Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott közcélú adományok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tűzifa adományozása

Kérdés: Önkormányzatunk a területén található beteg, veszélyes vagy területrendezés során kivágásra kerülő fákat a rászoruló lakosság részére tűzifaként, térítésmentesen szeretné kiosztani. A területek, ahonnan a fák kivágásra kerülnek, az önkormányzat tulajdonában vannak. Az önkormányzat közterületeinek gondozását egy önkormányzati alapítású és tulajdonú cég, egy nonprofit kft. végzi közszolgáltatási szerződés alapján. A fák kivágását és tűzifává való feldolgozását is ők végzik közhasznú munkaerő igénybe-vételével. A lakosság részére történő kiosztást az önkormányzat szociális intézménye végzi. Az önkormányzat könyveibe hogyan (főkönyv), mi alapján kerül be a tűzifa (leltározási jegyzőkönyv, bekerülési érték [nonprofit kft. tűzifa-előállítási önköltség])? Hogyan adjuk át a szociális intézménynek, térítésmentesen vagy bekerülési értéken? Áfafizetési kötelezettség keletkezik? Ha igen, kinél? Mi a helyzet abban az esetben, ha a tűzifát az önkormányzat a Vöröskeresztnek adja (közcélú adomány)?
Részlet a válaszból: […]értékét megállapítani (közvetlen és közvetett önköltség), de az önkormányzatnál a bekerülési érték nem ez lesz, hanem a számlázott ár.Ha a tűzifát az önkormányzat a szociális intézmény részére átadja, annak elszámolása a 412. Nemzeti vagyon változása számlával szemben történik. A szociális intézmény a tűzifát készletre veszi a 412. Nemzeti vagyon változásai számlával szemben az önkormányzatnál kimutatott könyv szerinti értéken, a lakosságnak történő kiosztáskor pedig a térítés nélküli átadás szabályai szerint számolja el a pénzügyi számvitelben a 8434. Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke számlával szemben.Amennyiben az önkormányzat a Vöröskeresztnek adja át a tűzifát, abban az esetben az átadást a térítés nélküli átadás szabályai szerint kell elszámolni.A kft.-nek, ha áfaadóalany, a szolgáltatását áfásan[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5346
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Közcélú adomány

Kérdés: Önkormányzatunk részére egy kft. szobrot adományozott, amit a társaság maga készített, az általa vásárolt alapanyagból. A szobor felállítására köztéren kerül sor. A felek közjegyzői okiratba foglalták, hogy az adomány közcélú. Kell-e számlát kiállítani az adományozásról, vagy elegendő az erről szóló közjegyzői okirat? Ha szükséges a számla, adómentesen vagy áfásan kell kiállítani?
Részlet a válaszból: […]által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt.Az Áfa-tv. szerinti közcélú adománynak csak azon adományok minősülnek, amelyek az Áfa-tv. előbb idézett közcélúadomány-fogalmának megfelelnek. Az Áfa-tv. értelmében - a fentiek szerint - közcélú adományt csak közhasznú szervezet, oktatási intézmény vagy egyházi jogi személy kaphat.A 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ának (1) bekezdése értelmében közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagyb) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. Ugyanezen törvény 33. §-a szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg (a továbbiakban: közhasznúsági nyilvántartásba vétel). Az önkormányzatok azonban e törvény rendelkezései szerint nem tekinthetők közhasznú szervezeteknek.Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok nem közhasznú szervezetek, nem oktatási intézmények és nem egyházi jogi személyek, a részére adott közcélú adománynak nevezett adományok nem minősíthetők az Áfa-tv. szabályai szerinti közcélú adománynak.Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítés az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg. Mindez azt jelenti, hogy a szobor ellenérték nélküli átadása az Áfa-tv. értelmében termékértékesítésnek minősül, ha ahhoz kapcsolódóan az adományozót adólevonási jog illette meg. A szobor átadásáról ebben az esetben az Áfa-tv. 159. §-a alapján az adományozó adóalany köteles számlát kibocsátani. A számla adattartalmának követelményeit az Áfa-tv. 169. §-a határozza meg. Tekintettel arra, hogy ellenérték nélküli termékát­adásról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4109
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Víziközművagyon átruházása

Kérdés: Két önkormányzat társulást hozott létre szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére. A beruházás a társulás könyveiben jelenik meg. A tervek szerint a szennyvízhálózat aktiválás után "üzemeltetésre átadás"-ra fog kerülni az üzemeltető részére. Mivel az üzemeltetésre átadás során áfaköteles tevékenység valósul meg, ezért a kapcsolódó bejövő számlák áfája levonásra került. A közben hatályba lépett 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 6. §-ának (1) bekezdése szerint a víziközmű tulajdonosa csak az állam vagy az önkormányzat lehet, ezért a kiépített közművet át kell adni az önkormányzatoknak. A 8. § (4) bekezdése szerint ez közcélú adományozásnak fog minősülni. Az áfa szempontjából ez hogyan érinti az átadó társulást és az átvevő önkormányzatokat? A közcélú adományozás az Áfa-tv. szerint mentesül az áfafizetési kötelezettség alól, de csak a közhasznú szervezetnek történő átadás esetén. Befolyásolja-e ez a közcélú adományozás áfamentességét? A helyzetet bonyolítja, hogy az egyik önkormányzat az áfa alanya, a másik nem áfás. Az átadást követően az önkormányzatok fogják üzemeltetésre átadni a szennyvízhálózatot.
Részlet a válaszból: […]alkalmazása tekintetében közcélú adománynak kell tekinteni a víziközművek törvény alapján történő átadását. Az Áfa-tv. 11. §-ának (3) bekezdése kivonja az adóköteles értékesítés köréből a közcélú adományt.Abban az esetben, ha a víziközmű-beruházás áfájának levonására a Vksztv. 8. §-a (4) bekezdésének hatálybalépése előtt került sor, akkor jogszerű volt az adó levonása azon az alapon, hogy adókötelesen kívánták hasznosítani a létesítményt. Ebben az esetben a közcélú adomány után nem kell megfizetni az áfát. Az átvevő önkormányzat adójogi jogállásának nincs relevanciája.Más a helyzet, ha az átadott víziközmű-beruházást a Vksztv. 8. §-a (4) bekezdésének hatálybalépését követően valósították meg. Ilyen esetben már a beszerzéskor tudható, hogy közcélú adományként fogják átadni a beruházást. Az ingyenes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3380
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Ingatlanadományozás

Kérdés: Több ingatlanadományozással kapcsolatos kérdésben is kérném segítségüket. Kiemelkedően közhasznú besorolású szervezetünk közhasznú tevékenységének ellátására egy kft. építési telket adományozna jövőbeni épület megvalósításához. A kft. az építési telket egy belföldi magánszemélytől vásárolta áfa nélkül. Az adományozó adófizetési kötelezettséget választott az ingatlanértékesítésre. Keletkezik egy ilyen adomány átadásakor áfafizetési kötelezettség? Mi van akkor, ha az ingatlant apportként bocsátják a rendelkezésünkre? Felmerült ugyanennél az adományozónál, hogy esetleg egy 2006. évben vásárolt üzemépület egy részét bocsátaná a rendelkezésünkre. Ilyen esetben ugyancsak kérdés, hogy adófizetési kötelezettség keletkezik-e, különös tekintettel arra, hogy az ingatlan beszerzésekor felszámított áfát levonásba helyezték?
Részlet a válaszból: […]akkor elegendő lenne az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdésében megállapított szabály, így nem volna a 11. § (3) bekezdésének létjogosultsága. Következésképpen a közcélú adományként ingyenesen átadásra kerülő üzemépülettel összefüggésben áfafizetési kötelezettség - sem a beszerzéskor felszámított áfa levonására, sem pedig az ingyenes átadásra tekintettel - nem merül fel. Annak érdekében, hogy a szóban forgó esetben is az adományozó adómentesen adhassa át az ingatlant, teljesülnie kell az Áfa-tv. 259. § 9/A. pontjában foglaltaknak. Az építési telek adományozása esetében adólevonási jog fel sem merül az adóalanynál, tekintettel arra, hogy az ingatlant nem adóalanytól szerezte be. Következésképpen a termék átadása nem tartozhat az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdése alá, illetőleg a 11. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása sem merülhet fel, vagyis az nem tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá. E megítélés teljes mértékben független tehát az Áfa-tv.-től, így az adományozott szervezetnek sem kell megfelelnie az Áfa-tv. 259. § 9/A. pontjának. A leírtak szerint felmerült, hogy a közhasznú szervezetnek apport formájában bocsátanák rendelkezésére az ingatlant. Tekintettel arra, hogy nem derül ki, hogy a közhasznú szervezet milyen formában működik, ezért a rendelkezésre álló információk alapján nem lehetséges annak megállapítása sem, hogy a termékátadás valóban megfelel-e az apport fogalmának. Erre való tekintettel jelezzük, hogy az Áfa-tv. 17. § (1) bekezdése alapján apportnak az ellenérték fejében teljesített vagyoni értékű jog nem pénzbeni betétként, hozzájárulásként való rendelkezésre bocsátás minősül. Amennyiben a termékátadás megfelel az Áfa-tv. apportfogalmának, az abban az esetben nem keletkeztet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2836
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Közcélú adomány

Kérdés: Érdeklődöm, hogy a közcélú adományokkal kapcsolatos jogszabályváltozásokból következik-e az, hogy ha pl. egy segélyszervezet megkap egy vállalattól egy adományt, és azt továbbadja egy nem közhasznú szervezetnek (pl. önkormányzat polgármesteri hivatala), akkor az továbbra is adómentes, vagyis a törvényszöveg szerint: "nem minősül termékértékesítésnek"? A kérdés azért merült fel, mert ez az adományozási lánc - függetlenül a jó szándéktól - nem meríti ki a törvényi feltételrendszert.
Részlet a válaszból: […]forgó szabályozásra tekintettel "adómentesen" jut hozzá, vagyis a termék megszerzésével összefüggésben előzetes felszámított áfa fel sem merül. Következésképpen a kérdésben leírtak szerinti esetben például a segélyszervezet is adó felszámítása nélkül jut az adományhoz. Amikor ez a szervezet adományként továbbadja az adományt egy bármilyen jogállású szervezetnek vagy magánszemélynek, ugyancsak nem beszélhetünk áfa hatálya alá tartozó ügyletről, azaz áfa felszámítása nélkül adható tovább a termék. Megjegyzem, ennek megállapításához már az Áfa-tv. jelzett rendelkezésére sincsen szükség, mivel annak megalkotását az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdésének általános rendelkezése indokolta. E szabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2779
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közcélú juttatás iskolai alapítványból

Kérdés: Iskolai alapítványunk adómentesen adhat-e a tanulóknak pl. művészeti iskolai hozzájárulási támogatást, osztálykirándulásra, erdei iskolai részvételre szállási, étkezési, utazási támogatást? A pedagógusok továbbképzéséhez hozzájárulhatunk-e, illetve az útiköltséget szintén adómentesen kifizethetjük-e? A tanulók, illetve a tanárok nem kapnának közvetlenül kézbe pénzbeli támogatást, hanem a szolgáltatók által kiállított számlát fizetnénk ki. Mindezek az alapítvány alapító okiratában rögzített céljával megegyeznek. Az alapítvány nem folytat vállalkozási tevékenységet, és nem ad ki adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást.
Részlet a válaszból: […]tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak, a szociálisan rászoruló részére szociális segély címén folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak;" "3.3. a közérdekű kötelezettségvállalásból, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel, továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar kultúra, tudomány, művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és kimagasló eredményt elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan átadott szakmai díj; 3.4. a 3.1-3.3. pontokban foglaltak esetében sem adómentes az a bevétel, amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató - kivéve a gyógyításával közvetlenül összefüggő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2611
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Közérdekű kötelezettségvállalás céljára adományozott ingatlan áfája

Kérdés: Önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalása teljesítése érdekében adományoz ingatlant egyéb állami szerv részére. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]adományozó a társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségét ténylegesen igénybe lehet-e venni. A kérdés szerint az önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében adományozná az ingatlant egyéb állami szerv részére. A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az adomány. A társasági adóról szóló törvény adomány fogalmába (4. § 1/a.) beletartozik a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélküli szolgáltatás bekerülési értéke. Feltétel továbbá, hogy a jogügyletre vonatkozó dokumentum, körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, közérdekű célt. Valamint feltétel az is, hogy az adomány nem jelent az e törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottakon túli vagyoni előnyt az adományozónak. Ha az önkormányzat kötelezettséget vállalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1421

8. találat: Üzleti ajándék áfája

Kérdés: Ha az intézmény reprezentációs kiadást akar elszámolni, illetve üzleti ajándékot nyújt, kell-e valamilyen igazolás, program vagy átvétel a kiadások teljesítéséhez?
Részlet a válaszból: […]szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány, amennyiben azt a Tao-tv. adóalapot csökkentő tételnek minősíti, vagy annak minősítené akkor, ha az adományozó a társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségét ténylegesen igénybe lehet-e venni. Amennyiben az átadás beletartozik az Áfa-tv. 7. § (3) bekezdésben meghatározott előbbiekben részletezett körbe, akkor ez az átadás nem minősül termékértékesítésnek. Egyéb esetben az átadás termékértékesítésnek minősül, vagyis a részletezett fogalmának nem megfelelő termékátadás adófizetési kötelezettséget von maga után, feltéve hogy az átadott termék beszerzéséhez, előállításához, átalakításához, felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adó - akár részben is - levonható volt [Áfa-tv. 7. § (1) bekezdése]. Amennyiben az átadás az előbb említettek szerint nem minősül termékértékesítésnek, akkor az átadásról nem kell az Áfa-tv. szerinti számlát kibocsátani. Itt figyelemmel kell lenni a Szt. szabályaira, amelyek előírják, hogy minden gazdasági eseményről - így az ilyen jellegű termékértékesítésnek nem minősülő átadásról is - Szt. szerinti egyéb bizonylatot (Szt. 165. §-a) kell kibocsátani. Fontos, hogy a termékértékesítésnek nem minősülő átadás gazdasági tevékenységnek sem minősül. Ennek ellenére, ezen átadások érdekében felmerült[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1012

9. találat: Közcélú adomány igazolása

Kérdés: Iskolánk egyik régi tanulója alapítvány létrehozására egy nagyobb összeget adományozott. Az alapítvány két éve működik, célja a hátrányos anyagi körülmények között élő diákok támogatása. Az alapítványt közhasznú szervezetként jegyezte be a bíróság. Ebben az évben jelentkezett egy másik régi tanulónk, aki szívesen támogatná az alapítványt. Kiadhatunk-e adókedvezményre jogosító igazolást az adományozott összegről?
Részlet a válaszból: […]iskola alapítványa közhasznúsági fokozattal rendelkezik, az adomány összegéről, az adományozó részére adókedvezményre jogosító igazolást adhat ki a következőképpen: az adókedvezményre jogosító igazolást két példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt az adományozó kapja, míg a másodpéldány a kiállítónál marad, ezeket mind az adományozónak, mind az azt kiállítónak az elévülési idő lejártáig meg kell őriznie. A közcélú adományra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell a közcélú adomány jogosultjának (az alapítványnak) a megnevezését,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 359
Kapcsolódó tárgyszavak: ,