A megtérített postaköltség elszámolása

Kérdés: A MÁK önkormányzatunk részére tájékoztató levelet küldött a 2019-2022. időszakra vonatkozóan a Forgótőke elszámolások számláján az olyan kifizetésekhez tartozó postaköltségekről, amelyek finanszírozásban nem kerülnek elszámolásra. A Kincstár kérte a megtérítendő postaköltségek átutalását a Forgótőke elszámolások számlájára. A megtérített postaköltséget az önkormányzatnak melyik rovaton kell szerepeltetnie?
Részlet a válaszából: […]

A megtérített postaköltséget az Áhsz. 15. melléklete alapján a K337. Egyéb szolgáltatások rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2024. 03. 17.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Bér könyvelése

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzat és a hivatal bérelszámolásának és a finanszírozásnak a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...helyi nemzetiségi önkormányzat nettó finanszírozása során a Kincstár által levont és megfizetett közterheket, az Ávr. szerinti forgótőke elszámolását és a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Személyi finanszírozás

Kérdés: NEAK által finanszírozott, önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv vagyunk. A MÁK múlt év novemberében közölte velünk, hogy forgótőke-tartozásként utaljunk át nekik közel 4 millió forintot 2015-2017. év vonatkozásában. Tisztáztuk, hogy ez a "követelésük" miből adódik: XY dolgozó pl. október hónapban táppénzre megy, de a táppénzes papírjait november hónapban adja le. A KIRA-ban nem kerül október hónapban rögzítésre a távolléte, emiatt a dolgozó teljes havi munkabért kap. A MÁK részéről megtörténik október 31-ével a számfejtés. A KIRA-ban a távollét rögzítése november hónapban történik meg. A MÁK ennek alapján egy rendező számfejtést csinál, így a dolgozótól levonásra kerül az őt meg nem illető munkabér. (Munka-vállaló részéről rendeződik a táppénz elszámolása, a munkabér túlfizetése.) A?MÁK október hónapra eső – a NAV-hoz történő – befizetéseket átutalja, a táppénzes napokra eső járulékokat is, ezek szerint: "túlfinanszírozott" lettünk. A kérdés, hogy miből fizetjük vissza ezt az ún. túlfinanszírozást, mikor a NEAK-finanszírozással, a felügyeleti szervünk támogatásával, valamint a kifizetett munkabérrel és annak kifizetett munkáltatói közterhével is egyeznünk kell? A MÁK munkatársa azt mondja, hogy a "Foglalkoztatottak munkabérelőlege" számláról utaljuk vissza részükre a "túlfinanszírozást", amire nem könyvelünk semmiféle túlfizetést/túlfinanszí-rozást.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak szerint a MÁK részéről megtörtént október 31-ével a teljes hónap számfejtése. Mivel a KIRA-programban a távollét rögzítése november hónapban történt, ezért a MÁK-nak rendező számfejtést kellett volna csinálnia ennek alapján. A?dolgozótól az őt meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Forgótőke elszámolása

Kérdés: Visszakaptunk a Kincstártól 20 000 Ft forgó-tőkét. Lekönyveltük a T 331 – K 3654 kontírt, de így mínuszos egyenlege van a forgótőkeszámlának. A 38/2013. NGM rendeletben a T 3654 – K 3511/3518 tétel szerepel kapcsolódóként, de a 3511-hez könyvelni kellene a költségvetési számvitelbe is, amit ha megteszünk, az eltérést okoz a Kincstártól kapott bevételek teljesítésének egyeztetésénél. A nettó finanszírozást kellene ezzel az összeggel korrigálni? Ha igen, hogyan, milyen könyvelési tételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges a személyi juttatásokat terhelő közterhek (adó, járulékok, magánnyugdíjpénztár) és az egyéb kötelezettségek (pl. forgótőke, Nktv. hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség) beszámított összegével.Az Áhsz 44. §-ának (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Utalványrendelet

Kérdés: Önkormányzatunknál a hatályos belső szabályzat alapján a nettó személyi jellegű kifizetéseket utalványrendelettel látják el, majd a pénzforgalmi rendezés az érvényesítést, utalványozást és ellenjegyzést követően történik. Az alkalmazott könyvelőprogram sajátosságából eredendően a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. fejezete szerinti könyvelési tételek egy része – a nettó finanszírozás adattábláin szereplő, levont munkavállalót terhelő járulékok, tb-ellátások, forgótőke-felhasználás stb. – ún. technikai bankban (ellenszámla: 499) kerülnek rögzítésre, majd a főkönyv részére feladásra.
A bruttó bér (K1 rovatok) és a munkaadót terhelő járulékok (K2 rovatok) végleges kötelezettségvállalásként kerülnek rögzítésre, majd a program a háttérben, teljesítésként is könyveli a rögzített adatokat. (Az előzetes kötelezettségvállalás rögzítése a kinevezések/megbízási szerződés aláírását követően megtörténik.) Ebben az esetben kell-e utalványrendeletet kiállítani a technikai bankban történő rögzítéshez és a végleges kötelezettségvállalás könyvelésekor, vagy elengedő egy olyan bizonylat kiállítása, amely tartalmazza a rögzített tételek azonosításához szükséges adatokat, valamint a kontírozó, könyvelő/rögzítő és az engedélyező aláírását?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzatuknál a hatályos belső szabályzat alapján a nettó személyi jellegű kifizetéseket utalványrendelettel látják el, a pénzforgalmi rendezés az érvényesítést, utalványozást követően történik, ezért az intézménynek ezen belső szabályozás szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Közfoglalkoztatás

Kérdés: 2015. március 1-jétől megváltozott a közfoglalkoztatási programok finanszírozási rendszere. A MÁK által megküldött nettó finanszírozási adatlapon külön feltüntetett közfoglalkoztatás nettó különbözetét hogyan kell helyesen könyvelni ahhoz, hogy a működési célú támogatások rovaton is megjelenjen a bruttó támogatás összege?
Részlet a válaszából: […] ...szükséges csökkenteni– a személyi juttatásokat terhelő közterhekkel (adó, járulékok, mnyp.) és az egyéb kötelezettségekkel (pl. forgótőke, Nktv.-hozzájárulás, bírság, más levonási kötelezettség).Számviteli elszámolása az államháztartásban felmerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Mérlegrendezés

Kérdés: Mérlegrendezéssel és az új főkönyvi számok nyitásával kapcsolatos a kérdésünk. Elvégeztük a mérlegrendezést és az átvezetéseket, melyek után a 4111. főkönyvi számon követel egyenleg, a 4211. főkönyvi számon követel egyenleg, a 4121. főkönyvi számon tartozik egyenleg maradt. Ezek a főkönyvi számok 2014. évben melyik főkönyvi számokra fordulnak át? Továbbá a helyiadó-túlfizetés 4472. főkönyvi számlán lévő egyenlege, valamint a forgótőke 3911. főkönyvi számon lévő egyenlege, illetve a passzív átfutó 48211. főkönyvi számon lévő egyenlege milyen főkönyvi számra fordul át a 2014. évi nyitás során?
Részlet a válaszából: […] 1. A 4111., a 4211. és a 4121. főkönyvi számlák egyenlegével összefüggésben a következő feladataik vannak. A rendező mérleg kezdő lépéseként ki kell vezetni valamennyi 41., 42. számla év végi egyenlegét. Ez a következő szerint történik:– 411., 413., ha követel egyenlege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 20.

Bérelszámolás

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati hivatal bérelszámolása és finanszírozási összesítő sorainak könyvelése a tárgyhavi bérfelhasználás miatt?
Részlet a válaszából: […] ...támogatáselszámolása funkcionális osztályozás szerint   T 999 - K 992 – első központi támogatás, abból forgótőke-levonás   T 39292 - K 499 – forgótőke-levonás rendezése   T 499 - K 4821 ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Forgótőke nyilvántartása

Kérdés: Az éves pénzmaradvány megállapításánál a 29. számú űrlapon a helyesbített pénzmaradvány összegét növeli a FÁKISZ-nak adott "Forgótőke összege", amit a 392. számlán könyvelünk. A jóváhagyott pénzmaradványt a következő évben használjuk fel, amelynek része a FÁKISZ-tól vissza nem kapott forgótőke összege is. Intézményünknél ez a hiány komoly likviditási gondot okoz. Hogyan kell a pénzmaradvány jóváhagyása után a forgótőkét könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...forgótőke mértékét a FÁKISZ és az intézmény közötti szerződés (megállapodás) rögzíti. A forgótőke nyújt fedezetet a személyi juttatásokat terhelő levonásokra, munkáltatót terhelő járulékokra stb. A forgótőke a pénzmaradvány megállapításánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 16.

Forgótőke elszámolása és a beszámolóban történő kimutatása

Kérdés: Hogyan kell számolni a központosított illetményszámfejtésnél a forgótőke összegét?
Részlet a válaszából: […] ...központosított illetményelszámolásnál a forgótőke összegét a Területi Államháztartási Hivatal (TÁH) elszámolása alapján költségvetési átfutó kiadásként kell kezelni. Az átutalt forgótőke összegét átfutó kiadás keletkezéseként, a forgótőke csökkenését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.