EU-s támogatás visszafizetése

Kérdés: Európai uniós támogatást (MVH-pályázat) kellett visszafizetnünk. Hogyan kell könyvelni, melyik rovatra? Az idegen pénzeszközöket kell-e könyvelni és hova? Hol találunk a költségvetés tervezéséhez alkalmas (Excel) táblázatot, illetve rendeletmintát?
Részlet a válaszából: […] Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások elszámolása és visszafizetési kötelezettség az alábbiak szerint könyvelendő:1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha a tárgyévben nem került megtervezésre) a költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Európai uniós pályázat

Kérdés: Önkormányzati intézmény vagyunk, szeretnénk a segítségüket kérni az alábbi témában:
1. 2014. év végén egy EU-s pályázaton nyert összeget a főszámlánkra (költségvetési elsz.szla) utaltak, az elkülönített alszámla helyett. Ezt a bevételt a 922 Államháztartáson kívüli működési támogatások bevételére könyveltünk, 2015-ben átvezettük a főszámlánkról az e célra nyitott elkülönített bankszámlára. A bankszámlák közötti átvezetésen kívül milyen könyvelési lépések szükségesek még? (3682. idegen pénzeszközökkel szemben milyen könyvelési tétel volna megfelelő?)
2. Az EU-s számláról kifizetéseket eszközöltünk (bankkártyával), ezeket a gazdasági eseményeket hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] 1. Ha hazai finanszírozó szervezeten keresztül kapja a kedvezményezett a támogatást, akkor az azt jelenti, hogy az európai uniós összeg a magyar állam költségvetésébe beépítésre kerül, és közreműködő szervezeten keresztül kapják a támogatást, mint államháztartáson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Jóteljesítési biztosíték

Kérdés: Építési beruházás közbeszerzésen nyertes kivitelezője jóteljesítési biztosítékként az előírt összeget befizette az önkormányzati társulás bankszámlájára. Hogy kell helyesen lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 49. §-ának (1) bekezdése alapján idegen pénz­eszközként kell elszámolni azon pénzeszközöket, amelyek változása a költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként nem tartható nyilván. A (2) bekezdés szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Idegen pénzeszközök

Kérdés: Hogyan történik az idegen pénzeszköz számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Idegen pénzeszközként kell elszámolni azokat a pénz­eszközöket, amelyek változása a költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként nem tartható nyilván.Az idegen pénzeszközök között elkülönítetten kell elszámolni– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Számlák közötti átvezetés

Kérdés: Önkormányzatunk csatornaberuházást hajt végre. A lakosság ingatlanonként hozzájárul a beruházáshoz egy bizonyos összeggel havonta, 8 éven keresztül. Ezek az összegek az önkormányzat elkülönített számlájára érkeznek (35122. Idegen pénzeszköz besz.). Az önkormányzat átvállalta, hogy a lakosok részére havonta megállapított összeg felét kifizeti havonta egy összegben a 321. számláról. Szeretném, ha kikontíroznák a saját és az idegen számlák közötti mozgást.
1. Az önkormányzati átutalást a 321-es számláról.
2. Bevételt az idegen pénzeszközök számlán.
Részlet a válaszából: […] Számviteli elszámolás 2013. évig:Ha a költségvetési szerv a pénzeszközeit külön idegen pénzeszköz számlán bonyolítja:idegen pénzeszköz számlára történő átvezetésT 39412 – K 321bevétel az idegen pénzeszköz számlára történő átvezetés általT 35122 – K 394122013....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Kiadások másodlagos könyvelése

Kérdés: Intézményünk önkormányzati egészségügyi rendelőintézet. A kiadásaink könyvelésekor másodlagos számlacsoportként előirányzat esetében:
711 Alaptevékenységek költségvetési előirányzata
712 Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzata
Előirányzat-teljesítés esetében:
721 -Alaptevékenységek kiadási előirányzatának teljesítése
722 -Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzatának teljesítése
számlacsoportok alábontott főkönyvi számláit alkalmazzuk.
Könyvelő kolléganőnk – hivatkozva számviteli elő­­adásokon elhangzottakra – úgy tudja, hogy a fenti számlákon nyilvántartott gazdasági események közül azokat, melyek OEP-, illetve önkormányzati finanszírozás terhére történtek, át kell vezetni a 771 és 772 számlacsoport számláira. A kisegítői feladatokat ellátó számviteli munkatárs kolléganőnk szerint ezt a számlát csak az önkormányzatok és egyéb finanszírozást végző intézmények a finanszírozási tevékenységükkel kapcsolatos gazdasági események nyilvántartására használhatják, egészségügyi intézmény ilyen tevékenységet nem végez, ezért ezt a számlacsoportot nem alkalmazhatja. Kérjük szíves állásfoglalásukat a fentiekkel kapcsolatban!
Részlet a válaszából: […] A 711 Alaptevékenységek költségvetési kiadási elő­irányzata számlacsoportban az államháztartás szervezete alapító okiratában, illetve az Áht. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése szerint meghatározott alaptevékenység szakfeladatai ellátásához elemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.

Negyedéves mérlegjelentés

Kérdés: Mik a negyedéves mérlegjelentés leadásának főbb időpontjai, és mi a negyedéves mérleg­jelentés oszlopainak tartalma?
Részlet a válaszából: […] A negyedéves mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni, amelyet általános szabályként a tárgynegyedévet követő hónap 20....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a lakásépítés és
-vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg egy részének előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átvezetését működési feladatok ellátása esetén?
Részlet a válaszából: […] A 355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltató támogatása főkönyvi számon csak a kincstári körbe tartozó államháztartási szervek számolhatnak el bevételt és kiadást.A számlaszám a 35. Belföldi idegen pénzeszközök között szerepel, a számlán elszámolt bevételek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Kötelezettségvállalás dokumentumai, nyilvántartása

Kérdés: 2012. évtől a kötelezettségvállalás és az utalványozás ellenjegyzése helyett a pénzügyi ellenjegyzés fogalmát nevesíti a jogszabály, a korábbi kötelezettségvállalás ellenjegyzése szerinti tartalommal, amelyet a kötelezettségvállalás dokumentumán kell elvégezni. Kell-e pénzügyi ellenjegyzést végezni abban az esetben, amikor nincs írásbeli kötelezettségvállalási dokumentum (pl. 100 ezer Ft alatti házipénztári kifizetésnél)? Ez esetben is fel kell vezetni a kifizetést a kötelezettségvállalási nyilvántartásba, ezért az alapbizonylat (számla stb.) egyben kötelezettségvállalási dokumentumnak is minősül, és ellenjegyzendő? Esetleg megfelelő a pénztárbizonylaton történő ellenjegyzés? Elképzelhető, hogy az ellenjegyzés ez esetben a jogszabály alapján nem szükséges, de belső szabályzatban előírható?
Részlet a válaszából: […] Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Európai Unió költségvetéséből közvetlenül kapott támogatás összegének a felhasználás időpontjáig idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére vállalt fizetési kötelezettsége – így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.

Család- és iskoláztatási támogatás elszámolása eseti gondnok kijelölése esetén

Kérdés: A Gyvt. alapján a jegyző családi pótlék természetbeni folyósításáról döntött. A családi pótlékot nem a jogosultnak utalják, hanem az önkormányzat Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára (a MÁK-tól kapunk bankszámlakivonatot). A beérkezett összeget az eseti gondnok készpénzben felveszi, majd abból például élelmiszert, gyógyszert vásárol a gyermek részére. Az idegen pénzeszközök közt megtaláltuk a szerintünk alkalmazandó főkönyvi számlát, 35117. Családtámogatások lebonyolítási számla. Hogyan könyveljük a számlára érkezett családi pótlékot, annak felvételét a számláról, és ha szükséges könyvelni, akkor az azzal való elszámolást? Az eseti gondnok egy táblázat kitöltésével és a számlák csatolásával számol el a jegyző felé. Tekintettel arra, hogy az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén kötelezően alkalmazandó gyámhatósági eljárásról van szó, ezért kérdésem közérdeku lehet.
Részlet a válaszából: […]  A Gyvt. 68/A. § (1) bekezdése szerint a gyermek után járóiskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának – a családoktámogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 15. § b)pontjában foglaltak szerinti – felfüggesztésével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.
1
2
3