Munkáltatói kölcsön igénylése

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozónk munkáltatói kölcsönt szeretne igényelni 500 E forint értékben. Milyen feltételekkel nyújthatunk neki kölcsönt adó- és kamatmentesen? Belső szabályzatunk nem szabályoz ilyen esetet.
Részlet a válaszából: […] ...célra szeretne az érintett kölcsönt igényelni.Jellemzően egy költségvetésből gazdálkodó munkáltató csak lakáscélú kölcsönt és illetményelőleget nyújt.Érdemes mindkettőre nézve rögzíteni az igénylés, jogosultság, jóváhagyás kérdéskörét, az egyedi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Főállású polgármester költségtérítése

Kérdés: Főállású polgármester a képviselő-testület döntése értelmében havonta megállapított költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összegét a polgármester felveheti 3 évre előre egy összegben, ha a képviselő-testület dönt róla? Ha igen, milyen adózási, fizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...után a kifizetőt közteherfizetési kötelezettség terheli.Más oldalról, a hosszú lejárat alapján kérdéses lehet, hogy ténylegesen ez egy illetményelőlegnek tekinthető, avagy inkább egy nyújtott kölcsönnek. Az éven áthúzódó kötelezettségvállalásokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Idén szeptemberben lesz 25 éve, hogy egy település polgármesteri hivatalában dolgozom köztisztviselőként folyamatosan, megszakítások nélkül. A Kttv.-ben leírtak alapján én úgy értelmezem, hogy csak akkor jár részemre a 25 éves jubileumi jutalom, ha erre a juttatásra vonatkozóan a képviselő-testület külön rendeletet alkotott. Csak a kormánytisztviselőknek jár ez a juttatás "automatikusan"? Jól értelmezem-e ezen jogszabályi előírást?
Részlet a válaszából: […] ...lakásépítési és -vásárlási támogatás,b) albérletidíj-hozzájárulás,c) családalapítási támogatás,d) szociális támogatás,e) illetményelőleg,f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,g) üdülési támogatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Hóközi bér könyvelése

Kérdés: Önkormányzati alrendszer hóközibér--könyvelésénél egy gazdasági szervezet a hóközi kifizetéseket időbeli elhatárolásba könyveli, majd a következő hónapban visszakönyveli. Helyes-e ez a könyvelési módszer, mivel az időbeli elhatárolás a 38/2013. NGM rendelet VIII. fejezetében csak a december havi kifizetéseket említi?
Részlet a válaszából: […] ...havi illetményt nem a szokott időben, hónap elején utalja a dolgozójának, hanem a tárgyhónapot megelőző hónapban, hó közben, akkor azt illetményelőleg folyósítása címén fogják lekönyvelni, melynek számviteli elszámolása a következő:Illetményelőleg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszából: […] ...utazáshoz kapcsolódó napidíj jelentősen korábban kerül kifizetésre, mint hogy az utazásra sor kerülne. Ebben az esetben ugyanis az kvázi illetményelőlegként funkcionálna.Továbbá ez abból a szempontból is problémás lehet, hogy az esetek többségében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Nemzetiségi önkormányzat személyi juttatása

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat személyi juttatásai nem tartoznak bele a nettó finanszírozás körébe. Hogyan kell könyvelni a nettó kifizetést, a bruttó juttatásokat, a munkaadókat terhelő közterheket és a munkavállalókat terhelő közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...K0021 T0022 K051(2)3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapjánT53/54 – K4211T6/7 K5914. Illetményelőleg rendezése a költségvetési számvitel szerintT051(3) – K0035. Illetményelőleg rendezése a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Illetményelőleg-tartozás

Kérdés: A kormánytisztviselő – 5 évvel ezelőtt, jogviszonyának megszűnése előtt – illetményelőlegben részesült, melyet azonban nem rendezett a fizetési felszólítás/fizetési meghagyás ellenére sem. A végrehajtási eljárás szintén eredménytelenül zárult. Az önálló bírósági végrehajtó tájékoztatta a költségvetési szervet a végrehajtás eredménytelenségéről, illetve tájékoztatása alapján az eljárást folytatja. Hogyan könyveljük és milyen bizonylat alapján a fenti illetményelőleg-tartozást?
Részlet a válaszából: […] A behajthatatlan követelés fogalmát az Áhsz. 1. §-ának (1) bekezdése határozza meg. E szerintBehajthatatlan követelésa) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdése 10. pontjának a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Házipénztárból teljesíthető készpénzes kifizetések

Kérdés: Úgy tudom, hogy munkabérelőleget már nem lehet házipénztárból kifizetni. Valóban így van, és tényleg egyáltalán nem lehet, vagy az intézmények belső szabályzatukban eltérhetnek ettől? Többször előforduló probléma, hogy külföldről érkező vendégeink nem rendelkeznek magyar bankszámlával, viszont a jövedelmük utalásáig azonnal szükségük van készpénzre (forintra), hogy az itteni megélhetésüket fedezzék. Esetenként előfordul, hogy saját dolgozóinknak is mielőbb készpénzes előlegre van szükségük. Mely rendelet vagy törvény szabályozza ezt a kérdést?
Részlet a válaszából: […] ...rovatain elszámolandó kiadások, ési) az a)-h) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.Illetményelőleg a központi költségvetési szervek esetében nem fizethető házipénztárból, készpénzben az Ávr. hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Cafeteriaszabályzat

Kérdés: Önkormányzat vagyunk, a köztisztviselőknél kötelező a cafeteriajuttatásokat szabályzatban (utasításban) rögzíteni. A cafeteria-rendszer keretén kívül adható-e differenciáltan kedvezményes adózású természetbeni, béren kívüli juttatás? A közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében is kötelező-e cafeteriaszabályzat készítése, vagy anélkül is adható részükre kedvezményes adózású természetbeni, béren kívüli juttatás?
Részlet a válaszából: […] ...lakhatási, lakásépítési,lakásvásárlási támogatás, albérletidíj-hozzájárulás, családalapítási támogatás,szociális támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj, képzési,továbbképzési, nyelvtanulási támogatás. A közalkalmazottak, a Munka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Illetményelőleg elszámolása

Kérdés: Amikor anyagilag megszorulnak a köztisztviselőink, illetményelőleget kérnek. A Ktv. 49/H §-a erre visszafizetési kötelezettséggel lehetőséget ad. Kérdés, hogy a kifizetés pillanatában keletkezik-e szja-köteles bevétele a dolgozónak? Érdekességként említem, hogy APEH-állásfoglalásból már van kétféle válaszunk. Az egyik szerint bevételnek kell tekinteni, mert ilyenkor tulajdonképpen a bért előlegezi meg a munkáltató, a "törlesztés" hónapjaiban pedig a tényleges bérnél a törlesztéssel kevesebb bérhez jut, és ezekben a hónapokban ez a csökkentett összeg lesz az szja alapja. (Véleményem szerint erre a megoldásra a bérszámfejtő programok nem készültek fel, mert a törzsadatként kinevezési okirattal alátámasztott bért kellene felülírni.) A másik vélemény szerint az Szja-tv. 7. § (1) bekezdése miatt amit visszafizetési kötelezettséggel adunk, nem adóköteles bevétel. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] A munkabérre adott előlegtulajdonképpen kölcsön, amelyet a munkavállalónak a későbbiekben az őt megillető,adóval és járulékokkal csökkentett munkabéréből kell visszafizetnie. Ennekmegfelelően történik a kifizetett munkabérelőleg könyvelése is, azt amunkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 14.
1
2