Lemondás a képviselői tiszteletdíjról

Kérdés: Önkormányzati képviselők lemondanak tiszteletdíjuk egy részéről az alapítvány és az egyesület javára, mi az ezzel kapcsolatos eljárás folyamata?
Részlet a válaszából: […] A képviselők természetesen lemondhatnak a tiszteletdíjukról, azonban valaki javára arról rendelkezni csak nettó módon lehet. Azaz a képviselő vagy teljes egészében lemond a tiszteletdíjról, vagy nem mond le róla, és a részére kifizetendő nettó összegről rendelkezik, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Önkormányzati képviselő támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testülete támogatást szavazott meg egyik képviselőnk részére. Milyen jogszabály adja meg ennek a lehetőségét?
Részlet a válaszából: […] Ilyen jogszabályi paragrafust nem fognak találni, mert nincs. Viszont a támogatás odaítélésének lehetőségéről az Áht. 48/B. §-ának (1) bekezdésében leírt feltételek adnak iránymutatást. Ha a hivatkozott 48/B. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában lévő feltételek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Lemondás önkormányzati képviselői tiszteletdíjról

Kérdés: Egyik képviselőnk írásban lemondott a képviselői tiszteletdíjáról az önkormányzat alapítványa javára. Ettől függetlenül kell-e a részére számfejteni a tiszteletdíjat, és csak a nettó összeget utalni az alapítvány számlájára, vagy pedig a bruttó összeg illeti-e meg az alapítványt?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati képviselő a képviselői tiszteletdíjáról kétféle módon mondhat le. Amennyiben címzetten szeretne lemondani - például az önkormányzat alapítványa javára -, azt csak az őt személy szerint megillető nettó tiszteletdíja terhére teheti meg, tekintettel arra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Egyéni vállalkozó önkormányzati képviselő tiszteletdíja után fizetendő járulékok

Kérdés: Önkormányzati képviselő tiszteletdíjából (130 000 Ft) kell-e vonni a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, amennyiben nincs legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonya, azonban egyéni vállalkozó? A Tbj-tv. 31. § (3) bekezdése alapján úgy gondolom, hogy mind a természetbeli, mind a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot vonni kell a tiszteletdíjból, mivel az egyéni vállalkozó saját magával nem áll munkaviszonyban. Jól értelmezem-e?
Részlet a válaszából: […] ...(tagdíjat) és azegészségbiztosítási járulékot. E főszabály alól kivételeket maga a törvényállapít meg. Egyidejěleg az önkormányzati képviselői és az egyéni vállalkozóijogviszony tekintetében azonban nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról való lemondás elszámolása

Kérdés: Ha az önkormányzati képviselők úgy döntenek, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott bruttó összegű tiszteletdíjukat év közben nem veszik fel, hanem előirányzat-átcsoportosítással dologi kiadásokra ajánlják fel (pl. az önkormányzat részére hangosító berendezést vásárolnak 200 E Ft-ért), akkor is csak a nettó összeget lehet elszámolni a gazdasági tartalomnak megfelelően? Hiszen ebben az esetben nincs külső szervezet - pl. alapítvány -, akinek tovább kell utalni az összeget? Itt az önkormányzati költségvetésen belül történik a felajánlás. Könyvelésben mi a helyes eljárás? A képviselőnek ezt az összeget be kell-e vallania az év végi adóelszámolásában?
Részlet a válaszából: […] A felajánlott tiszteletdíj összegét az önkormányzat költségvetésirendeletében meghatározottak szerint át kell csoportosítani a személyijuttatásokról a dologi kiadásokra vagy beruházási kiadásokra. A képviselőknek,mivel a tiszteletdíjukat nem számfejtették a részükre, nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.

Önkormányzati képviselő tiszteletdíja

Kérdés: Önkormányzatunknál egy képviselő 2006. január 1-jétől március 31-éig lemondana tiszteletdíjáról. Megteheti-e ezt, és ha igen, visszakaphatja-e 2006 áprilisától tiszteletdíját?
Részlet a válaszából: […] ...tagjai éstanácsnokai részére megállapítható juttatásokról is (a polgármesteri tisztségellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjárólszól az 1994. évi LXIV. törvény).A tiszteletdíj mértére vonatkozóan a Ptv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Önkormányzati képviselőknek juttatott helyi bérlet adózása

Kérdés: Önkormányzatunk az 1994. évi LXIV. törvény 16. § (1) bek. a) pontja, valamint a képviselők és bizottsági tagok díjazásáról szóló helyi rendelet alapján (természetbeni juttatásként) a képviselőnek helyi utazási bérletet juttat - bérletleadás és számla nélkül - pénzben. A helyi utazási bérleten kívül a képviselőt megilleti a Képviselők Közlönyének előfizetése; a városháza közvetlen környékén ingyenes parkolás és az önkormányzat sportintézményei szolgáltatásainak térítésmentes igénybevétele. Kizárólag készételvásárlásra jogosító utalványban vagy más ingyenes étkezési juttatásban a képviselő nem részesül. Az Szja-tv. 2005-ben életbe lépő rendelkezései szerint a munkavállalónak ingyenesen juttatott helyi utazási bérlet és az 1. számú melléklet 8.17. pontjában említett juttatás hiányában a havi 2000 forintot meg nem haladó összeg adómentes. Kérdésünk, hogy a helyi utazási bérlet juttatásánál - a jelenleg alkalmazott gyakorlat jogszerű-e, - keletkezik-e adófizetési kötelezettség az önkormányzat számára a 2000 Ft feletti rész után, - az önkormányzatnak kell-e vizsgálnia képviselő további jogviszonyait és az ott biztosított adómentes-adóköteles természetbeni juttatásokat, kell-e ezekről nyilatkozatot kérni (a gyakorlatban előfordul heti 36 órát meghaladó munkaviszony, megbízási szerződés a képviselői tiszteletdíjas külső foglalkoztatáson túl), - a július 1-jén életbe lépő szabályok jelentenek-e újabb változást, szükséges-e, hogy az önkormányzat vásárolja/vásároltassa meg a nevére szóló számla alapján a bérletet a képviselővel?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati képviselőknek juttatott helyi bérletesetében nem az Szja-tv. 1. számú mellékletének 5.7. pontja, illetőleg 2005.július 1-jétől a 8.34. pontja, hanem a 3. számú melléklet II.2. pontja azirányadó. Így a polgármesteri tisztség ellátásának egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.

Önkormányzati képviselő tiszteletdíjának átcsoportosítása

Kérdés: Az önkormányzati képviselő írásban lemond kéthavi tiszteletdíjáról. A testületi ülésen javasolja a képviselő-testületnek a felszabaduló tiszteletdíj átcsoportosítását a polgárőrség támogatására. A képviselő-testület határozattal elfogadja a képviselő javaslatát, a polgármester a fentiek alapján javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására. Helyesen járunk-e el, ha az előbbiek alapján a polgárőrségnek nem a számfejtett nettó, hanem a bruttó összeget fizetjük ki?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a tiszteletdíjat számfejtik, akkor az már a képviselő adóköteles jövedelmének számít. Ebből következően a tiszteletdíjból le kell vonni az adóelőleget, és az egyéb közterheket is meg kell fizetni utána.A képviselő erre vonatkozó rendelkezése (nyilatkozata)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Képviselők tiszteletdíja

Kérdés: A Pök-tv. 15. §-a lakosságszámhoz kötött szorzószámokkal rendelkezik az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. Mi az a minimális összeg, amit a képviselő-testület megállapíthat? Vagyis minimális összegnek kell-e tekinteni a jelenlegi 33 000 forintos köztisztviselői illetményalapot, aminél kevesebbet nem állapíthat meg a képviselő-testület, ha a képviselő ezt nem kéri írásban?
Részlet a válaszából: […] ...Pök-tv. rendelkezik nemcsak a polgármestereknek, alpolgármestereknek, hanem az önkormányzati képviselő-testületben a képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai és tanácsnokai részére megállapítható juttatásokról is.A tiszteletdíj mértékére vonatkozóan a Pök-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.

Polgármester költségátalányának adózása

Kérdés: A Pök-tv. 18. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "polgármestert, választása szerint - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg." A törvény által biztosított költségátalány mentes-e a személyi jövedelemadó alól, vagy számlával igazoltan lehet csak elszámolni adómentesen úgy, mint a hivatkozott törvény 18. § (1) bekezdésében?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. számú mellékletének II. pontja szerint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségátalány összegét igazolás nélkül elszámolhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. március 16.
1
2