Ingatlanértékesítés áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Az önkormányzatunk tulajdonában álló egyik gazdasági társaság meg kíván vásárolni egy, az ingatlan-nyilvántartásban az adásvételi szerződés megkötésének napján még "kivett telephely" megjelölésű ingatlant. Az ingatlan tulajdonosa egy spanyolországi gazdálkodó szervezet. A – még az eladó tulajdonában lévő – ingatlanra a vevő kft. korábban saját beruházásban a vevő nevére szóló építési engedély alapján raktárcsarnokot létesített, amely elkészült, használatbavételi engedélyt kapott, és amelynek feltüntetése iránti kérelem az ingatlan tulajdoni lapján széljegyzésre került (vagyis a felépítmény már eleve a vevő tulajdona, az ingatlan-adásvétel tárgyát kizárólag a földterület képezi). A fenti ingatlan adásvétele esetén az értékesítést terheli-e áfa, és ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszából: […] ...területbe (amelyen belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10 százalék) kell sorolni. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint a 314/2012. (XI. 8.)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Koncepciókészítési kötelezettség

Kérdés: A 2014. évi XXXIX. törvény 62-64. §-ai értelmében az Áht. is módosításra került. A 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-ának (1) bekezdése értelmében ezentúl az önkormányzatoknak nem szükséges elkészíteniük a következő évre szóló koncepciót? Emellett ugyanitt az Áht. 87. §-át is hatályon kívül helyezték, amiből következik a kérdésem, hogy az önkormányzat féléves és háromnegyed éves helyzetéről sem kell beszámolót készíteni?
Részlet a válaszából: […] ...2014. évi XXXIX. törvény valóban törölte az Áht.-ből a koncepciókészítési kötelezettséget, és a 260/2014. (X. 15.) kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtási rendeletéből is törölte a koncepcióra vonatkozó részt.Hatályon kívül helyezték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Költségvetési koncepció

Kérdés: Az új Áht 24. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző által készített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ugyanezen jogszabály 87. §-ának (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ha a koncepciót október 31-ig kell benyújtani a testület részére, akkor a háromnegyed éves helyzetről a tájékoztatót mikor kell a testület elé terjeszteni? Korábban november 30-át határozott meg a jogszabály, mely a könyvvezetés szempontjából megfelelő időpont. Vagy nincs összhangban a jogszabály két bekezdése? Kérem szíves segítségüket a jogszabálynak az önkormányzat koncepciójára és háromnegyed éves beszámolójára vonatkozó értelmezés tekintetében.
Részlet a válaszából: […] ...jegyző, főjegyző, megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Víziközmű bérbeadása

Kérdés: Szennyvízhez, szennyvíztisztításhoz használt viziközművet az önkormányzat többször, szakaszonként más időpontban felújította, majd bérbe adta egy kft.-nek. Visszaigényelhetjük-e a felújítás során kifizetett áfát? A kft. tovább bérbe adhatja-e a közművet?
Részlet a válaszából: […] ...figyelembevételével született jóváhagyó döntés, továbbáamelynek 2003. április 25. napjáig benyújtott címzett támogatási beruházásikoncepciója alapján a beruházás indításáról az Országgyűlés 2004. évi címzetttámogatásokról szóló törvényében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Beruházási támogatások adózási szabályai

Kérdés: Önkormányzatunk 2004-ben felújította és bővítette a konyháját. A beruházáshoz TEKI-pályázaton nyert támogatást. A támogatásról még 2003. évben született jóváhagyó döntés. A támogatás odaítélésénél – hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához – a beruházás bruttó (áfával növelt) értékét vették figyelembe. Kérdésünk, hogy az Áfa-tv. 211. § (21) bekezdése alapján visszaigényelhető-e a beruházáshoz kapcsolódó áfa teljes összege? AKöltségvetési Levelek 28. számában, a 734. kérdésre adott válaszuk szerint csak akkor igényelhető vissza teljes összegben, ha a beruházáshoz kapcsolódó, adóalapot nem képező támogatásról az adólevonási jog figyelembevételével, 2004. január 1. napját megelőzően született jóváhagyó döntés. Ugyanakkor a hivatkozott (21) bekezdés nem tartalmazza, hogy az adólevonási jog figyelembevételével kellett volna dönteni a támogatásról ahhoz, hogy az áfa teljes összege visszaigényelhető legyen még a fenti beruházásra.
Részlet a válaszából: […] ...született jóváhagyó döntés, továbbá amelynek 2003. április25. napjáig benyújtott címzett támogatási beruházási koncepciója alapján aberuházás indításáról az Országgyűlés a 2004. évi új, címzett támogatásokrólszóló törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 7.

Összefoglaló a támogatásokról

Kérdés: Kérem szíveskedjenek összefoglalni, hogy mely támogatásokat kell arányosítani és melyeket nem!
Részlet a válaszából: […] ...a támogatásról, vagy elkezdték-e a beruházást. Ilyen még a 2004. január 1-je előtt jóváhagyott, illetve 2003. április 25-ig benyújtott koncepció alapján folyósítandó, címzett támogatások törvényben meghatározott köre, ezeket önkormányzatok, szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.

Beruházáshoz adott támogatás áfája

Kérdés: Intézményünk kizárólag adóköteles tevékenységet végez. A működéshez államháztartási támogatást nem kapunk, a 2004. évi beruházáshoz viszont igen. Az általános szabályok szerint adózunk, a támogatás vonatkozásában hogyan alkalmazzuk az arányosítás szabályait?
Részlet a válaszából: […] ...adott államháztartási támogatást, amelyről a beruházók 2003. április 25. napjáig benyújtott címzett támogatási beruházási koncepciója alapján az Országgyűlés a 2004. évi új címzett támogatásokról szóló törvényben az adózó adólevonási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 29.

Önkormányzat adóalanyiságának kérdése

Kérdés: Önkormányzatunk adóalanyiságával kapcsolatosan érdeklődöm. A Körjegyzőséghez tartozó egyik településen az adóköteles tevékenységből származó bevétel 2003. évben meghaladta a 4 millió Ft-ot. A bevétel két legjelentősebb tétele az étkeztetés és a csatornarendszer bérüzemeltetése. A csatornarendszer 1999 óta üzemel, az adólevonási jog figyelembevételével központi céltámogatásból valósult meg. Álláspontunk szerint az áfatörvényt módosító 2003. évi XCI. tv. 211. § (7) bekezdése alapján az üzembe helyezéstől számított 10 évig e beruházás tekintetében a bérbeadás során áfát kell felszámítanunk. A 4 millió Ft-os összeghatár megállapításánál a csatorna-bérbeadásból származó bevételt is figyelembe kell-e venni? Az étkeztetés után kell-e áfát felszámítanunk, ha a csatorna bérbeadása nélkül nem haladjuk meg a 4 millió Ft-ot?
Részlet a válaszából: […] ...született jóváhagyó döntés, továbbá amelynek 2003. április 25. napjáig benyújtott címzett támogatási beruházási koncepciója alapján a beruházás indításáról az Országgyűlés a 2004. évi új címzett támogatásokról szóló törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.

Közműberuházáshoz kapcsolódó áfa levonása

Kérdés: 2004-ben már egyáltalán nem lehet a közműberuházáshoz kapcsolódóan áfát levonni?
Részlet a válaszából: […] ...a jóváhagyó döntés, de az Országgyűlés által odaítélendő címzett támogatásról van szó, és a címzett támogatási koncepciót 2003. április 25-éig benyújtották a nettó módon történő finanszírozásra. Itt is feltétel, hogy ellenérték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.

Önkormányzati támogatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzati rt. az önkormányzattal üzemeltetési szerződést kötött, a létesítmények használatáért díjat fizet, de az önkormányzattól fejlesztési támogatást kap vissza. Hogyan alakul az áfakötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...– született jóváhagyó döntés, továbbá amelynek 2003. április 25. napjáig benyújtott, címzett támogatási beruházási koncepciója alapján a beruházás indításáról az Országgyűlés a 2004. évi új címzett támogatásokról szóló törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.
1
2