Kivett saját használatú út értékesítése

Kérdés: Önkormányzat tulajdonában lévő "kivett saját használatú út" kivehető a forgalomképtelen törzsvagyonból, és áttehető a forgalomképes törzsvagyonba értékesítés céljából?
Részlet a válaszából: […] ...5. §-ának (3) bekezdése szerint helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznaka) a helyi közutak és műtárgyaik,b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, közkertek.A Kkt. 32. §-ának (1) bekezdése szerint az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 19.

Útvonalengedély-kiadással kapcsolatos tevékenység

Kérdés: Önkormányzatunk a közigazgatási területét érintő útvonalengedélyre kötelezett igénybe vevők és közterületek körét, és a közútkezelői/útfenntartási hozzájárulás mértékét rendeletalkotási jogkörében eljárva, önkormányzati rendeletben állapította meg. E rendelet rögzíti az útfenntartási hozzájárulás mértékét és az útvonalengedélyhez tartozó illeték díját, mely az önkormányzat illetékbevételi számlájára fizetendő. Az útvonalengedély-kiadással kapcsolatos tevékenységet az önkormányzat az áfaszabályozás szerinti közhatalmi tevékenységnek – vagyis nem gazdasági tevékenységnek – tekinti, az e tevékenységből származó bevétel után áfát nem számít fel, számlát nem bocsát ki. Helyes ez az értelmezés?
Részlet a válaszából: […] ..."a helyi önkormányzatok tulajdona köztulajdon, amely feladataik ellátását szolgálja". A közterületek, ideértve a helyi közutakat és műtárgyaikat is, tulajdoni szempontból – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1)-(3) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Ingatlan értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk megosztás után értékesíteni kívánja a következő ingatlant: 11 ha 8944 m2 nagyságú, kivett telephely megnevezésű ingatlan megosztásra kerül az alábbiak szerint:
– kivett telephely 1 ha 4157 m2 nagyságú,
– kivett telephely 10 ha 4175 m2 nagyságú ingatlanokra, továbbá
– 612 m2 nagyságú terület beolvad a szomszédos kivett közterület megnevezésű ingatlanba.
A megosztás után kialakuló 1 ha 4157 m2 nagyságú ingatlant lakóépületek építésére az önkormányzat eladásra kínálja, mely területen jelenleg egyetlen 115 m2-es nagyságú, autószerelő műhelyként bérbe adott épület található, melynek területaránya a teljes értékesíteni kívánt telek összterületéhez képest 0,8%. Az önkormányzat hatályos építési szabályzata alapján a terület lakóövezet beépítésre szánt terület besorolású. Önkormányzatunk az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének I) pontja alapján a lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységére adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta, ingatlanértékesítés vonatkozásában azonban nem élt az adókötelessé tétel lehetőségével. Tekintettel arra, hogy az 1 ha 4157 m2 nagyságú lakóépület céljára értékesíteni kívánt ingatlanon egy 115 m2 nagyságú épület áll, ingatlanértékesítés tekintetében beépített ingatlannak vagy építési teleknek tekinthető-e?
Részlet a válaszából: […] ...működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). A fogalommeghatározásból adódóan építménynek minősülnek a lakó- és nem lakóingatlanokon túl az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Műtárgyak állományba vétele

Kérdés: Ezúton kérném a szakmai válaszukat, segítségüket, esetleg állásfoglalásukat. Intézményünk egy múzeum, 2014-ben műtárgyat vásárol adásvételi szerződéssel, kiállítási céllal, ezt a költségvetésből fizeti 100 ezer Ft feletti vagy alatti összeggel. Minek kell tekinteni, tárgyi eszköznek vagy szakmai anyagnak? A múzeum külön nyilvántartást vezet a műtárgyakról.
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. szerint a műtárgyakat is a többi eszközhöz hasonlóan kell minősíteni aszerint, hogy éven belül vagy éven túl használódik-e el. Ha a minősítés eredménye az éven túli elhasználódás lesz, akkor az adott eszközt, így a műtárgyakat is tárgyi eszköznek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Közút értékesítésének áfája

Kérdés: Az önkormányzat 2010-ben kivett közutat (beépítetlen) értékesített egy kft. részére. Az önkormányzat értékesítései után befizette az áfát. A kft. most az önkormányzattól kéri vissza az áfa összegét, mivel szerinte ez áfamentes értékesítés. A szerződésben rögzítésre került a nettó összeg, valamint az áfa összege is. Ugyanakkor a képviselő-testület határozata egy konkrét összeget jelölt meg. Mi a helyes eljárás? Az önkormányzat önellenőrzést végezzen, sztornózza le a 2010-ben előlegként kibocsátott számlát, valamint 2011-ben fennmaradó összeg számláját (mindkettő áfás volt), és 2014-ben – szerződésmódosítást követően – áfamentesen állítson ki egy új számlát? Ebben az esetben a befizetett áfa visszaigényelhető?
Részlet a válaszából: […] ...a földút is.Az utat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési tv.) szerint műtárgynak, építménynek kell tekinteni. Az építési törvény szerint építmény az építési tevékenységgel létrehozott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Nemzeti vagyon

Kérdés: Mik a nemzeti vagyonra vonatkozó főbb meghatározások, csoportosítások központi költségvetési szerv esetében?
Részlet a válaszából: […] ...holtágak, természetes tavak, medrek;– az Nvtv. 1. sz. mellékletében felsorolt csatornák, tározók;– az országos közutak és azok műtárgyai;– állami tulajdonban álló terek, parkok;– az 1. sz. mellékletben felsorolt vasúti pályák és tartozékaik;– a barlang;–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Mezőgazdasági szárító áfája

Kérdés: Egy mezőgazdasági gépekkel, terményekkel kereskedő társaság terményszárító berendezéseket adott el vevőjének. Az eladó társaság a gépek adásvételi szerződésének keretében vállalta, hogy a terményszárító összeszerelését, földhöz való rögzítését (ez egy betonalap letételével történik) is elvégzi. A földdel, ingatlannal kapcsolatos munkák ellenértéke a teljes ellenérték 4,52%-át teszi ki. A terményszárító felállításához építési hatósági engedély beszerzése szükséges, de a terményszárítót nem kell mint ingatlant bejegyeztetni a tulajdoni lapra. A terményszárító gép állagsérelem nélkül elválasztható a betonalaptól, rögzítése csak azért szükséges, hogy szilárd lábon álljon a gép. A terményszárító elszállítható és máshol újra üzembe helyezhető, maga az adásvételi szerződés is rögzíti, hogy nemfizetés esetén a terményszárító gépet az eladó jogosult szétszerelni és elvinni. Kell e alkalmazni egy ilyen ügylet során a fordított adózás szabályait?
Részlet a válaszából: […] ...mobil, kerekeken álló, helyhez közvetlenül nemkötött berendezések.<br>Utóbbiak – mint egyértelműen nem építmények (épületek,műtárgyak) – nem minősülnek ingatlannak, ezáltal pedig azingatlan-nyilvántartásban semmilyen formában nem szerepeltetendők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 21.

Szeméttelep rekultivációjának áfája

Kérdés: Az önkormányzat a tulajdonában lévő szeméttelepet kívánja felszámolni. Kérdés, hogy az Áfa-tv. 142. §-a szerinti fordított adózás szabályai alá tartozik-e a szeméttelep rekultivációja. Ennek során a táj természetes állapotának visszaállítása történik, vagy a szemét elszállításával, vagy annak talajréteggel történő befedésével, majd növények telepítésével. A munkálatok környezetvédelmi-, működési-, illetve rekultivációsengedély-, valamint vízjogi létesítésiengedély-kötelesek.
Részlet a válaszából: […] ...működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki éstechnológiai berendezések is (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).Ha a rekultiváció során építési hatóságiengedély-köteles építési-szerelésimunkát végez a vállalkozó,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 1.

Önkormányzati vagyon hasznosítása

Kérdés: Önkormányzatunk az APEH-hoz benyújtandó változásbejelentő lap 24. sorában jelezte az APEH-nak, hogy áfafizetési kötelezettség szempontjából 2006. január 1-jétől az Áfa-tv. 2. számú melléklet 10. pontja szerinti tevékenység folytatása esetén az általános szabályok szerinti adófizetési kötelezettséget választja. Ezzel kapcsolatban kérném szíves állásfoglalásukat arra vonatkozóan, hogy önkormányzati vagyon hasznosítása (bérbeadás) esetén az áfa felszámítása szempontjából van-e különbség akkor, ha önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes vagyon), illetve ha forgalomképes vagyon hasznosításáról van szó, figyelembe véve az Áfa-tv. 2. számú mellékletében foglaltakat is.
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdésének d) pontja értelmébenkoncessziós szerződés köthető az önkormányzati törzsvagyon részét képező helyiközutak és műtárgyaik, továbbá a helyi közművek működtetésére. Mivel a helyiközművek működtetésére, üzemeltetésére koncessziós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Szennyvíztisztító telep bérbeadásának áfája

Kérdés: Önkormányzatunk szennyvíztisztító telepét 2000. január 15-én üzemeltetésre átadta egy kft.-nek. Ezért évente eszközhasználati díjat kell számláznunk. Kell-e áfát (25%) felszámítani, ha a beruházás 1997-ben lett aktiválva? A kft. víz- és szennyvíztámogatást számláz az önkormányzatnak, mivel a lakosságot ezzel támogatjuk. Visszaigényelhető-e ez után az áfa (15%)?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdésének d) pontja értelmében koncessziós szerződés köthető azönkormányzati törzsvagyon részét képező helyi közutak és műtárgyaik, továbbá ahelyi közművek működtetésére. Mivel a helyi közművek működtetésére,üzemeltetésére koncessziós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 2.
1
2