Kivabevétel - idegenforgalmi adó

Kérdés: A kisadózó vállalkozás bevételének számít-e a helyi önkormányzatnak beszedett idegenforgalmi adó?
Részlet a válaszából: […] A Katv. 2. § 12. pontja tartalmazza a kisadózó vállalkozás bevételének fogalmát, amely alapján a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármilyen formában mástól megszerzett vagyoni értéket a kisadózó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Csoportos taoalanyiság önkormányzati gazdasági társaságnál

Kérdés: Önkormányzatunknak két gazdasági társasága van. Az egyik társaságban az önkormányzat 100%-os tulajdonos, a másik társaságban az önkormányzatnak 51%-os, a másik önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak pedig 49%-os tulajdoni hányada van. Ez a két társaság alapíthat-e csoportos társaságiadó-alanyiságot? Kérem ismertessék a csoportalapítás feltételeit és működését! Úgy tudjuk, hogy csoportos áfaalanyiságot nem alapíthatnak, ennek mi az oka?
Részlet a válaszából: […] Csoportos áfaalanyiságot az Áfa-tv. 8. §-a alapján a kapcsolt vállalkozások alapíthatnak. Az Áfa-tv. 8/A. §-ának (2) bekezdése viszont kimondja, hogy a 8. § alkalmazásában nem lehet együttesen kapcsolt vállalkozásnak tekinteni a helyi önkormányzatot és azt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

A koronavírus-járvány okán kérhető adófizetési kedvezmény

Kérdés: Strandot és uszodát üzemeltető önkormányzati nonprofit gazdasági társaság vagyunk. A koronavírus-járvány miatt jelentős bevételki-esésünk van, illetve további bevételkiesés várható a következő hónapokban. Kérhetünk-e adókedvezményt, mérséklést vagy halasztást, ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 198. §-ának (1) bekezdése alapján fizetési halasztás és részletfizetés az adóalany kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott - tehát az adófolyószámlán kötelezettségként szereplő - adóra engedélyezhető.Adómérséklés, -elengedés csak természetes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Ifabevétel szerepeltetése az áfabevallásban és arányosítási számításban

Kérdés: Intézményünk a beszedett idegenforgalmi adót áfa területi hatályon kívüli kóddal számlázza, mert más kódot nem találtunk a programban, és az áfabevallás 4. sorában valljuk be. Egy másik intézménytől azt hallottuk, hogy ők az áfabevallás 35. sorában (Egyéb sor) vallják be, és adómentesen számlázzák. Melyik a helyes megoldás? Az arányosítási számításban a nevezőben szerepel az ifa mint mentes bevétel. Ez helyes?
Részlet a válaszából: […] Az idegenforgalmi adó megfizetésére a szállóvendég kötelezett. Az adót a szálláshel-szolgáltató a vendégtől beszedi, bevallja és megfizeti a helyi adóhatóságnak. A szállást adó adóalany az idegenforgalmi adóval kapcsolatban nem nyújt szolgáltatást. Az idegenforgalmi adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Változás az idegenforgalmi adóban

Kérdés: Intézményünknek az ország több településén vannak telephelyei. A belső ellenőr munkatársak évente többször tartózkodnak a vidéki intézményekben, ahol az intézmény vendégházában szállnak meg. Eddig megfizettük, de úgy hallottuk, hogy jövőre nem kell idegenforgalmi adót fizetni. Mi ennek a pontos feltétele?
Részlet a válaszából: […] Nagyon fontos, közszférát érintő és kedvező változás lesz 2019-től az idegenforgalmi adóban.A hatályos szabályozás alapján mentes az idegenforgalmi adó alól a szolgálati kötelezettség teljesítése céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Kiadások, bevételek COFOG-ra történő elszámolása

Kérdés: 1. Az önkormányzat intézménye - mely 2016. december 31-éig ellátta az általános iskola működtetési feladatait is - 2017. január 1-jétől megállapodást kötött a KLIK-kel a fűtési, karbantartási feladatok ellátására. A feladatellátásról szóló megállapodást a képviselő-testület is jóváhagyta. A megállapodás szerint az intézmény foglalkoztatja a munkavállalót, fizeti a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségeket (munkabér és annak terhei, illetve egyéb foglalkoztatással kapcsolatos költségek), amelyet arányosan megosztja az intézmény és a KLIK egymás között úgy, hogy mindkét fél a foglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő költségek rá eső részét viseli (a fűtő és a karbantartó nemcsak az iskolának dolgozik, hanem a munkaidejük másik részét az intézmény által üzemeltetett egyéb helyeken látják el, pl. óvoda, orvosi rendelő stb.). Ez annyit jelent, hogy a karbantartó munkaidejéből napi két órára, a fűtő munkaidejéből (október 15-től április 15-ig) napi 6 órára jutó munkabért és közterheket a KLIK havonta megtéríti. Az intézmény költségvetésében kiadási előirányzatként megtervezésre került a dolgozók teljes munkaidejének bér- és egyéb költsége, valamint bevételi előirányzatként a KLIK-által megtérített arányos összeg bevétele is. Milyen COFOG-ra kell könyvelni a dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos személyi juttatásokat és egyéb munkáltatót terhelő kiadásokat, illetve a KLIK által havonta megállapodás alapján elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközt, amely a rá eső arányos rész? A?"közös" foglalkoztatást az áfa szempontjából úgy minősítettük, hogy nem tartozik bele az adó alapjába, tehát nem számlázzuk, nem számítunk fel áfát, figyelemmel az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezésre. Helyes az áfamegítélésünk?
2. A fűtési és karbantartási feladatok ellátásához kapcsolódóan dologi kiadások is felmerülnek az intézménynél (fűtőanyag, karbantartási anyag stb.). Ezek beszerzésével kapcsolatos részletes szabályokat szintén a megállapodás tartalmazza (pl. beszerzésre vonatkozó keretösszegek, KLIK részéről engedélyezési, jóváhagyási eljárások stb.). Az intézmény kifizeti a számlákat, és tovább-számlázza a KLIK részére. A beszerzés során felszámított áfát az intézmény levonja, a továbbszámlázáskor pedig felszámítja. Milyen COFOG-ra kell könyvelni a kiadásokat és bevételeket? Helyes-e az áfamegítélésünk?
3. Az önkormányzat "saját" költségvetésén belül ez bizonyos keretet biztosít arra, hogy az általános iskolások uszodabelépőjéhez, egyes tanulmányi versenyek díjaihoz stb. hozzájáruljon. Az elszámolás úgy történik, hogy vásárlási előleget biztosít az önkormányzat az iskola megbízott dolgozójának, amelyből fedezik a kiadásokat. Az önkormányzat nevére szóló számla alapján számolnak el az előleggel. Milyen COFOG-ra kell könyvelni a kiadást?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat intézménye ellátja az iskola fűtési, karbantartási feladatait megállapodás alapján. Az 1. pontban írtak szerint a karbantartó, fűtő bérét és járulékait nem tekintik áfaalapnak, ugyanakkor a 2. pont szerint a fűtő- és karbantartási anyagokat átszámlázzák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Mezőőri járulék könyvelése

Kérdés: Mezőőri járulékot hova kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.A mezőőri járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Reprezentáció - idegenforgalmi adó

Kérdés: A reprezentációnak minősülő szállásdíjról kiállított számlában a kibocsátó idegenforgalmi adót is felszámít. A reprezentációnak része-e ilyen esetben a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adó, azaz reprezentációra kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja szerint a reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

IFA-elszámolás

Kérdés: Intézményünk az ellátottai részére szállót, illetve üdülőt üzemeltet, ahol eseti jelleggel vendégszoba vehető igénybe. Az ott töltött vendégéjszakák után intézményünk beszedi az idegenforgalmi adót, amit havonta befizet az illetékes önkormányzat részére. 2013-ig ez a beszedett bevétel átfutó bevételként (482.) került elszámolásra. A kiállított számlán eddig szerepeltettük az idegenforgalmi adó összegét. 2014-től a megváltozott számviteli jogszabályok szerint hogyan, milyen főkönyvi számlán kerül elszámolásra az IFA összege?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 48. §-a (10) bekezdésének c) pontja részletezi az ilyen jellegű bevételeket. E szerint:"A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolnic) a más által...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

Kérdés: Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. mellékletének 15. pontja alapján "üdülőhelyi feladatok támogatása" jogcímen állami támogatásban részesülünk a beszedett idegenforgalmi adó után (minden adóforint után 1,5 forint), amely idegenforgalmi célú kiadásokra használható fel. Konkrétan milyen kiadásokat számolhat el önkormányzatunk idegenforgalmi célú kiadások jogcímén, illetve mely jogszabályok adnak egyértelmű tájékoztatást erre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] Az üdülőhelyi feladatok kiadásai között az üdüléssel és idegenforgalommal kapcsolatos költségek számolhatók el, amelyek a település idegenforgalmának, turisztikai életének és az üdülés fejlődésének céljait szolgálják. A település üdüléssel és idegenforgalommal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.
1
2