TESZOR-számok alkalmazása

Kérdés: Mikor kell a számlára TESZOR-számokat írni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. előírásai szerint KSH nómenklatúrákat a törvényben hivatkozott esetekben kell alkalmazni a számlákon.Az Áfa-tv. többek között a levonási korlátozással érintett termékek, szolgáltatások körét (például személygépkocsi, motorbenzin, taxiszolgáltatás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Önkormányzat saját előállítású mezőgazdasági terményének értéke

Kérdés: Az önkormányzat a saját előállítású mezőgazdasági termény értékét csak önköltségszámítással határozhatja meg, vagy értékelheti piaci alapon is? Esetleg dönthet-e úgy, hogy a mindenkori piaci érték alatt 15%-kal tartja nyilván a készletet?
Ha az önkormányzat termeli meg a terményt, és a saját konyháján (nem külön intézményként működik) használja fel, akkor is kell-e térítésmentes átadás?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 12. §-ának (2), (8) és (9) bekezdései szerint a mérlegben a készleteken belül kell kimutatni többek között a befejezetlen termelés, a félkész termékek, késztermékek és a növendék-, hízó- és egyéb állatok értékét. A befejezetlen termelés, a félkész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Közhatalmi tevékenység

Kérdés: Önkormányzat esetén mi minősül közhatalmi tevékenységnek az Áfa-tv. 7. §-a alapján? A köztemető-fenntartás, közvilágítás, zöldterület-kezelés, óvodai, iskolai étkeztetés, közművelődés, intézményi rezsiköltségekkel kapcsolatos kiadások, tehát minden kiadás, ami az önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése szerint nem gazdasági tevékenység, és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Gyermekétkeztetés nyersanyag­­- normájának megállapítása

Kérdés: A Gyvt. 151. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a Gyvt. 151. §-ának (2b) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, akkor az intézményi térítési díjat az önkormányzat állapítja meg. A Gyvt. 151. §-ának (3) bekezdése szerint: A gyermekétkeztetés térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. §-ának (15) bekezdése szerint: Nyersanyag: az étel összetevője, olyan élelmiszer, amelynek az étel jellegéhez nem illő részeit konyhatechnológiai előkészítő műveletek alkalmazásával eltávolították, és fogyasztásra vagy ételkészítésre előkészítették. Nyersanyagköltség: az étel előállításához felhasznált nyersanyag nyilvántartási áron. A nyersanyagköltség tartalmazza a térítés nélkül átvett és az étel elő­állításához felhasznált mezőgazdasági termékek értékét is, mely véleményünk szerint nem lehet a térítési díj alapja. Kérdésünk, hogy helyesen jár-e el az önkormányzat akkor, ha a nyersanyagnormát úgy állapítja meg, hogy a térítés nélkül átvett, és az étel előállításához felhasznált mezőgazdasági termékek értékét nem veszi figyelembe, csak azon nyersanyagok értékét, melyekért fizetett? Ebben az esetben kinek kell engedélyezni, hogy a ténylegesen felhasznált nyersanyagok értékével – a térítés nélkül átvett, az étel előállításához felhasznált mezőgazdasági termékek értékével – a norma szerint felhasználható nyersanyag értéke túlléphető?
Részlet a válaszából: […] A nyersanyagköltségnek tartalmaznia kell a térítés nélkül átvett és az étel előállításához felhasznált mezőgazdasági termékek értékét is. A térítés nélkül átvett készletet az Áhsz. alapján piaci értéken kell nyilvántartásba venni, még akkor is, ha az átvétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Start közmunkaprogram keretében végzett mezőgazdasági munka

Kérdés: A Start munkában előállított konyhakerti növényeket a saját intézményünk – amely önállóan működik – használja fel. Az önkormányzat 1-es adószámú, kiszámlázhatja-e az intézménynek az árut? Nem minősül-e vállalkozási tevékenységnek az önkormányzatnál?
Részlet a válaszából: […] Az önállóan működő intézmény feltehetően önálló adóalanyt jelent. Két adóalany közötti értékesítést az Áfa-tv. előírásai szerint számlázni kell. Minden adóalany, így az önkormányzat is kizárólag olyan tevékenységeket végezhet, számlázhat, amelyet a NAV-nak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Start munkaprogram keretében előállított mezőgazdasági termékek átadása

Kérdés: A 2013. október 29-i 187. számú lapban megjelent 3552. kérdésre adott válasszal összefüggésben további kérdést szeretnék feltenni. Az önkormányzat költségvetésén belül, a Start közmunkaprogram keretében előállított mezőgazdasági termékek átadásra kerülnek annak az önkormányzati intézménynek, amelyik üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát. A fenti kérdésszám alatt adott válaszban az átadásra vonatkozóan két megoldás lehetséges.
1. Az önkormányzat értékesíti az intézményének a terményeket. Ebben az esetben élelmiszert vásárol az intézmény az önkormányzattól, ezért annak költsége megjelenik a konyha pénzforgalmi kiadásai között, mint élelmiszer-beszerzés, ami hatással lesz az egy adagra jutó nyersanyagköltség meghatározásakor. (A konyha kiadásai között szerepel.)
2. Térítés nélküli átadás. Ebben az esetben az átvevő intézménynél mi a számviteli elszámolás módja? Az egyértelmű, hogy a készletmozgást meg kell jeleníteni a 2-es számlaosztályban az átadó önkormányzatnál és az átvevő intézménynél is, az azonban nem, hogy ki kell-e mutatni a konyha költségei között a térítés nélkül kapott élelmiszer értékét. Ha igen, mi a könyvelési tétel? Amennyiben nem kell könyvelni a konyha élelmiszer-kiadásai között, akkor hogyan lesz kihatása a térítési díjra, azon belül is az élelmezési norma meghatározásában?
Részlet a válaszából: […] A kérdés szerint az önkormányzat végzi a termények előállítását. A Számviteli tv. 51. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a termények előállítási értéke a közvetlen önköltség, ezen az értéken történik a főkönyvi könyvelésben az állományba vétel. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Start munkaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése

Kérdés: A Költségvetési Levelek 187. számában a 3552. kérdésre adott válasszal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni:
Önkormányzatunk a Start munkaprogram keretében megvalósuló Téli és egyéb közfoglalkoztatás (Előkészítő konyha), Mezőgazdaság I., Mezőgazdaság II. mintaprogramjának támogatására sikeresen pályázott. Önkormányzatunk vállalkozási tevékenységet nem végez. Az Áfa-tv. 7. §-ának (1) bekezdése felsorolja a közhatalmi tevékenységeket, az Áfa-tv. 2. sz. melléklete pedig azokat a szolgáltatásokat, amelyeket kizár a törvény a közhatalmi tevékenysége köréből. Ezek szerint, ha az általunk előállított terméket/terményeket másik intézménynek vagy nem saját konyhának értékesítjük, akkor az a fentiek alapján vállalkozási tevékenységnek fog minősülni?
Részlet a válaszából: […] A kérdező téves következtetést von le az Áfa-tv. hivatkozott rendelkezéseiből. Az Áfa-tv. 2. sz. mellékletében közölt felsorolás nem tételes, hanem példálózó jellegű. Nyilvánvaló, hogy például az önkormányzati lakások, egyéb ingatlanok bérbeadása vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.

Start munkaprogram

Kérdés: Hogyan történik a Start munkaprogram keretében, a saját előállítású mezőgazdasági növénytermesztésnek, a megtermelt termények készletre vételének számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a támogatás célja a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Önkormányzat által termelt mezőgazdasági termékek értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk teljes mértékben támogatásból mezőgazdasági termékeket állít elő. Ha a támogatási részt levesszük, az így megtermelt termékek önköltsége nulla lesz. A megtermelt termék (zöldség) egy részét saját konyhának szeretnénk átadni, a megmaradó részt értékesítjük, illetve szociális juttatásként használjuk fel. A konyhát nem az önkormányzat, hanem egy általa alapított költségvetési szerv üzemelteti.
Milyen áron és hogyan adjuk át az így megtermelt zöldségeket (térítésmentesen vagy számlázva)? Hogyan történik ennek a számviteli, könyvviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […]  Önkormányzatuk támogatást kap mezőgazdasági termékekelőállítására. A támogatás fedezi a termékek előállításával kapcsolatosköltségeket. Az a tény, hogy a termeléssel kapcsolatos kiadásokra fedezetetnyújt a támogatás, nem azt jelenti, hogy az önköltség nulla lesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Start közmunkaprogramban termelt mezőgazdasági termékek értékesítése

Kérdés:

Önkormányzatunk a Start közmunkaprogramban a mezőgazdaságra, állattartásra alapozott. A program keretében előállított termékeket a mennyiségük miatt nemcsak a saját konyhán kívánjuk felhasználni, hanem értékesíteni is szeretnénk. Az önkormányzat a többletbevételt a mezőgazdasági programba kívánja visszaforgatni. Értékesíthető-e az ebből a programból előállított termék? Hogyan tud értékesíteni az önkormányzat? A saját előállítású termékek saját konyhán történő felhasználása tekintetében, mivel a program 100%-ban támogatott, az önköltségszámításnál mely közvetlen költségekkel kell számolnunk?

Részlet a válaszából: […]   A Start közmunkaprogram célja az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése. A támogatás feltételeit a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. E szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.
1
2