áfamentesen. Mi erről a véleményük?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás ellenértéke beépüljön a termék-import adóalapjába, a fuvarozó abban az esetben alkalmazhatja az adómentességet, amennyiben az általa nyújtott szolgáltatás az importált termék adóalapjába az Áfa-tv. 74. §-a és/vagy a 75. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint beépül, valamint a fuvarozó (alvállalkozó) rendelkezik az adómentesség igazolásához szükséges dokumentumokkal.A Héa-irányelvnek a külföldi társaságok által hivatkozott, a kérdésben is említett szabályai (44. és 196. cikkek) a teljesítés helyére és az adófizetésre kötelezett személyére vonatkozó szabályok. Ezen szabályok közül a 44. cikk [Áfa-tv. 37. § (1) bekezdés] természetesen relevanciával bír, ugyanakkor csak azt mutatja meg, hogy az ügylet hol teljesül, és ebből következően melyik ország áfaszabályait kell alkalmazni az ügyletre vonatkozóan. Tekintve, hogy a szolgáltatást igénybe vevő magyar szállítmányozócég magyarországi gazdasági célú letelepedése okán a fuvarozási szolgáltatás Magyarországon teljesül, az ügyletre az Áfa-tv.-t kell alkalmazni.Az Áfa-tv. 93. §-ának (2) bekezdése értelmében [Héa-irányelv 144. cikk: "A tagállamok mentesítik az adó alól a termékimporthoz kapcsolódó olyan szolgáltatások nyújtását, amelyek értéke a 86. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében az adóalap részét képezi."], főszabály szerint a fuvarozók szolgáltatásai adómentes ügyleteknek minősülnek, azonban az adómentesség igazolásához szükséges dokumentumokkal a fuvarozóknak rendelkezniük kell, mivel csak ezek alapján győződhet meg a fuvarozó arról, hogy az általa teljesített ügylet az Áfa-tv. 74. §-a és/vagy a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4991
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: EU-s forrásból adott támogatás adómentessége

Kérdés: Önkormányzatunk EU-s támogatást nyert "Ösztönzők és támogatások" nyújtására. Így munkaerőpiaci hátrány kompenzálása céljából hiányszakmában elhelyezkedő, településen lakó fiataloknak adható (önkormányzat és partnerei vezető tisztségviselői, önkormányzati képviselő-testület tagjai, ezek közeli hozzátartozói kivételével). Havi maximuma: mindenkori minimálbér, illetve garantált bérminimum összege. Minimálisan 6, maximálisan 24 hónapig adható ösztönző. A juttatás további feltétele a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. Az így adott havi pénzbeli támogatás tekinthető-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.27. pontja alapján adott adómentes bevételnek?
Részlet a válaszból: […]Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve, hogy a szolgáltatás nem minősül a magánszemély tevékenysége ellenértékének.A fő kérdés az, hogy az adott támogatást milyen feltételekkel adja az önkormányzat, a végzett tevékenység ellenértékeként, vagy attól függetlenül, önmagában azért, mert a fiatal a településen lakik, és az adott hiányszakmában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4930
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: EU-s pályázatokból származó támogatások könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunknak az EU-s pályázatokkal kapcsolatosan problémát okoz, hogy a beérkezett pénzt B16-ra vagy B2-re könyvelje. Az alábontás egyértelmű "fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása", a rovatrend azonban nem. A MÁK által kiadott év eleji tájékoztató szerint a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekkel azonosan kell lekönyvelni, vagy a B16-ra, illetve a B2-re a befolyt támogatást. A támogatói szerződések a jogcímmel kapcsolatban igen általánosságban fogalmaznak. Egy futó projektünkben például 46?705?686 Ft támogatást nyert önkormányzatunk konzorciumban több településsel és a megyei önkormányzattal, a támogatás jogcíménél 1?027?551 Ft csekély összegű de minimis támogatás, 120 641 879 Ft a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás szerepel, amely a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 18-22 §-ában, 23. §-a (1) bekezdésének 23. pontjában, 24. §-a (b) pontjában és a 90-94. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható. A kormányrendelet 23. §-ának (1) bekezdése ír beruházási és működési támogatásról is, a 90-94. § szintén. A támogatási szerződés mellékletében található költségvetésből kiolvasható, hogy önkormányzatunk
- beruházásokhoz kapcsolódó költségekre 7?813?686 Ft-ot,
- egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költségre 1 471 500 Ft-ot,
- előzetes tanulmányok költségeire 35 560 000 Ft-ot,
- egyéb szakértői szolgáltatás költségeire 1 860 500 Ft-ot fordíthat.
Fentiek alapján kérdésem, hogy helyesen jár el az önkormányzat, ha az egyéb szolgáltatás költségei a (hatósági díjak, illetékek, felmérések, tanulmányok) a K3 rovaton jelentkeznek kiadásként, akkor a bevételt a B16 rovatra könyveli? És ha ez helyes, akkor minden pályázat esetében vizsgáljuk meg a projekt költségvetését, és a felmerülő kiadások tekintetében osszuk fel a bejövő támogatást B16 és B2 között? Vagy az a helyes, ha B2-re tesszük az egészet, tekintettel arra, hogy a kormányrendelet 3. §-a kimondja, hogy program előirányzatából működési támogatásnak nem minősülő támogatás nyújtható?
Részlet a válaszból: […]végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.A B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton kell elszámolnia) az államháztartáson belüli szervezetektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, ésb) az államháztartáson belüli szervezetek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket.Tehát attól függően szükséges a beérkezett támogatást könyvelni, hogy azt felhalmozási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4825
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Európai uniós támogatás

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (3) bekezdése július 26-tól az alábbiakra módosult: "A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig átutalja. Ezt követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti. A támogató ellenőrzi az átutalási kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. E rendelkezést a 2018. október 31. napjáig lezáruló európai uniós projektek esetében nem kell alkalmazni." Kell-e ezt a bekezdést alkalmazni a helyi önkormányzat költségvetési szervére, illetve a társulás költségvetési szervére, illetve akkor, ha pályázat fő kedvezményezettje az önkormányzat, de az uniós pályázati támogatása tartalma nem éri el az 50 millió Ft-ot, ellenben a vele konzorciumban lévő társulás által alapított költségvetési intézményé igen? Kell-e ilyen esetben az önkormányzatnak és/vagy az intézménynek kincstári alszámlát nyitnia?
Részlet a válaszból: […]jogszabály-módosítás a kettős kötelezettséget a fentiekben említett kedvezményezettek részére írja elő. A jogszabályi módosulás az önkormányzati költségvetési szerveket és a társulás költségvetési szerveit nem érinti.A konzorcium a pályázati projekt megvalósítására társuló szervezetek (konzorciumi tagok) együttese (vállalat, intézmény, egyéb szervezet), akik konzor-ciumi szerződésben rögzítik az együttműködésük feltételeit. A pályázat benyújtásának feltételeként szokták kérni többek között a konzorcium minden tagjától a jóváhagyott éves beszámolót, hivatalos képviselő aláírását, NAV-törzsadat-bejelentés igazolását, amelyek tekintetében a konzorciumi tagok a maguk nevében adják meg a kért adatokat, és a maguk nevében nyilatkoznak. Ezért - álláspontunk szerint - a fentebb hivatkozott Áht.-szigorítás is a konzorcium tagjainál külön-külön vizsgálandó.A támogatás igényléséhez fizetési kérelmet szükséges kiállítani, amit a konzorcium vezetője állít össze, ő küldi meg a támogatónak. A kérelemhez szükséges dokumentumokat is a konzorcium tagjai a vezetőnek küldik meg. A támogató által jóváhagyott támogatást a vezető utalja tovább a konzorciumi tagok pályázatra megadott bankszámlájára a pályázati kiírás vagy a támogatásról szóló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4819
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Magánszemély részére EU-s forrásból biztosított telefonhasználat

Kérdés: TOP-projektben dolgozó munkatársak részére telefonkészüléket vásároltak a TOP-projekt keretében, a számlája az EU-s projekt terhére elszámolásra került. A telefon magáncélú használata miatti adófizetési kötelezettséget a munkáltató teljesíti. A magáncélú használat miatti adófizetési kötelezettség a TOP-os telefonok esetében fennáll-e az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 4.25. pontja alapján?
Részlet a válaszból: […]hasznosítás, használat, igénybevétel mellett egyébként az igénybevétel során nem zárható ki a magáncélú hasznosítás, használat, igénybevétel, kivéve, ha az Szja-tv. a hasznosítást, használatot, igénybevételt vagy annak lehetőségét adóztatható körülményként határozza meg.Ilyen kivételt határoz meg az Szja-tv. a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított telefonszolgáltatás magáncélú használatára tekintettel. Az ilyen használat adóköteles jövedelem (egyes meghatározott juttatás).Ez tehát azt jelenti, hogy a telefonszolgáltatás magáncélú használata főszabályként adóköteles, de magának a készüléknek a magáncélú használata nem keletkeztet jövedelmet.Az Szja-tv. 4.25. pontja szerint adómentes a munkáltató által a munkavállalók számára biztosított olyan szolgáltatás (ideértve a berendezés, eszköz használatát is), amelynek forrása az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, és az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve, hogya) a támogatás felhasználása megfelel a pályázat, programterv szerinti feltételeknek,b) a munkáltató a szolgáltatást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4802
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: EU-s forrásból finanszírozott konferenciaszervezés adózása

Kérdés: Európai uniós pályázatból konferenciákat szervezünk testvérvárosainkkal mind külföldön, mind Magyarországon egyaránt. A résztvevőknek nyújtott étkezés, szállás, utazás ebben az esetben adóköteles-e?
Részlet a válaszból: […]melléklete alapján:- a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatás-fejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény [4.7. pont c) alpont],- a munkáltató által a munkavállalók számára biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve hogya) a támogatás felhasználása megfelel a pályázat, programterv szerinti feltételeknek,b) a munkáltató a szolgáltatást bármely, vagy - ha a pályázat a jogosultak körét meghatározza - bármely jogosult munkavállalója számára hozzáférhetővé teszi,c) a szolgáltatás igénybevétele nem minősül a tevékenység ellenértékének (4.25. pont),- a kifizető által független félnek biztosított olyan szolgáltatás, amelynek forrása az Európai Unió intézménye által meghirdetett pályázat alapján az Európai Unió valamely pénzügyi alapja, vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapja és az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére elnyert támogatás, feltéve hogy a szolgáltatás nem minősül a magánszemély tevékenysége ellenértékének (4.27. pont);- az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, munkaerőpiaci képzésben, munkaerőpiaci programban, társadalmi felzárkózással kapcsolatos képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt biztosított étkezés, közlekedés, szállás, valamint az ilyen jogcímen adott költségtérítés, megélhetési támogatás (7.17. pont).Jövedelemnek nem számító tétel, azaz "adómentes" az Szja-tv. 7. §-a alapján például a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy ellenértéke, ideértve a szokásosan a jegy árában felszámított étkezés ellenértékét is, továbbá a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szállás ellenértéke, ideértve a szokásosan a szálláshely árában felszámított reggeli étkezés ellenértékét is.Viszont egyes meghatározott juttatásként adóköteles az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott jövedelem, továbbá az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem, ha az Szja-tv. alapján nem adómentes.A hivatali, üzleti utazás fogalmát az Szja-tv. 3. §-ának 10. pontja határozza meg. Hivatali, üzleti útnak minősül a belföldi és a külföldi kiküldetés, ideértve a szakmai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4543
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Európai uniós pályázat

Kérdés: Európai uniós forrásból intézményünk (központi költségvetési szervként) vissza nem térítendő támogatásban részesül, melynek befejezési és pénzügyi teljesítési határideje 2017. 06. 30.
A támogatási szerződés alapján intézményünk a támogatás teljes összegét támogatási előleg formájában megigényelte, a leutalás is B1603, illetve B2503 ERA kódokon érkezett. A kapott támogatási előleget teljes összegében - a felhasznált résztől függetlenül - a költségvetési számvitel szerint a 0916, illetve 0925 főkönyvi számlákon, míg a pénzügyi számvitel szerint a 922, illetve 923 főkönyvi számlákon számoltuk el. Helyesen jártunk el? A fel nem használt összeget a költségvetési számvitelben a kötelezettségvállalások között mutatjuk ki. A fel nem használt összeget kapott előlegként ki kell-e mutatnunk? Az első kifizetési kérelem 2017-ben kerül benyújtásra, a mérlegkészítés időpontjáig nem várható annak jóváhagyása, így a teljes felhasznált összeghez sem lesz jóváhagyott kifizetési kérelem. Problémánk, hogy ha bevételről előlegre átkönyveljük, akkor az év végén nem lesz meg a fedezete a kötelezettségvállalásainknak.
Részlet a válaszból: […]is megoldható.A támogatási előlegből finanszírozott belföldi beszerzés számviteli elszámolása a következők szerint történik:1. Előirányzat nyilvántartásba vétele (eredeti vagy módosított)B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL1a) Kiadási előirányzatok nyilvántartásba vétele- bekerülési érték tervezett összege áfa nélkül05/62/1 05/63/1 05/64/1 001- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/1 001- kapcsolódó nem aktiválható szolgáltatási díjak05/336/1 05/337/1   001- egyenes adózás alá tartozó áfa05/351/1   001- kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek05/355/1   0011b) Bevételi előirányzatok nyilvántartásba vétele- felhalmozási támogatás rész001   09/25/1- működési támogatás rész001   09/16/12. Támogatási előleg megérkezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- beérkezett támogatási előleg felhalmozásra3312193, 3313293, 332232   3512- felhalmozási támogatási követelés előírása e/bevételként  ¨ szakfeladatonkénti tagolás szerint is3512   9411¨- beérkezett támogatási előleg működésre3312193, 3313293, 332232   3511- működési támogatási követelés előírása e/bevételként  ¨ szakfeladatonkénti tagolás szerint is3511   9221¨B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- halmozott követelés elszámolása  - felhalmozási támogatási Hköv. előírása  09/25/21   0041  - működési támogatási Hköv. előírása  09/16/21   0041- költségvetési bevétel elszámolása támogatási előlegként  - felhalmozási támogatási rész bevétele  0051   09/25/3x1  - működési támogatási rész bevétele  0051   09/16/3x1- A támogatási előleg függő kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele- támogatási előleg miatti függő kötelezettség0062   0443. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételeSzerződéskötés, visszaigazolt megrendelésB) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL3a) Szerződéskötés, visszaigazolt megrendelés a bekerülési értéknél figyelembe vehető vételár, felár esetében- vételár, felár “sima” kötelezettségvállalás áfa nélkül0021   05/62/21 05/63/21 05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa0021   05/67/213b) Kapcsolódó, a bekerülési értéknél figyelembe nem vehető szolgáltatási díjak megrendelése- “sima” kötelezettségvállalás áfa nélkül0021   05/336/21 05/337/21- egyenes adózás alá tartozó áfa0021   05/351/214. Beruházás állományba vétele a szállító számlája alapján4a) Beruházás esetében a vételár, felár állományba vétele a szállító számlája (egyéb dokumentum) alapjánA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- Tárgyévi rész állományba vétele beruházásként- tárgyévi vételárrész áfa nélkül1511   4216- egyenes adózás alá tartozó levonható áfa teljes összegben3641   4216- egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa teljes összegben84331   4216- Következő évi rész állományba vétele beruházásként- következő évi vételárrész áfa nélkül1511   4226B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi “sima” kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/21 05/63/21 05/64/21   0021- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/21   0021Megjegyzés: Amennyiben a “sima” kötelezettségvállalásként nyilvántartott összeg kisebb, ez kerül kivezetésre, de a végleges kötelezettségvállalás esetében már a szállító által számlázott összeg kerül nyilvántartásba vételre, ha a teljesítésigazolást elfogadta.- tárgyévi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel “sima” kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül0022   05/62/22 05/63/22 05/64/22- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0022   05/67/22- következő évi “sima” kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/23 05/63/23 05/64/23   0023- következő évi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel “sima” kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül0024   05/62/24 05/63/24 05/64/24- tárgyévi “sima” kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor- tárgyévi “sima” kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0021   05/62/21 05/63/21 05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0021   05/67/21- következő évi “sima” kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor- következő évi “sima” kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül  0023   05/62/23 05/63/23 05/64/235. Kötelezettség pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL5a) A szállítói kötelezettségek kifizetéséhez a saját rész átvezetése a célszámlára- terhelési értesítés3611   331, 332- jóváírási értesítés3312193, 3313293, 332232   36115b) A szállító részére a vételár, a bekerülési értékben figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4427
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: EU-s támogatásból finanszírozott beruházás műszaki ellenőri díja

Kérdés: Európai uniós forrásból intézményünk vissza nem térítendő támogatásban részesül. A?támogatási szerződés mellékletét képező projekt költségvetése alapján a műszaki ellenőri szolgáltatás költsége a járulékos feladatok között - nem pedig a beruházási tevékenységek között -, igénybe vett szolgáltatásként került megtervezésre. A számviteli elszámolás során azonban az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének d) pontja alapján a műszaki ellenőri tevékenységről szóló számla a bekerülési érték részeként a beruházások között került elszámolásra. A projekthez kapcsolódó könyvvizsgálat megállapította a projekt szerinti költségkategóriához viszonyított eltérést. Kérdésünk, hogy a projekt könyvviteli elszámolása során eltérhetünk-e a projekt költségvetése szerinti költségkategóriától, vagy a számviteli előírásoktól történő eltérés mellett biztosítanunk kell a projekt költségvetésével való egyezőséget?
Részlet a válaszból: […]A?számviteli elszámolás tekintetében nem helyes, ha dologi kiadásként számolják el.Az EU-s támogatások esetében a pénzügyi elszámolást az adott projekthez kiadott elszámolási útmutató és a jóváhagyott költségterv alapján kell elszámolni, különben fennáll a veszélye annak, hogy a kifizetést nem engedélyezik, vagy visszavonják a támogatást.Ha a projekt költségvetése szerinti költségkategóriától el kívánnak térni, ahhoz a támogatási szerződést, illetve a költségtervet kell módosítani, amihez a támogatáselosztó szervezetnek, vagy ha közvetlenül az EU-ból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4422
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Eur˘pai uni˘s p ly zati t mogat s

Kérdés: K��rd��s: Az ”nkorm��nyzat eur��pai uni��s p��ly��zat kedvezm��nyezettjek��nt 2016-ban 1,1 milli��rd Ft t��mogat��sban r��szeslt. A projekt 4 ‚v futam-idejű. A szerz��d��s al����r��sra kerlt, a projekt k��lts��gvet��s��t elfogadt��k. A t��mogat��si ”sszeg 2016-ban, el��legk��nt, 100%-ban leutal��sra kerlt az elkl��n��tett sz��ml��ra. 2016-ban a m��rf��ldk��vekhez kapcsol��d�� kiad��sok p��nzgyi teljes��t��se megt��rt��nt, azonban nem tudhat��, hogy a kifizet��si k��relem elfogad��sa 2016-ban megt��rt��nik, vagy 2017-re  thŁz��dik. Ezekben az esetekben hogyan kell a k��lts��gvet��si ‚s p��nzgyi sz��mvitelben (el��ir��nyzat, k��vetel��s, k��telezetts��g, id��beli elhat��rol��s) szerepeltetni ezen bev��telt (el��leg) ��s kiad��sokat?
Részlet a válaszból: […]05/67/1   001- kapcsolódó nem aktiválható szolgáltatási díjak  05/336/1, 05/337/1   001- egyenes adózás alá tartozó áfa  05/351/1   001- kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek  05/355/1   0011b) Bevételi előirányzatok nyilvántartásba vétele- felhalmozási támogatás rész  001   09/25/1- működési támogatás rész  001   09/16/12. Támogatási előleg megérkezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- beérkezett támogatási előleg felhalmozásra  3312193, 3313293, 332232   3512- felhalmozási támogatási követelés előírása e/bevételként  ¨ szakfeladonkénti tagolás szerint is  3512   9411¨- beérkezett támogatási előleg működésre  3312193, 3313293, 332232   3511- működési támogatási követelés előírása e/bevételként  ¨ szakfeladonkénti tagolás szerint is  3511   9221¨B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELhalmozott követelés elszámolása- felhalmozási támogatási halmozott köv. előírása  09/25/21   0041- működési támogatási halmozott köv. előírása  09/16/21   0041  költségvetési bevétel elszámolása támogatási előlegként- felhalmozási támogatási rész bevétele  0051   09/25/3x1- működési támogatási rész bevétele  0051   09/16/3x1  A támogatási előleg függő kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele- támogatási előleg miatti függő kötelezettség  0062   0443. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételeSzerződéskötés, visszaigazolt megrendelés elszámolása4. Beruházás állományba vétele, a szállító számlája alapján elszámolása5. Kötelezettség pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL5a) A szállítói kötelezettségek kifizetéséhez a saját rész átvezetése a célszámlára- terhelési értesítés  3611   331, 332- jóváírási értesítés  3312193, 3313293, 332232   36115b) A szállító felé a vételár, a bekerülési értékben figyelembe vehető szolgáltatási díjak pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- vételár áfával  4216   3312193, 3313293, 332232B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- költségvetési kiadás áfa nélkül  05/62/3 05/63/3 05/64/3   0031- egyenes adózás alá tartozó áfa  05/67/3   00315c) A szállító felé a beruházás bekerülési értékébe nem tartozó, szolgáltatási díjak pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- kapcsolódó igénybe vett szolgáltatási költségek beszámítása áfával  4213   3312193, 3313293, 332232B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- kapcsolódó igénybe vett szolgáltatási díj költségvetési kiadása áfa nélkül  05/336/3, 05/337/3   0031- egyenes adózás alá tartozó áfa  05/351/3   00315d) Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek miatti kötelezettség rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- díjak, adók kifizetése  4213   3312193, 3313293,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4391
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 49 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést