Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Önkormányzati hivatalunk gazdasági vezetője egyúttal az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője, megfelelő juttatással. Ebben az esetben van összeférhetetlenség? Ha igen, hol találjuk a vonatkozó előírást?
Részlet a válaszából: […] ...másrészt az államháztartási jogszabályok rendelkezéseire, illetve érdemes még végiggondolni a vonatkozó jogviszony törvény szerinti összeférhetetlenségi szabályait is (Kttv. és/vagy Mt./Kjt.)A takarékos törvény úgy rendelkezik, hogy egy természetes személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a pénztárellenőr személyével kapcsolatban milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak!
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. nem nevesíti a pénztárellenőr feladat- és hatáskörét, illetve nem rögzít összeférhetetlenségi szabályokat sem. A pénztárellenőri feladatokról, azok ellátásáról és az összeférhetetlenségi szabályokról az intézmény saját, belső szabályzatában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

A pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye

Kérdés: Költségvetési szerv esetén az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve a pénzügyi ellenjegyző és az utalványozó személye (ugyanazon pénzügyi, gazdasági esemény vonatkozásában) lehet ugyanaz a személy?
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. 60. §-a tartalmazza a gazdálkodási jogkörgyakorlás összeférhetetlenségi szabályait. A kérdést illetően az Ávr. 60. §-ának (1) bekezdése szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Az Ávr. a következő összeférhetetlenségi szabályokat rögzíti egyazon gazdasági esemény kapcsán: A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. Ebből kifolyólag szabályos-e, ha egyazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy a pénzügyi ellenjegyző, a teljesítésigazoló és az utalványozó?
Részlet a válaszából: […] ...kérdező pontosan felsorolta a jogszabályi összeférhetetlenségi eseteket. A pénzügyi ellenjegyző, a teljesítésigazoló és az utalványozó között nincs összeférhetetlenség. A pénzügyi ellenjegyző a gazdasági vezető vagy az általa írásban felhatalmazott személy....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Vezető beosztású köztisztviselő

Kérdés: A köztisztviselő, aki korlátolt felelősségű társaságban tulajdonosként van jelen, kaphat-e munkabért a kft.-nél fennálló jogviszonyban, ha polgármesteri hivatalban vezetői munkakört tölt be? A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő végezhet-e egyéni vállalkozói tevékenységet, gazdasági társaságban lehet-e tulajdonos?
Részlet a válaszából: […] A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő további jogviszonyt nem létesíthet. Kivételt képez ez alól a gyakorolható tevékenység (azaz a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Közalkalmazott vezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Költségvetési szerv közalkalmazott osztályvezetőjeként a Kjt. 41. §-ának (4) bekezdése alapján lehetek-e a saját cégemben ügyvezető? Végezhetek a cégben keresőtevékenységet, például adótanácsadást?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.A Kjt. meghatározza, hogy mely feltételek esetén áll fenn összeférhetetlenség a magasabb vezető, vezető esetében.Idetartoznak a következő esetek:a) ha hozzátartozójával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Összeférhetetlenség az önkormányzat által támogatott civil szervezetek vonatkozásában

Kérdés: A Költségvetési Levelek 237. számában, a 4369. szám alatt megjelent válaszhoz kapcsolódóan lenne további kérdésem. Községünkben a polgárőr-egyesület elnöke önkormányzati képviselő. Az önkormányzat támogatja a helyi civil szervezeteket (működési támogatás), többek között a polgárőr-egyesületet is. A támogatásokra kérelmeket nyújtanak be a civil szervezetek, melyeket a képviselő-testület bírál el még a költségvetés elkészülte előtt, és a döntésről képviselő-testületi határozatot hoznak. Ez egy határozat, mely a költségvetésbe beépítésre kerül, és véglegesen a költségvetés tárgyalásakor, annak szavazásra bocsátásakor vitatja meg, fogadja el a képviselő-testület (az önkormányzat éves költségvetését). Esetünkben a polgárőr-egyesület elnöke, önkormányzati képviselőnk arra hivatkozik, hogy a kérelmek elbírálása során a döntéshozatalból "kizáratja" magát, erről képviselő-testületi határozatot is hoznak. A kérelmek elbírálásában nem vesz részt. Viszont a költségvetés tárgyalásában, a költségvetési rendelet megvitatásában, az elfogadásnál nem vonja ki magát a döntésből, ugyanúgy szavaz, mint bármelyik másik képviselő. (Talán nem is lenne túl jó döntés egy ilyen lényeges dolognál a kizárattatásnak.) Lehet-e a fentiek mellett kedvezményezett az a polgárőr-egyesület, amelynek az elnöke egy önkormányzati képviselő?
Részlet a válaszából: […] ...Áht. 48/B. §-a a következő összeférhetetlenségi eseteket rögzíti. Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezetta) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,b) az, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzat által civil szervezet támogatása - összeférhetetlenség

Kérdés: Községünk polgárőr-egyesületének az elnöke egyben a község polgármestere is. Az önkormányzat adhat-e a polgárőr-egyesületnek működési támogatást?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 48/B. § szerint nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezetta) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a kormány tagja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármester és önkormányzati intézmény vezetőjének rokoni kapcsolata összeférhetetlenség szempontjából

Kérdés: Települési önkormányzat főállású polgármesterének felesége lehet-e az önkormányzati fenntartású óvoda igazgatója? (A végzettsége megfelelő.) Mit jelent ilyen esetben az összeférhetetlenség? Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki, a képviselő-testület a munkáltató, és az egyéb munkáltatói jogokat gyakorolja a polgármester. Ha az óvoda igazgatója (saját felesége) esetében ezt a jogot az alpolgármester gyakorolja, az szabályos-e?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 40. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen, ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék:  

Összeférhetetlenség

Kérdés: Önkormányzatnál az utalványrendeleten az érvényesítő és a pénzügyi ellenjegyző lehet-e ugyanaz a személy vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.Ennek megfelelően tehát nem áll fenn az összeférhetetlenség. A pénzügyi ellenjegyző a kötelezettségvállalás folyamatában, az érvényesítő pedig az utalványozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
1
2