Pénzbeli adomány áfája

Kérdés: Nyári szezonban egy költségvetési szerv által üzemeltetett üdülőterületen a gyermekek hasznos szabadidő-eltöltéséhez az üzemeltető intézmény ingyenes gyermekfoglalkozásokat, gyermekrendezvényeket szervez azzal, hogy a felmerülő költségekhez önkéntes pénzbeli vagy természetbeni felajánlásokat elfogad. Milyen szabályai vannak a felajánlott adományok elfogadásának, dokumentálásának? Van-e áfavonzata a befizetett pénzbeli adománynak?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes adományokat a 38/2013. NGM rendelet előírásai szerint kell a könyvekben elszámolni.Ha az adomány tárgyi eszköz, akkor az NGM rendelet III. fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások, Növekedések A) pontban, a készleteket a C)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Magánszemély által felajánlott pénzadomány

Kérdés: Magánszemély pénzadományt ajánlott fel az önkormányzat részére hangszer vásárlásához. Milyen adóvonzata van a felajánlásnak adományozó és adományozott tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Adományozásról csak akkor beszélhetünk, ha a támogatás önzetlen, mindenfajta ellenszolgáltatástól mentes, a támogatásnak nem lehet célja és eredménye, hogy a támogató ellenszolgáltatásban részesüljön. Ha van ellenszolgáltatás, akkor annak jellegétől függően kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Munkáltatói felmondás munkavégzési hely megváltozásával összefüggésben

Kérdés: A közalkalmazott kinevezésében három megye szerepel, illetve Budapest mint munkavégzési hely. A munkáltató döntése alapján a budapesti telephelyen, ahol eddig az érintett rendszerint ellátta a munkáját, megszüntetésre kerül a tevékenység. Az érintett 1 fő közalkalmazottnak a munkáltató felajánlotta, hogy a munkáját a továbbiakban egy Pest megyei telephelyen láthatja el. A közalkalmazott viszont jelezte, hogy azt nem hajlandó elfogadni, mert nem tudja vállalni a munkát az új telephelyen a távolság, illetve a hosszú napi utazás miatt. Mi a teendő? A helyzetet bonyolítja, hogy a kollektív szerződés rendelkezése szerint a közalkalmazottat védelem illeti meg, a jogviszonya csak különösen indokolt esetben szüntethető meg. Fel kell-e ajánlani részére - ha van a költségvetési szervnél - más, hasonló munkakört?
Részlet a válaszából: […] ...kerülhető el, meg kell vizsgálni, hogy a közalkalmazottra nézve hogyan csökkenthető a hátrány, például akár más, megfelelő munkakör felajánlásával. Ugyanakkor azt a bíróság sem vizsgálhatja, hogy egy tevékenység egyik telephelyről másik telephelyre történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Támogatói jegyek sorsoláson való részvétele

Kérdés: Községi rendezvényen támogatói jegyek árusítását tervezzük, melynek elsődleges célja a programok költségeihez való lakossági hozzájárulás. A programok egyébként ingyen lesznek látogathatók. A támogatói jegyek sorsoláson is részt vennének, ahol kisebb-nagyobb tárgyakat, felajánlásokat lehetne vele nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? (Pl. be kell jelenteni a NAV-hoz, vagy valamilyen más szervhez?) Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán először is azt kell eldönteni, hogy az Szjtv. hatálya alá tartozó szerencsejátékról, vagy üzletpolitikai célú nyereményjátékról van-e szó. Előbbi esetében a lényeg a játékban való részvétel, a szervezőnek a játék értékesítéséből származik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Önkormányzati monitoring- rendszerben történő adat- szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (30) bekezdése a támogatási adatok kincstári monitoringrendszerben való közzétételének kötelezettségét 2016. március 1-jétől az államháztartás önkormányzati alrendszerére is kiterjesztette. Kérem teljes körű tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy mely jogcímek (rovatok), mely támogatotti kör (jogi személy, szervezet, magánszemély) és milyen összeghatár az, amelyre vonatkozóan az önkormányzatoknak adatot kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] ...pályázati rendszeren kívül nyújtható. Nem kell a támogatásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni viszont az adományokra, segélyekre, felajánlásokra, a pártok és pártalapítványok támogatására, az országgyűlési képviselők választása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Közalkalmazotti munkakör részmunkaidőssé minősítése

Kérdés: A képviselő-testület döntött arról, hogy a feladatok csökkenése következtében az általa irányított költségvetési szervnél egy munkakört a továbbiakban elegendő részmunkaidőben ellátni, csökkentve ezáltal a költségeket. Az érintett közalkalmazott köteles hozzájárulni ehhez a módosításhoz? Ha nem fogadja el, hogyan szűnik meg a jogviszonya, mire jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetheti átszervezés címén a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján. Ebben az esetben a munkáltatónak állásfelajánlási kötelezettsége van a Kjt. 30/A-30/D. §-ai alapján. Ennek keretében a munkáltató felajánlhatja a közalkalmazottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Rovatrend

Kérdés: Költségvetési intézmény a NAV által átutalt szja 1%-ot melyik rovatkódon könyvelje (B16 vagy B65)?
Részlet a válaszából: […] ...államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értvea) az adományokat, segélyeket, felajánlásokat,b) a pártok és pártalapítványok támogatását, az országgyűlési képviselők választása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Önállóan működő költségvetési szerv

Kérdés: Kérdésünk az önállóan működő és gazdálkodó iskola önállóan működő intézménnyé történő átalakításával kapcsolatos számviteli feladatokra, beszámoló aláírására vonatkozik. Átszervezés esetén az iskolában dolgozó két fő pénzügyes dolgozót köteles-e a polgármesteri hivatal az állományába átvenni, és az átszervezés jelenti-e az alapító okirat módosítását? A gazdasági önállóság megszüntetése esetén van-e beszámolókészítési kötelezettsége az önállóan működő és gazdálkodó iskolának, illetve a hozzá tartozó önállóan működő óvodának?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges, mivel a költségvetési szerv gazdálkodási önállósága megszűnik.A Kjt. 30/A. §-ának (1) bekezdése szerinti állásfelajánlási kötelezettség szerint, ha nincs álláshely, akkor fel kell menteni, de nem köteles átvenni a polgármesteri hivatal.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Jogutód nélküli megszűnés esetén a közalkalmazottat megillető juttatások

Kérdés: Kistérségi társulás munkaszervezetének közalkalmazottja vagyok 2006-tól. Az utolsó társulási tanács ülésén született határozat szerint a munkaszervezet jogutód nélkül szűnik meg, illetve tevékenységét megszűnése miatt 2013. január 1-jétől nem folytatja. A munkaszervezet-vezető tájékoztatása szerint ebben az esetben a munkáltató a dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát nem felmentéssel szünteti meg, ezért nincs felmentési idő. Akkor hogyan szünteti meg? Amennyiben mégis felmentéssel szűnik meg a munkaviszony, nem jár felmentési idő 2013-ban?
A közalkalmazotti törvény 30. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30/B. §-aiban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták. Ez a jogszabályhely nem vonatkozik az én esetemre?
Részlet a válaszából: […] ...minősül; feleösszegű végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha - a jogutód nélküli megszűnés esetén is alkalmazandó - állásfelajánlás során felajánlott más munkakörbe helyezéshez nem járult hozzá stb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész elvétele

Kérdés: A munkáltatói döntésen alapuló illetményemet a jogutód munkáltató átszervezés miatt elveheti-e? Határozatlan időre szól, bár gazdasági vezetőből ügyintézővé soroltak át, de gazdasági vezetői pótlék nem volt ebben az illetményrészben?
Részlet a válaszából: […] ...melyet elfogadott. Pontosan nem derül ki akérdésből, hogy ezt milyen jogi eljárás mellett tették (pl. felmentésselkapcsolatos állásfelajánlás során, vagy kinevezés közös megegyezéssel történőmódosításaként). Ebben az esetben az új, elfogadott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.
1
2
3