Szerződéshosszabbítás

Kérdés: Költségvetési szerv megbízási szerződést kötött egy magánszeméllyel egy évre szolgáltatás nyújtására. A szerződéses feltételek között az szerepel, hogy a lejáratot megelőző egyeztetés alapján a lejáratot követően a szerződés meghosszabbítható újabb hat hónapra. Ebben az esetben a kötelezettségvállalásokról vezetett nyilvántartásban mit kell rögzíteni? Csak az egyéves szerződéses összeget, vagy plusz 6 hónappal megnövelt értéket is (ún. opcionális rész) az Ávr. 56. §-ának (2) bekezdése alapján? Hogy járunk el helyesen? Ugyanez a kérdés felmerül közbeszerzési értékhatár alatti árubeszerzésnél és szolgáltatásnyújtásnál is.
Részlet a válaszából: […] A kötelezettségvállalást, vagyis a szerződés vagy megrendelés aláírását követően haladéktalanul gondoskodni kell annak az államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételéről, valamint a kötelezettségvállalás értékéből a költségvetési év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Saját dolgozó részére nyújtott szolgáltatás II.

Kérdés: Két egészségügyi intézmény együttműködési megállapodást köt egy orvos személyes közreműködésére. Az orvos a szolgáltatást nyújtó intézmény állományában van, személyes közreműködésének díja kiszámlázásra kerül az intézmények között. A szállást a szolgáltatást igénybe vevő intézménynek kell biztosítania a közreműködő orvos részére. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatást igénybe vevő intézménynek, amikor a szállás díját kifizeti a közreműködő orvos nevére szóló számla alapján?
Részlet a válaszából: […] A személyi jövedelemadó rendszerében a jövedelmek két nagy csoportját a nem önálló és az önálló tevékenységek alkotják. Nem önálló jövedelem a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyokból származó jövedelmek. Ezeknek költségelszámolás szempontjából az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Megbízási jogviszony pénzügyi, számviteli területen

Kérdés: Költségvetési szervnél számviteli, pénzügyi területen lévő státuszt megbízási jogviszonnyal be lehet tölteni?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 9. §-a alapján a gazdasági szervezeta) a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Háziorvos megbízási szerződésének számviteli elszámolása

Kérdés: A vállalkozó háziorvos által megbízási szerződés alapján végzett és kiszámlázott bölcsődei orvosi ellátás, illetve ügyeleti tevékenység a vásárolt szolgáltatások, illetve a szellemi tevékenységek között kerül számviteli elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt közszolgáltatások főkönyvi számon azokat az egyébként jellemzően az államháztartás körébe tartozó feladatokat, az államháztartás által kibocsátott szolgáltatásokat kell kimutatni, amelyeket nem az államháztartás szervezetei teljesítenek, állítanak elő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Megbízott vezetők szabadsága 2010-től

Kérdés: Intézményünkben dolgozó, a Kjt. 57/B. § hatálya alá tartozó vezető beosztású (nem kinevezett vezető) közalkalmazottat az 57/A. §-ban meghatározott 30 nap alapszabadság illeti meg 2010. január 1-jétől. Ezen vezetői kör az alapszabadságon felül jogosult az 57. § (1) bekezdésben rögzített pótszabadságra is?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 57. § (2) bekezdésből 2010. január 1-jétől hatályonkívül helyezték a vezetői pótszabadságra vonatkozó rendelkezéseket. 2010-től aKjt. 57/B. § rendelkezik a megbízott vezető szabadságáról. Eszerint, ahogyan akérdésben is szerepel, a megbízott (nem magasabb)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Óraadás felmentési idő alatt

Kérdés: Egyik pedagógusunk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (utolsó 4 hónapját tölti – munkavégzés alól fel van mentve). Saját vállalkozói igazolvánnyal, számlaadás mellett végezhet-e óraadást saját munkáltatójánál a felmentési átlagbéres időszaka alatt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből valószínűsíthető, hogy ugyanarra a munkáraszámlázna a dolgozó, ami a munkaköre. Amennyiben igen, akkor a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (a továbbiakban: Ámr.)59. § (9) bekezdése szerint saját dolgozónak megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Hivatali, üzleti utazás kiküldetési rendelvény alapján

Kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy 2009-től megbízási szerződés esetén is lehet a hivatali utazáshoz kiküldetési rendelvényt kiállítani, ebben az esetben van-e cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. § 83. pontja tartalmazza a kiküldetésirendelvény fogalmát. 2009. január 1-jétől a kiküldetési rendelvény a kifizetőáltal két példányban kiállított bizonylat, amely tartalmazza – a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, – a gépjármű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.

Óraadó tanár megbízási szerződésének minősítése

Kérdés: Az óraadó tanár – megbízási szerződés keretében történő – foglalkoztatása közoktatási intézményben – akár a kötelező óra 40%-át meg nem haladóan is – miképpen egyeztethető össze a 7001/2005. FMM-PM együttes irányelvben foglaltakkal, mely rögzíti a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokat? Nem minősül ez színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásnak?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. és a Ptk. egyaránt rögzíti, hogy az egyesszerződéseket, jogviszonyokat nem elnevezésük, hanem tartalmuk alapján kellmegítélni és minősíteni. A munkaviszonyra vonatkozó szabályokat az Mt., míg amegbízás – mint polgári jogi jogviszony – szabályait a Ptk. tartalmazza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Egyes kifizetések hallgatói munkadíjként történő minősítése

Kérdés: 2004-ben módosult az Szja-tv. 3. § 72. i) pont rendelkezése, mely alapján már csak olyan tevékenység lehet adóterhet nem viselő járandóság, amely oktatás, kutatás, valamint az e tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ha olyan hallgatóval kötnek megbízási szerződést, aki a hallgatói munkadíjra jogosult, de az intézmény egyéb bevételi forrásból fizeti, pl. terembérbeadásból, és a feladat teremfelügyelet, és a megbízó azt igazolja, hogy nem a hivatkozott paragrafus i) pontjában meghatározott tevékenység ellenértékét fizeti ki, akkor a szerződést megbízási szerződésként (önálló tevékenység) vagy hallgatói munkadíjként (egyéb jövedelem) kell megítélni? További kérdésünk az, hogy hogyan kell megállapítani az adókötelezettséget, ha a hallgató 2003-ban megkötött szerződése alapján 2003-ban elvégzett tevékenysége ellenértékeként 2004-ben szerez hallgatói munkadíjat, valamint hogyan kell eljárni, ha a hallgató egyszerre több hónapra járó hallgatói munkadíjnak minősülő kifizetésben részesül?
Részlet a válaszából: […] A 2004. évben hatályos Szja-tv. hallgatói munkadíjra vonatkozó rendelkezései a 2003. évben hatályos rendelkezésekhez képest jelentősen módosultak. A hallgatói munkadíjban részesíthető személyek köre kibővült az első doktori képzésben részt vevő nappali tagozatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.

Megbízási tevékenység áfája

Kérdés: Önkormányzati költségvetési intézményként sportcsarnokot üzemeltetünk. A sportcsarnokot egy kft.-től béreljük sportcélú hasznosításra. A kft. külön megbízási szerződésben felhatalmazta az intézményünket, hogy a kft. nevében a nem sportcélú hasznosításban is járjon el. A megbízási szerződés szerint az e tevékenységből a kft.-hez befolyó bevétel X százalékát az általunk a kft. részére kibocsátott számla ellenében a kft. kifizeti. Az intézmény ezen tevékenysége milyen szolgáltatási tevékenységnek minősül? A kft. részére milyen tevékenységet számlázhatunk, annak mi az SZJ-száma és áfakulcsa?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 8. § (1) bekezdése értelmében minden ellenértékért végzett tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek – így a megbízási tevékenység is –, szolgáltatásnyújtásnak minősül. Tekintettel arra, hogy e tevékenységet az Áfa-tv. mellékletei nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.