Polgármesterek közszolgálati járadékra való jogosultsága

Kérdés: Polgármesterünk 2002. év óta folyamatosan polgármesteri tisztséget tölt be településünkön. Az öregségi nyugdíjkorhatárt 2025. évben tölti be. Amennyiben a 2019. évi önkormányzati választások során a választásokon nem nyer, vagy nem kíván indulni, akkor jogosult-e a közszolgálati járadékra? Amennyiben igen, akkor mekkora mértékben? A hatályát vesztett Pttv. 13/b. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a polgármester jogosult lett volna a közszolgálati járadékra, viszont a járadék megállapítása helyett, indulva a választásokon, újra a polgármesteri tisztséget választotta. Értelmezhető-e úgy, hogy – mivel 2014. évben megfelelt az akkor hatályos Pttv. közszolgálati járadék igénylésére előírt feltételeinek – szerzett jogként, most 2019. év során (egy esetleges sikertelen választás vagy nem indulás esetén) igényelheti a közszolgálati járadékot?
Részlet a válaszából: […] ...igazgatóságon ("Igénybejelentő pótlap a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadékának megállapításához", valamint a főjegyző, körjegyző, jegyző által kiállított, "Igazolás a polgármester öregségi nyugdíja, vagy közszolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Tankerület vagyonkezelésébe átadott ingatlan vagyon

Kérdés: Önkormányzatunk a tankerületnek – vagyonkezelési szerződés alapján – vagyonkezelésbe adta az iskola épületét. (Természetesen ingó vagyon is átadásra került, de a kérdés szempontjából ez most irreleváns.) Az átadáskor a tárgyieszköz-analitikából kivezettük az ingatlan bruttó értékét és az átadásig elszámolt értékcsökkenését, a főkönyvi könyvelésben is ezt a megfelelő módon (nemzeti vagyon változásával szemben) elszámoltuk. A továbbiakban az önkormányzat ezt a vagyonkezelésbe átadott vagyont a 0-s számlaosztályban tartja nyilván. A kérdésünk arra vonatkozik, hogy az ingatlanvagyon-kataszterben ezt hogyan kell kezelni? Ki kell vezetni az épületeket a vagyonkataszterből is? (A tulajdonjog továbbra is az önkormányzaté marad, csupán vagyon-kezelésbe adta.) Az ingatlanvagyon-kataszter összértékének, a tárgyieszköz-analitikában nyilvántartott ingatlan vagyon bruttó értékének és a főkönyvi könyvelésben a 12-es állományi számlák értékének egyeznie kell, ezért úgy gondolom, hogy a vagyonkataszterből is ki kell vezetni.
Részlet a válaszából: […] ...egyéb gazdálkodó szerve, valamint a megbízásában eljáró vagyonkezelő 60 napon belül – okirattal igazolva – köteles jelenteni a főjegyzőnek, illetve jegyzőnek.A saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Kataszteri nyilvántartás vezetése

Kérdés: Kérdésünk a Költségvetési Levelek 212-es számában megjelent 3957. sorszámú (Költségvetési, beszámolási feladatok ellátása önkormányzati hivatalnál) kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódik. A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése gazdálkodási feladatnak minősül-e? A kataszteri nyilvántartás vezetése ellátható-e a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás (külső vállalkozás) megrendelésével is?
Részlet a válaszából: […] ...lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a főjegyző, illetve a jegyző feladata a kataszter és a kataszternapló felfektetése és folyamatos vezetése. A rendelet nem azt mondja, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Jegyzői feladatok ellátása

Kérdés: Jegyzőnk munkaviszonya 2014. július 31-ével felmentéssel megszűnik. Mikor írható ki legkorábban pályázat a jegyzői álláshelyre? Meg kell várni a státusz megüresedését? Van-e tilalma az együtt alkalmazásnak?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 247. §-ának (5) bekezdése alapján a polgármester legkésőbb a jegyző, főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, főjegyzői állás betöltésére. A pályázati eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Aljegyző kinevezése

Kérdés: Lehetséges-e a 3000 és 5000 fő közötti községi önkormányzatnál aljegyzőt kinevezni? A Kttv. elő­­írása szerint vezetői megbízás csak 3000 fő feletti városban adható.
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. külön rendelkezik általában a vezetői kinevezésekről és a főjegyző, jegyző, aljegyző kinevezéséről. Utóbbi személyi körre eltérő szabályokat állapít meg.A Kttv. 236. §-ának (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság után személyi illetmény visszavonása

Kérdés: Városunkhoz csatlakozott két község, közös hivatalt hoztunk létre, a dolgozókat átvettük. Egy személy GYES-en volt, és most is azon van. Korábbi munkahelyén személyi illetményt állapítottak meg részére. Az új közös hivatalban személyi illetmény nincs, senki nem részesül ilyen bérben. Kötelező-e a GYES-ről visszatérő dolgozó részére továbbra is a személyi illetmény folyósítása, vagy végzettségének megfelelő besorolással alkalmazhatjuk az új közös hivatal szervezetében?
Részlet a válaszából: […] ...illetményt állapíthat meg – a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával – a jegyző, illetve a főjegyző.A törvény a személyi illetmény visszavonhatóságáról nem rendelkezik, ugyanakkor a személyi illetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Költségvetési koncepció

Kérdés: Az új Áht 24. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző által készített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ugyanezen jogszabály 87. §-ának (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ha a koncepciót október 31-ig kell benyújtani a testület részére, akkor a háromnegyed éves helyzetről a tájékoztatót mikor kell a testület elé terjeszteni? Korábban november 30-át határozott meg a jogszabály, mely a könyvvezetés szempontjából megfelelő időpont. Vagy nincs összhangban a jogszabály két bekezdése? Kérem szíves segítségüket a jogszabálynak az önkormányzat koncepciójára és háromnegyed éves beszámolójára vonatkozó értelmezés tekintetében.
Részlet a válaszából: […] ...jegyző, főjegyző, megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Polgármesteri hivatal gazdasági vezetőjének pótszabadsága és illetménye

Kérdés: A községi önkormányzat gazdasági vezetőjének jár-e vezetői pótlék és vezetői többletszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...esetében az illetményalap 7,5-szerese,osztályvezető esetében az illetményalap 7-szerese. A vezetői illetménypótlékmértéke jegyző, főjegyző esetében a 3000-nél kevesebb lakosú településen azalapilletményének 10%-a, a 3000-10 000 lakosú településen, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Személyi illetmény megállapítása, illetve illetményeltérítés képviselő-testület hivatalánál

Kérdés: 1. Képviselő-testület hivatalában határozatlan időre szóló személyi illetmény milyen feltételekkel és mely időpontban állapítható meg jogviszonyban álló köztisztviselő számára? Év közben? Mi a kimagasló teljesítmény? Tárgyévre szólhat (03. 01.-02. 28.)? Határozatlan időre szóló visszavonható-e?
2. Év közben sor kerülhet-e munkakör változása miatt teljesítményértékelésre és illetményeltérítésre (amennyiben a megállapított illetmény nem csökken), illetve új teljesítménycélok kitűzésére?
Részlet a válaszából: […] ...főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester – ateljesítményértékeléstől függően – személyi illetmény megállapítására isjogosult. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedőidőszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Lakosságszám-csökkenés hatása a jegyző illetményére

Kérdés: A település lakosságszáma 3000 fő alá csökkent, ilyen esetben mi a teendő a jegyző besorolásával? Csökkenthető-e az illetménye?
Részlet a válaszából: […] ...a köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 45. § (2) bekezdésehatározza meg:"A jegyző, illetve főjegyző alapilletménye:a) 3000-nél kevesebb lakosú településen az illetményalap6,25-szorosa,b) 3000-10 000 lakosú településen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.
1
2