Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás adózása

Kérdés: Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás (iskolarendszerű képzés esetében, illetve iskolarendszeren kívüli esetekben) bérként adózik-e? Tehát a munkavállalónak bérként számfejtődik, és a munkáltató szochót fizet utána?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmében a tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzés elvégzése után a támogatás mértékével arányos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Óraadó tanárok számlázása

Kérdés: Egyetemünk alkalmaz egyéni vállalkozóként vagy kft.-tagként óraadó tanárokat. Jól értelmezzük, hogy az egyetemi oktatásban részt vevő oktatók az Áfa-tv. 165. §-a alapján mentesülnek a számlakibocsátási kötelezettség és a számla-adat-szolgáltatási kötelezettség alól, de számviteli bizonylatot ki kell állítaniuk?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 165. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdésének a), b), d), f)-o) pontja és a 86. § (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Tanulmányi támogatás adózása 2019-től

Kérdés: 2019-től milyen jogcímen kezelendő a munkavállalók részére továbbtanuláshoz nyújtott támogatás (képzési díj, útiköltség, tankönyv)? Ki (munkavállaló és munkáltató), milyen és mekkora mértékű járulékterheket visel? Azokat a képzéseket milyen elbírálás alatt ítéljük meg, melyek elvégzését a munkáltató kötelezően előírja, de azok iskolarendszer keretein belül valósulnak meg? Ebben az esetben milyen járulékterheket viselnek a felek? Amennyiben a munkavállalónak járulékfizetési kötelezettsége származik, milyen módon tudja azt a munkáltató átvállalni? Értelmezésünk szerint egyetlen esetben nyújtható adómentes továbbtanulásra irányuló támogatás, amikor egy iskolarendszeren kívüli képzést a munkáltató a munkakör ellátásához kötelező jelleggel előírja.
Részlet a válaszából: […] A 2017. január 1-jétől hatályos Szja-tv. az iskolarendszerű képzési költségének munkáltató által történő átvállalását már nem sorolta a béren kívüli juttatások közé, de úgy rendelkezett, hogy a munkáltató 2016. december 31-ét követően a 2016. december 31-én...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Közfoglalkoztatott részére nyújtott egészségügyi szolgáltatás, tanfolyami díj adókötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalói részére megtérített egészségügyi szolgáltatást, tanfolyamdíjat (pl. mellkasröntgen, növényvédelmi tanfolyam) az önkormányzat nevére szóló számla ellenében megtéríthet-e, van-e szja-vonzata?
Részlet a válaszából: […] A közfoglalkoztatónak biztosítani és finanszírozni kell a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerinti, szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Szakmai továbbképzés költségeinek elszámolása

Kérdés: Egyik alkalmazottunknak a munkájához szükséges (nem iskolai rendszerű) szakmai továbbképzésen kell részt vennie. Kérdésünk, hogy az intézmény milyen költségeket téríthet meg adómentesen a képzéssel összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a szakmai továbbképzést a munkáltató rendelte el. Ebben az esetben képzési költség címén az oktatási szolgáltatás és a taneszközök ellenértéke adómentesen megtéríthető az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 9.

Egyesület által végzett oktatási tevékenység adómentessége

Kérdés: Egyesületünk hátrányos helyzetű személyeket segít abban, hogy a munkaerőpiacon versenyképessé váljanak, amelyhez kapcsolódóan figyelemmel kísérjük a Közbeszerzési Értesítőben közzétett ajánlati felhívásokat is. A közbeszerzési eljárásra benyújtandó pályázatunkban megjelölendő ár meghatározása kapcsán kérdésként merült fel, hogy az általunk nyújtani kívánt oktatási szolgáltatás adómentes-e. Egyesületünk az Áfa-tv. 85. §-ának (4) bekezdése alapján közszolgáltatónak minősül, ezért úgy gondoljuk, hogy az adómentesség egyértelműen megillet minket. Jól gondoljuk? Az adóhatóság illetőségigazolásában foglaltak szerint a bejelentett tevékenységünk alapján ránk a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel való adó alóli mentesség vonatkozik, és alanyi adómentesek vagyunk.
Részlet a válaszából: […]  Az Önök által végezni kívánt szolgáltatásadókötelezettségének megítélése során az alábbiakra kell figyelemmel lenniük.Az olyan áfaadóalany, aki választása alapján az Áfa-tv.XIII. fejezete szerint adózik, az alanyi adómentességre jogosító ötmillióforintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Egyetemi szállás díja, takarítási költsége

Kérdés: Egyetem tulajdonában lévő és általa üzemeltetett kollégium (és szolgálati lakás) szállásköltsége és annak takarítási költsége 18% áfakötelezett az Áfa-tv. 3/A. mellékletének II. részében foglaltak szerint, vagy mentes az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megválaszolásához először is tisztáznunk kell, hogyaz általános forgalmi adó rendszerében bérbe­adásnak minősül a bérletiszerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is,amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Oktatás

Kérdés: Tevékenységünk végzéséhez munkavállalóink szakképzéséről mi magunk gondoskodunk. Ennek érdekében egy oktatási szolgáltatást nyújtó cégnél egy hároméves tanfolyam keretében veszünk igénybe oktatást. A cég az oktatással összefüggésben annak megkezdését megelőzően előleget szedett be tőlünk, melyre áfát számított fel. Véleményünk szerint azonban adómentesen kellett volna számláznia, mivel akkreditált oktatást rendeltünk meg. A szolgáltató tájékoztatása szerint a program akkreditációja még folyamatban van a Felnőttképzési Akkreditáló Testületnél. A végszámlában a tanfolyam kezdetének időpontját tekintik teljesítési időpontnak, és az akkreditáció birtokában tárgyi adómentesen állítják ki majd a számlát, melyből levonásra kerülne az előleg áfás összege. Helyesen jár el a kft.?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény(a továbbiakban: Áfa-tv.) 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján aközszolgáltató, közoktatási intézmény mellett - többek között - az egyébfelnőttképzést folytató intézménynek az Áfa-tv. 85. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

ÁMK-igazgató besorolása, vezetői pótléka

Kérdés: Önállóan gazdálkodó Általános Művelődési Központunkban - mely magában foglal általános iskolát, óvodát, napközi konyhát, művelődési házat és könyvtárat - az ÁMK-igazgató munkakört pedagógia-testnevelés szakos tanárnő tölti be. A hölgyet az ÁMK-igazgatói munkakör betöltésére vette fel intézményünk. A kolléganő végzettségei a következők: - 1979: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: pedagógia-testnevelés szakos általános iskolai tanár. - 1985: JATE-BTK: pedagógia szakos előadó. - A fenti egyetemi diplomára épülően a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi, illetve Gazdasági és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezető szakirányú szakképzettség. Az igazgatónő heti 4 órában testnevelés tantárgyat tanít az általános iskolában. Kérdéseim a következők: - Fenti végzettségei alapján a kolléganőt melyik fizetési fokozatba kell besorolni? - Magasabb vezetőként (ÁMK-igazgató, egyben az általános iskola igazgatója is) hány százalék a kötelezően adandó magasabb vezetői pótlék mértéke? - Milyen illetménykiegészítés, és hány százalékban illeti meg a kolléganőt?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott besorolásánál elsődlegesen azt kellmegnézni, hogy milyen munkakörről van szó, arra milyen képesítési előírásokvonatkoznak, továbbá hogy a munkakör mely fizetési osztályokba sorolható. Eztkövetően pedig azt kell megnézni, hogy a közalkalmazott milyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Megtérített képzési költségek adózási szabályai

Kérdés: A hivatal tanulmányi szerződést kötött az egyik vezető köztisztviselőjével. A vezető munkatárs az ELTE Jogi Karán másoddiplomás képzésben vesz részt, melynek költségeit a tanulmányi szerződés alapján a hivatal megtéríti. Kérdésünk, hogy ebben az esetben a 2004. évi szabályok alapján keletkezik-e adókötelezettsége a hivatalnak vagy esetleg a köztisztviselőnek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 2004. január 1-jétől hatályos 7. § (1) bekezdésének p) pontja szerint nem kell jövedelemként figyelembe venni a magánszemély érdekében viselt képzési költségeket a következő esetekben: ha a képzés a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.
1
2