Közfeladat-ellátási szerződés

Kérdés: Adott egy kft., melynek 100%-os tulajdonosa az önkormányzat. A kft. veszteséges, működéséhez az önkormányzat az adott évi költségvetési rendeletében fogadja el, hogy mennyi működési célú pénzeszközt ad át a kft. részére. Helyes-e ez a gyakorlat? Szükséges-e esetleg más szerződés, megállapodás, hogy a pénzeszköz-átadás megtörténhessen?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a társaság csak akkor finanszírozható adóalapot nem képező általános működési támogatással, ha az önkormányzat közfeladat-ellátási szerződést kötött a kft.-vel. Amennyiben a kft. az önkormányzat valamely Mötv.-ben meghatározott közfeladatát látja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Önkormányzati intézmény által adott támogatás

Kérdés: Kérdések: 1. Nemzetiségi önkormányzat iskola és óvoda fenntartója. Az intézmények részére utalt működési támogatásból a fenntartott intézmények, sportegyesület részére sportcsarnok építéséhez pénzt szeretnének átadni. (Az önkormányzattól és az intézményektől független egyesület - nem államháztartási fenntartású - látványcsapatsport-támogatásból valósítja meg a sportcsarnok építését, amelyhez az önrész forrása lenne az intézményektől kapott pénzeszközátadás.) Az iskolában tanuló és az óvodás gyermekek részére a felépült sportcsarnokban szeretnék majd a sportfoglalkozásokat és a tornaórák egy részét megtartani. Jogszerűen adhat-e át nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény ilyen címen pénzeszközt sportegyesület részére?
2. Csak költségvetési támogatásban részesülő intézményekben dolgozók részére a részükre megállapított illetményen túl adható-e jutalom, ha igen, akkor milyen feltételekkel? Az intézményeknek nincs saját bevétele, csak az átlagbéralapú támogatás a forrása az illetményeknek.
Részlet a válaszából: […] 1. Az Áht. 3. §-ának (3) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a nemzetiségi önkormányzat által alapított, általa irányított költségvetési szerv. Ez azt jelenti, hogy az államháztartási törvény; annak végrehajtási rendelete, az Ávr...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 26.

Szolgáltatásnyújtás

Kérdés: Pénzeszközátadást melyik főkönyvi számlára kell könyvelnünk? A 0-s számlaosztályban nem találtunk rá megfelelő főkönyvi számlát. Több tevékenységünket kiadtuk egy nem költségvetési szervnek, egy szeretetszolgálatnak. A finanszírozást az önkormányzat kapja, és az összeget továbbutalja a szeretetszolgálatnak.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírt eset nem lehet pénzeszközátadás, mivel a szeretetszolgálat nem tartozik az önkormányzati fenntartású intézmények körébe. Mivel Önök nem fenntartói a szeretetszolgálatnak, ezért értelmezésünk szerint önkormányzatuk szolgáltatást vásárol...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.

Kisebbségi önkormányzatok

Kérdés: A kisebbségi önkormányzatok szociális ellátásokat nem teljesíthetnek, mivel a hatósági feladatok a Nek. tv. 30/B. § (1) bekezdésében foglalt előírások értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének és a jegyzőnek a kisebbségi önkormányzatokra át nem ruházható hatáskörébe tartoznak. Kisebbségi önkormányzat támogathatja-e a települési önkormányzat szociális földprogramját akár elszámolási kötelezettséggel a települési önkormányzat részére átadott céljellegű támogatásként, akár pl. burgonya megvásárlásával, átadásával, vagy burgonyaföld bérleti díjának kiegyenlítésével? Van-e arra lehetőség, hogy közvetett módon alapítvány részére történő pénzeszközátadással, céljelleggel biztosítson a kisebbségi önkormányzat támogatást a kisebbség körébe tartozó rászorultaknak?
Részlet a válaszából: […] A kisebbségi önkormányzat feladat- és hatáskörét,gazdálkodásának szabályait az 1993. évi LXXVII. törvény (Nek. tv.) határozzameg. E szerint a kisebbségi önkormányzatnak kötelező és önként vállaltfeladatai vannak. Kötelező feladatokat átruházott hatáskörben lát el....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Önkormányzat részvétele gazdasági társaságban

Kérdés: 100%-ban önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati többségi tulajdonú kht.-nak átadott pénzeszközt hová kell könyvelni? Pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek, vagy pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak? Hány százalékos tulajdoni hányad jelent többségi tulajdont egy vállalkozásban vagy nonprofit szervezetben?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat által alapított gazdasági társaságnak történőpénzeszközátadásnál elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy milyen jogcímen kellaz önkormányzatnak ezt az összeget átutalnia. A kérdésből ez egyértelműen nemderül ki. Így a lehetséges jogcímek:-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Pénzeszközök átadásának új szabályai

Kérdés: Az Ötv. 107. § (2) bekezdése értelmében, a törvény hatálybalépésének napján, 1990. szeptember 30-án a megyei tanács kezelésében lévő székházépület a megyei önkormányzat tulajdonába került. Az 1991. szeptember 1. napján hatályba lépett, az egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (3) bekezdése rendelte el a következőket: "A köztársasági megbízott hivatalának használatba kell adni az (1) bekezdésben megjelölt vagyont, ha a volt tanács és szervei, illetve tisztviselői, valamint a (2) bekezdésben felsoroltak feladatait jogutódként a köztársasági megbízott látja el." Hivatalunk jogelődje, a Köztársasági Megbízott Hivatala ekkor a feladatellátás céljára egy adott számú irodára, valamint közös használatú helyiségekre (folyosó, termek stb.) nézve a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján használati jogot szerzett. Az épület üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező költségeket a házban elhelyezkedő, az 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (2) bekezdése alapján használati jogot szerzett közhivatalok közösen viselik, az üzemeltetési feladatokat az önkormányzat gazdasági szolgáltató szervezete látja el. Bár a használati joggal rendelkező szervezeteket nem tekintjük úgy, mint önkormányzati társulások tagjait, az épület fenntartása a társulások által fenntartott közös intézményekhez hasonló módon történik. Az a kérdésünk, hogy az épület üzemeltetésével kapcsolatban jelentkező, egyébként áfatartalommal nem rendelkező közös költségek hivatalunkra eső részét (gazdasági szolgáltató szervezetben az épület üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő bér és annak járulékai) teljesíthetjük-e átadott pénzeszközként?
Részlet a válaszából: […] 2006. év január 1-jei hatálybalépéssel változott az Áht-vhr.A rendelet 8. §-ának (3) bekezdése is módosult. Az újraszabályozáskövetkeztében az "átvett pénzeszköz" fogalom tartalma változott. Aköltségvetési szerv működésének és fejlesztésének forrása lehet-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 21.

Pénzeszközátadás

Kérdés: A gazdálkodó szervezetek, különösen a költségvetési szervek és intézmények pénzforgalmában évtizedek óta ismert fogalom volt a "pénzeszközátadás", amely mindenkor ellenérték nélkül került a kedvezményezetthez. Ma viszont már minden esetben csak támogatásról beszélünk. A pénzeszközök ellenérték nélküli átadása minden esetben támogatásnak minősül-e? Szótárunkból tehát törölnünk kell a pénzeszközátadást?
Részlet a válaszából: […] ...pénzeszközátadás fogalmát a jelenlegi gazdálkodási ésszámviteli jogszabályok nem tartalmazzák.A pénzeszközátadás és a költségvetési támogatás közöttténylegesen elszámolástechnikai különbség van. A fogalom pontos meghatározásaemiatt valóban szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 28.