Ingyenesen nyújtott szolgáltatás

Kérdés:

Intézményünk központi költségvetési szerv. Reprográfiai szolgáltatások kapcsán merült fel a kérdés. Milyen esetekben nyújthatnánk ingyenes szolgáltatást áfafizetési kötelezettség nélkül, illetve milyen esetekben áll fenn áfafizetési kötelezettség? Utóbbi esetben számla kiállítása szükséges?

Részlet a válaszából: […] Elöljáróban megjegyezzük, hogy az említett ingyenességet úgy értelmezzük, hogy ahhoz valóban nem kapcsolódik semminemű díjigény. A reprográfiai szolgáltatás nyújtásának speciális körülményei nem ismertek (a termék átadására sor kerül-e pl.), ezért válaszunk csak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Térfigyelő kamerarendszer térítésmentesen

Kérdés: Önkormányzatunk a helyi polgárőr-egyesülettől térítésmentesen átveszi a térfigyelő kamerarendszert. A rendszer könyv szerinti értéke 0 forint. A kamerarendszer áfa szempontjából minősülhet-e közcélú adománynak?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket a vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére, vagy általában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Tűzifa adományozása

Kérdés: Önkormányzatunk a területén található beteg, veszélyes vagy területrendezés során kivágásra kerülő fákat a rászoruló lakosság részére tűzifaként, térítésmentesen szeretné kiosztani. A területek, ahonnan a fák kivágásra kerülnek, az önkormányzat tulajdonában vannak. Az önkormányzat közterületeinek gondozását egy önkormányzati alapítású és tulajdonú cég, egy nonprofit kft. végzi közszolgáltatási szerződés alapján. A fák kivágását és tűzifává való feldolgozását is ők végzik közhasznú munkaerő igénybe-vételével. A lakosság részére történő kiosztást az önkormányzat szociális intézménye végzi. Az önkormányzat könyveibe hogyan (főkönyv), mi alapján kerül be a tűzifa (leltározási jegyzőkönyv, bekerülési érték [nonprofit kft. tűzifa-előállítási önköltség])? Hogyan adjuk át a szociális intézménynek, térítésmentesen vagy bekerülési értéken? Áfafizetési kötelezettség keletkezik? Ha igen, kinél? Mi a helyzet abban az esetben, ha a tűzifát az önkormányzat a Vöröskeresztnek adja (közcélú adomány)?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati alapítású cég a fák kivágásával és feldolgozásával szolgáltatást nyújt az önkormányzat részére, amelyről számlát kell kiállítania. A saját szolgáltatásának árát az árképzési szabályok szerint kell megállapítania. Az önkormányzat és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Közcélú adomány

Kérdés: Önkormányzatunk részére egy kft. szobrot adományozott, amit a társaság maga készített, az általa vásárolt alapanyagból. A szobor felállítására köztéren kerül sor. A felek közjegyzői okiratba foglalták, hogy az adomány közcélú. Kell-e számlát kiállítani az adományozásról, vagy elegendő az erről szóló közjegyzői okirat? Ha szükséges a számla, adómentesen vagy áfásan kell kiállítani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja határozza meg a közcélú adomány fogalmát. E szerint e törvény alkalmazásában közcélú adomány: a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, az oktatási intézmény részére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Víziközművagyon átruházása

Kérdés: Két önkormányzat társulást hozott létre szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére. A beruházás a társulás könyveiben jelenik meg. A tervek szerint a szennyvízhálózat aktiválás után "üzemeltetésre átadás"-ra fog kerülni az üzemeltető részére. Mivel az üzemeltetésre átadás során áfaköteles tevékenység valósul meg, ezért a kapcsolódó bejövő számlák áfája levonásra került. A közben hatályba lépett 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 6. §-ának (1) bekezdése szerint a víziközmű tulajdonosa csak az állam vagy az önkormányzat lehet, ezért a kiépített közművet át kell adni az önkormányzatoknak. A 8. § (4) bekezdése szerint ez közcélú adományozásnak fog minősülni. Az áfa szempontjából ez hogyan érinti az átadó társulást és az átvevő önkormányzatokat? A közcélú adományozás az Áfa-tv. szerint mentesül az áfafizetési kötelezettség alól, de csak a közhasznú szervezetnek történő átadás esetén. Befolyásolja-e ez a közcélú adományozás áfamentességét? A helyzetet bonyolítja, hogy az egyik önkormányzat az áfa alanya, a másik nem áfás. Az átadást követően az önkormányzatok fogják üzemeltetésre átadni a szennyvízhálózatot.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. §-ának (4) bekezdése az általános forgalmi adó szempontjából kimondja, hogy a térítésmentes vagyonátruházás közcélú adománynak minősül. Tény, hogy az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja szerinti közcélú adomány fogalmának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Ingatlanadományozás

Kérdés: Több ingatlanadományozással kapcsolatos kérdésben is kérném segítségüket. Kiemelkedően közhasznú besorolású szervezetünk közhasznú tevékenységének ellátására egy kft. építési telket adományozna jövőbeni épület megvalósításához. A kft. az építési telket egy belföldi magánszemélytől vásárolta áfa nélkül. Az adományozó adófizetési kötelezettséget választott az ingatlanértékesítésre. Keletkezik egy ilyen adomány átadásakor áfafizetési kötelezettség? Mi van akkor, ha az ingatlant apportként bocsátják a rendelkezésünkre? Felmerült ugyanennél az adományozónál, hogy esetleg egy 2006. évben vásárolt üzemépület egy részét bocsátaná a rendelkezésünkre. Ilyen esetben ugyancsak kérdés, hogy adófizetési kötelezettség keletkezik-e, különös tekintettel arra, hogy az ingatlan beszerzésekor felszámított áfát levonásba helyezték?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 11. §-ának főszabálya szerint a törvény azt azingyenes termékátadást, vállalkozásból történő termékkivonást minősítiellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, ezáltal adóztatandótényállásnak, amikor az ilyen ügylet tárgyát képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Közcélú adomány

Kérdés: Érdeklődöm, hogy a közcélú adományokkal kapcsolatos jogszabályváltozásokból következik-e az, hogy ha pl. egy segélyszervezet megkap egy vállalattól egy adományt, és azt továbbadja egy nem közhasznú szervezetnek (pl. önkormányzat polgármesteri hivatala), akkor az továbbra is adómentes, vagyis a törvényszöveg szerint: "nem minősül termékértékesítésnek"? A kérdés azért merült fel, mert ez az adományozási lánc – függetlenül a jó szándéktól – nem meríti ki a törvényi feltételrendszert.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2010.VI. 17-től hatályos 11. § (3) bekezdés a) pontja alapján a közcélúadomány a 259. § 9/A. pontjának figyelembevételével nem minősültermékértékesítésnek, áfa hatályán kívüli ügyletként kezelendő. Amennyiben egy szervezet fenti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.

Közcélú juttatás iskolai alapítványból

Kérdés: Iskolai alapítványunk adómentesen adhat-e a tanulóknak pl. művészeti iskolai hozzájárulási támogatást, osztálykirándulásra, erdei iskolai részvételre szállási, étkezési, utazási támogatást? A pedagógusok továbbképzéséhez hozzájárulhatunk-e, illetve az útiköltséget szintén adómentesen kifizethetjük-e? A tanulók, illetve a tanárok nem kapnának közvetlenül kézbe pénzbeli támogatást, hanem a szolgáltatók által kiállított számlát fizetnénk ki. Mindezek az alapítvány alapító okiratában rögzített céljával megegyeznek. Az alapítvány nem folytat vállalkozási tevékenységet, és nem ad ki adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást.
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény(Szja-tv.) 1. sz. melléklet 3.1., 3.3., 3.4. pontjai a következőképpenrendelkeznek az első kérdésüket illetően:A közcélú juttatások körében adómentes:"3.1. a közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítványból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Közérdekű kötelezettségvállalás céljára adományozott ingatlan áfája

Kérdés: Önkormányzat közérdekű kötelezettségvállalása teljesítése érdekében adományoz ingatlant egyéb állami szerv részére. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nemminősül termékértékesítésnek a közcélú adomány. Ezek szerint a közcélúadományozás kapcsán nem keletkezik áfafizetési kötelezettség. Az Áfa-tv. 13. §(1) bekezdés 34. pontja értelmében közcélú adomány: az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

Üzleti ajándék áfája

Kérdés: Ha az intézmény reprezentációs kiadást akar elszámolni, illetve üzleti ajándékot nyújt, kell-e valamilyen igazolás, program vagy átvétel a kiadások teljesítéséhez?
Részlet a válaszából: […] A kérdés eldöntéséhez tudni kell pontosan, hogy az üzletiajándék mit takar. Az Áfa-tv. 7. § (3) bekezdése értelmében többek között nemminősül termékértékesítésnek a közcélú adomány, illetve a kis értékű ajándékátadása.Az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
1
2