Vevőkövetelés

Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak a vevő­követelés könyvelésére és nyilvántartására?
Részlet a válaszából: […] A Vevők számla a költségvetési szerv áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó, vevőkkel szembeni követelésállomány kimutatására szolgál. A követelés összege magában foglalja a felszámított általános forgalmi adó összegét is. Vevőkkel szembeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 21.

Negyedéves mérlegjelentés

Kérdés: Mik a negyedéves mérlegjelentés leadásának főbb időpontjai, és mi a negyedéves mérleg­jelentés oszlopainak tartalma?
Részlet a válaszából: […] A negyedéves mérlegjelentést az eszközök és források alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból kell elkészíteni, amelyet általános szabályként a tárgynegyedévet követő hónap 20....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Rulírozó hitel

Kérdés: Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben döntött arról, hogy a költségvetési kiadások és bevételek különbségeként adódó költségvetési hiányt áthidaló (rulírozó) hitel felvételével kívánja finanszírozni. A hitelkereten belül a hitelek felvétele lehívólevél alapján történik. A hitelek lejárata 364 nap. A hitelfelvételt a "pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitel felvétele?előirányzaton szerepeltetjük, mivel a rövid lejáratú likviditási hitelnek nincs előirányzata. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a hitelfelvételt és annak év közben történő visszafizetését melyik főkönyvi szám alkalmazásával, és milyen módon kell könyvelni! Az év végén fennálló tartozásra, melyet 2012-ben kell visszafizetnem, kell-e 2012-ben kiadási előirányzatot képeznem?
Részlet a válaszából: […]  Önkormányzatuk képviselő-testületi döntése alapján rulírozó,likviditási hitelt vett fel, amelyet a működési gondok megoldására,fizetőképességük biztosítására vesznek igénybe. A számlavezető pénzintézettel kötött szerződés alapjánmegállapításra kerül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Kormányhivatalok vagyonátvétele

Kérdés: A 288/2010. (XII. 21.) kormányrendelet előírásai szerint 2011. január 1-jével megalakultak a kormányhivatalok, amelyek átvették a központi költségvetési szervek jogszabályban meghatározott egyes feladatait és hatásköreit. Az általunk vizsgált költségvetési szervnél a kormányrendelet 28. § (2) bekezdés alapján a központi költségvetési szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi egységei a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervévé váltak 2011. január 1-jétől. A feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében ettől kezdve a kormányhivatal tekinthető az azonos feladatot ellátó, megszűnt területi szerv jogutódjának. A kormányrendelet szerint az átvett feladathoz tartozó ingó és ingatlan eszköz, valamint az infrastruktúra-állomány is térítésmentesen átadásra kerül a jogutód részére, a jogutódlás egyes kérdéseit az átalakulásban érintett szerveknek megállapodásban kell rögzíteni, a megállapodás megkötésére előírt határidő 2010. december 28-a volt. A rendelet 34. § (2) bekezdése szerint a jogutódlás során a vagyonállományt illetően a 2010. november 30-ai időpontot kellett figyelembe venni.
A megállapodások megkötésére egy kormányhivatallal sem került sor határidőre, ugyanakkor a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan eszközöket, immateriális javakat a kormányhivatalok használatba vették 2011. január 1-jétől. Az átadás-átvétellel kapcsolatos megállapodásokat 2011 második félévében fogják megkötni, az első aláírt szerződés 2011. június 30-i keltű. A központi költségvetési szerv a fent említett immateriális javakat és tárgyi eszközöket nem 2011. január 1-jével, hanem a megállapodások aláírásának napját követően, 2011. július 1-jével vezetné ki a könyveiből, és az értékcsökkenést is ő számolná el a megállapodás aláírásáig.
Az eszközök kivezetésének időpontja helyes-e? Az eszközöket a kormányrendelet szerinti jogutódlás napjával, azaz 2011. január 1-jével kell-e kivezetni a könyvekből, vagy arra csak a megállapodások aláírását követően kerülhet sor?
Részlet a válaszából: […]  A hivatkozott kormányrendelet szerint meghatározott időpontalapján már 2010. december 28-án meg kellett volna kötni a megállapodást akormányhivatalok vagyonállományát illetően a 2010. év november 30-i állapotnakmegfelelően. Mindezek alapján a kormányhivatalok 2011. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Hitelfelvételi korlát

Kérdés: Egy községi önkormányzat 300 M Ft feletti 2010. évi teljesített kiadással, és 2010. december 31-én fennálló folyószámla-hitelállománnyal könyvvizsgálatra kötelezett-e?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:Ötv.) 92/A. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, ha az előzőévben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot, éshitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Likvid hitel

Kérdés: Önkormányzatunk 2010. évben úgy döntött, hogy a költségvetés forráshiányát folyószámlahitellel kívánja biztosítani. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni arról, hogy az alábbi példa szerint hogyan kell lekönyvelnünk a hitelfelvétel, hitel-visszafizetés előirányzatát, teljesítését! Példa: 500 E Ft folyószámlahitel-keretre van szerződésünk, 2010. év végén mínusz 300 E Ft volt a bankszámlánk egyenlege. Amennyiben likvid hitelként a 2010. évi pénzmaradványunkat csökkenti, akkor a 2011. évi költségvetésünkben meg kell-e terveznünk a likvid hitel visszafizetését? (2010. évi pénzmaradványunkat 2011. évi eredeti költségvetésben tervezzük az áthúzódó feladatokra.) Továbbá kérem válaszukat arra vonatkozóan is, hogy önkormányzati rendeletünkben hogyan, mely sorokban kell szerepeltetni!
Részlet a válaszából: […] Ha önkormányzatuk úgy döntött, hogy a fizetőképességebiztosítása érdekében likvid hitelt (folyószámlahitelt, munkabér-megelőlegezésihitelt) vett fel a számlavezető hitelintézettel kötött szerződésben biztosítotthitelkeret terhére, az adott napon a kiadások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.

Követelések és kötelezettségek mérlegben történő kimutatása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Negyedév végén mi számít szállítói állománynak? A negyedév végéig beérkezett, ki nem egyenlített számlák, vagy a negyedéves mérlegjelentés elkészítéséig, illetve a negyedévet követő hó 15-éig beérkezett, ki nem fizetett, az adott tárgyidőszakra rögzített számlák? Negyedév végén mi számít vevőállománynak? A negyedév végéig kiállított, be nem fizetett számlák, vagy a negyedéves mérlegjelentés elkészítéséig, illetve a negyedévet követő hó 15-éig kiállított, ki nem fizetett, az adott tárgyidőszakra rögzített számlák?
Részlet a válaszából: […] A követelések között kell kimutatni:– azokat a kiszámlázott fizetési igényeket, amelyeket aköltségvetési szerv már teljesített, az igénybevevő elfogadott, elismerttermékértékesítéshez, szolgáltatáshoz kapcsolódnak (vevők),– az alaptevékenység keretében jogszabályban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.