Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott közösségi ügyletek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Vevői készletre vonatkozó szabályok, állandó telephely keletkezése

Kérdés: Az Áfa-tv. vevői készletre vonatkozó, 2020. január 1-jétől hatályos szabályainak értelmezése kapcsán szeretnék segítséget kérni. Az általános forgalmi adó szempontjából állandó telephelyet keletkeztet-e az Európai Unió más tagállamában letelepedett ("külföldi") eladó számára az általa Magyarország területén bérelt vagy tulajdonában álló raktár, és ekként kizárja-e a vevőikészlet-egyszerűsítés alkalmazhatóságát az alábbi esetekben?
1. Az eladó kizárólag logisztikai szolgáltatást vesz igénybe Magyarországon.
2. Az áruk az eladó tulajdonában álló (vagy az általa bérelt) belföldi raktárba kerülnek betárolásra, logisztikai szolgáltató igénybevétele mellett.
3. Az eladó az árut a tulajdonában lévő vagy általa bérelt belföldi raktárban raktározza, amelyet a saját erőforrásainak bevonásával üzemeltet.
4. Az eladó a tulajdonában lévő árut a tulajdonában lévő vagy általa bérelt belföldi raktárban raktározza, amelyet bérelt eszközökkel üzemeltet.
5. Az eladó az árut a tulajdonában lévő vagy általa bérelt belföldi raktárban raktározza, amelyet a saját erőforrásainak bevonásával, a raktár helyének tagállamától eltérő tagállamból üzemeltet.
Részlet a válaszból: […]ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik.Az állandó telephely fogalmának értelmezésekor figyelemmel kell lenni a Közösség tagállamaiban közvetlenül hatályos és alkalmazandó, a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló tanácsi végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó szabályaira is (11. cikk).Az Áfa-tv. és a Vhr. említett szabályai értelmében az állandó telephely keletkezésének feltétele a- gazdasági tevékenység folytatására szolgáló, földrajzilag körülhatárolt hely;- a gazdasági tevékenység tartós folytatása (6 hónapnál rövidebb időtartam esetén a gazdasági tevékenység nem keletkeztet állandó telephelyet, 12 hónapot meghaladó időtartam esetén a tartósság fennáll, 6-12 hónap közötti időtartam esetén az eset összes körülményére tekintettel állapítható meg a tartósságra vonatkozó feltétel teljesülése), továbbá az, hogy- a gazdasági tevékenység önálló folytatásához az adóalany (a kérdés szerinti esetben az eladó) a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezzen.A tárgyi feltételre vonatkozó előírás teljesüléséhez szükséges, hogy a gazdasági tevékenység önálló folytatásához (szolgáltatás igénybevételéhez) megfelelő eszköz az adóalany rendelkezésére álljon. Nem kell azonban, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz az adott vállalkozás tulajdonában legyen, elég, ha azokkal a saját erőforrásokhoz hasonló módon rendelkezhet (például ilyen eset lehet az, amikor az adóalany csak bérli a gazdasági tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, ingatlant), ha azokkal a saját erőforrásokhoz hasonló módon rendelkezhet.Az állandó telephelyként történő minősítéshez szükséges személyi feltétel abban az esetben teljesül, ha az adott vállalkozás rendelkezik a gazdasági tevékenység önálló folytatásához (szolgáltatás igénybevételéhez) szükséges munkaerővel. Megállapítható az állandó telephely keletkezése abban az esetben is, ha a tevékenység végzéséhez szükséges munkaerőt nem az adóalany saját munkavállalói adják, hanem alvállalkozóval, megbízott személlyel vagy kölcsönzött munkaerő igénybevételével végez gazdasági tevékenységet az adóalany, feltéve, hogy felettük megfelelő utasítási joggal rendelkezik.Az első pontban vázolt eset szerint az eladónak nincs saját eszköze, személyzete, illetve raktára belföldön, nem rendelkezik saját ingatlannal, kizárólag egy logisztikai szolgáltatást vesz igénybe Magyar-országon. Ebből következően - meglátásunk szerint - nem teljesül az állandó telephelyre vonatkozó azon feltétel, mely szerint az adóalanynak a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel kell rendelkeznie a gazdasági tevékenység önálló folytatásához, illetve a szolgáltatások igénybevételéhez. Mindezek alapján álláspontunk szerint az eladónak nem keletkezik állandó telephelye Magyarországon, s így a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés alkalmazható.A második pont szerinti esetben az eladó - akár huzamosabb ideig is - rendelkezne egy földrajzilag körülhatárolható, a gazdasági tevékenysége céljából fenntartott raktárhelyiséggel, az egyéb személyi és tárgyi feltételek hiányában azonban a logisztikai szolgáltató tevékenysége - aki saját vagy általa bérelt eszközökkel, munkavállalókkal teljesítené a szerződéses kötelezettségét - nem lenne betudható az eladónak. Erre tekintettel - álláspontunk szerint - a második pontban vázolt eset nem keletkeztet állandó telephelyet az eladó részére, s ebből következően a vevői készletre vonatkozó egyszerűsítés alkalmazható.Tekintettel arra, hogy az eladó a 3. pontban vázolt eset szerint saját vagy bérelt raktárépülettel rendelkezik Magyarország területén, amelyet a rendelkezésére álló erőforrásokkal (saját eszközök pl.: számítógép, irodaszerek, rakodógépek és munkavállalók) maga üzemeltet, az állandó telephelyre vonatkozó kritériumok közül - álláspontunk szerint - teljesülnek (i) a földrajzilag körülhatárolt helyen történő gazdasági tevékenység folytatására, valamint (ii) a gazdasági tevékenység önálló folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állására vonatkozó feltételek.Figyelemmel arra az információra, mely szerint az eladó "vélhetően huzamos ideig végezne gazdasági tevékenységet" Magyarországon, az állandó telephely keletkezése nem állapítható meg kétséget kizáróan, mivel a "vélhetően huzamos idő" mint időtartam-megjelölés alapján a pontos időtartam nem határozható meg. Amennyiben a "vélhetően huzamos idő"[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5351

2. találat: Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés járulékos költsége

Kérdés: Egy vasúti kocsikhoz szükséges alkatrészek gyártásával és értékesítésével foglalkozó magyar társaság alaptevékenysége ellátásához az általa gyártott alkatrészeket és ezen termékek legyártásához szükséges speciális gyártószerszámot (a továbbiakban: eszköz) értékesít a Közösség más tagállamaiban nyilvántartásba vett megrendelőjének.
A társaság az Európai Unió más tagállamában letelepedett vevőnek értékesít vasúti kocsikhoz szükséges alkatrészeket. Ezek legyártásához speciális gyártószerszámok, jellemzően öntőformák, sablonok (eszközök) szükségesek, melyeket szintén a társaság gyárt le vagy szerez be. A társaság ezeket az eszközöket (is) értékesíti a vevőnek, külön megrendelés alapján, még az alkatrészek gyártásának megkezdése előtt. Az eszköz és annak tervrajzai tehát a külföldi vevő tulajdonába kerülnek, azonban azt mindvégig Magyarországon használják, mivel a társaság kizárólag az eszközt használva tud eleget tenni a vevő megrendelésének. A társaság az eszközt kizárólag az adott vevő számára előállított alkatrészek gyártása során használhatja fel. Az eszközön a tulajdonos személyét jól láthatóan jelzik a vevő nevét tartalmazó felirattal. Az eszközzel előállított alkatrészeket a társaság adómentes Közösségen belüli termékértékesítés keretében értékesíti a vevőnek. A fenti tényállással kapcsolatban az a kérdésem, hogy ez önálló termékértékesítésnek minősül-e, és így általános forgalmi adó szempontjából belföldi adóköteles termékértékesítésként szükséges-e kezelni, vagy az eszköz értékesítéséért fölszámított ellenérték a vele gyártott alkatrészek értékesítésének járulékos költsége, így osztja az alkatrészek értékesítésének adóügyi sorsát (Közösségen belüli termékértékesítés), tehát általános forgalmi adó felszámítása nem indokolt (annak ellenére, hogy az eszköz nem hagyja el Magyarország területét)?
Részlet a válaszból: […]ténylegesen elhagyta a termékértékesítés helye szerinti tagállam területét [C 409/04. számú ügyben (Euro Tyre ügy) hozott ítélet 42. pontja; C-273/11. számú Mecsek--Gabona ügyben hozott ítélet 31. pontja].Abban az esetben, ha az eszköz értékesítése önálló ügyletnek minősül, és azt nem szállítják el igazoltan másik tagállamba a külföldi megrendelő részére, akkor nem beszélhetünk az Áfa-tv. 89. §-a szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítésről - tekintettel arra, hogy a termék nem hagyja el az értékesítés közvetlen következményeként Magyarország területét -, ezért az eszköz besorolásának megfelelő magyar áfamértékkel terhelten kell azt kiszámlázni a külföldi partner felé.A tekintetben, hogy az eszköz mikor tekinthető járulékos költségnek, az alábbiakat kell mérlegelni.Azt, hogy egy konkrét termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás járulékos jellegűnek tekinthető-e, az adott ügylet összes körülménye alapján kell eldönteni. Az Európai Unió Bíróságának a közösségi szinten harmonizált áfa vonatkozásában kimunkált ítélkezési gyakorlata szerint "egyes esetekben több, alakilag különálló olyan szolgáltatást, amelyet külön-külön nyújtanak, és amelyek ennek megfelelően önmagukban adóköte-lesnek vagy adómentesnek minősülhetnek, egységet képező ügyletnek kell tekinteni abban az esetben, ha e szolgáltatások egymástól nem függetlenek. Egységet képező ügyletnek tekinthető különösen az, amikor az adóalany által teljesített két vagy több művelet, illetve cselekmény annyira szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy azok objektíve egyetlen osztatlan gazdasági ügyletet alkotnak, amelynek elemekre bontása erőltetett lenne. Ez az eset áll fenn akkor is, ha egy vagy több szolgáltatás egyetlen főszolgáltatást alkot, és a további szolgáltatás vagy szolgáltatások egy vagy több, a főszolgáltatás adójogi sorsát osztó járulékos szolgáltatást képeznek. Különösen valamely szolgáltatást akkor kell járulékosnak tekinteni a főszolgáltatáshoz képest, ha az nem önálló célként jelenik meg az ügyfelek számára, hanem arra szolgál, hogy a szolgáltatásnyújtó főszolgáltatását a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni (Field Fisher Waterhouse ítélet, C-392/11, EU:C:2012:597, 17. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat)" (C-41/14 számú Wojskowa ügyben hozott ítélet 31. pontja).A fent részletezett rendező elvek alapján a gyártáshoz készített szerszámnak egy magyar adóalany gyártó által a Közösség egy másik tagállamában letelepedett adóalany vevő részére történő értékesítése abban az esetben tartozik a gyártó által a vevő részére teljesített Közösségen belüli adómentes termékértékesítés adóalapjába az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján - függetlenül attól, hogy a szerszám az értékesítés közvetlen következményeként nem hagyja el Magyarország területét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5332

3. találat: Közösségen belüli termékbeszerzés

Kérdés: Önkormányzatunk online, londoni kiadótól, adóalanytól (van magyarországi központi irodája) könyvet szeretne vásárolni. Áfa tekintetében adóalanyok vagyunk, de nincs közösségi adószámunk. A könyvről az eladó áfa felszámítása nélkül állítja majd ki a számláját, feltüntetve rajta, hogy közösségen belüli szállítás. A könyv beszerzése közösségen belüli beszerzésnek minősül, közösségi adószámot kell igényelnünk hozzá és Magyarországon kell az adót megfizetni?
Részlet a válaszból: […]közösségi adószám, amely HU és az adószámuk első 8 számjegye. A közösségi adószámot meg kell adni az eladónak. Abban az esetben jogosult áfa nélkül számlázni a közösségi eladó, ha a számlán szerepelteti a magyar vevő közösségi adószámát. A vevőnek a magyar adóhatóság felé kell közösségi termékbeszerzés címén bevallani és megfizetni az áfát a magyar adómértékek szerint. Ha online letölthető elektronikus formában vásárolják a könyvet, amelynek nincs papíralapú megjelenése, akkor az adómérték 27%; ha nyomtatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5325

4. találat: Használt tűzoltóautó vásárlása

Kérdés: Önkormányzatunk az Európai Unió egyik tagországából kíván használt tűzoltóautót vásárolni. Ennek lebonyolításához szükséges-e devizaszámlát nyitni, illetve mi az eljárás ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]akinek azt a számlán szerepeltetni kell. A közösségen belül más tagállami eladó nem számít fel áfát. A 27%-os áfát az önkormányzatnak kell bevallani, megfizetni a magyar adóhatóság felé. A közösségi termékbeszerzésről az A60-as adatszolgáltatást is be kell nyújtani az áfabevallással egyidejűleg.Ez alól kivétel az az eset, ha az eladó a különbözet szerinti adózást választotta. Ez esetben nem keletkezik a magyar adóhatóság felé adófizetés.A vételár kiegyenlítéséhez nem szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5315
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre vonatkozó új feltételek

Kérdés: Úgy értesültem, hogy 2020. január 1-jétől a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltétele, hogy a vevő rendelkezzen közösségi adószámmal. Ez azt jelenti, hogy ha a vevő - társaságunk elsődlegesen osztrák és német területre értékesít - nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor áfát kell felszámítanunk? Társaságunk természetesen rendelkezik közösségi adószámmal, de az új szabály alapján, ha nem rendelkeznénk, akkor, mondjuk, a német eladó a Németországban érvényben lévő adókulccsal számlázná részünkre a terméket?
Részlet a válaszból: […]adószámmal. Lényegében nem változtak az eddigiekhez képest az adómentes Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó követelmények, az Áfa-tv. 89. §-ának 2020. január 1-jétől hatályos (1) bekezdése csak megerősíti, törvényi szintre emeli az eddig is ismert gyakorlatot. Az Áfa-tv. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvvel összhangban álló módosítása értelmében 2019. december 31-ét követően a Közösségen belüli termékértékesítések - az egyéb feltételek teljesülése mellett - kizárólag abban az esetben élveznek adómentességet, amennyiben a termék beszerzője közösségi adószámmal rendelkezik a Közösség egy, a termék feladási helyétől eltérő tagállamában. (Ezen közösségi adószám birtokában bizonyosodhat meg az eladó arról, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett.)Az új szabály értelmében a vevő köteles ezt az adószámát közölni a termékértékesítővel. Mivel az Áfa-tv. nem írja elő, hogy ezen kötelezettségének a termék beszerzője milyen formában köteles eleget tenni, ez alapvetően a felek közötti megállapodás kérdése. Annak igazolásaként, hogy a közlés megtörtént, elegendő a beszerző adószámát a számlán feltüntetni.Mindez azt jelenti, hogy ha vevőik, akik/amelyek Németországban, Ausztriában vagy a Közösség valamely más tagállamában - ahova a terméket a részükre kiszállítják Magyarországról - nem rendelkeznek közösségi adószámmal, akkor az értékesítésre fel kell számolniuk az adott termékre az Áfa-tv.-ben meghatározott adómértéket.A Héa-irányelvet módosító 2018/1910 tanácsi irányelv - amely beiktatta a Héa-irányelvbe a 2020. január 1-jével az Áfa-tv. 89. §-ának (1)-(1a) bekezdéseiben is megjelenő követelményt - 2. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy "a tagállamok legkésőbb 2019. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal". E rendelkezés alapján elmondható, hogy 2020. január 1-jétől az Európai Unió valamennyi tagállamában az adómentes Közösségen belüli termékértékesítés feltétele, hogy a másik tagállami beszerző rendelkezzen közösségi adószámmal. Ebből következően, amennyiben társaságuk nem rendelkezik közösségi adószámmal, akkor a másik tagállami partner az adott országban az adott termékre megállapított hozzáadottérték-adót köteles felszámítani.Az Áfa-tv. a fentieken túl a 89. § (1a) bekezdésében azt is rögzíti, hogy a Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódó adómentesség nem érvényesíthető, amennyiben a terméket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5205

6. találat: Külföldi kiküldetés

Kérdés: Intézményünk dolgozója külföldi kiküldetésben volt, európai uniós országban. Külföldi parkolásról, autópálya-használatról, tankolásról, szállásról és étkezésről szóló számlákat hozott. Kell-e ezek után a számlák után áfát fizetni? A számlákon nem 27%-os áfa van, ezt hogyan könyveljem le?
Részlet a válaszból: […]Amennyiben az étkezés éttermi, vendéglátóipari szolgáltatást jelent, akkor az Áfa-tv. 45. §-ának (1) bekezdése szerint a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. Előfordul, hogy a kiküldött élelmiszerboltban vásárol ételt. Amennyiben élelmiszerterméket vásárolt, akkor termékvásárlás történt, de nem valósult meg a termék országból történő kiszállítása, tehát erre az esetre nem értelmezhető a közösségi termékbeszerzés. Ugyanez a helyzet a vásárolt üzemanyaggal, hiszen annak az elfogyasztása a tankolás után azonnal megkezdődött, ezért ennek a teljesítési helye is külföld.Összefoglalva, a kérdésben foglalt valamennyi számla esetében helyesen számították fel a külföldi áfát, és egyik számla után sem kell Magyarországon áfát bevallani és fizetni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5170

7. találat: Meghiúsult termékbeszerzés

Kérdés: Terméket rendeltünk a Közösség más tagállamából. Az előleget átutaltuk euróban, de a szállítást a koronavírus-járvány miatt bizonytalan ideig nem tudja a partner teljesíteni. Mi ilyenkor a helyes eljárás? Az áfabevallásban hogyan kell ezt rendeznünk?
Részlet a válaszból: […]előleget fizettek, az előleg átadásához/átutalásához kapcsolódóan nem kell az adót megállapítani és megfizetni, vagyis az áfabevallásban és az összesítő adatszolgáltatásban sem szerepeltetik ezt a tételt. A teljes - előleget is tartalmazó - ellenértékre vonatkozóan az adott beszerzésről kiállított bizonylat kibocsátásának időpontjában, ha számla nem érkezik meg, akkor legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5161
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Ajándék áfája

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozói Lengyelországban voltak kiküldetésben saját gépkocsival. Hoztak az önkormányzat nevére szóló számlával ajándéktárgyakat, amelyeket karácsonyi ajándékként szeretnénk majd kiosztani. A számlán 23% áfa szerepel. Hogyan kell ezt lekönyvelnünk? Nincs közösségi adószámunk, és nem volt még ilyen esetünk.
Részlet a válaszból: […]közösségi beszerzések általános rendje az, hogy az eladónak és a vevőnek is kell rendelkeznie közösségi adószámmal. Az eladó nem számítja fel a saját országában érvényes adót, mert közösségi mentes értékesítést hajt végre. A vevő pedig a saját országa szerinti áfát vallja be, mert áfás közösségi beszerzést hajt végre.Annak, hogy az eladó adómentesen tudjon számlázni, több feltétele van:- a vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany (vagy adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy) legyen,- a termék az értékesítés következményeként - igazoltan - más tagállamba jusson el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható legyen.A kérdéses esetben ezek a feltételek hiányoztak. Nem rendelkeztek a vásárláskor közösségi adószámmal, másrészt a kiszállítás tényét sem igazolták az eladó felé, ezért az eladónak a saját országában érvényes áfát fel kellett számítani az értékesítésre.Az áfa területi hatálya elvéből következően a lengyel áfa Magyarországon nem kezelhető áfaként sem adójogilag, sem számvitelileg, tehát nem könyvelheti a beszerzést adóalapra és áfára bontva. A teljes, lengyel áfát is tartalmazó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5118

9. találat: Közösségi termékbeszerzések 2020-tól

Kérdés: Kérem, hogy tájékoztassanak a 2020-tól hatályba lépő közösségi termékbeszerzéseket érintő változásokról!
Részlet a válaszból: […]lesznek, és a héa fizetése, levonása az eladó tagállamában egyablakos ügyintézés (MOSS) keretében történik. Ezeket az intézkedéseket még nem vezetik be 2020-tól, azonban a végleges rendszerre átállás előtt néhány gyors intézkedést hozott az Európai Unió, amelyek már 2020-tól hatályba lépnek, ezek a következők:A közösségi adómentesség feltételei kiegészülnek azzal, hogy a vevőnek a közösségi adószámát közölnie kell az eladóval. A teljesítésre kötelezettnek teljesítenie kell az összesítő nyilatkozat beadását.A kiszállítás dokumentálása a következők szerint változik.A közösségi mentes értékesítést vélelmezni kell az alábbi dokumentumok megléte esetén:Az eladó által történő fuvaroztatás esetén:1. Ha az eladónak van olyan két dokumentuma, amelyet független fél állított ki a következőkről:- CMR fuvarlevél, hajóraklevél, légiszállítási számla, az áru fuvarozója által kiállított számla.2. Ha az eladónak van olyan két dokumentuma, amelyből az egyik az 1. pontban felsorolt dokumentum, a másik pedig a következők közül az egyik:- Fuvarozási biztosítási kötvény, fuvarozás kifizetésének banki dokumentuma, a vevő tagállamában közjegyzői nyilatkozat, hogy a termék megérkezett, a célországban a raktár kezelőjének nyilatkozata, hogy bevételezték a terméket.A vevő által történő fuvaroztatás esetén, ha az eladó rendelkezik:3. Nyilatkozattal a beszerzőtől a következő adattartalommal:- A beszerző vagy 3. személy fuvarozta el, a rendeltetési tagállam megnevezését, a kiállítás napja, beszerző neve és címe, termék fajtája és mennyisége, a megérkezés helye és ideje, a beszerző nevében eljáró, terméket átvevő személy azonosítása. A nyilatkozatot az értékesítést követő hónap 10-ig kell eljuttatni az eladónak.4. Plusz az 1. pont szerinti két dokumentummal, vagy az 1-2. pontból egy-egy dokumentummal.Amennyiben az eladó a fent említett igazolásokkal nem rendelkezik, akkor a közösségi értékesítésének adómentességi feltételei alátámasztása az értékesítőt terheli.A vevői készlet egyszerűsödik, és egységes lesz valamennyi tagállamban.A jelenleg hatályos Héa-irányelv szerint, ha egy adóalany egy másik tagállamba vevői készlet céljára szállít árukat úgy, hogy a szállítás időpontjában a szállító már ismeri a vevő személyazonosságát, de a beszállításkor az árut a vevő raktárába tárolja be, és a vevő csak később hívja le és használja fel a készletet. Az általános szabályok szerint ilyen esetben az eladónak már a beszállításkor egy vélelmezett közösségen belüli termékértékesítést/termékbeszerzést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5097
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Közösségi beszerzés

Kérdés: Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló áfaalany gazdasági társaság vízforgató berendezést vásárolt Szlovákiából. A szlovák számla 20% áfát tartalmaz. A számla forintban került kiállításra. Hogyan kell az áfát könyvelni? Az önkormányzatunk alanyi adómentes, és szintén vásárolt Szlovákiából terméket, aminek az áfatartalma 20%. Az önkormányzat esetében úgy kell eljárni, mintha belföldi beszerzés lenne?
Részlet a válaszból: […]Ez azt jelenti, hogy ha szabályosan jártak volna el, a szlovák fél számlájában nem szerepelhetne áfa, és a magyar vevőnek 27% áfát kell fizetendő adóként bevallania. A közösségi beszerzés következtében megfizetett áfát pedig az általános szabályok szerint - vagyis ha adóköteles tevékenysége érdekében merült fel a kiadás, akkor - levonhatja.A kérdés alapján feltehető, hogy a vállalkozás nem váltott ki közösségi adószámot, vagy nem tudta igazolni a terméknek Szlovákiából történt kiszállítását, ezért számította fel az eladó a saját országa szerinti áfát. Ha a közösségi értékesítés feltételeit tudják igazolni, tehát volt érvényes közösségi adószámuk, csak elfelejtették megadni, akkor küldjék vissza a számlát, és kérjék annak helyesbítését. Ha nem tudják igazolni a közösségi értékesítés feltételeit, akkor sajnos a szlovák áfával növelt összeg után kell a fizetendő áfát megállapítani, de ez lesz a levonható áfa is. A szlovák áfát nem lehet áfaként könyvelni, hanem a beszerzési értéket bruttó, azaz áfát tartalmazó összegben kell könyvelni a megfelelő költségnemre vagy beruházásra.Az alanyi adómentesek különleges adózói körbe tartoznak, ezért rájuk a közösségi beszerzések tekintetében speciális szabályok vonatkoznak. Ha a közösség más tagállamaiból beszerzett termékek áfa nélküli összesített értéke a tárgyévet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5096
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést