Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott közmű értékesítése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Víziközmű ingyenes átadásának áfája

Kérdés: Az új Áfa-törvény 262. § (4) bekezdésének átmeneti szabályozása tekintetében merült fel problémánk. A víziközmű ingyenes átadásakor csak azoknál az átadott közműveknél lehet a régi szabályozást alkalmazni, amelyek átadása még 2008 előtti, vagy a 2008 után átadott víziközművek esetében is?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásnak ellenérték nélkül történő nyújtása érdekében igazoltan szükséges termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele e törvény kihirdetésének napját (2007. november 16-át) megelőzően történt. Így abban az esetben, ha igazoltan olyan út építéséhez kapcsolódóan történt 2007. november 16-át megelőzően termékbeszerzés, szolgáltatás-igénybevétel, amely az elkészültét követően, törvényi kötelezettség alapján ingyenesen más tulajdonába adandó, akkor mind az út létrehozatala, mind annak ingyenes átadása tekintetében még a régi Áfa-tv. alkalmazandó. Tehát nem csak a 2007. november 16-át megelőző termékbeszerzések, igénybe vett szolgáltatások tekintetében alkalmazandók az ügylet tekintetében a régi Áfa-tv. előzőekben meghatározott rendelkezései, hanem azon termékbeszerzések, igénybe vett szolgáltatások tekintetében is, melyek 2007. november 16-a, illetve 2008. január 1-je után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2689

2. találat: Ivóvíz- és szennyvízközmű bérbeadása utáni áfája

Kérdés: Önkormányzatunk bérleti szerződést kötött az ivóvíz- és szennyvízközművagyonunk üzemeltetésére más önkormányzati tulajdonú társasággal. (1978-ban épült vízműtelep, 2002-ben szennyvíztisztító telep, hálózat stb.) A közművekre a hatályos törvények szerint koncessziós szerződés köthető, vagy önkormányzati szervezetek lehetnek az üzemeltetők. 2004. 01. 1-jétől az ingatlan-bérbeadási tevékenységére áfán belül az általános szabályok szerinti adózási módra kaptunk engedélyt az APEH-tól. 2004. 01. 1. előtt épült közműberuházások üzemeltetésére bérleti szerződést kötöttünk. A szerződés tárgya ivóvíz-, szennyvízközmű, valamint szennyvíztisztító telep. (Az ivóvízközmű építése még 1978-ban volt.) A szennyvízberuházásaink során az államháztartástól kapott támogatások áfatartalmáról lemondtunk, mivel visszaigényelhető volt az áfa összege. Kérdésünk, hogy a fent leírt bérleti szerződés alapján a számlát az ivóvíz- és szennyvízközmű bérleti díjánál is áfával terhelten (25%) kell-e kiállítani, vagy csak a szennyvízközművel kapcsolatos bérleti díjra számítsuk fel az áfa összegét vagy esetleg egyikre sem?
Részlet a válaszból: […]az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közutak és műtárgyaik, továbbá a helyi közművek működtetésére. Mivel a helyi közművek működtetésére, üzemeltetésére koncessziós szerződést lehet kötni, a közművek bérbeadása tekintetében az önkormányzat nem minősül adóalanynak, tehát a bérbeadás ellenértékét általános forgalmi adó nem terheli. Figyelemmel kell azonban lenni a kérdés megítélése során arra, hogy az Áfa-tv.-t módosító 2003. évi XCI. törvény 211. § (20) bekezdése értelmében nem minősül a levonható adó megállapítása tekintetében közhatalmi tevékenységnek az olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni, ha a konceszsziós szerződés keretében átengedhető vagyont, vagyoni értékű jogot, tevékenység gyakorlásának lehetőségét olyan beruházás hozza létre, amelyhez kapcsolódó államháztartási támogatásról az adóalany adólevonási jogának figyelembevételével 2004. január 1. napját megelőzően született döntés azzal, hogy e beruházás tekintetében a rendeltetésszerű használatbavétel évét követő tizedik év utolsó napjáig kizárólag ezen beruházás és az ehhez közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenység tekintetében az adóalany adókötelezettségét, illetve levonási jogát az Áfa-tv. 2003. december 31. napján hatályos rendelkezései szerint teljesíti. Ez azt jelenti, hogy mivel a 2002-ben megépült szennyvíztisztító telep olyan államháztartási támogatásból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1066

3. találat: Telek és hozzá kapcsolódó közmű értékesítése

Kérdés: Költségvetési szervként telket kívánunk értékesíteni. Az eladást megelőzően a telken közművesítési munkálatokat végzünk, a telekhatárig kiépíttetjük a közmű-csatlakozási pontokat. Külön kell-e számláznunk az építési munkákat és külön a telket, és milyen adókulccsal?
Részlet a válaszból: […]költségek a telekértékesítéshez járulékosan kapcsolódnak, és beleépülnek a telekértékesítés adóalapjába, így ugyanazon adómérték alá tartoznak (ami jelen esetben tárgyi adómentességet jelent). A közmű-csatlakozási pontok kiépítése a telek forgalmi értékét növelő tényező. Mindezt az is alátámasztja, hogy a felek szerződéskötési szándéka a földterület tulajdonjogának átruházására irányul, még akkor is, ha a vevő részéről a vétel feltétele a közmű-csatlakozási pontok stb. eladó általi, telekhatárig történő kiépítése. Helytelen az a gyakorlat, miszerint a számlán tárgyi adómentes földterület-értékesítést és 25 százalék áfaterhet viselő közmű-értékesítést tüntetnek fel, annál is inkább, mivel a közmű önálló értékesítésére nem kerülhet sor, a telekhatárig kiépített utcai vezeték ugyanis a közműszolgáltató vagy az önkormányzat tulajdonába kerül. Az általánosforgalmi-adózás minősítése szempontjából az sem meghatározó, hogy a közművek a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény szerint önálló tárgyi eszközként tartandók nyilván, s önállóan amortizálhatók. Az Áfa-tv.-ben ugyanis nem utal mögöttes jogszabályként az említett törvényekre, így az ügylet áfabeli minősítésének az Áfa-tv. rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 131
Kapcsolódó tárgyszavak: ,