Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott közösségi adószám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közösségen belüli termékbeszerzés

Kérdés: Önkormányzatunk online, londoni kiadótól, adóalanytól (van magyarországi központi irodája) könyvet szeretne vásárolni. Áfa tekintetében adóalanyok vagyunk, de nincs közösségi adószámunk. A könyvről az eladó áfa felszámítása nélkül állítja majd ki a számláját, feltüntetve rajta, hogy közösségen belüli szállítás. A könyv beszerzése közösségen belüli beszerzésnek minősül, közösségi adószámot kell igényelnünk hozzá és Magyarországon kell az adót megfizetni?
Részlet a válaszból: […]közösségi adószám, amely HU és az adószámuk első 8 számjegye. A közösségi adószámot meg kell adni az eladónak. Abban az esetben jogosult áfa nélkül számlázni a közösségi eladó, ha a számlán szerepelteti a magyar vevő közösségi adószámát. A vevőnek a magyar adóhatóság felé kell közösségi termékbeszerzés címén bevallani és megfizetni az áfát a magyar adómértékek szerint. Ha online letölthető elektronikus formában vásárolják a könyvet, amelynek nincs papíralapú megjelenése, akkor az adómérték 27%; ha nyomtatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5325

2. találat: Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó új feltételek

Kérdés: Úgy értesültem, hogy 2020. január 1-jétől a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele, hogy a vevő rendelkezzen közösségi adószámmal. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő - társaságunk elsődlegesen osztrák és német területre értékesít - nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor áfát kell felszámítanunk? Társaságunk természetesen rendelkezik közösségi adószámmal, de az új szabály alapján, ha nem rendelkeznénk, akkor, mondjuk, a német eladó a Németországban érvényben lévő adókulccsal számlázná részünkre a terméket?
Részlet a válaszból: […]adószámmal. Lényegében nem változtak az eddigiekhez képest az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó követelmények, az Áfa-tv. 89. §-ának 2020. január 1-jétől hatályos (1) bekezdése csak megerősíti, törvényi szintre emeli az eddig is ismert gyakorlatot. Az Áfa-tv. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvvel összhangban álló módosítása értelmében 2019. december 31-ét követően a Közösségen belüli termékértékesítések - az egyéb feltételek teljesülése mellett - kizárólag abban az esetben élveznek adómentességet, amennyiben a termék beszerzője közösségi adószámmal rendelkezik a Közösség egy, a termék feladási helyétől eltérő tagállamában. (Ezen közösségi adószám birtokában bizonyosodhat meg az eladó arról, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett.)Az új szabály értelmében a vevő köteles ezt az adószámát közölni a termékértékesítővel. Mivel az Áfa-tv. nem írja elő, hogy ezen kötelezettségének a termék beszerzője milyen formában köteles eleget tenni, ez alapvetően a felek közötti megállapodás kérdése. Annak igazolásaként, hogy a közlés megtörtént, elegendő a beszerző adószámát a számlán feltüntetni.Mindez azt jelenti, hogy ha vevőik, akik/amelyek Németországban, Ausztriában vagy a Közösség valamely más tagállamában - ahova a terméket a részükre kiszállítják Magyarországról - nem rendelkeznek közösségi adószámmal, akkor az értékesítésre fel kell számolniuk az adott termékre az Áfa-tv.-ben meghatározott adómértéket.A Héa-irányelvet módosító 2018/1910 tanácsi irányelv - amely beiktatta a Héa-irányelvbe a 2020. január 1-jével az Áfa-tv. 89. §-ának (1)-(1a) bekezdéseiben is megjelenő követelményt - 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy "a tagállamok legkésőbb 2019. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal". E rendelkezés alapján elmondható, hogy 2020. január 1-jétől az Európai Unió valamennyi tagállamában az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés feltétele, hogy a másik tagállami beszerző rendelkezzen közösségi adószámmal. Ebből következően, amennyiben társaságuk nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor a másik tagállami partner az adott országban az adott termékre megállapított hozzáadottérték-adót köteles felszámítani.Az Áfa-tv. a fentieken túl a 89. § (1a) bekezdésében azt is rögzíti, hogy a Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódó adómentesség nem érvényesíthető, amennyiben a terméket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5205

3. találat: Közösségi adószám

Kérdés: Alanyi adómentes adóalanyként Közösségen belül letelepedett adóalanynak nyújtok szolgáltatást. Ehhez szükségem van közösségi adószámra. Korábban a régi Art. 22. §-ának (5) bekezdése kimondta, hogy az alanyi adómentességet választó adóalanynak közösségi adószámot kell kérnie az adóhatóságtól, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe. Nem tudom, hogy jelenleg melyik törvény milyen rendelkezést tartalmaz erre az esetre.
Részlet a válaszból: […]adóalany részére a 37. § szerinti szolgáltatásnyújtást, vagyd) a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában ott lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalanytól a 37. § szerinti szolgáltatás-igénybevételtközösségi adószám birtokában végezhet.Az Áfa-tv. fenti rendelkezései alapján, amennyiben Ön olyan szolgáltatást nyújt a Közösség valamely másik tagállamában gazdasági céllal letelepedett adóalany részére, amelynek teljesítési helyére az Áfa-tv. nem tartalmaz különös rendelkezést (a 38-49. §-okban), és amelynek a teljesítési helyét ebből következően az Áfa-tv. 37. §-a alapján kell meghatározni, akkor Önnek közösségi adószámot kell kérnie. (Kérdése pontos megválaszolásához az Ön által nyújtott szolgáltatás pontos ismerete szükséges.)A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5138

4. találat: Ajándék áfája

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozói Lengyelországban voltak kiküldetésben saját gépkocsival. Hoztak az önkormányzat nevére szóló számlával ajándéktárgyakat, amelyeket karácsonyi ajándékként szeretnénk majd kiosztani. A számlán 23% áfa szerepel. Hogyan kell ezt lekönyvelnünk? Nincs közösségi adószámunk, és nem volt még ilyen esetünk.
Részlet a válaszból: […]közösségi beszerzések általános rendje az, hogy az eladónak és a vevőnek is kell rendelkeznie közösségi adószámmal. Az eladó nem számítja fel a saját országában érvényes adót, mert közösségi mentes értékesítést hajt végre. A vevő pedig a saját országa szerinti áfát vallja be, mert áfás közösségi beszerzést hajt végre.Annak, hogy az eladó adómentesen tudjon számlázni, több feltétele van:- a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany (vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy) legyen,- a termék az értékesítés következményeként - igazoltan - más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható legyen.A kérdéses esetben ezek a feltételek hiányoztak. Nem rendelkeztek a vásárláskor közösségi adószámmal, másrészt a kiszállítás tényét sem igazolták az eladó felé, ezért az eladónak a saját országában érvényes áfát fel kellett számítani az értékesítésre.Az áfa területi hatálya elvéből következően a lengyel áfa Magyarországon nem kezelhető áfaként sem adójogilag, sem számvitelileg, tehát nem könyvelheti a beszerzést adóalapra és áfára bontva. A teljes, lengyel áfát is tartalmazó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5118

5. találat: Közösségi beszerzés

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló áfaalany gazdasági társaság vízforgató berendezést vásárolt Szlovákiából. A szlovák számla 20% áfát tartalmaz. A számla forintban került kiállításra. Hogyan kell az áfát könyvelni? Az önkormányzatunk alanyi adómentes, és szintén vásárolt Szlovákiából terméket, aminek az áfatartalma 20%. Az önkormányzat esetében úgy kell eljárni, mintha belföldi beszerzés lenne?
Részlet a válaszból: […]Ez azt jelenti, hogy ha szabályosan jártak volna el, a szlovák fél számlájában nem szerepelhetne áfa, és a magyar vevőnek 27% áfát kell fizetendő adóként bevallania. A közösségi beszerzés következtében megfizetett áfát pedig az általános szabályok szerint - vagyis ha adóköteles tevékenysége érdekében merült fel a kiadás, akkor - levonhatja.A kérdés alapján feltehető, hogy a vállalkozás nem váltott ki közösségi adószámot, vagy nem tudta igazolni a terméknek Szlovákiából történt kiszállítását, ezért számította fel az eladó a saját országa szerinti áfát. Ha a közösségi értékesítés feltételeit tudják igazolni, tehát volt érvényes közösségi adószámuk, csak elfelejtették megadni, akkor küldjék vissza a számlát, és kérjék annak helyesbítését. Ha nem tudják igazolni a közösségi értékesítés feltételeit, akkor sajnos a szlovák áfával növelt összeg után kell a fizetendő áfát megállapítani, de ez lesz a levonható áfa is. A szlovák áfát nem lehet áfaként könyvelni, hanem a beszerzési értéket bruttó, azaz áfát tartalmazó összegben kell könyvelni a megfelelő költségnemre vagy beruházásra.Az alanyi adómentesek különleges adózói körbe tartoznak, ezért rájuk a közösségi beszerzések tekintetében speciális szabályok vonatkoznak. Ha a közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5096

6. találat: Közösségi adószám a számlán

Kérdés: Uniós beszerzés esetén, ha a számla áfát tartalmaz, fel kell tüntetni az uniós adószámot? A számla kiegyenlítése áfával növelten történik. A törvényben az áfa nélküli számlákra vonatkozóan van leírás. Milyen törvény, rendelet vonatkozik arra, hogy nem kell uniós adószámot feltüntetni a számlán?
Részlet a válaszból: […]Héa-irányelv 226. cikke is csak azokat az eseteket határozza meg, amikor a partner közösségi adószámának a számlán történő szerepeltetése kötelező, az e körbe nem tartozó esetekben a partner közösségi adószámát nem kell a számlán szerepeltetni, azonban a partner közösségi adószáma számlán történő szerepeltetésének jogszabályi akadálya ilyen esetben sincs. Az előzőekhez kapcsolódóan figyelemmel kell lenni a Héa-irányelv 227. cikkében megfogalmazottakra is, amelyek értelmében a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a területükön letelepedett, és ott termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző adóalanyoknak előírják, hogy a Héa-irányelv 226. cikkétől eltérő esetben is tüntessék fel a számlán a terméket beszerző/szolgáltatást igénybe vevő közösségi adószámát. Magyarország a Héa-irányelv 227. cikkében meghatározott lehetőséggel nem élt. A magyar adóalanyok a más tagállami partnerrel fennálló üzleti kapcsolatuk során - feltéve hogy az adott tagállam élt a Héa-irányelv 227. cikkében meghatározott lehetőséggel - szembesülhetnek olyan esettel, amikor a számlán történő szerepeltetés céljából olyan ügylet kapcsán is kéri a más tagállami partner a közösségi adószám megadását, amely ügylettel összefüggésben az Áfa-tv. 169. §-a alapján a közösségi adószámnak a számlán való szerepeltetése nem kötelező. Amennyiben a magyar adóalanynak az Áfa-tv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései alapján nem kell közösségi adószámmal rendelkeznie (és azzal nem is rendelkezik), akkor az a más tagállami adóalanynak a közösségi adószám közlésére irányuló kérését nem tudja teljesíteni. (Amiatt, hogy az adóalany partnerének tagállama élt a Héa-irányelv 227. cikkében meghatározott lehetőséggel, a közösségi adószámmal nem rendelkező magyar adóalanynak nem kell közösségi adószámot kérnie.) Önmagában a közösségi adószám megadásának és a számlán történő szerepeltetésének az ismeretében az adókötelezettség egyértelmű megítélésére nincs mód. Ha például a termék magyar vevője az Áfa-tv. 20. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímen adófizetésre nem kötelezett - pl. olyan kizárólag adólevonásra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany, akinek/amelynek a Közösség más tagállamai­ból történt termékbeszerzései nem haladták meg a 10 000 euróban meghatározott értékhatárt, és nem választott belföldi adókötelezettséget az értékhatár alatti beszerzéseire -, és a más tagállami adóalany értékesítő kérésére a közösségi adószámát megadja, akkor - a magyar vevőt az Art. 20. § (8) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség és az Áfa-tv. 19. § (7) bekezdése alapján Közösségen belüli termékbeszerzés jogcímen adófizetési kötelezettség terheli abban az esetben, ha a termék értékesítője a közösségi adószám figyelembevételével jár el, vagyis a magyar adóalany felé teljesített ügyletet a Héa-irányelv 138. cikke [Áfa-tv. 89. § (1) bekezdése] szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítésként kezeli. Ilyen esetben a magyar vevő az első ilyen termékbeszerzés teljesítési időpontjától kezdődően olyan adóalanynak minősül, mint aki/amely a 10 000 euró alatti beszerzéseire belföldi adófizetési kötelezettséget választott, -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3060

7. találat: Térítésmentes átadás

Kérdés: Intézetünk a már nem használt számítástechnikai eszközeit térítésmentesen átadná egy másik EU-tagországban található iskolának. Van-e ennek valami akadálya? Vonatkozik-e erre külön szabály, vagy a hazánkban szokásos módon bizonylatoljuk és számoljuk el?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet szolgált, akkor a térítésmentes átadás nem eredményez adókötelezettséget. Abban az esetben viszont, ha olyan eszközt ad át térítésmentesen, amelynek a beszerzéséhez adólevonási jog kapcsolódott, akkor ez a továbbadás adóköteles tevékenységnek minősül. Ebben az esetben intézetüknek számlát kell kiállítani az EU-s tagországban található iskola részére áfamentesen. Ezt az ügyletet viszont csak abban az esetben tehetik meg, ha mindkettőjüknek van közösségi adószáma. Ennek hiányában az átadáskor a piaci érték után meg kell fizetni az áfát. Általános esetben, Magyarországon történő térítésmentes átadás esetében, ha a használt számítástechnikai eszközök térítésmentes átadása független felek között történik, tehát nem azonos irányítás alá tartozó költségvetési szervek között, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 50. § (4) bekezdése szerint, továbbá a 249/2000 Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése szerint szükséges eljárniuk. A térítésmentesen, a visszaadási kötelezettség nélkül átvett eszköz bekerülési értéke - ha jogszabály eltérően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2995

8. találat: Külfölditől bérelt autó áfája

Kérdés: Amennyiben szervezetünk egy külföldi (osztrák) cégtől bérel autót magyarországi használatra, van-e valamilyen áfavonzata?
Részlet a válaszból: […]megfizetnie az adót a bérbeadónak. Amennyiben 30 napnál hosszabb időre vették bérbe a járművet, akkor attól függően alakul a teljesítés helye, hogy a szervezet adóalanynak minősül-e az Áfa-tv. 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben igen, a szolgáltatás teljesítési helye az igénybevevő letelepedettségéhez igazodik, vagyis adott esetben Magyarországon kell megfizetni az adót. Abban az esetben azonban, ha az igénybevevő nem minősül adóalanynak, a szolgáltatás nyújtójának letelepedettsége a meghatározó a teljesítési hely szempontjából, így az feltehetően Ausztria lesz. A teljesítési hely szabályainak alkalmazása során az adóalanyok köre főszabály szerint azonos az Áfa-tv. 5-6. §-ban meghatározottakkal, azonban ezt a kört az Áfa-tv. 36. § (1) bekezdése némiképpen szűkíti. A teljesítési hely szabályainak alkalmazásakor az az adóalany, aki egyébként nem adóalanyi minőségében jár el, adóalanynak minősül a részére nyújtott valamennyi szolgáltatás viszonylatában, kivéve ha a nyújtott szolgáltatást közvetlenül saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére veszi igénybe, amely esetben az érintett személyt, szervezetet nem lehet adóalanynak tekinteni. A közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személy is adóalanynak minősül a teljesítési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2863

9. találat: Hirdetési szolgáltatás áfája

Kérdés: Településünk a magyar-osztrák határ mellett található. Egy ausztriai cég szeretne hirdetéseket elhelyeztetni az önkormányzatunk folyóiratában, hogy ezzel a szomszédos ausztriai településen található áruházát hirdesse. Hogyan kell e szolgáltatásnyújtás után általános forgalmi adót fizetni?
Részlet a válaszból: […]tartozik [15. § (5) bekezdés c) pontja] - a teljesítés helyének a megrendelő székhelye, illetve a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephelye minősül. E szabály az Európai Közösség más tagállamában illetékességgel bíró megrendelő esetén csak abban az esetben érvényesül, ha a megrendelő a másik tagállamban adóalanynak minősül. Amennyiben tehát az említett reklámszolgáltatást a kérdező olyan másik tagállambeli adóalany gazdasági társaságnak nyújtja, amelynek sem székhelye, sem olyan telephelye nincs belföldön, amely a teljesítéssel közvetlenül kapcsolatba hozható, akkor a szolgáltatás az Áfa-tv. területi hatályán kívül esik, és nem kell belföldön általános forgalmi adót felszámítani és fizetni utána. Felhívom a figyelmét arra, hogy a 15. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának megkezdése előtt a szolgáltató adóalany az adózás rendjéről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1921

10. találat: Németországból vásárolt személygépkocsi áfájának elszámolása

Kérdés: Az önkormányzatunk használt személygépkocsit vásárolt Németországból, melyet a beszerzést követően behoztunk Magyarországra, és ennek érdekében kiváltottuk a közösségi adószámot. Ezt közöltük a német eladóval. A külföldi eladó a számláján feltüntette a saját uniós közösségi adószámát, de a miénket nem. A számlában felszámított 19 százalék áfát. Az önkormányzat a teljes számlaértéket kifizette (bankszámláról). Helyesen járunk el akkor, ha az áfabevallásban beállítjuk fizetendőként a gépkocsi nettó értékére számított 20 százalékot, és visszaigényelhetőként a német cégnek kifizetett 19 százalékot?
Részlet a válaszból: […]a számlát. Hangsúlyozni kell azonban, azt a német szabályok döntik el, hogy kiállíthat-e az értékesítést végző adómentes számlát. Mindettől függetlenül Magyarországon a Közösségen belülről történő beszerzés címén az adókötelezettség fennáll. A kérdésben felvetett közösségi adószám feltüntetésére vonatkozólag tehát a német eladóval megvalósult ügyletben a német hozzáadottértékadó-szabályozás az irányadó, mivel a termékértékesítésre ott került sor. Erről bővebb felvilágosítást a tagország adóhatósága adhat, mivel ez az ő illetékességi körébe tartozik. Következésképpen, ha a német szabályok szerint is fennáll a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés valamennyi feltétele, és az eladó a német hozzáadottérték-adót felszámította, úgy a beszerző kérheti az eladótól a számla korrigálását, illetve az adóként megfizetett összeg visszafizetését. Ennek megfelelően az önkormányzat Közösségen belülről történő beszerzés címén áfafizetésre kötelezett Magyarországon. A belföldön történő áfafizetési kötelezettség pedig független attól, hogy a beszerzés során használja-e a közösségi adószámát. Az adólevonási jog gyakorlása tekintetében az önkormányzatnak a Közösségen belülről történő beszerzésekben, illetve az azokkal egy tekintet alá eső ügyletekben az alábbiakra kell figyelemmel lennie. Az Áfa-tv. a személygépkocsit a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. július 31. napján hatályos besorolási rendje (továbbiakban: vtsz.) segítségével határozza meg. Ennek megfelelően a jogszabály alkalmazásában személygépkocsinak minősül a vtsz. 8703 statisztikai besorolással meghatározott feltételeknek megfelelő gépjármű. A jogszabály 33. § (2) bekezdés b) pontja szerint az előzőekben meghatározott személygépkocsi esetében úgy rendelkezik, hogy csak abban az esetben vonható le az áfa, ha a beszerzés továbbértékesítési vagy nyilvántartásban közvetlen anyagként, vagy a 8. § (4) bekezdésében meghatározott céllal történik. Lehetősége van továbbá a 33/A. § (1) bekezdés értelmében a kizárólag távolsági és helyi személyközlekedés (SZJ 60.22.11) szolgáltatást végző adóalanynak az e paragrafusban meghatározott feltételek mellett a személygépkocsira eső áfa levonásba helyezésére. Az előzőekben felsoroltakon kívüli esetekben azonban a levonási jog nem gyakorolható a személygépkocsi beszerzéséhez kapcsolódó áfa tekintetében. A hozzáadottérték-adó logikája szerint mindig csak abban az országban keletkezik adólevonási, illetőleg -visszaigénylési joga az adóalanynak, amelyik ország áfája az ügyletet terhelte. Ezért a magyar áfabevallásban Magyarországon nyilvántartásba vett adóalany által, a magyar jogszabályoknak megfelelően áthárított,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1784
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést