Munkáltatói kölcsön igénylése

Kérdés: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozónk munkáltatói kölcsönt szeretne igényelni 500 E forint értékben. Milyen feltételekkel nyújthatunk neki kölcsönt adó- és kamatmentesen? Belső szabályzatunk nem szabályoz ilyen esetet.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy milyen célra szeretne az érintett kölcsönt igényelni.Jellemzően egy költségvetésből gazdálkodó munkáltató csak lakáscélú kölcsönt és illetményelőleget nyújt.Érdemes mindkettőre nézve rögzíteni az igénylés, jogosultság, jóváhagyás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Főállású polgármester költségtérítése

Kérdés: Főállású polgármester a képviselő-testület döntése értelmében havonta megállapított költségtérítésre jogosult. A költségtérítés összegét a polgármester felveheti 3 évre előre egy összegben, ha a képviselő-testület dönt róla? Ha igen, milyen adózási, fizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] A főállású polgármesterek költségtérítéséről a Mötv. rendelkezik, annak mértéke a havi illetmény 15%-a.A polgármesteri feladat ellátása az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján nem önálló tevékenységnek minősül. E tevékenységből származó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásánál a napidíj funkciójából kell kiindulni. A napidíj a munkavállaló kiküldetésével összefüggésben felmerülő költségek megtérítésére szolgál. A jogszabályok nem írják elő, hogy a napidíj mikor, mennyivel az utazás előtt fizethető ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Külföldi kiküldetéshez a dolgozónak adott előleg elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szervnél a külföldi kiküldetéshez a dolgozónak adott előleget nem a házipénztárból készpénzzel, hanem bankszámlára történő átutalás formájában folyósítják. Az elszámoláskor viszont a visszavett összeggel a pénztárban számolnak el, bruttó módon visszavételezi a teljes összeget, és kiadásba helyezi a felhasznált összeget. Az adott előleg elszámolása T36515 – K 32/33, visszavételkor T 32/33 – K36515, illetve végleges kötelezettségvállalásként és teljesítésként a kötelező számlák alkalmazásával történik. A 33 bankszámla és a 32 pénztárszámla közötti elszámolási kapcsolat megfelelőségére irányul a kérdésem. Helyes-e ez az eljárás, ha nem, hogyan kell megfelelően könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az előlegfelvétel és elszámoltatás rendjéről a pénz- és értékkezelési szabályzatban kell rendelkezni. Jogszabályi előírások nem tiltják, hogy az előleget bankszámlára utalással folyósítsák, mint ahogy az sem kizárt, hogy a bankszámlára utalt előleggel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Ruhapénzzel történő elszámolás

Kérdés: Idén kapott ruhapénz elszámolásánál elfogadható-e jövő évi ruhaszámla? (A tervezett utasításban úgy szerepelne, hogy az utasítás hatálybalépésétől 2017. január 31-ig kiállított számla fogadható el.)
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy az Szja-tv. 9.2. pontja szerinti munkaruházatról van szó, vagy egyéb ruházat költségének megtérítéséről.Munkaruházatnak az Szja-tv. értelmében csak a következők minősülnek:a) a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Kamatkedvezményből származó jövedelem megállapítása

Kérdés: Utólagos elszámolásra kiadott előleg esetén, ha az elszámolás 30 napon túl történik, mely időszakra kell megfizeti a kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adót? Mely napon érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni? Hogyan kell számolni a jövedelmet és a fizetendő adót, ha az adott naptári évben nem kerül visszafizetésre az előleg, csak az azt követő évben?
Részlet a válaszából: […] Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a mindenkori jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Munkabérelőlegből származó kamatkedvezmény

Kérdés: A munkavállaló részére kifizetett munkabérelőleggel összefüggésben kell-e kamatkedvezmény utáni adót fizetni abban az esetben, ha a dolgozó egy éven belül másodszor vesz fel munkabérelőleget, de azt az Szja-tv.-ben meghatározott keretek között (6 hónapra és a minimálbér ötszöröse alatti összegben), illetve az előzően felvett munkabérelőleg lejáratát, visszafizetését követően teszi?
Részlet a válaszából: […]  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény(továbbiakban: Szja-tv.) 72. § (4) bekezdésének g) pontja alapján nem kellmegállapítani a kamatkedvezményből származó jövedelem miatt azadókötelezettséget az olyan munkabérelőleg után, amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Önkormányzati lakás értékesítése

Kérdés: Egy önkormányzat tulajdonában álló lakás magánszemély részére történő értékesítése esetén keletkezik-e kamatkedvezményből származó jövedelem abban az esetben, ha a vételár egy része megállapodásban rögzítve, 8 havi részletben kerül kiegyenlítésre?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény72. § (4) bekezdése értelmében a kamatkedvezményből származó jövedelemmegállapításánál nem kell figyelembe venni a vevői követeléseket, valamint az ekövetelésekkel összefüggésben szerződés vagy jogszabály...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 2.

Gyermekétkeztetési támogatás elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk (önkormányzati) segélyt nyújt, gyermekétkeztetési támogatás címen, az általa fenntartott iskoláknak 6 hónapos elszámolási idővel, magánszemélyek (gyermekek) részére. Fél év után az iskolák elszámolnak az önkormányzattal a felhasznált étkeztetési segélyek összegéről. Vonatkozik-e jelen esetre az Szja-tv. 72. §-a (kamatkedvezményből származó jövedelem), vagy a 72/A. § (5) bekezdése az irányadó?
Részlet a válaszából: […] A gyermekétkeztetési támogatások megállapításának ésfolyósításának eljárási rendjét a gyermekek védelméről és gyámügyiigazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szabályozza.A Gyvt. 148. §-a alapján közoktatási intézményi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 2.

Munkavállalónak adott előleg kamatkedvezménye

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni a 30 napot meghaladó elszámolásra kiadott előleg kamatkedvezménye miatt a munkavállalót és a munkaadót terhelő adót? A magánszemély az előleget munkaviszonyra tekintettel kapta, 32 napig volt nála 20 000 Ft.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 72. § (4) bekezdésének c) pontja szerint nemterheli a kamatkedvezmény miatt adókötelezettség a magánszemélynek – 30 napotmeg nem haladó időtartamra – adott előleget, elszámolásra kiadott összeget. Akérdéses esetben a munkavállalónál 32 napig volt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.
1
2