Leltározó személye

Kérdés: Költségvetési intézmény esetében részt vehet-e a leltározásban a leltár előkészítéséért felelős személy, aki intézményünk esetében az analitikus könyvelő?
Részlet a válaszából: […] ...és felelősségi körét a belső szabályzatban kell meghatározni, amelyre vonatkozóan a jogszabályok nem állapítanak meg előírásokat vagy összeférhetetlenségi szabályokat.Az analitikus könyvelő, amennyiben a belső szabályzat és a munkaköri leírása szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Önkormányzati hivatalunk gazdasági vezetője egyúttal az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője, megfelelő juttatással. Ebben az esetben van összeférhetetlenség? Ha igen, hol találjuk a vonatkozó előírást?
Részlet a válaszából: […] ...másrészt az államháztartási jogszabályok rendelkezéseire, illetve érdemes még végiggondolni a vonatkozó jogviszony törvény szerinti összeférhetetlenségi szabályait is (Kttv. és/vagy Mt./Kjt.)A takarékos törvény úgy rendelkezik, hogy egy természetes személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a pénztárellenőr személyével kapcsolatban milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak!
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. nem nevesíti a pénztárellenőr feladat- és hatáskörét, illetve nem rögzít összeférhetetlenségi szabályokat sem. A pénztárellenőri feladatokról, azok ellátásáról és az összeférhetetlenségi szabályokról az intézmény saját, belső szabályzatában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

A pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye

Kérdés: Költségvetési szerv esetén az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve a pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye (ugyanazon pénzügyi, gazdasági esemény vonatkozásában) lehet ugyanaz a személy?
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. 60. §-a tartalmazza a gazdálkodási jogkörgyakorlás összeférhetetlenségi szabályait. A kérdést illetően az Ávr. 60. §-ának (1) bekezdése szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Érvényesítő jogkör

Kérdés: Lehet-e érvényesítő jogkört adni annak a személynek, aki a számlák utalását (nem utalványozását) végzi a bank Electra rendszerén keresztül (tehát a saját maga által érvényesített számlák utalását)?
Részlet a válaszából: […] ...a jogkörgyakorlással kapcsolatos felelősséget a megbízásban tudomásul veszi és vállalja.A gazdálkodásijogkör-gyakorlással kapcsolatos összeférhetetlenségi eseteket az Ávr. 60. §-a tartalmazza, e szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok

Kérdés: 1. Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott háziorvos a Kjt. és a 2020. évi C. törvény értelmében lehet-e vezető tisztségviselő egy gazdasági társaságban?
2. Az orvosi ügyeleti kötelező önkormányzati feladatot az önkormányzat szerződéssel átadta egy egészségügyi bt.-nek. Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos az önkormányzatnál megbízási szerződéssel látja el az orvosi ügyeletet a megbízott bt.-nél, mely szolgáltatást az önkormányzat kiszámlázza a bt. felé. Szabályosan kötött-e megbízási szerződést az önkormányzat a közalkalmazottjával?
Részlet a válaszából: […] ...nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja. Ez alól kivételt képeznek az ún....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Az Ávr. a következő összeférhetetlenségi szabályokat rögzíti egyazon gazdasági esemény kapcsán: A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. Ebből kifolyólag szabályos-e, ha egyazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy a pénzügyi ellenjegyző, a teljesítésigazoló és az utalványozó?
Részlet a válaszából: […] ...kérdező pontosan felsorolta a jogszabályi összeférhetetlenségi eseteket. A pénzügyi ellenjegyző, a teljesítésigazoló és az utalványozó között nincs összeférhetetlenség. A pénzügyi ellenjegyző a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Vezető beosztású köztisztviselő

Kérdés: A köztisztviselő, aki korlátolt felelősségű társaságban tulajdonosként van jelen, kaphat-e munkabért a kft.-nél fennálló jogviszonyban, ha polgármesteri hivatalban vezetői munkakört tölt be? A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő végezhet-e egyéni vállalkozói tevékenységet, gazdasági társaságban lehet-e tulajdonos?
Részlet a válaszából: […] A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő további jogviszonyt nem létesíthet. Kivételt képez ez alól a gyakorolható tevékenység (azaz a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Beszerzési szabályzat

Kérdés: A települési önkormányzat egyszeri szolgáltatási szerződést kötött a gazdasági vezető házastársával úgy, hogy kiválasztása a beszerzési szabályzatban meghatározott módon történt. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági vezető által kijelölt személy volt, akit a gazdasági vezető többek között összeférhetetlensége esetére jelölt ki. A kijelölést a gazdálkodási szabályzat tartalmazza. Jogszabályellenes volt-e a szerződés megkötése a gazdasági vezető házastársával, vagy a gazdasági vezető esetében fennáll-e összeférhetetlenség vagy más etikai vétség?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a kiválasztás megfelelt a beszerzési szabályzatban foglaltaknak, továbbá figyelembevételre került a pénzügyi ellenjegyzésnél az összeférhetetlenség, ezért nem a gazdasági vezető írt alá pénzügyi ellenjegyzőként.(Kéziratzárás: 2020. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Hatáskör megosztása több pénzügyi ellenjegyző között

Kérdés: Megteheti-e a gazdasági vezető, hogy kijelöl egy olyan személyt, akinek a feladata csak a személyi juttatások előirányzata terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzése? Ez a személy a képesítési követelményeknek egyebekben megfelel. Ezzel gyakorlatilag - igaz, különböző előirányzatok vonatkozásában, de - azonos időben két pénzügyi ellenjegyző tevékenykedne, akiket akadályoztatásuk esetén, más-más személyek helyettesítenek.
Részlet a válaszából: […] ...előirányzat terhére.Figyelemmel kell lenni az Ávr. kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, érvényesítésre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályaira, illetve a pénzügyi ellenjegyzés rendjét a vonatkozó (kötelezettségvállalási) szabályzatban meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.
1
2
3
5