Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott ingyenesen nyújtott tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Természetbeni juttatásként adott tűzifa

Kérdés: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az elkobzott fatermékek közérdekű célú, ingyenes tulajdonba adására közzétett pályázati felhívásra, melyet a NÉBIH elfogadott. Ezt követően a tűzifatermékek ingyenes tulajdonba adása megtörtént az önkormányzat részére. Az önkormányzat a tűzifát szociális rászorultság alapján, természetbeni juttatásként osztja ki a lakosság részére, ellenszolgáltatás nélkül. Az átvétel és az átadás kapcsán milyen gazdasági eseményeket kell az önkormányzatnak lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]készletekkel kapcsolatos elszámolások Fejezet, Növekedések rész, C) Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott készletek elszámolása cím szerint kell elszámolni.A tüzelőanyag természetbeni ellátásként rászorulók részére történő átadása térítés nélküli átadásnak minősül, amelynek számviteli elszámolását az NGM rendelet 1. melléklet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások Fejezet, Csökkenések rész, F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása cím szerint kell végrehajtani. A térítés nélküli átvétellel kapcsolatban elszámolt halasztott eredményszemléletű bevételt az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5330

2. találat: Helyi televíziós műsorszolgáltatás és lapkiadás

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság feladata többek között a helyi lap szerkesztése és kiadása, a helyi televízió működtetése. A helyi lapot a társaság kéthetente jelenteti meg, és juttatja el ingyenesen szinte a város minden háztartásába. A háztartásokban a helyi televízió adásának sugárzása szintén ingyenesen történik (a lakosság nem fizet érte semmit). Az Áfa-tv. 14. §-a szerint szolgáltatásnyújtásnak minősülnek-e a fenti szolgáltatások? (Vagy­is ingyenesen nyújtott szolgáltatás, amely után adófizetési kötelezettség keletkezik, ha előzetesen levonható volt a szolgáltatással kapcsolatosan a nyújtóra terhelt adó.) Az önkormányzat az előző pontban említett nonprofit gazdasági társasága részére működésének finanszírozására támogatási szerződés keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt az önkormányzat és a gazdasági társaság között létrejött szerződés 1. számú pontjának szövegezése szerint "lapszerkesztés és lapkiadás, valamint közszolgálati műsor készítése céljából". A szerződés további szövegezése szerint "a támogatott a támogatás összegét kizárólag a szerződés 1. pontjában meghatározott célra használhatja fel". A fent hivatkozott támogatás az Áfa-tv. 65. §-a szerinti adóalapnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]önkormányzat által megrendelt szolgáltatás ellenértéke lehet. Tehát a társaság nem ingyenesen nyújtja a szolgáltatást, esetünkben nem kell alkalmazni az Áfa-tv. 14. §-át. A szolgáltatásért nem a helyi lakó, hanem az önkormányzat fizet ellenértéket. Megjegyzendő, hogy az Áfa-tv. 14. §-ának alkalmazhatósága csak akkor merülhet fel, ha az adó az Áfa-tv. 120. §-a alapján levonható volt. A társaságnak vélelmezhetően nemcsak az önkormányzattól származik bevétele, hanem például reklámbevételei is lehetnek az újságban, televízióban megjelenő reklámok után. Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének o) pontja értelmében mentes az adó alól a közszolgálati rádiós és televíziós műsorszolgáltatások nyújtása, ide nem értve az annak keretében nyújtott kereskedelmi jellegű szolgáltatásokat. Valószínűsíthető, hogy az önkormányzati "támogatás" televíziós tevékenységet érintő része az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti közszolgálati televíziós műsorszolgáltatás ellenértéke (amely adómentes szolgáltatás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3092

3. találat: Közműberuházás áfája

Kérdés: Egy társaság ingatlanfejlesztéseket végez. Ennek keretében közműveket is létrehoznak, amely közműveket számunkra mint önkormányzatnak ingyenesen átadnak. Kérdésünk nem közvetlenül minket érint, hanem a társaságot. A társaság élhet-e adólevonási jogával az ingyenesen átadott közmű beruházása során előzetesen felszámított adó vonatkozásában?
Részlet a válaszból: […]érdekében használja, egyéb módon hasznosítja. Az új Áfa-tv. 2. §-ának a) pontja szerint adót kell fizetni az adóalany által - ilyen minőségében - belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítése, szolgáltatása után. Mivel az adóalany előre tudja, hogy a közműveket ingyenesen át fogja adni, tehát nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítést, vagyis nem adóköteles termékértékesítést végez, ezért az adóalany nem jogosult azok építése kapcsán rá átterhelt adó levonására. Ilyenkor az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdésének záró feltétele hiányában - azaz hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg - az adó­alanynál az ingyenes átadásra tekintettel áfafizetési kötelezettség sem keletkezik. Előfordulhat, hogy az adóalany a beruházás során még nem tudja egyértelműen elkülöníteni, hogy a létrehozott eszköz mely része, annak milyen aránya kerül a későbbiekben ingyenes átadásra. Ez esetben az adóalany az ingyenesen átadandó közmű építéséhez használt beszerzések, szolgáltatások rá átterhelt adóját levonásba helyezheti. Ha ezt követően az adóalany a közművet átadja ingyenesen, az ügylet az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3057

4. találat: Szemétszedési akcióban részt vevő cégek tevékenysége

Kérdés: Önkormányzatunk szemétszedési akciót szervez a területén. A szemétszedési akcióban részt vesz egy önkéntes munkával foglalkozó alapítvány is. A hulladékgyűjtés kapcsán összegyűjtött szemét elszállításában, illetve lerakásában, ártalmatlanításában, a helyi hulladékszállítással, illetve hulladéklerakással, ártalmatlanítással foglalkozó cégek is részt vesznek. Milyen megítélés alá esik áfaszempontból a szemétszedési akcióban részt vevő cégek tevékenysége, amennyiben a szolgáltatásaikat ingyen nyújtják, illetve ha azért ellenértéket kérnek?
Részlet a válaszból: […]kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg. Az említett törvényhely alapján a szemétszedési akciót (továbbiakban: Akció) támogató cégek (hulladéklerakót üzemeltető, hulladék elszállítója) szolgáltatása abban az esetben lesz áfaköteles, amennyiben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott cégnek adólevonási joga keletkezett (Áfa-tv. 120. §). Az adó alapja ilyen ingyenes szolgáltatás esetén, az Áfa-tv. 69. §-át figyelembe véve, az az összeg, ami az adóalanynál a szolgáltatás nyújtásával kiadásként felmerül, azaz az ingyenes szolgáltatással összefüggésben ténylegesen felmerült kiadások, ráfordítások összege. Feltételezve, hogy a szolgáltatást nyújtóknak az általuk ingyenesen nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódóan volt adólevonási joguk, úgy az Akció keretében, mind az ingyenesen nyújtott, mind az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásaik után keletkezik áfafizetési kötelezettség, amiről áfa felszámításával kell a megfelelő bizonylatot (főszabály szerint számlát) kiállítaniuk a szolgáltatást nyújtóknak. Az áfafizetésre kötelezett személyének megállapítására az Áfa-tv. 138. §-ában foglalt főszabály alkalmazandó. Ez alapján termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adót - ha e törvény másként nem rendelkezik - az az adóalany fizeti, aki (amely) az ügyletet saját nevében teljesíti (azaz jelen esetben a hulladéklerakót üzemeltető, a hulladék elszállítója). Fontos megjegyezni ugyanakkor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2939

5. találat: Szociális munkás továbbképzése

Kérdés: Alapítványunk szociális munkások továbbképzését végzi. Tevékenységünkhöz 2007-ben és 2008-ban is a Közösségtől támogatást nyertünk. A támogatás feltétele, hogy abból visszaigényelhető adót nem finanszírozhatunk. A szociális munkások képzése több modulban zajlik, mi magunk válogattuk pályázaton a résztvevőket. Minden modulban vizsgáznak a hallgatók. Az oktatást ingyenesen nyújtjuk, a hallgatók nem térítik meg a költségeket. A Közösség felé kizárólag elszámolási kötelezettségünk van. A pluszforrásra az alapítványnak mindenképpen szüksége van, de nem akarjuk elveszíteni a támogatást azért, mert tévesen ítéljük meg a tevékenységünk adójogi vonzatát. Kérem, segítsenek az alábbi tevékenység megítélésében, jogosultak vagyunk-e az áfa-visszaigénylésre-e vagy sem!
Részlet a válaszból: […]résztvevők felé történő szolgáltatásról nem beszélhetünk, mivel annak egyik fogalmi eleme - nevezetesen az, hogy a tevékenység végzése ellenérték fejében történik - nem valósul meg. A leírtak alapján nem beszélhetünk a támogató felé történő szolgáltatásnyújtásról sem ebben az esetben, tekintettel arra, hogy az a tevékenység végzéséhez nyújt anyagi segítséget, amelynek nem feltétele, hogy saját maga vagy az általa megjelölt személyek legyenek az igénybevevők. Mindezekből következőleg, a támogatásból megvalósított tevékenység tekintetében sem az általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2310

6. találat: Ingyenes étkeztetés és üdültetés áfája

Kérdés: Költségvetési szerv jogszabály alapján ingyenesen is étkeztet. Az étkeztetéshez kapcsolódó áfa teljes összegben, vagy csak az arányosítás szabályai szerint vonható le? Kell-e áfát fizetni? Ugyanez a költségvetési szerv saját döntése alapján saját üdülőjében dolgozóit ingyenesen, nyugdíjasait a külső igénybevevők térítési díjának 50%-áért üdülteti. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, és mi az alapja? Van-e lehetőség, és milyen arányban adólevonásra?
Részlet a válaszból: […]tevékenységében az csak mellékkörülményként merül fel, ezen ingyenes tevékenység nem esik az Áfa-tv. 33. § (4) bekezdésének hatálya alá, tehát nem esik azonos megítélés alá a tárgyi mentes tevékenységgel. Következésképpen a törvény vagy kormányrendelet alapján ingyenesen nyújtott tevékenységgel összefüggésben felmerült adó teljes összegben levonható (arányosításra e tekintetben nincsen szükség), és további áfafizetéssel sem kell számolni az ingyenes tevékenység tekintetében. A Szoc-tv. 114. § (3) bekezdése előírja, hogy ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. Mivel az ingyenes étkeztetés e körben törvény rendelkezésén alapul, ha ezen ingyenes étkeztetés csak mellékkörülményként merül fel, az étkeztetéshez kapcsolódó beszerzések áfatartalma teljes összegben levonható, míg áfafizetéssel nem kell az ingyenes étkezők tekintetében számolni az Áfa-tv. 9. § (3) bekezdés szerint. Amennyiben a szolgáltatás ellenértékét harmadik személy (például önkormányzat) fizeti meg (konkrétan egyedi igénybejelentés alapján, egyediesített szolgáltatásokhoz és nemcsak általánosságban intézményfinanszírozásként utalva a pénzt), úgy az az Áfa-tv. 22. § (2) bekezdése szerint ellenértéket képez a szolgáltatásnyújtónál, amelyhez áfakötelezettség társul, és megteremti a hozzá kapcsolódó áfalevonási jogot is. Fel kell azonban hívni a figyelmet, hogy az adólevonási tilalom alól akkor mentesül a költségvetési szerv, ha az adott terméket részben használja törvény vagy kormányrendelet alapján nyújtott ingyenes szolgáltatáshoz. E "részben" fordulat kizárja, hogy az a költségvetési szerv, amelyik tevékenységét jogszabály alapján kizárólag ingyenesen látja el, például hajléktalankonyhát üzemeltet, e tevékenysége körében az adólevonással éljen. Ugyanis a jogszabályon alapuló ingyenességhez kapcsolódó adólevonás csak akkor áll fenn, ha az adóalany tevékenysége túlnyomó részében bevétel elérésére irányul, és csupán elenyésző összegű az olyan ingyenes tevékenysége, amelyhez adóáthárítás nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 9