Építési beruházási szolgáltatás

Kérdés: Önkormányzatunk építési beruházást szeretne igénybe venni, ami engedélyköteles. Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az adót a szolgáltatás igénybe vevője fizeti. Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető [Áfa-tv. 142. § (3) a), b) pontok]. Alanyi adómentes önkormányzat esetében, figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltakat, nem lehetséges fordított áfa hatálya alá tartozó építési beruházási szolgáltatást igénybe venni. Véleményünk szerint az alanyi mentességből adódóan fordított áfás számlát nem, csak egyenes áfás számlát tud az önkormányzatunk befogadni. Ad-e lehetőséget az önkormányzatnak a jelenlegi szabályozás arra, hogy alanyi adómentességét megtartva engedélyköteles építési beruházást hajtson végre, vagy szükséges-e bejelentkezni az általános áfa szabályai szerint?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben foglaltakat megerősítve, a fordított adózás alkalmazásának az Áfa-tv. 142. §-ának (3) bekezdése szerinti további személyi feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Áfa az alvállalkozói láncolatban

Kérdés: Egy kft. generálkivitelezőként hatóságiengedély-köteles tevékenységet fog végezni. A megrendelő költségvetési szerv, nem adhat ki a kft. részére fordított áfás nyilatkozatot a munkára, ezért egyenes adózással kell számláznia a kft.-nek. A kft. egyes munkafolyamatokat tovább fog adni alvállalkozók részére. Ebben az esetben a kft. által megbízandó alvállalkozók a kft. felé a számlát hogyan állíthatják ki? Ugyanúgy a teljes láncolat egyenes adózás alá fog esni, mint a generálkivitelező számlája? Vagy alkalmazható az alvállalkozók esetében a kft. felé a fordított adózás?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 142. §-ának (3) bekezdése értelmében a fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett feleka) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamintb) egyikének se legyen olyan, e törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
Kapcsolódó címkék:    

Műemlék épületen végzett restaurálás

Kérdés: A műemlék épületen végzett restaurálási munkavégzés az Áfa-tv. 142. §-a szerinti fordított adózás alá esik, vagy egyenes adózás alkalmazandó a következő esetben? A kérdéses szolgáltatás olyan ingatlanon történik, melynek tulajdoni lapján "műemlék" került bejegyzésre, országosan védett műemléki épületről van szó. A munka a 312/2012. Korm. rendelet 17. §-a alapján nem építésiengedély-köteles, de a műemléki besorolás miatt örökségvédelmi engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység. A Kormányhivatal Örökségvédelmi Osztálya a bejelentés alapján várhatóan örökségvédelmi engedélyt fog kiállítani a restaurálási munkák elvégzéséhez való hozzájárulásról a 68/2018. Korm. rendelet 63. §-a (3) bekezdésének b)-c) pontjai alapján. A szerződéses partnerek eltérően ítélik meg, hogy egyenes vagy fordított adózás az alkalmazandó ebben a konkrét esetben, ezért kérjük a szakértői állásfoglalást az ügyben. Áfaalany helyi önkormányzat megrendelőről van szó, így az elvi lehetősége megvan a fordított áfának is.
Részlet a válaszából: […] ...kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.Tehát a fordított adózás az építésihatóságiengedély-köteles eljárásokon kívül az építési hatósági tudomásulvételi eljárásra és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
Kapcsolódó címkék:    

Ingatlanértékesítés áfája

Kérdés: Az önkormányzatunk meg kíván vásárolni egy, az ingatlan-nyilvántartásban az adásvételi szerződés megkötésének napján "kivett telephely" megjelölésű ingatlant, melynek tulajdonosa egy gazdálkodó szervezet. Az önkormányzat 2-es adószámmal rendelkező adóalany, de az Áfa-tv. 88. §-a szerinti adókötelessé tétellel nem élt. Az érintett ingatlan külterületen fekszik, gazdasági ipar (GIP) besorolású, a beépíthetősége 40%-os. A fenti ingatlan adásvétele esetén az értékesítést terheli-e áfa, és ha igen, milyen módon, akkor ha az eladó élt, illetve nem élt az adókötelessé tétel lehetőségével?
Részlet a válaszából: […] ...ingatlan régi, akkor főszabály szerint mentes az adó alól, de ha az eladó választott adókötelezettséget, és a vevő is áfaalany, akkor a fordított adózás szabályait kell alkalmazni. Ha beépített ingatlant értékesítenek, akkor a hozzá tartozó földterület az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Ingatlanértékesítés áfája

Kérdés: Önkormányzatunk egy helyi lakostól örökölt egy lakóingatlant, amit az önkormányzat értékesített. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak az értékesítés után?
Részlet a válaszából: […] ...választását bejelentették az adóhatóságnak, akkor az ingatlanértékesítés áfás, ha a vevő áfaalany, akkor ilyen esetben a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni.(Kéziratzárás: 2021. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Közműrendszer bérbeadásának áfája

Kérdés: Önkormányzatunk új utcát alakít ki a településen. A telkeket közművesítve értékesíti. A víz- és szennyvízrendszert az önkormányzat építi ki. A telektulajdonosoknak közművesítési hozzájárulást kell fizetni, amelyet áfafizetési kötelezettség terhel. Az elkészült közműrendszert használatba adás után üzemeltetésre átadja a vízműnek, amely bérleti díjat fizet. Az önkormányzat a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadása tevékenységre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. Az önkormányzat levonásba helyezheti-e a víz-, szenny-víz-közműépítés áfáját (hiszen a közművesítési hozzájárulással bevétele származik a tevékenységből)? Levonásba helyezhető-e minden esetben - ha nincs közművesítésihozzájárulás-fizetési kötelezettség - a közműberuházás áfája, mivel a későbbiekben áfás bérletidíj-bevétel kapcsolódik hozzá?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos ki-adások előzetesen felszámított áfája is levonásba helyezhető, ideértve az áthárított adót tartalmazó számlák és a fordított adózással megfizetett számlák áfatartalmát is.(Kéziratzárás: 2021. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Építési telek áfája

Kérdés: Az önkormányzat (2-es adószámú) kivett közterületű besorolással rendelkező földterületet vásárolna egy vállalkozástól. Ebben az esetben a cég (2-es adószámú) fordított áfás számlát állíthat-e ki az önkormányzatnak a vásárlásról, vagy csak egyenes áfásat? Valamint ez a tevékenység jelen esetben áfásnak minősül-e egyáltalán? Az előzetes szerződésben foglaltak szerinti leírás idézése: "Eladó nyilatkozik, hogy az Áfa-tv. 88. §-ában említett választási jogával élt. Ennek megfelelően a vevő az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt fordítottáfa-bevallási és -fizetési szabályok szerint a fent meghatározott vételár áfaösszegét megfizeti. Erre tekintettel az eladó által kiállított számla összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza; a vevő a jelen szerződés rendelkezései szerint a vételárat az eladónak, míg az általános forgalmi adó összegét az adóhatóság részére köteles megfizetni."
Részlet a válaszából: […] ...de ha az eladó választott adókötelezettséget, és a vevő is áfaalany, akkor az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni. Az "új ingatlant" az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) pontja határozza meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:    

Beruházások fordított áfája

Kérdés: A beruházások fordított áfája, ami befizetendő, a költségvetésben a beruházások soron van tervezve, de ténylegesen a dologi kiadások között szerepel mint fizetendő áfa, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások sorra összesít. A befizetendő fordított áfával módosítani kell a költségvetést (beruházás sor -, dologi +)? A 2020. évi fordított befizetendő áfa összegét, ami 2021 januárjában lesz befizetve, a 2021. évi költségvetésben a dologi kiadások között kell tervezni?
Részlet a válaszából: […] A 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. számú melléklet XII. Fejezet Egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolás cím 9. pontja szerint kell a fordított áfát elszámolni, kizárólag a pénzügyi számvitelben. A költségvetési számvitelben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.
Kapcsolódó címkék:    

Fordított áfás beruházás

Kérdés: Az önkormányzat és intézményei csak abban az esetben vannak (egyenes) áfa-visszaigénylő pozícióban, ha az adott konkrét tevékenységhez (pl. rendezvényszervezés, gyermek- és szociális étkeztetés, víziközmű-bérleti díj) bevétel is társul. Ez az általános szabály hogyan érvényesül a fordított áfa esetében? (A bevétel és a kiadás egyenlegének vizsgálata szükséges-e adott bevallási időszakon belül?) Az önkormányzat pályázott egy munkásszállás-építési pályázatban. A költségvetést a pályázatíró cég nettóban készítette el, mert az ügylet fordított áfás. Az építtetést az önkormányzat végzi. A fordítottáfa-fizetési kötelezettség alapesetben az önkormányzatot terheli. Az áfát vissza tudja-e igényelni, ugyanabban - az építés ütemterve szerint számlázott - bevallási időszakban, ha az elkészült intézmény üzemeltetését, a bérleti díjak beszedését az átadást követően
a) az önkormányzat végzi;
b) valamilyen szerződés alapján a 100% önkormányzati tulajdonban levő kft.-vel szeretnénk végeztetni?
Részlet a válaszából: […] ...valószínűsítése, illetve az a tény, hogy a beruházást jövőbeni bevételszerzés érdekében végzik, megalapozza az áfalevonási jogot.Fordított adózás esetén kötelező abban az áfabevallási időszakban levonásba helyezni a fordított áfát, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.
Kapcsolódó címkék:    

Adatszolgáltatási kötelezettség fordított adós számlákról

Kérdés: 2020. július 1-jétől megváltoztak az online számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok. Ha jól tudjuk, 2020. június 30-ig nem kellett adatot szolgáltatni a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletekről. Az Áfa-tv. szövege alapján úgy tűnik, hogy 2020. július 1-jétől a fordított adós ügyletekről is adatot kell szolgáltatnia a számla kibocsátójának. Valóban így van? A számla befogadójának kell-e adatot szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] ...számlákról kell adatot szolgáltatni. Ebből következően azokban az esetekben is adatszolgáltatásra köteles az adóalany, ha a belföldi fordított adózás (Áfa-tv. 142. §) szabályai szerinti ügyletről bocsát ki bizonylatot, amelyben az Áfa-tv. szabályai szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
1
2
3
9