Továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások elszámolása

Kérdés: Az OKJ-s képzésen részt vevők szállítói számláját dologi kiadásokra (K337), a továbbképzéshez kapcsolódó büfészolgáltatást pedig a reprezentációra könyveljük. A tanulmányi szerződéshez kapcsolódó kifizetéseket felbruttósítva a személyi juttatásokra adjuk fel, és adómentes költségtérítésként könyveljük le. Mindkét esetben a szállító számlája a cég nevére szól. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] A továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások elszámolása szempontjából meg kell különböztetni azt az esetet, amikor a költségvetési szerv köt szerződést az oktatást végző céggel vagy szervezettel, valamint azt az esetet, amikor a munkáltató az alkalmazásában álló dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Állami ünnepen fellépő előadóművész díja

Kérdés: Hogyan kell elszámolni számvitelileg az önkormányzat augusztus 20-i rendezvényén nyújtott előadó-művészeti szolgáltatást, illetve van-e adóvonzata? A zenei szolgáltatásról a vállalkozó számlát állított ki.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja határozza meg a reprezentáció fogalmát. E szerint reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Óvodaépület felújítása

Kérdés: Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló óvodaépület felújítására vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatói okiratban az szerepel, hogy a támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások. A támogatás bevételének és a felújítással összefüggő kiadásoknak a könyvelésénél melyik kormányzati funkciót kell alkalmazni? A kérdés azért merült fel, mert a támogatói okirat a támogatási cél kormányzati funkciójaként a 062020 COFOG-ot nevezi meg, azonban a 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése pedig azt mondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Ez a fent leírt pályázatnál a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
Részlet a válaszából: […] A Pénzügyminisztérium állásfoglalása alapján a támogatói okiratban szereplő támogatási típusú kormányzati funkció a támogatás nyújtásának és fogadásának elkülönített kimutatását szolgálja, nem pedig a támogatás felhasználásának elszámolását. Így tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Új ipari célú létesítmény bekerülési értéke

Kérdés: Önkormányzatunk egy korábbi épületét lebontja, helyére új ipari célú létesítményt épít. Az előkészítés során felmerült kérdésként, hogy az ingatlan bontási költsége része-e az új épület bekerülési értékének? Véleményem szerint igen, míg a könyvvizsgálónk álláspontja szerint a valódiság elvével a dologi kiadásként történő elszámolást lehet jobban összeegyeztetni.
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 16. §-ának (3b) bekezdése értelmében az idegen vállalkozó által előállított, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az eszköz létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Nullás számlaosztály

Kérdés: Kérem írjanak a nullás számlaosztály könyvelési szabályairól és tételeiről.
Részlet a válaszából: […] A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek, az Áhsz. sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 0-s számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásánál a napidíj funkciójából kell kiindulni. A napidíj a munkavállaló kiküldetésével összefüggésben felmerülő költségek megtérítésére szolgál. A jogszabályok nem írják elő, hogy a napidíj mikor, mennyivel az utazás előtt fizethető ki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Polgármester illetménye, képviselők tiszteletdíja

Kérdés: Településünkön közös önkormányzati hivatal működik főállású polgármesterekkel. Az ő illetményük, valamint a képviselő-testület, bizottsági tagok tiszteletdíja a polgármesteri hivatal vagy az önkormányzat költségvetését terheli? Továbbá ezen kiadások elszámolása mely főkönyvi számlákon történjen?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 225/A. §-a szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya sajátos közszolgálati jogviszony, amely választással jön létre, és a jogviszony a képviselő-testület és a polgármester között jön létre. A polgármester tekintetében a képviselő-testület...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Saját előállítású könyv értékesítésének elszámolása

Kérdés: Felügyeleti szervünk által kiírt pályázatra egyik dolgozónk könyvet írt az intézményünk történetéről. A könyv előállíttatásának költségeit a pályázat 70%-ban fedezi, 30%-ot önerőből kell finanszíroznunk. A megjelenést követően a könyvet értékesíteni szeretnénk. Hogyan kellene az új számviteli szabályok szerint ezeket az eseményeket helyesen könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben jelzett könyvkészítés saját termelésű készlet-előállításnak minősül, ezért annak a szabályait kell alkalmazni.A késztermékek bekerülési értéke az Szt. 62. §-ának (2) bekezdése szerint számított előállítási érték. Ennek alapján a saját termelésű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Szavazatszámláló bizottság tagjainak járó szabadnapra jutó átlagbér megtérítése

Kérdés: A választási kiadások elszámolásával kapcsolatban szeretném a következő kérdést feltenni: A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér és járulékai megtérítését a szavazást követő 5 napon belül igényelheti a HVI-től. A HVI ezeket a kifizetéseket többletköltség címén számolja el a TVI részére, amely ezt utólag megtéríti. A kistérségi társuláshoz tartozó költségvetési intézmény néhány dolgozója választott tag a szavazatszámláló bizottságokban. A jogszabály értelmében a HVI átutalja az intézmény által igényelt átlagbért. Milyen jogcímen számolja el a rovatrend szerint az intézmény az átlagbér megtérítését?
Részlet a válaszából: […]

A szavazatszámláló bizottság tagjainak járó szabadnapra jutó átlagbér megtérítését a B410 "egyéb működési bevételek" rovaton javasoljuk elszámolni. Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Reprezentáció

Kérdés: Hogyan történik a reprezentációs kiadások elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja szerint a reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 2.
1
2
3
4