Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott kisebbségi önkormányzat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködése

Kérdés: A polgármesteri hivatalnál működő gazdasági szervezet az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján alkotott gazdálkodási szabályzatában rendezi - többek között - a hozzá rendelt, egymástól elkülönült költségvetési szervek működtetését, a költségvetés tervezését, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtását, illetve a pénzügyi, számviteli rend betartását. Az érvényesítő, ellenjegyző személye a gazdasági vezető által kijelölésre történt, azok személye valamennyi szerv esetében azonos. Megyei jogú városunk polgármesteri hivatala és a nemzetiségi önkormányzatok között hatályban lévő együttműködési megállapodás szerint "a helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének meghatározását a Hivatal külön belső szabályzata tartalmazza".
A megállapodás értelmezésével kapcsolatos kérdéseink az alábbiak:
1. Kiterjeszthető-e a Hivatal gazdálkodási szabályzata a nemzetiségi önkormányzatra egy ún. írásbeli elfogadó nyilatkozattal?
2. A nemzetiségi önkormányzatok esetében az Ávr. 54. §-ának (4) bekezdésében említett irányító szerv vezetője alatt az elnök értendő-e?
Az Ávr. 54. §-ának (4) bekezdése: Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni, és e tényről az irányító szerv - a központi kezelésű előirányzat és a fejezeti kezelésű előirányzat nem költségvetési szervi formában működő kezelő szerve esetén az érintett fejezetet irányító szerv - vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A fentiekhez hasonló, a polgármesteri hivatal és az intézmények (költségvetési szervek) közötti hatályos együttműködési megállapodás alábbi rendelkezése:
"Az Intézmény a gazdálkodásra vonatkozóan saját szabályzatait a hivatal szabályzataihoz igazítva készíti el."
3. Intézmény esetében a saját szabályzat elkészítését "kiváltja-e", ha írásban nyilatkozik, hogy elfogadja az önkormányzat gazdálkodási szabályzatát?
Részlet a válaszból: […]megállapodásban kell rögzíteni a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését; a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.Az Ávr. 13. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a költségvetési szervnek kell elkészítenie a kötelezettségvállalással, ellenjegyzéssel és gazdálkodással kapcsolatos szabályzatot. Az együttműködési megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét és felelőseit a hivatal szabályzata tartalmazza.A hivatal vagy az önkormányzat szabályzatait véleményünk szerint nem lehet kiterjeszteni más önálló jogi személyre, tehát a nemzetiségi önkormányzatra. A nemzetiségi önkormányzat elnökének kell a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályzatot hatályba léptetni. Annak azonban nincs akadálya, hogy a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályzatot az együttműködési megállapodás alapján a hivatal készítse el.A nemzetiségi önkormányzatot az elnök képviseli, a legfőbb szerve a közgyűlés. A nemzetiségi önkormányzat nem költségvetési szerv,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5058
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kisebbségi önkormányzatok

Kérdés: A kisebbségi önkormányzatok szociális ellátásokat nem teljesíthetnek, mivel a hatósági feladatok a Nek. tv. 30/B. § (1) bekezdésében foglalt előírások értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének és a jegyzőnek a kisebbségi önkormányzatokra át nem ruházható hatáskörébe tartoznak. Kisebbségi önkormányzat támogathatja-e a települési önkormányzat szociális földprogramját akár elszámolási kötelezettséggel a települési önkormányzat részére átadott céljellegű támogatásként, akár pl. burgonya megvásárlásával, átadásával, vagy burgonyaföld bérleti díjának kiegyenlítésével? Van-e arra lehetőség, hogy közvetett módon alapítvány részére történő pénzeszközátadással, céljelleggel biztosítson a kisebbségi önkormányzat támogatást a kisebbség körébe tartozó rászorultaknak?
Részlet a válaszból: […]kisebbségi önkormányzat a települési önkormányzat szociális földprogramját elszámolási kötelezettséggel támogassa, illetve hogy alapítvány részére pénzeszközt adjon át. Az alapítvány részére is adhat a felhasználási cél meghatározásával pénzeszközt a kisebbségi önkormányzat, amit az alapítvány a saját céljaival összefüggésben használhat fel. Az alapítványi támogatásként átadott összeg felhasználási célja azonban nem lehet konkrét személy segélyezése. Ha az alapítvány magánszemélyt támogat a kisebbségi önkormányzattól kapott pénzösszegből, akkor a kifizetés személyijövedelemadó-vonzatai az alapítványt terhelik. Sem az önkormányzat, sem az alapítvány részére átadott pénzeszköz forrása nem lehet költségvetési törvényben meghatározott állami támogatás. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 1.3. pontja alapján az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyház által nyújtott szociális segély mentes az adó alól. A kérdésben is hivatkozott Nek. tv. 30. §-a alapján állami szociális rendszer keretében adott segélyt nem adhat a kisebbségi önkormányzat. A kisebbségi önkormányzat által adott segély - ha ennek fedezetére saját bevételből rendelkezésükre áll pénzforrás - nem adómentes, hanem egyéb jövedelem, ami után szja- és 27%-os ehofizetési kötelezettség áll fenn. Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 3.1. pontja szerint a közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítványból, annak közhasznú céljával összefüggésben magánszemély részére oktatási intézményben folytatott tanulmányra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2672
Kapcsolódó tárgyszavak: ,