Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott finanszírozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Személyi finanszírozás

Kérdés: NEAK által finanszírozott, önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv vagyunk. A MÁK múlt év novemberében közölte velünk, hogy forgótőke-tartozásként utaljunk át nekik közel 4 millió forintot 2015-2017. év vonatkozásában. Tisztáztuk, hogy ez a "követelésük" miből adódik: XY dolgozó pl. október hónapban táppénzre megy, de a táppénzes papírjait november hónapban adja le. A KIRA-ban nem kerül október hónapban rögzítésre a távolléte, emiatt a dolgozó teljes havi munkabért kap. A MÁK részéről megtörténik október 31-ével a számfejtés. A KIRA-ban a távollét rögzítése november hónapban történik meg. A MÁK ennek alapján egy rendező számfejtést csinál, így a dolgozótól levonásra kerül az őt meg nem illető munkabér. (Munka-vállaló részéről rendeződik a táppénz elszámolása, a munkabér túlfizetése.) A?MÁK október hónapra eső - a NAV-hoz történő - befizetéseket átutalja, a táppénzes napokra eső járulékokat is, ezek szerint: "túlfinanszírozott" lettünk. A kérdés, hogy miből fizetjük vissza ezt az ún. túlfinanszírozást, mikor a NEAK-finanszírozással, a felügyeleti szervünk támogatásával, valamint a kifizetett munkabérrel és annak kifizetett munkáltatói közterhével is egyeznünk kell? A MÁK munkatársa azt mondja, hogy a "Foglalkoztatottak munkabérelőlege" számláról utaljuk vissza részükre a "túlfinanszírozást", amire nem könyvelünk semmiféle túlfizetést/túlfinanszí-rozást.
Részlet a válaszból: […]évben a pénzügyi számvitel szerintT3514 - K37114. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: a rendelet VIII. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 7. pontja szerint15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerintT4211 - K4422014. év végén, a beszámoló készítésekor egyeztetni kellett volna, az Áhsz. 14. mellékletének nyilvántartásaival az alábbiakat, és akkor esetleg már hamarabb kiderülhetett volna az eltérés és a vélelmezhetően téves könyvelés, ha esetleg már akkor volt.Év végén egyeztetni kellett a kötelezettségvállalást (II. rész), a követelések nyilvántartását (III. rész), az adott előlegeket (IV. rész), a sajátos elszámolásokat (V. rész) a bérnyilvántartással, munkaügyi nyilvántartással. Az Áhsz. 44. §-ának (4)-(5) bekezdései 2014-ben és 2015-ben is módosult. A KIR hatálya alá tartozó szervezetek a K1-K2 rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését a KIR rendelet 29/A. §-ának a)-d) pontja szerint megküldött könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint voltak kötelesek nyilvántartásba venni.Az egyeztetés során a KIR rendelet 23. §-ának (5) és (6) bekezdése szerint kellett eljárni. A KIR rendelet hatályon kívül van 2015. január 1-jétől.Intézményüknek jelezni kellett volna az illetményszámfejtő hely felé a felfedezett eltérést még évekkel ezelőtt, ennek megalapozottságakor az illetményszámfejtő hely (MÁK) helyesbítő könyvelési értesítőt küldött volna már akkor Önöknek. Az illetményszámfejtő hely az eltérést kivizsgálta volna, és javította volna még a tárgyhavi számfejtés zárásáig, így még a hiba évében, év végén rendezni lehetett volna az eltérést.A költségvetési számvitelben a 051. Személyi juttatások, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számlái (2-es végű) 0022. vagy 0024. nyilvántartási ellenszámlával szemben könyvelt tételei (nulla vagy Követel egyenlege lehetett) és a 051. Személyi juttatások teljesítési számlák (3-as végű) (Tartozik egyenlege lehetett) egyenlegei különbségének megállapítása szükséges lett volna, továbbá az eltérések okainak feltárása.A pénzügyi számvitelben a 4211. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra könyvviteli számla egyenlegének egyeztetése számlának nem lehetett volna egyenlege, vagy csak nagyon indokolt esetben, és akkor is csak Követel egyenlege. Ezt most is visszaellenőrizhetik, és kiderülhet, hogy melyik évben történt a hiba.Amennyiben volt egyenlege, akkor Tartozik egyenlege a kifizetett, de le nem jelentett tételek vagy bértartozás táppénz miatt lehetett.Követel egyenlege pedig a számfejtett, de ki nem fizetett járandóságok nettó összegei okán lehetett.Az erre vonatkozó eljárásrendet az Áhsz. 40. §-ának (2)-(5) bekezdései tartalmazzák, számviteli elszámolása a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XII. fejezetének P) és Q) részei szerint történik.Szükséges volt a havi zárás előtt, a könyvelési értesítő adataival megegyezően a kerekítési különbözetek elszámolása is, annak érdekében, hogy a zárást követően a könyvviteli számla egyenleget ne mutasson. Számviteli elszámolása a 38/2013. NGM rendelet XII. részének O) része szerint történik.Hibázhattak azzal is, hogy az Áhsz. 2015. január 1-jétől történő módosítását nem hajtották végre. Az Áhsz. 43. § (13) bekezdése b) pontjának 2015. január 1-jétől történő módosításával megszűnt ugyanis az a korlát, amely értelmében a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton követelést kizárólag a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg lehet nyilvántartásba venni. Ennek megfelelően, ha a 2015. novemberi és decemberi teljesítmények után járó támogatások összege a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, azt a 2015. évre könyvelésébe a zárlati munkák során követelésként és eredményszemléletű bevételként fel kellett venni. A költségvetési bevétel teljesítését továbbra is a pénzforgalom időpontjában kellett elszámolni, így a 2016. évben folyósított támogatás a 2015. évi költségvetési számviteli könyvelésben költségvetési bevétel teljesítéseként nem jelenhetett meg.2015. november-decemberben a támogatások könyvelése megváltozott. Volt egy átmeneti rendelkezés 2015. november 1-jétől a mozgóbér számfejtésére és a helyi önkormányzat esetében az akkor hatályos Art. 31. §-ának (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségre. 2015. december 31-ig az Ávr. 2015. október 31-én hatályos rendelkezéseit kellett alkalmazni. 2016. január 1-jétől történt az áttérés a tárgyidőszaki elszámolásra a mozgóbérek vonatkozásában.Az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint a Kincstár a személyi juttatások, az adók és a járulékok felhasználásáról az Áhsz. számviteli elszámolásainak megfelelően könyvelési értesítőt készít, amelyet tárgyhavi számfejtésnél a tárgyhónapot követő hónap ötödik munkanapjáig, a 62/C. § (3) bekezdése szerinti esetben a számfejtés napi zárását követő munkanapon elektronikus úton a foglalkoztató rendelkezésére bocsát.Az Ávr. 62/E. §-ának (2) bekezdése szerint, ha az államháztartási számviteli kormányrendelet 44. §-ának (5) bekezdése szerinti egyeztetés alapján a foglalkoztató megállapítja, hogy a könyvelési értesítő hibás adatot tartalmaz, a Kincstár a foglalkoztató tájékoztatása alapján, annak megalapozottsága esetén helyesbítő könyvelési értesítőt készít, és elektronikus úton küld meg a foglalkoztató részére. A foglalkoztató által jelzett hiba, eltérés kivizsgálására és javítására, valamint az esetleges hiányosságok pótlására a 62/D. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az adóbevallás hibás, hiányos vagy késedelmes teljesítéséből eredő felelősség azt terheli, akinek a tevékenységében az azt kiváltó ok felmerült.Az Áhsz. 44. §-ának (4) bekezdése szerint a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek a K1-2. rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni. Az Áht. 83. §-ának (1) bekezdése szerinti nettó finanszírozás esetén ezzel egyidejűleg a nettósításba bevont központi támogatások bruttó összegét a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovatokhoz - az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek a B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovathoz - kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon is nyilvántartásba kell venni.Az Áhsz. 44. §-ának (5) bekezdése szerint a Kincstár és a központosított illetményszámfejtés körébe tartozó szervezetek legalább negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kötelesek egymással egyeztetni a (4) bekezdés szerinti kincstári könyvelési értesítő és a szervezet, részletező nyilvántartásaiban szereplő adatok közötti esetleges eltéréseket. Az egyeztetés során az Ávr. 62/E. §-ának (2) bekezdése szerint kell eljárni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4729
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Finanszírozott létszám a köznevelésben

Kérdés: Az Nkt. 2. számú mellékletének 1. sora alapján az óvodatitkár finanszírozott létszáma "intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként további 1 fő". A fenti rendelkezést úgy értelmezzük, hogy 100 fő után 1 óvodatitkár finanszírozott, és amennyiben a gyermeklétszám eléri a 450 főt, akkor plusz 1 fő óvodatitkár finanszírozott, azaz 450 gyermek után jár 2 fő. Más álláspont szerint, ha az intézményben a gyermeklétszám eléri a 100 főt, akkor a finanszírozott óvodatitkári létszám 1 fő, és további 450 gyereklétszám esetén, azaz összesen 550 fő gyermeknél finanszíroz +1 fő óvodatitkárt, azaz 2 főt. Melyik a helyes értelmezés?
Részlet a válaszból: […]lehet alkalmazni 1 fő finanszírozott iskolatitkárt, és ha a gyermekek, tanulók létszáma eléri a 450 főt, akkor további 1 fő alkalmazható finanszírozottan. Tehát 450 gyermekenként 1 fő, azzal, hogy minimum
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4715
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Beruházás szállítói finanszírozása

Kérdés: Egy önkormányzat 2013-ban vissza nem térítendő támogatást kapott egy 2013-2015-ben megvalósuló projekttel kapcsolatban. A támogatás intenzitása 90%, a 10% finanszírozása saját forrásból történik. A projekthez kapcsolódóan a következők merültek fel: projekt-előkészítési költségek (pl. építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése, földhivatali díjak), projektmenedzs­ment szolgáltatás, a projekt szakmai megvalósításának keretében bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok, közbeszerzési, műszaki ellenőri szolgáltatás, tájékoztatás-nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, vagyoni értékű jogok beszerzése, ingatlanokon végzett kivitelezés (részben építésiengedély-köteles, részben engedély nélkül megvalósítható), eszközbeszerzés, egyéb anyagköltségek (pl. nyomtatványok, irodaszerek, reklámanyagok). A beruházás aktiválása 2015-ben várható.
1. A projekthez kapcsolódóan egy 2013-ban beérkezett szállítói finanszírozású, fordított áfás számla esetében - amelynek áfáját és az önrészt 2013-ban pénzügyileg rendeztük, de a szállítói finanszírozás 2014 februárjáig nem történt meg - milyen módon kell eljárni: hol kell kimutatni a pénzügyileg nem rendezett részt a 2013. évi beszámolóban, illetve annak könyvviteli elszámolása hogyan történik (a számla kézhezvételétől a pénzügyi rendezésig)?
2. A 2013-ban beérkezett, és 2013-ban pénzügyileg rendezett fenti tételek esetében mi minősül a bekerülési érték részének, mely tételeket kell a befejezetlen beruházások között kimutatni?
3. A 2013-ban beérkezett, de pénzügyileg csak 2014-ben rendezett fenti tételek esetében mi minősül a bekerülési érték részének, mely tételeket kell a befejezetlen beruházások között kimutatni?
4. A 2014-ben beérkező fenti tételek közül - különös tekintettel a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (Áhsz.) foglaltakra, valamint az átmeneti rendelkezésekre - mi minősül a bekerülési érték részének, mely tételeket kell a befejezetlen beruházások között kimutatni, és mely tételeket kell egyéb ki­adási tételként elszámolni (pl. bérköltség, egyéb igénybe vett szolgáltatás)?
Részlet a válaszból: […]05/67/22- következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése= vételár áfa nélkül05/62/23 05/63/23 05/64/23 0023= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/23 0023- következő évi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében= vételár áfa nélkül0024 05/62/24 05/63/24 05/64/24= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0024 05/67/24Kötelezettség pénzügyi rendezésea) A támogatási szerződés szerint a szállítói finanszírozásba bevonható (rész)számlák teljesítésigazolását követően a közreműködő szervezethez kifizetési igénylés benyújtásaA) PÉNZÜGYI SZÁMVITELB) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELb) A közreműködő szervezet értesítését követően ­- hogy a szállítónak a pénzügyi rendezés megtörtént - a támogatás elszámolása (mely kötelezettséget az államháztartás szervezete részben a 4216, részben a 4226 számlán mutatja ki).A) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- felhalmozási támogatási követelés előírása e bevételként (szakfeladonkénti tagolás szerint is*)3512 9411*- működési támogatási követelés előírása e bevételként (szakfeladonkénti tagolás szerint is*)3511 9221*B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- halmozott követelés nyilvántartásba vétele a közreműködő szervezet által támogatás teljes összegében= felhalmozási támogatási (halmozott kötelezettségvállalás (hköv) előírása09/25/21 0041= működési támogatási hköv előírása09/16/21 0041- a nem előirányzatosított bevételi előirányzat (BEI) rész összegében BEI növelés= felhalmozási támogatás tárgyévi része001 09/25/1= működési támogatás tárgyévi része001 09/16/1- egyidejűleg a nem előirányzatosított BEI rész összegében KEI növelés= vételár áfa nélkül05/62/1 05/63/1 05/64/1 001= egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/1 001A közreműködő szervezet értesítését követően - a szállítónak a pénzügyileg rendezett - a bekerülési értékben figyelembe vehető vételár, szolgáltatási díjak miatti kötelezettség beszámítással történő rendezése általános szabályok szerint történik.A) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL= "következő évi" kötelezettség, melyet pénzügyileg rendeztek átsorolása4226 4216= beszámítás le nem vonható áfával4216 3512B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL= vételár, felár pénzügyi rendezése áfa nélkül05/62/3 05/63/3 05/64/3 0031= egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/3 0031- pénzügyileg rendeződött "következő évi" vKv átsorolása= végleges kötelezettségvállalás csökkentése05/62/24 05/63/24 05/64/24 0024= egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/24 0024- tárgyévi végleges kötelezettségvállaláshoz átsorolás= vételárrész áfa nélkül0022 05/62/22 05/63/22 05/64/22= egyenes adózás alá tartozó áfa0022 05/67/22A beruházás üzembe helyezésének elszámolása általános szabályok szerint.Kötelezettség pénzügyi rendezése általános szabályok szerintTárgyévi vételárrész, felár miatti kötelezettség pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- tárgyévi vételárrész, felár áfával4216 321, 331, 332B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- vételár, felár pénzügyi rendezése áfa nélkül05/61/3 0031- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/3 0031A beruházás bekerülési értékébe nem tartozó, szolgáltatási díjak miatti kötelezettségek pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- kapcsolódó igénybe vett szolgáltatási költségek kifizetése áfával4213 321, 331, 332B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- kapcsolódó igénybe vett szolgáltatási költségek kifizetése áfa nélkül05/336/3 003105/337/3- egyenes adózás alá tartozó áfa05/351/3 0031 Önerő könyvelése: Belföldi beszerzés, beruházás elszámolása tárgyévi és a következő évek előirányzata terhére ("éven túli részletre vásárlás") előleggel - tevékenységet éven túl szolgáló kis értékű, nagy értékű tárgyi eszközök esetében 1. Előirányzat nyilvántartásba vétele B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi bekerülési értékrész tervezett összege áfa nélkül05/62/1 05/63/1 05/64/1 001- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/1 001- kapcsolódó nem aktiválható szolgáltatási díjak05/336/1 00105/337/1- egyenes adózás alá tartozó áfa05/351/1 001- kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, adók, termékdíj05/355/1 001 2. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele Szerződéskötés, visszaigazolt megrendelés2a) Szerződéskötés, visszaigazolt megrendelés a bekerülési értéknél figyelembe vehető vételár, felár, szolgáltatási díjak esetébenB) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi vételárrész, felár "sima" kötelezettségvállalása áfa nélkül0021 05/62/21 05/63/21 05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0021 05/67/21- következő évek "sima" kötelezettségvállalása áfa nélkül 0023 05/62/23 05/63/23 05/64/232b) Kapcsolódó a bekerülési értéknél figyelembe nem vehető szolgáltatási díjak megrendelése elszámolása az B/I/1.3. cím 2b) pontjában leírtak szerint 3. Beruházás állományba vétele a szállító számlája alapján (amennyiben az eszköz átvételre került, de a szállító számlája nem érkezett meg - nem számlázott szállítás -, akkor a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül elszámolásra) 3a) Beruházás esetében a vételár, felár állományba vétele a szállító számlája (egyéb dokumentum) alapjánA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- Tárgyévi rész állományba vétele beruházásként= tárgyévi vételárrész áfa nélkül1511 4216= egyenes adózás alá tartozó levonható áfa teljes összegben3641 4216= egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa teljes összegben84331 4216- Következő évi rész állományba vétele beruházásként= következő évi vételárrész áfa nélkül1511 4226B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése= vételár áfa nélkül05/62/21 05/63/21 05/64/21 0021= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/21 0021Megjegyzés: Amennyiben a "sima" kötelezettségvállalásként nyilvántartott összeg kisebb, ez kerül kivezetésre, de a végleges kötelezettségvállalás már a szállító által számlázott összegben kerül nyilvántartásba vételre, ha a teljesítés igazolást elfogadták.- tárgyévi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében= vételár áfa nélkül0022 05/62/22 05/63/22 05/64/22= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0022 05/67/22- következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése= vételár áfa nélkül05/62/23 05/63/23 05/64/23 0023- következő évi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében= vételár áfa nélkül0024 05/62/24 05/63/24 05/64/24- tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor= tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0021 05/62/21 05/63/21 05/64/21= egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0021 05/67/21- következő évi "sima" kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor= következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0023 05/62/23 05/63/23 05/64/233b) Beruházáshoz kapcsolható az Áhsz. 16. §-ának (3b) bekezdése szerint aktiválható tételek ("munkák") állományba vétele a szállító számlája alapján.3c) Beruházáshoz hozzá nem kapcsolható az Áhsz. 16. §-ának (3), illetve (3b) bekezdése szerint nem aktiválható szolgáltatások a szállító számlája alapján.3d) Beszerzéshez kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, adók, termékdíj elszámolása a K355 főkönyvi számlára.6b) Következő évi vételárrész, felár miatti kötelezettség korábbi tárgyévben történő pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL= követező évi vételárrész átsorolása4226 4216= átsorolt vételárrész pénzügyi rendezése4216 321, 331, 332B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- következő évi végleges kötelezettségvállalás átsorolása= végleges kötelezettségvállalás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3774
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Pénzmaradvány

Kérdés: Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi pénzmaradványát testületi döntés alapján elvonja. Kérjük, írják meg, hogy 2013-ban hogyan tudjuk lekönyvelni fenntartó és intézmény tekintetében is?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szervnek vissza kell fizetnie a pénzmaradvány jóváhagyása után, mint túlfinanszírozást vagy elvonást. A költségvetési szerv által megállapított, a pénzmaradványt terhelő elvonások, valamint az irányító szerv által még a költségvetési beszámolóban kimutatott összegen felüli elvonások, tárgyévet követő évben történő átutalásának könyvelési tételei megegyeznek a túlfinanszírozás könyvelési lépéseivel.Számviteli elszámolása a következő:közgazdasági osztályozás szerintT 37223, - K 32137224funkcionális osztályozás szerintT 72 - K 389tartalék rendezéseközgazdasági osztályozás szerintT 4214 - K 9812funkcionális osztályozás szerintT 999 - K 992A tartalékrendezésnél a költségvetési szervnek kötelező módosítani az előirányzatokat a tartalék igénybevételéhez. Amennyiben nincs pénzmaradványa a költségvetési szervnek, akkor a túlfinanszírozást, elvonást a tárgyévi bevételei terhére kell rendeznie.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3502
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,