Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott külföldi adóalany tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Romániában bejegyzett gazdasági társaság

Kérdés: Megbízóm rendelkezik egy 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társasággal, mely Romániában működik, román illetőségű, román jogszabályok alapján létrehozott. Esetében a tulajdonosi joggyakorlás hogyan történik, illetve rájuk is irányadók a Gtbkr. rendelkezései? A képviselő-testületnek el kellene fogadnia az üzleti tervét, éves számviteli beszámolóját?
Részlet a válaszból: […]helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok, az 5. § (6) bekezdése szerinti esetben a társult képviselő-testületben részt vevő települési önkormányzatok közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.Az előzőek szerint a Jat. és a Gtbkr. rendelkezései is Magyarországon és a magyar jog hatálya alá tartozó vállalkozásokra terjednek ki.A román jog szerint alapított, romániai székhelyű és ott bejegyzett és működő társaságra a román jog vonatkozik. A román társasági jog hatálya alatt áll, a román szabályok szerint vezeti könyveit, és teljesíti adózási kötelezettségeit. A felügyelőbizottság működésére vonatkozó szabályok tekintetében a román jog szerint kell eljárni.Románia[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5224
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Adó-visszaigénylő lap helyes kitöltése kettős állampolgár vevő esetében

Kérdés: Egy ukrán-magyar kettős állampolgár vásárolt az üzletünkben terméket, és személye azonosítására az útlevelét adta át, amelyet azonban Magyarországon állítottak ki. Állandó lakcímként egy ukrán címet adott meg. Az a kérdésem, hogy helyesen töltöttem-e ki az adó-visszaigénylő lapot, ha azon az úti okmányt kibocsátó ország rubrikában Magyarországot tüntettem fel?
Részlet a válaszból: […]természetes személy személyes és gazdasági kapcsolatai a legszorosabbak (létérdekek központja), kivéve, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik. Az Áfa-tv. 99. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy abban az esetben, ha a beszerző külföldi utas, és az értékesített termék vagy termékek a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részét képezik, a 98. § (1) bekezdése szerinti adómentesség alkalmazásához szükséges az is, hogy a külföldi utas érvényes úti okmányával, vagy személye azonosítására szolgáló egyéb, Magyarország által elismert érvényes közokirattal (a továbbiakban együtt: úti okmány) igazolja jogállását. A kérdésben foglaltak szerint a természetes személy vevő úti okmányát kibocsátó ország Magyarország. Amennyiben az adó-visszaigénylő lapon szereplő természetes személy vevő megfelel a külföldi utas fogalmának, azaz a konkrét esetben lakóhelye, lét-érdekének központja Ukrajnában található, úgy ennek igazolására a magyar hatóság által kiállított magyar úti okmány - jelen esetben az útlevél - nem megfelelő. Ebből következően, ha az adó-visszaigénylő lapon Magyarország szerepel úti okmányt kibocsátó országként, úgy a vevő ez alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5111

3. találat: Külföldi utas részére kiállítandó adó-visszaigénylő lap tartalmi követelményei

Kérdés: Egy társaság Olaszországban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Lengyelországban és Portugáliában nyújt áfa-visszatérítési szolgáltatást kiskereskedőknek és utasoknak. A?cég új partneri kiskereskedővel rendelkezik Budapesten. A https://en.nav.gov.hu/taxation/taxinfo/VAT_foreign_traveller.html weboldalon az található, hogy az áfanyomtatvány 5 nyelven áll rendelkezésre. A kiskereskedőknek és az utasoknak történő jobb szolgáltatásnyújtás érdekében mobiltablettel rendelkeznek, melyhez nyomtató is tartozik, hogy így ki tudják nyomtatni az adó-visszatérítési űrlapot. A használt hőnyomtató papír csak 58 mm széles. Ha mind az 5 nyelven nyomtatnak az űrlapra, akkor az nagyon hosszú és nem környezetbarát.
1. A társaság használhatja-e fő nyelvként az angolt az áfaűrlap megtervezésében, valamint a kínait, mivel az ügyfeleik 90%-a Kínából származik, így ők is könnyebben tudnák használni a nyomtatványt?
2. Az Áfa-tv. 98. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsolódóan a 360 napos szabály alkalmazható-e az Európai Unió területéről utasforgalomban kivitt termékekre?
Részlet a válaszból: […]kitölteni.Figyelemmel arra, hogy az Áfa-tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, melynek értelmében a 99. § (11) bekezdésében meghatározott nyelveken túl más idegen nyelv ne lenne használható az adó-visszaigénylő lapon, így nincs akadálya annak, hogy az ügyfél a 99.?§ (10) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket (illetve azon túl más információkat) kínai nyelven is feltüntesse. Mivel az Áfa-tv. 99.?§-ának (11) bekezdése az adó-visszaigénylő lapon alkalmazandó nyelvek tekintetében nem határoz meg kötelező sorrendiséget, így nincs akadálya annak, hogy a cég fő (elsődleges vagy kiemelt) nyelvként akár az angol, akár a kínai nyelvet használja (vagy mindkettőt). Azonban a 99. § (11) bekezdése értelmében az adó-visszaigénylő lap rovatait legalább magyar, angol, német, francia és orosz nyelveken fel kell tüntetni, tehát a rovatoknak ezeken a nyelveken kötelezően szerepelniük kell az adó-visszaigénylő lapon.2. Az Áfa-tv. 98. §-a (2) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódó, az Áfa-tv. 98. §-a által biztosított adómentesség alkalmazásának feltétele, hogy a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét, amelynek az értékesítés teljesítésekor, de legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie, a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja.Az Áfa-tv. 98. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy "amennyiben a termék értékesítése során az adó alóli mentesség kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítése hiányában nem alkalmazható, azonban a termék az értékesítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5032
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Külföldön letelepedett adóalany által számlázott belföldi ügylet

Kérdés: Az elmúlt évben több alkalommal vettünk igénybe külföldi adóalanyoktól számítástechnikai, illetve tanácsadási szolgáltatást. Gyakran okozott problémát, hogy az e szolgáltatásokról kiállított számláknak mit kell tartalmazniuk? Bizonytalanok vagyunk abban is, hogy egyáltalán áfaalanyok nyújtják-e a szolgáltatást, mivel előfordul, hogy magánszeméllyel kötünk vállalkozási szerződést, aki saját nevében állítja ki a számlát.
Részlet a válaszból: […]mértékű változást jelent. Ugyanakkor nem tekinthető adóalanynak, ha az általa vállalt szolgáltatást munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, vagy olyan munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony keretében végzi, amelyben a jogosult irányítása és felelőssége mellett alárendelt helyzetben van a tevékenység végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek meghatározásában. Ebben az esetben ugyanis nem tekinthető önálló formában végzett tevékenységnek, így nem felel meg az adóalanyiság meghatározásának. Mindezeknek megfelelően a szolgáltatás általános forgalmi adó megítélésével kapcsolatosan a következőkre kell figyelemmel lenni, feltételezve hogy a szolgáltatást adóalany nyújtja. A Héa.-val (és feltételezhetően az adott tagállami szabályokkal is) összhangban lévő általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 46. §-ában foglaltak szerint a számítástechnikai, tanácsadási szolgáltatás igénybevevőjének letelepedettségéhez igazodik a teljesítés helye, mely így adott esetben Magyarország. Ilyenkor az ügyletről a szolgáltatás nyújtója a rá vonatkozó szabályok szerint angol hozzáadottérték-adó, illetve magyar áfa felszámítása nélkül köteles kiállítani a számlát, míg a belföldi, szolgáltatást igénybe vevő adóalany az Áfa-tv. 140. § b) pontja alapján köteles fordított adózási rend szerint megfizetni az ügyletre eső áfát. A Héa. 226. cikke tartalmazza azokat a számla adattartalmára vonatkozó szabályokat, melyeket a tagállamok adóalanyaik számára kötelezőként előírhatnak. Az Eu-s adóalany által kiállított számlának e kötelező közösségi szabályoknak megfelelően az alábbiakat kell tartalmaznia. 1. a számla kibocsátásának dátuma; 2. a számlát egyedileg azonosító, egy vagy több számsorból álló sorszám; 3. hozzáadottérték-adó (továbbiakban: HÉA) azonosító szám, amelynek felhasználásával az adóalany a termékértékesítéseket vagy a szolgáltatásnyújtásokat végezte; 4. a megrendelő HÉA azonosító száma, amelynek felhasználásával számára azon termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végezték, amely esetében ő az adófizetésre kötelezett, vagy amelynek felhasználásával a 138. cikk értelmében értékesítettek számára termékeket; 5. az adóalany[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2558