Önkormányzati támogatású civil szervezetek

Kérdés: Önkormányzatunk támogat civil szervezeteket, alapítványokat. Milyen formában tehetjük ezt meg, illetve ezen szervezeteknek van-e elszámolási kötelezettsége az önkormányzatunk felé? Minden esetben kell támogatási szerződést kötni? Tudomásunk szerint egyesület állíthat ki számlát. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettsége keletkezik az általa teljesített termék-értékesítés, szolgáltatás után. De a kapott támogatás, adomány, segély, felajánlás nem tartozik az áfatörvény hatálya alá, mert nem gazdasági tevékenység ellenértékeként kapott pénzösszeg, ezért erről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

TOP Plusz pályázat

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os nonprofit kft.-je (kedvezményezett) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
1. Támogató: Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság.
2. Kedvezményezett: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
3. Támogatás tárgya: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1 azonosító számú, támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
4. A támogatás összege és intenzitása: A projektre megítélt támogatás összege 245.436.570 Ft. A projekt támogatásának intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
5. A támogatási előleg összege és mértéke: Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 241.436.570 Ft.
6. A projekt megvalósításának időbeli ütemezése:
A projekt kezdete: 2023. 05. 01.
A projekt fizikai és pénzügyi befejezése: 2025. 04. 30.
Az előleg lehívásakor az Irányító Hatóságtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mivel a nonprofit kft.-t 2022. 03. 04-én jegyezték be, és nincs 1 év lezárt üzleti éve, emiatt az előleglehívás nem lehetséges. Az önkormányzat vállalhat-e kezességet a támogatási előleg lehívásához? A Gst-tv. értelmében kell-e a kormány előzetes hozzájárulása ehhez az ügylethez, ha igen, milyen összeghatár esetén? Amennyiben az önkormányzat vállalhatja az ügyletet, milyen szabályok mentén teheti? Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanfedezet felajánlásával le lehet hívni az előleget?
Részlet a válaszából: […] A Gst-tv. 10. §-a szabályozza a helyi önkormányzatok kezességvállalását. E szerint az önkormányzat érvényesen kizárólag a kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

Pénzbeli adomány áfája

Kérdés: Nyári szezonban egy költségvetési szerv által üzemeltetett üdülőterületen a gyermekek hasznos szabadidő-eltöltéséhez az üzemeltető intézmény ingyenes gyermekfoglalkozásokat, gyermekrendezvényeket szervez azzal, hogy a felmerülő költségekhez önkéntes pénzbeli vagy természetbeni felajánlásokat elfogad. Milyen szabályai vannak a felajánlott adományok elfogadásának, dokumentálásának? Van-e áfavonzata a befizetett pénzbeli adománynak?
Részlet a válaszából: […] Az önkéntes adományokat a 38/2013. NGM rendelet előírásai szerint kell a könyvekben elszámolni.Ha az adomány tárgyi eszköz, akkor az NGM rendelet III. fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások, Növekedések A) pontban, a készleteket a C)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Magánszemély által felajánlott pénzadomány

Kérdés: Magánszemély pénzadományt ajánlott fel az önkormányzat részére hangszer vásárlásához. Milyen adóvonzata van a felajánlásnak adományozó és adományozott tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Adományozásról csak akkor beszélhetünk, ha a támogatás önzetlen, mindenfajta ellenszolgáltatástól mentes, a támogatásnak nem lehet célja és eredménye, hogy a támogató ellenszolgáltatásban részesüljön. Ha van ellenszolgáltatás, akkor annak jellegétől függően kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Munkáltatói felmondás munkavégzési hely megváltozásával összefüggésben

Kérdés: A közalkalmazott kinevezésében három megye szerepel, illetve Budapest mint munkavégzési hely. A munkáltató döntése alapján a budapesti telephelyen, ahol eddig az érintett rendszerint ellátta a munkáját, megszüntetésre kerül a tevékenység. Az érintett 1 fő közalkalmazottnak a munkáltató felajánlotta, hogy a munkáját a továbbiakban egy Pest megyei telephelyen láthatja el. A közalkalmazott viszont jelezte, hogy azt nem hajlandó elfogadni, mert nem tudja vállalni a munkát az új telephelyen a távolság, illetve a hosszú napi utazás miatt. Mi a teendő? A helyzetet bonyolítja, hogy a kollektív szerződés rendelkezése szerint a közalkalmazottat védelem illeti meg, a jogviszonya csak különösen indokolt esetben szüntethető meg. Fel kell-e ajánlani részére – ha van a költségvetési szervnél – más, hasonló munkakört?
Részlet a válaszából: […] ...kerülhető el, meg kell vizsgálni, hogy a közalkalmazottra nézve hogyan csökkenthető a hátrány, például akár más, megfelelő munkakör felajánlásával. Ugyanakkor azt a bíróság sem vizsgálhatja, hogy egy tevékenység egyik telephelyről másik telephelyre történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Támogatói jegyek sorsoláson való részvétele

Kérdés: Községi rendezvényen támogatói jegyek árusítását tervezzük, melynek elsődleges célja a programok költségeihez való lakossági hozzájárulás. A programok egyébként ingyen lesznek látogathatók. A támogatói jegyek sorsoláson is részt vennének, ahol kisebb-nagyobb tárgyakat, felajánlásokat lehetne vele nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? (Pl. be kell jelenteni a NAV-hoz, vagy valamilyen más szervhez?) Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán először is azt kell eldönteni, hogy az Szjtv. hatálya alá tartozó szerencsejátékról, vagy üzletpolitikai célú nyereményjátékról van-e szó. Előbbi esetében a lényeg a játékban való részvétel, a szervezőnek a játék értékesítéséből származik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Önkormányzati monitoring- rendszerben történő adat- szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (30) bekezdése a támogatási adatok kincstári monitoringrendszerben való közzétételének kötelezettségét 2016. március 1-jétől az államháztartás önkormányzati alrendszerére is kiterjesztette. Kérem teljes körű tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy mely jogcímek (rovatok), mely támogatotti kör (jogi személy, szervezet, magánszemély) és milyen összeghatár az, amelyre vonatkozóan az önkormányzatoknak adatot kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] ...pályázati rendszeren kívül nyújtható. Nem kell a támogatásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni viszont az adományokra, segélyekre, felajánlásokra, a pártok és pártalapítványok támogatására, az országgyűlési képviselők választása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Közalkalmazotti munkakör részmunkaidőssé minősítése

Kérdés: A képviselő-testület döntött arról, hogy a feladatok csökkenése következtében az általa irányított költségvetési szervnél egy munkakört a továbbiakban elegendő részmunkaidőben ellátni, csökkentve ezáltal a költségeket. Az érintett közalkalmazott köteles hozzájárulni ehhez a módosításhoz? Ha nem fogadja el, hogyan szűnik meg a jogviszonya, mire jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetheti átszervezés címén a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján. Ebben az esetben a munkáltatónak állásfelajánlási kötelezettsége van a Kjt. 30/A-30/D. §-ai alapján. Ennek keretében a munkáltató felajánlhatja a közalkalmazottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Rovatrend

Kérdés: Költségvetési intézmény a NAV által átutalt szja 1%-ot melyik rovatkódon könyvelje (B16 vagy B65)?
Részlet a válaszából: […] ...államháztartás központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatások, ide nem értvea) az adományokat, segélyeket, felajánlásokat,b) a pártok és pártalapítványok támogatását, az országgyűlési képviselők választása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Önállóan működő költségvetési szerv

Kérdés: Kérdésünk az önállóan működő és gazdálkodó iskola önállóan működő intézménnyé történő átalakításával kapcsolatos számviteli feladatokra, beszámoló aláírására vonatkozik. Átszervezés esetén az iskolában dolgozó két fő pénzügyes dolgozót köteles-e a polgármesteri hivatal az állományába átvenni, és az átszervezés jelenti-e az alapító okirat módosítását? A gazdasági önállóság megszüntetése esetén van-e beszámolókészítési kötelezettsége az önállóan működő és gazdálkodó iskolának, illetve a hozzá tartozó önállóan működő óvodának?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges, mivel a költségvetési szerv gazdálkodási önállósága megszűnik.A Kjt. 30/A. §-ának (1) bekezdése szerinti állásfelajánlási kötelezettség szerint, ha nincs álláshely, akkor fel kell menteni, de nem köteles átvenni a polgármesteri hivatal.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
1
2
3