Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

70 találat a megadott felmentés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazottként foglalkoztatott 63 éves kolléga 2019. december 1-jétől táppénzen van, a felettese nem tart igényt tovább a munkájára. A kolléga munkaviszonya határozatlan időre szól, munkaköre megmarad, munkájára még nem volt panasz, jelezte, hogy a táppénz után visszajönne dolgozni. Azonnali hatályú felmondásra nincs okunk. Jól gondoljuk, hogy csak közös megegyezéssel lehet a munkaviszonyát megszüntetni?
Részlet a válaszból: […]munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően;d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül.A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű.Amennyiben nem volt eddig kifogás az érintett személy munkavégzését érintően, vagy az nem került megfelelően kommunikálásra és dokumentálásra, akkor nem megfelelő munkavégzésre vagy szakmai alkalmatlanságra nem lehet jogszerűen hivatkozni, sem azonnali hatályú, sem felmentéssel történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5231

2. találat: Nők kedvezményes öregségi nyugdíja

Kérdés: Önkormányzatunk alkalmazásában lévő közalkalmazott felmentését kérte írásban 2019. 02. 07-én, arra való hivatkozással, hogy 2019 júniusában a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezni fog. A képviselő--testület a kérelemnek helyt adott, és rendelkezett közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetéséről 2019. 07. 15. napjával, 5 hónap felmentési idővel, melynek felére mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól. A kérelem benyújtásakor (2017. 12. 31-ig) 42 év 59 nap szolgálati idővel rendelkezett, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító ideje ebből 38 év 196 nap volt, melyből a keresőtevékenységgel járó szolgálati ideje 23 év 249 nap. A felmentés tehát megtörtént, de a nyugdíjigény a keresőtevékenységgel járó szolgálati idő elégtelen volta miatt elutasításra került. A munkáltatónak felelőssége lett volna-e annak vizsgálata, hogy a közalkalmazott a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik-e, s ebben az esetben a felmentési kérelmét el kellett volna-e utasítania, vagy a munkáltató jóhiszeműségére tekintettel, hogy a munkavállaló kérelmét elfogadta, nem róható fel a nyugdíjigény elutasítása? A közalkalmazott utóbb munkaügyi perrel fenyegeti az önkormányzatot, illetve elmaradt végkielégítésének kifizetését is kérelmezi.
Részlet a válaszból: […]gyermekek otthongondozási díját, vagy a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a harminc évet.E jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt, és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a Cst. 12. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételeknek.A Kjt. 30. §-ának (5) bekezdése alapján a Tny. szerinti jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Bár e rendelkezés kifejezetten a munkavállaló oldaláról történő igazolást ragadja meg, azonban arra, hogyan szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony, annak milyen feltételei vannak, a Kjt. vonatkozó szabályai irányadók. Ha a felmentés törvényi feltétele nem áll fenn, az jogszerűtlennek minősül.Megítélésünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5221
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel történő megszüntetésének határideje

Kérdés: A Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdése alapján a rendkívüli felmentés jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül kell gyakorolni. Mi számít a tudomásszerzés időpontjának? Amennyiben a fenntartóval is egyeztetni kell, akkor az egyeztetés időtartamával meghosszabbodik-e a határidő?
Részlet a válaszból: […]döntést, nem lehet arra hivatkozni, hogy a határidő azért hosszabbodott meg, mert be kellett várni a fenntartó hozzájárulását. A munkáltatói jogkört gyakorló a jogszerűség biztosítása érdekében természetesen egyeztethet a fenntartóval vagy más jogi szakértővel, azonban ha emiatt a határ-idő lejár, az a munkáltató terhére esik. A Kúria Mfv.III.10.689/2017/8. számú határozata kimondta, hogy "a munkáltatói jogkör gyakorlója nincs elzárva attól, hogy a munkajogi intézkedés jogszerűségének biztosítása, az intézkedés költségvonzatainak tisztázása érdekében akár fenntartóval, akár más személyekkel (pl. ügyvéddel) konzultáljon, ez azonban a saját hatáskörébe tartozó intézkedés meghozatalának törvényi határidejét, jelen esetben a Kjt. 33/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt határidőket nem hosszabbítja meg". "Az a jogértelmezés, amely szerint a munka-jogi szabályok munkáltató általi betartását, a rendkívüli felmentés gyakorlására nyitva álló határidő megtartását a költségvetési gazdálkodást, pénzügyi kötelezettségvállalást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4821

4. találat: Köztisztviselő cafeteriára való jogosultsága felmentés miatti munkavégzés alóli mentesítés és szabadság idején

Kérdés: Jogosult-e a felmentési idő alatt, illetve annak munkavégzés alóli mentesítéssel érintett idejére cafeteriajuttatásra a köztisztviselő? Kizárhatja-e erre az időszakra, illetve a szülési szabadság, gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság miatt ki nem vett, felhalmozott szabadság idejére a cafeteriajuttatásra való jogosultságot helyi szabályzat (önkormányzat)?
Részlet a válaszból: […]ellátó kormánytisztviselőt, továbbá a kormánytisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre nem jogosult, feltéve hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a kormánytisztviselőt a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. A távollétek időtartamát - a jogosultság szempontjából - nem lehet összeszámítani.Azon időszakokra tehát, amelyek alatt a köztisztviselő illetményben részesül, cafeteriára való jogosultsága is fennáll. Ilyenek a következők:- A Kttv. egyes rendelkezéseiben nevesített esetek, idetartozik az, amikor a Kttv. 68. §-ának (4) bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, és erre az időtartamra a köztisztviselő illetményre jogosult,- A Kttv. 144. §-ában felsorolt esetek, így állásidő, szabadság, kötelező orvosi vizsgálat, véradás, szoptatás, hozzátartozó halála esetére történő mentesülés, bírósági eljárásban való részvétel ideje, továbbképzésen való részvétel időtartama, ha a Kttv. munkavégzés nélkül illetmény fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő, munkaszüneti nap miatt kiesett idő, betegszabadság.-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3962
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése nem megfelelő munkavégzés miatt

Kérdés: Közalkalmazott női kolléga 60 éves az idén, a vezetőség nincsen megelégedve a munkájával. Hogyan lehet megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát, van-e erre valamilyen lehetőség?
Részlet a válaszból: […]az érintett jogosult felmentési időre, de annak tartama csak 30 nap, végkielégítés viszont nem illeti meg.Az 1954-es születésűek esetében az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár a 63. életév betöltését követő 183. nap, ezért nyugdíjasnak minősülés címén, a korhatár betöltése és szükséges szolgálati idő megléte alapján még nem szüntethető meg a jogviszonya a munkáltató általi felmentéssel. Ugyanakkor az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, életkorától függetlenül jogosult lehet a nők negyvenéves öregségi nyugdíjára. A jogosultsági időt a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni, amennyiben kérdéses, hogy ezzel rendelkezik-e az érintett, azt megkérheti a hivatkozott szervtől. Amennyiben az érintett erre jogosult, kérelmére a munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntetni (felmentési idő jár részére), azonban a munkáltató nem jogosult egyoldalúan megszüntetni a jogviszonyát erre hivatkozással, azt csak ő kérelmezheti.A Kjt. 33/A. §-a alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt rendkívüli felmentéssel is megszüntetheti, azonnali hatállyal. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a közalkalmazotta) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagyb) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.A munkáltató köteles a rendkívüli felmentést megindokolni. Az indokolásból a rendkívüli felmentés okának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3764
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Álláshely betöltése

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalónk munkaviszonya felmentéssel került megszüntetésre. A felmentési idejének fele a munkavégzés alóli mentesítés, jelen esetben 4 hónap. Mikortól lehet a dolgozó állását betölteni: már a munkavégzés alóli mentesítés idejétől, vagy csak attól az időtől, amikor a munkaviszonya ténylegesen megszűnik?
Részlet a válaszból: […]megszűnéséig, a mentesítés időtartama alatt is, a konkrét álláshely betöltöttnek minősül, ezért azt az álláshelyet csak a jogviszony megszűnését követően
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3743
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közalkalmazott férfi felmentése öregségi nyugdíjra való jogosultság címén

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott férfi dolgozónk 2014. szeptember 20-án tölti be 62. életévét. Az öregségi nyugdíjkorhatára 62 év + 183 nap. Kollégánk szeretné kérni közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, nyugellátásra jogosultság miatt. Közalkalmazotti jogviszonyát tekintve 7 hónap felmentési időre jogosult. Mikortól adható ki részére legkorábban a felmentési idő, illetve milyen okiratot kell csatolnia kérelméhez?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjasnak minősül, jelen esetben betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Az érintett felmondási ideje tehát legkorábban a 62 év 183 napos korhatár elérésekor kezdődhet meg, a felmentés azonban ebben az esetben nem kötelező, a munkáltató mérlegelési jogkörében dönt arról, hogy eleget tesz-e az érintett kérésének,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3677

8. találat: Nők negyvenéves öregségi nyugdíjára jogosult pedagógus felmentése esetén újraalkalmazás lehetősége

Kérdés: 40 éve dolgozom mint óvónő. December 1-jétől nyugdíjba megyek, élni kívánok a nők 40 éves előrehozott nyugdíja lehetőségével, jelenleg tehát töltöm a felmentési időmet. 2013. november 30-ig állományban vagyok, szeptembertől megillet-e még a pedagógus-béremelés? Dönthetek-e még úgy, hogy mégsem megyek nyugdíjba, hanem visszamegyek dolgozni? Ha viszont visszamegyek, akkor dolgoznom kell-e addig, amíg el nem érem az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy mivel a 40 évem megvan, bármikor elmehetek nyugdíjba (természetesen tudom, hogy még egyszer nem jár a felmentési idő)?
Részlet a válaszból: […]távolléti díjat.A felmentés visszavonására mindkét fél közös megegyezésével elvileg van lehetőség, de ebben az esetben természetesen a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díjat vissza kellene fizetni. A gyakorlatban azonban ezt általában nehéz megvalósítani, s a munkáltató erre értelemszerűen nem kötelezhető.Ha újra dolgozni szeretne a jogviszony megszűnése és a nyugellátás megállapítása után, új jogviszonyt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/B. és 83/C. §-aiban foglalt korlátozásokkal létesíthet.Amennyiben a közszférában helyezkedik el (pl. közalkalmazottként), az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell. A magánszférában történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3572

9. találat: Közalkalmazott felmentése "nők 40 éves öregségi nyugdíjára való jogosultság" címén

Kérdés: 2014. március 30-án lesz meg a 40 éves munkaviszonyom. Közalkalmazottként 8 hónap felmentési idő jár, amelyből 4 hónapot kötelező kiadni. Tehát 2013. december 1-jétől nem kellene dolgoznom. Kérdésem, hogy változott-e valami most július 1-jétől? Vagy az elindított nyugdíjazásra már nem vonatkozik az esetleges változás? Nekem a 8 hónap 2013. augusztus 1-jével kezdődne, ezért a munkahelyemre már beadtam a kérelmemet.
Részlet a válaszból: […]idővel szerzett szolgálati idő minősül.Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.Az előírt jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.Amennyiben Ön rendelkezik, illetve legkésőbb a felmentési idő leteltének várható időpontjában rendelkezni fog - a leírt módon számított, a szolgálati időtől különböző, attól szűkebb - fentiek szerinti nyugdíjazáshoz szükséges 40 év jogosultsági idővel, annak igazolása érdekében a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervhez kell fordulni, ugyanis a szükséges jogosultsági idő meglétét annak határozatával kell igazolni a munkáltató részére.Amennyiben a közalkalmazott legkésőbb a felmentési idő leteltekor rendelkezik a "nők negyvenéves öregségi nyugdíjának" megállapításához szükséges feltételekkel, és a munkáltatójától felmentését kérelmezi, a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése alapján a munkáltatója köteles a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntetni.A Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, és felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3504
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Felmondás keresőképtelenség esetén

Kérdés: Több mint 10 éve dolgozom ugyanazon a munkahelyen munkaviszonyban. Tavaly ősszel egy műtét miatt 8 napot voltam betegállományban. Ezt követően decemberben újabb egy hetet töltöttem betegállományban, majd kiadták a szabadságomat 2012. december 31-ig. 2013. január 1-je óta újra betegállományban vagyok, nem akarják, hogy visszamenjek dolgozni. A Munka Törvénykönyve szerint a betegszabadságot követően egy évvel elküldhetik a munkavállalót. Az utolsó, azaz a 2013-as betegszabadságot veszik figyelembe?
Részlet a válaszból: […]képességgel összefüggő ok - az egészségügyi alkalmatlanság is. Ez utóbbi esetben természetesen figyelembe kell venni azt, hogy ennek eldöntése orvosi szakkérdés, tehát a munkáltatónak meg kell keresnie a foglalkozás-egészségügyi orvost.Felmondási korlát érvényesül a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló tekintetében a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül. Az ilyen korú munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyát a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásra alapozott (azzal indokolt) felmondással az Mt. 78. §-ának (1) bekezdésében meghatározott okból (azonnali hatályú felmondás feltételei szerint) szüntetheti meg. Az említett korú munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a munkaszerződésben megjelölt, ennek hiányában a szokásos munkavégzési helyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja. A kérdésből nem derül ki, hogy Ön hány éves, vonatkozik-e Önre ez a korlát.Az Mt. 68. §-ának (2) bekezdése alapján a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadságot követő egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3437
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést