Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Hová kell besorolni azt a köztisztviselőt, akinek a végzettsége általános gimnázium, majd utána SZIE igazságügyi szervezőként 2020-ban végzett? Munkaköre gazdálkodási feladatkör. 2020 előtt egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazták. Majd az egyetem elvégzése után egy multinacionális cégnél dolgozott rövidebb ideig. Ezen időszak beszámolható a besorolási idejébe? Vagy a besorolása onnan kezdődik, amikor elvégezte az egyetemet? Amíg nem teszi le a kötelező szakvizsgát, léphet-e fizetési kategóriát, vagy addig gyakornok marad, míg be nem mutatja az elvégzésről szóló okiratot?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselőt a Kttv.-ben meghatározott feltételek teljesítése esetén iskolai végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni.A közszolgálati tisztviselő besorolásánál a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, különösen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Köztisztviselő előmenetele

Kérdés: 11 év munkaviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű személyt (kieső idő nincs), aki köztisztviselőként helyezkedik el, melyik fizetési osztályba kell sorolni a kinevezésekor, illetőleg az előmenetelének milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselőt iskolai végzettségének és a kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni, figyelemmel az ellátandó munkakörre is (ügyintéző munkakör esetén). A felsőfokú végzettségű köztisztviselőt az I. besorolási osztályba kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Közigazgatásiszakvizsga- és alapvizsga-tételi kötelezettség 2011. szeptember 1-jétől

Kérdés: 2011. január 31. naptól vezetői köztisztviselői jogviszonyom van. Kinevezésemben köteleztek egy éven belül közigazgatási szakvizsga letételére, a határidő: 2012. január 31. A 2011. évi XXX. törvény 24. § (4) bekezdése alapján kérdezném, hogy a szakvizsgámra megállapított határidő meghosszabbodik-e 1 évvel (2013. január 31-ig)? A 24. § (2) bekezdés alapján kérdezném, hogy ha 2011. novemberben szakvizsgázom, köteles vagyok-e alapvizsgát tenni előtte, mivel itt hivatkozik a törvényalkotó az (1) bekezdésben említett időszakra (mit ért ez alatt az időszak alatt: 2011. szeptember 1-jéig, vagy 2012. szeptember 1-jéig)?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 31. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a vezetőimegbízást, kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagyközigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljeskörű mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat. Vezetői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Közigazgatási szakvizsgához kötött átsorolás

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom majdnem négy éve. Közigazgatási szakvizsgámat a munkáltató által megszabott határidő előtt teljesítettem, azonban a bizonyítvány másolatát elmulasztottam bemutatni a munkáltatónak. A munkáltató 2009 szeptemberében észlelte és hívta fel a figyelmem arra, hogy már 10 hónappal korábban magasabb fizetési fokozatba kellett volna sorolnia, amelyhez hiányzott a szakvizsgám papírja, és kérte ennek bemutatását. Visszamenőlegesen jogosult vagyok-e a magasabb fizetési fokozatra úgy, hogy a megadott határidő előtt teljesítettem a szakvizsgát, de nem mutattam be a bizonyítványt, csak a teljesítésre megszabott határidőt követő tíz hónap múltán, mikor kiderült, hogy szükséges lett volna már korábban az átsorolásomhoz?
Részlet a válaszából: […] Az átsoroláshoz az szükséges, hogy a köztisztviselőteljesítse az előírt feltételeket, így például a szakvizsgát megszerezze. Amunkáltató előtt hitelt érdemlően bizonyítani kell azt, hogy ez megtörtént,aminek a köztisztviselő a szakvizsga teljesítéséről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Gazdasági szervezet, gazdasági vezető körjegyzőségnél

Kérdés: A községi önkormányzatunk egy másik községi önkormányzattal körjegyzőséget alapított. A gesztor (irányító szerv) a mi önkormányzatunk. A körjegyzőség – a leendő változásokat tekintve (2008. évi CV. tv.) – önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv vezetője a körjegyző. Gazdasági vezetője a körjegyzőségnek nincs. A költségvetést, beszámolót én készítem el. Az iskolai végzettségem Pénzügyi és Számviteli Főiskola, adótanácsadó, és közigazgatási szakvizsgát tettem le, jelenlegi besorolásom: I/16. Kérdéseim a következők: Aláírhatom-e a költségvetést és a beszámolót a gazdasági vezető megjelölésnél, vagy azt inkább hagyjuk üresen? Tekintettel a várható változásokra, kötelező lesz-e, vagy csak lehetőség gazdasági vezetőt kinevezni a körjegyzőségnél, ha igen, mikortól, mi az előírás a végzettségre, és a kinevezés kinek lesz a hatásköre, és kié lesz a munkáltatói jog? A köztisztviselői illetményben mit jelent a gazdasági vezetői kinevezés (pótlék, illetménykiegészítés stb.)?
Részlet a válaszából: […] A 2008. évi CV. törvény (státusztörvény) alapján akörjegyzőség (önkormányzati hivatal) egy közhatalmi, gazdálkodásijogosítványait (a feladatellátáshoz gyakorolt funkcióit) tekintve önállóanműködő és gazdálkodó, helyi önkormányzati költségvetési szerv, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Közigazgatási szakvizsga

Kérdés: Az I-es besorolású köztisztviselőnek elő lett írva a közigazgatási szakvizsga letétele 2004. július 1-jéig, de azt csak 2004 novemberében teljesítette. 2004. július 8-án fizetési fokozatot váltott volna, de nem kapta meg. Ebben az esetben mikor kell fizetési fokozatot váltani, újból be kell sorolni? Ha igen, milyen dátummal? Esetleg azzal a nappal, amikor a közigazgatási szakvizsgát megszerezte?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. részletesen meghatározza a köztisztviselőelőmenetelének feltételeit. Főszabályként a köztisztviselő besorolása iskolaivégzettsége és közszolgálati jogviszonyban töltött ideje, valamintminősítésének alapulvételével történik. Az előmeneteli rendszer alapját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

Közigazgatási szakvizsga

Kérdés: Két középiskolai végzettségű köztisztviselőnk ebben az évben felsőfokú iskolai végzettséget szerez, ami az általuk betöltött munkakörben szakirányúnak minősül, ezért az I. besorolási osztályba kell majd sorolni őket. Milyen határidőn belül kell letenniük a közigazgatási szakvizsgát?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. egyértelműen rendelkezik a nem pályakezdőköztisztviselő kinevezésekor, áthelyezésekor, ill. átsorolásakor követendőeljárásról, így többek között a szakvizsga letételének kérdéséről is. A Ktv. 29. § (3) bekezdése alapján, ha a nem pályakezdő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 1.

Belső ellenőr vezetői pótléka

Kérdés: A 193/2003. Korm. rendelet II. fejezet 2. § n) bekezdése szerint: "Amennyiben a költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, ez a személy belső ellenőrzési vezetőnek minősül." Egy fővárosi kerület belső ellenőre vagyok, a fentiek alapján jár-e nekem vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. rendelkezései szerint vezetői pótlék a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőket illeti meg, ezért meg kell vizsgálni, hogy a hivatkozott Korm. rendelet által "belső ellenőrzési vezetőnek" minősített munkakör a Ktv. szerint is vezetői munkakörnek minősül-e.Azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Belső ellenőr vezetői pótléka

Kérdés: Egy főiskolai végzettségű belső ellenőrnek jár-e vezetői pótlék, ha a polgármesteri hivatalnál egyedül látja el a belső ellenőri teendőket, és így a 193/2003. Korm. rendelet 2. § n) pontja szerint belső ellenőrzési vezetőnek minősül?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. rendelkezései szerint vezetői pótlék a vezető megbízással rendelkező köztisztviselőket illeti meg, ezért vizsgáljuk meg, hogy a Ktv. által szabályozott munkajogi jogviszonyokban ki tekinthető vezetőnek.A Ktv. két fő elvet határoz meg ennek a kérdésnek a szabályozása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.

Közigazgatási szakvizsga

Kérdés: Milyen kedvezmények – tanulmányi szabadság – illetik meg a köztisztviselőt a köztisztviselői szakvizsga letételével összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatási szakvizsga a köztisztviselő előmeneteléhez meghatározott képzési, illetve vizsgakötelezettség. A köztisztviselőt e tárgyban megillető kedvezmények igen szűk körűnek tekinthetők. A Ktv. 33. § (4) bekezdése szerint a köztisztviselő részére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.