Közalkalmazott foglalkoztatása osztott munkakörben

Kérdés: Önkormányzatnál turisztikai információs központban szeretnénk foglalkoztatni közalkalmazotti jogviszonyban, gondnok munkakörben, részmunkaidőben (4 óra) egy dolgozót, valamint ugyanazt a személyt közalkalmazotti jogviszonyban, karbantartó munkakörben, asztalos végzettséggel, részmunkaidőben (4 óra). Foglalkoztatható-e az illető egy jogviszonyban osztott munkakörben, vagy két részmunkaidős foglalkoztatással kell őt alkalmazni? Különböző kormányzati funkció és FEOR-szám tartozik a két munkakörhöz. A munkavállalónak érettségi bizonyítványa és asztalos OKJ-s bizonyítványa van. Besorolható-e mindkét munkakör szerint a garantált bérminimumra? Milyen FEOR-számot kell rendelni az asztalos (nincs megjelölve, hogy épület- vagy bútorasztalos, OKJ-szám: 33526201) és mit a gondnok munkakörhöz? Pályázatban vállalt kötelezettsége az önkormányzatnak a turisztikai információs központban gondok foglalkoztatása, milyen ágazati jogszabály alapján, melyik végrehajtási rendelet alapján lehet ilyen munkakörben foglalkoztatni?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy egy foglalkoztatónál ugyan-azon személynek két munkaviszonya (közalkalmazotti jogviszonya) nem állhat fenn, az érintett személy egy jogviszonyban, osztott munkakörben foglalkoztatható.A jogszabályi rendelkezések az osztott munkakört nem zárják ki, fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Kettős munkakör járuléka

Kérdés: Önkormányzati dolgozónk két munkakört lát el egy munkaszerződéssel. Az osztott munkakört a 'T1041-es lapon úgy jelentik be, hogy egy bejelentőlaphoz a 13. pótlapból két dinamikus lapot képeznek, mivel egy pótlapon csak egy munkakört lehet bejelenteni. Egy vagy két biztosítási jogviszonynak kell tekinteni az egy munkaszerződéssel, két munkakörre létrejött munkaviszonyt? A Tbj-tv. 27. §-ának (2)-(3) bekezdései szerinti járulékfizetési alsó határ után egyszer vagy kétszer kell megfizetni a járulékot? Felmerül továbbá kérdésként, hogy a kapcsolt munkakörben foglalkoztatott személy biztosítottként történő bejelentése, és a személyére vonatkozó havi adó- és járulékbevallásban történő adatszolgáltatás során a munkaköröket azonosító FEOR-számokat egy jogviszony esetében szükséges-e külön-külön feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 45. §-ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkaszerződés két mellőzhetetlen tartalmi eleme a munkavállaló alapbére és munkaköre. Az Mt. nem szabályozza, hogy a munkaszerződésben hány munkakör köthető ki, ezzel összhangban, kifejezett tiltás hiányában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Közalkalmazotti jogviszony átalakulása munkaviszonnyá

Kérdés: Önkormányzati fenntartású, önállóan működő költségvetési intézmény vagyunk, előadó-művészeti szervezet, a 2008. évi XCIX. törvény is vonatkozik ránk.
1. A vezetői megbízásokat a 2020. évi XXXII. törvény értelmében nem érinti az átalakulás. A gazdasági vezetők kinevezését, vezetői megbízását az Áht. szerint eddig a fenntartó készítette el, a polgármester írta alá. Az átalakulásról szóló törvény szerinti tájékoztatást, a munkaszerződésre vonatkozó ajánlatot, a munkaszerződést kitől fogjuk megkapni, a fenntartótól vagy a zenekar igazgatójától? A gazdasági vezető közalkalmazotti jogviszonya határozatlan, a vezetői megbízatása határozott idejű. 2020. október 31. napon mit tartalmaz majd a munkaszerződés, munkakör, munkaszerződés időtartama?
2. A 40 év jogosultsági idővel rendelkező, de még nem nyugdíjas nő munkavállaló részére jár-e végkielégítés, amennyiben nem írja alá a további foglalkoztatást megalapozó munkaszerződést?
3. A kulturális illetménypótlék be lesz építve a munkabérbe. Eddig a kulturális illetménypótlékot az állam finanszírozta. A költségvetés eredeti előirányzata nem tartalmazta, havonta a MÁK és a fenntartó tájékoztatása szerint előirányzatot módosítottunk. 2020. november 1-jétől ki finanszírozza a kulturális illetménypótlékot?
4. Amennyiben több dolgozó nem fogadja el a munkáltató ajánlatát a munkaszerződésre, a kifizetendő végkielégítés és a távolléti díj összegét az állam finanszírozza meg?
5. 40 év szolgálati idővel rendelkező nő közalkalmazott 2020. április 29-től 8 hónap felmentési idejét tölti. A tényleges munkavégzés alóli felmentés ideje 2020. augusztus végétől kezdődik, és 2020. december 28-ig tart. Az ő esetében hogyan alakul át a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá?
6. Táppénzen lévő - veszélyeztetett terhes - dolgozó szabadságát is ki kell adnom a közalkalmazotti időszakra. A táppénz után szülési szabadságon lesz. Ebben az esetben hogyan járok el helyesen? Ki kell fizetnem az időarányosan járó szabadságát, mert nem tudja kivenni? Nyáron a zenekari tagok az évad lezárultával szabadságon vannak. Amíg nem szül, ki tudná venni a szabadságát, de akkor meg kell szakítani a táppénzt.
7. Szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en lévő dolgozónak az időarányosan és a törvények szerint a szülési szabadságra és a GYED első hat hónapjára járó szabadságát is ki kell adnom, vagy ki kell fizetnem? Amikor visszajön dolgozni, nem lesz szabadsága, hogyan szoktatja be a gyermekét a bölcsődébe, óvodába?
8. Az előadó-művészeti törvény (2020. július 1-jétől) értelmében a munkaköröket és a munkakörökre előírt végzettségeket, képesítéseket a kormány rendeletben határozza meg. Már létező jogszabályra hivatkozik, vagy ezután készül el a rendelet? Eddig a 150/1992. Korm. rendelet szabályozta a kulturális közalkalmazotti munkaköröket az előadó-művészeti szervezetekre vonatkozóan is.
9. A törvény szerint 5 évig a Kjt. szerinti végkielégítést és a jubileumi jutalmat ki kell fizetni. Mi lesz a jubileumi jutalom számításának alapja, a dolgozó munkabére a jogosultság megszerzésének az időpontjában? Az esetleges bérpótlékokat bele kell számítani? Ha szólamvezető, és azért kap pluszpénzt határozott időre (munkaszerződés-kiegészítésként), azt az összeget bele kell számítani? A fenntartónak kell biztosítani a fedezetet 5 évig, vagy az állam magára vállalja? Eddig kötött felhasználású céltámogatásként biztosította a fenntartó évenként a felmentés és a jubileumi jutalom összegét.
10. Az előadóművészek úgynevezett "szakmai nyugdíja" évekkel ezelőtt átalakult korhatár előtti ellátássá. 2020. november 1-jétől a művészek véleménye szerint munkaviszony mellett már nem kell szüneteltetniük ennek az ellátásnak a folyósítását akkor, ha dolgoznak, és nem vonatkozik rájuk a kereseti korlát sem. A 2020. július 1-jén életbe lépő új nyugdíj- és tb-törvény hogyan szabályozza ezt?
11. A munkaszerződést határozatlan időre kötjük azoknak, akiknek most is az. A pótlékokat, keresetkiegészítéseket be kell építeni a munkabérbe? Sok esetben a jogviszony határozatlan, a pótlék (pl. szólamvezetői pótlék) határozott időre szól. A munkaszerződésben szerepeltetem a munkabér határozatlan időre járó részét, a munkaszerződés-kiegészítésben pedig szerepeltetem a munkabér határozott időre szóló részét? Hogyan járok el helyesen? Kapcsolt munkaköröknél hogyan szerepeltetem a munkaszerződésben a munkabért? (Zenekari tag zenekari felügyelői, pódiumtechnikusi munkát is végez, a pódiumtechnikus gondnoki feladatot is ellát.)
12. A 6% emelésre, ami elméletileg 2020. január 1-jétől jár a dolgozóknak, milyen szabályozás vonatkozik?
13. Aki hamarabb kapja meg a munkaszerződés-ajánlatot, mint augusztus 15., annak az átvételtől számít a 30 nap, amíg írásban válaszolnia kell?
Részlet a válaszából: […] 1. Az új szabályozás nem érinti a munkáltatóijogkör-gyakorlás rendjét. Az Mt. sem szabályozza azt, hogy konkrétan ki jogosult a munkáltatói jogkör gyakorlására, hanem azt rögzíti, hogy a munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.

Egy dolgozó által két munkakör ellátása

Kérdés: Egy kolléga két munkakörben dolgozik: részben pedagógus, részben laboráns, de összesen heti 40 óra a munkaideje, tehát teljes munkaidős munkavállaló. Pedagógusként 21 nap alap- és 25 nap pótszabadsággal rendelkezik, laboránsként viszont ennél jóval kevesebbel a besorolása szerint. Hogyan kell esetében megállapítani a szabadságot?
Részlet a válaszából: […] Egy munkáltatónál egy személynek csak egy munkaviszonya állhat fenn. Tehát nem jogszerű az a megoldás, ha két munkaviszonyt/közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek ugyanazzal a személlyel, egyet pedagógus, egyet pedig laboráns munkakörre. Ebben az esetben egy teljes munkaidős...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Két munkakörbe tartozó feladatok ellátása - garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: A Költségvetési Levelek 244. számában feltett 4485. számú kérdést kiegészítenénk azzal, hogy az önkormányzatunk olyan sportcsarnokot működtet, amelyben uszoda, tornaterem, szauna, konditerem és szolárium található. A szauna és a szolárium igénybevételéből származó bevétel vonatkozásában online pénztárgéppel teszünk eleget nyugtaadási kötelezettségünknek. A sportcsarnokban az önkormányzati tulajdonú kft. két munkavállalója takarítói munkakörben végez munkát, akik a takarítási feladatok ellátása mellett beszedik a bevételeket és kezelik a pénztárgépet. A két munkavállaló pénztárgépkezelői képesítéssel rendelkezik, azonban nem pénztáros, hanem takarítói munkakörben vannak alkalmazva, a pénzbevételek beszedése és a pénztárgép kezelése a napi munkaidőnek csak a töredékét teszi ki, és nincs érvényben pénztárgépkezelői vagy más képesítési követelményre vonatkozó munkáltatói rendelkezés. Ebben az esetben kötelezi-e valamilyen jogszabály a kft.-t mint munkáltatót a garantált bérminimum megfizetésére? Eljárhatunk-e úgy, hogy az önkormányzat nem a kft.-t, hanem a két munkavállalóját közvetlenül bízza meg a pénzbevételek beszedésével és a pénztárgép kezelésével?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő két munkavállaló tulajdonképpen osztott munkakörben dolgozik, két munkakörbe sorolható feladatokat lát el, egyrészt takarítói, másrészt pénztárgépkezelői teendőket.Ugyanakkor - ahogyan azt előző válaszunk is tartalmazza - a pénztárgépkezelői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Osztott munkakörben dolgozó közalkalmazott besorolása

Kérdés: Önkormányzatunk kapcsolt munkakörben alkalmaz élelmezésvezető-szociális segítő munkakörben közalkalmazottat. Munkaidejének 50%-ában élelmezésvezetői teendőket, 50%-ában szociális segítői feladatokat lát el. Az élelmezésvezetéshez rendelkezik 528110100015401 OKJ-számú élelmezési menedzser végzettséggel, a szociális segítői munkakör betöltéséhez a végzettséget 2018. január 31-ig kell megszereznie. A dolgozó alapvégzettsége: képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus - szakközépiskola, valamint mérlegképes könyvelő vállalkozási szakon. Hogyan kell őt besorolni?
Részlet a válaszából: […] Osztott munkakör esetén a közalkalmazottnak mindkét munkakörre előírt képesítési követelménynek meg kell felelnie. A képesítési követelmények alóli ideiglenes mentesítés akkor jogszerű, ha azt a vonatkozó ágazati végrehajtási rendelet lehetővé teszi. A kérdésből nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.

Besorolás, közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő javítása

Kérdés: Szociális intézményben ápoló, gondozó munkakört betöltő dolgozónk tévesen került besorolásra 2014-ben. Az összes addigi jogviszonya figyelembevételre került, nem csak a közalkalmazotti jogviszony alapján (D9). 2016 márciusától gazdasági ügyintéző munkakörbe lesz átsorolva a dolgozó, melyhez E kategóriás végzettsége beszámítható. Megteheti-e a munkáltató, hogy a munkakör-megváltozás alkalmával korrigálja a rosszul megállapított jogviszony évek alapján történő besorolási időszakot? D9 helyett E3 lenne a helyesen megállapított besorolás.
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 2. pontjának b) alpont az ápoló munkakörökben, a c) alpont a gondozó munkakörökben foglalkoztatottak besorolását rendezi. Az általános ápoló munkakörben foglalkoztatott a meglévő iskolai végzettsége alapján "B"-"D"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Szabadság megállapítása osztott munkakör esetén

Kérdés: Általános iskolában félállásban iskolakönyvtáros volt a közalkalmazott 2015. augusztus 31-ig, majd 2015. szeptember 1-jétől a másik félállásban pedagógusként lett alkalmazva. Hogyan számítom ki a szabadságát?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a jogszabályi előírások egyáltalán nem rendelkeznek arról, hogy osztott munkakör esetén, amikor a közalkalmazott csak részben lát el nevelő-oktató munkával összefüggő munkaköri feladatokat, hogyan állapítjuk meg a szabadságot. Véleményünk szerint külön meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

Besorolás ügyviteli és érdemi ügyintézői feladatok egy munkakörben történő ellátása esetén

Kérdés: A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában dolgozó ügykezelő fő munkaköre szerint jegyzőkönyvvezetői feladatokat lát el a képviselő-testület ülésein, bizottsági üléseken, illetve elkészíti a jegyzőkönyveket, határozatkivonatokat. Részben a feladatai közé tartozik az anyakönyvvezetői feladatok ellátása is. Végzettsége gimnáziumi érettségi, gyors- és gépíró szakiskola, számítógép-kezelő (használó) OKJ 33 4641 01 szakképesítés, valamint anyakönyvi szakvizsga. Besorolható-e II. besorolási osztályba az előbb említett munkakörrel és végzettséggel rendelkező köztisztviselő?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselők az ellátott munkaköri feladatok jellege alapján lehetnek - többek között - köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők. A besorolás és előmenetel szempontjából is eltérő szabályok vonatkoznak a két személyi körre....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Gondnoki munkakör betöltése pályázat nélkül, képesítési előírások

Kérdés: Közalkalmazotti gondnoki állást be lehet-e tölteni pályázati anyag beadása nélkül, ha az állás nincs meghirdetve? A gondnok intézményünknél a leltározásért felelős munkavállaló. A gondnoki munkakör betölthető-e vegyipari technikus végzettséggel?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy pontosan milyen intézményről van szó, mely ágazatba tartozik, ezért - gyakoriságra tekintettel - az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, közművelődési, valamint oktatási ágazat tekintetében adjuk meg a választ.A Kjt. 20/A. §-a (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.
1
2