Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Kérdés: Az önkormányzat költségvetési rendeletében hogyan kell kimutatni a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények előirányzatait? Az önkormányzati költségvetésben az intézmények a gazdasági szolgáltató igazgatóság számaiban szerepelnek. Helyes-e ez, hiszen önálló jogi személyekről van szó, nem a GSZI vezetője dönt az előirányzatokról, hanem az intézményvezető. A költségvetésben kimutatható-e külön-külön mindegyik, vagy úgy, hogy GSZI összesen? Hogyan kell erre az esetre alkalmazni az Ávr. 17. §-ának (1) bekezdését?
Részlet a válaszából: […] Gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményként, minden pénzügyi-számviteli feladatot az Önök esetében a GSZI lát el. Önök és a GSZI között munkamegosztási megállapodásban kellett rögzíteni a részletes feladatellátást.A feladatellátás részletes szabályait, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk 2011. évben szolgáltatást vett igénybe, amit nem fizettünk meg. Az évek alatt a szolgáltatást nyújtó (szállító) sem kérte semmilyen formában (fizetési felszólítás) az ellenértéket. 2017-ben elévült kötelezettségként kivezethetjük-e a könyveinkből? Ha igen milyen bizonylat szükséges hozzá? Szükséges-e képviselő-testületi döntés, vagy elég egy tájékoztatás a testület részére? A könyvelése a 9244 "Más különféle eredményszemléletű bevételek" számlával szemben történik a pénzügyi számvitel szerint?
Részlet a válaszából: […] A 2011-ben igénybe vett szolgáltatás már elévült, ha azt a szolgáltató nem követelte. A Ptk. szerint az általános elévülési idő 5 év. Nincs olyan jogszabály, ami alapján testületi döntés lenne szükséges a kötelezettség kivezetéséhez, de ezt az önkormányzat SZMSZ-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Kérdés: A polgármesteri hivatal számviteli szabályzatainak hatálya kiterjeszthető a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekre is? A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények esetében minden pénzügyi-számviteli feladatot a polgármesteri hivatal lát el (a pénztár kezelésétől kezdve a nyilvántartások vezetésén át a beszámolókészítésig). A hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási megállapodásban is rögzítve van, hogy a számviteli feladatokat a polgármesteri hivatal szabályzatai alapján kell ellátni az intézményekre vonatkozóan is. Az Ávr. 9. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerint: "Az Áht. 10. §-ának (4a) és (4b) bekezdései és a (4) bekezdése szerinti költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti feladatait az Áht. 10. §-nak (4a) és (4b) bekezdései szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el." A munkamegosztási megállapodásban meghatározott "mód" véleményünk szerint lehet az, hogy a hivatal szabályzatai alapján kell a feladatokat ellátni. Az Szt. 14. §-ának (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll, amelynek elkészítéséért, módosításáért az Áhsz. 31. §-ának (1) bekezdése szerinti személy felelős. Az Áhsz. 31. §-ának (1) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért az éves költségvetési beszámolót készítő szerv vezetője felelős. Az óvoda beszámolóját is a hivatal készíti el, az óvoda beszámolóját készítő szerv vezetője a jegyző. Tehát értelmezésünk szerint a jegyző készít szabályzatot, melynek hatálya kiterjeszthető az intézményre.
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdése szerint a gazdasági szervezet a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Adatszolgáltatás

Kérdés: Gazdasági feladatot ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagyunk (volt GESZ). 2013. 07. 31-ével beolvadással megszűnt az egyik önállóan működő intézményünk. Az éves beszámolóval azonos tartalmú 1. beszámoló, illetve a 2. beszámoló (0-s jelentés) elkészítése után tárgyévre vonatkozóan szükséges-e a havi és negyedéves adatszolgáltatásokat továbbra is benyújtani az adatvesztés elkerülése miatt?
Részlet a válaszából: […] A beolvadás alkalmával a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, így a PIR-száma és törzsszáma is megszűnik. Ennek értelmében már nem tud sem beszámolót, sem pénzforgalmi jelentést, sem mérlegjelentést leadni önállóan, már a költségvetési szerv nem létezik. Ezért is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Költségvetési koncepció

Kérdés: Az új Áht 24. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző által készített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ugyanezen jogszabály 87. §-ának (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ha a koncepciót október 31-ig kell benyújtani a testület részére, akkor a háromnegyed éves helyzetről a tájékoztatót mikor kell a testület elé terjeszteni? Korábban november 30-át határozott meg a jogszabály, mely a könyvvezetés szempontjából megfelelő időpont. Vagy nincs összhangban a jogszabály két bekezdése? Kérem szíves segítségüket a jogszabálynak az önkormányzat koncepciójára és háromnegyed éves beszámolójára vonatkozó értelmezés tekintetében.
Részlet a válaszából: […] A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a lakásépítés és
-vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg egy részének előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átvezetését működési feladatok ellátása esetén?
Részlet a válaszából: […] A 355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltató támogatása főkönyvi számon csak a kincstári körbe tartozó államháztartási szervek számolhatnak el bevételt és kiadást.A számlaszám a 35. Belföldi idegen pénzeszközök között szerepel, a számlán elszámolt bevételek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Önkormányzati pénzeszköz külföldi pénznemben

Kérdés: Az önkormányzat a 2013. évre tervezett beruházásokhoz tartalékolt pénzeszközét euróban szeretné elhelyezni. Ez lehetséges-e, vagy van-e jogszabályi akadálya?
Részlet a válaszából: […]  A megyei önkormányzat kivételével a helyi önkormányzat, az országosnemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás és a jogi személyiségűtársulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy akincstár vezeti, ahol...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Gyermektartásdíj megelőlegezésének elszámolása

Kérdés: A gyermektartás megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolást szeretnénk megnyugtatóan tisztázni. Ehhez kérnénk segítséget. Hogyan kell elszámolni az önkormányzatok által megelőlegezett gyermektartásdíj-kifizetéseket? Az eddigi gyakorlat szerint a gyámhivatal határozata alapján az önkormányzat a gyermektartásdíj megelőlegezését a központi költségvetés terhére biztosította. Ennek alapján az önkormányzat által kifizetett gyermektartásdíjat a központi költségvetés megtérítette. Tehát e tétel az önkormányzatoknál lebonyolítás jellegű kiadás, ezért a kiadást a költségvetési átfutó kiadások számlán kellett elszámolni. A kiadások megtérítését ugyanezen a számlán számoltuk el. A 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartás szakfeladatait tartalmazza, melyben a 889936. gyermektartásdíj megelőlegezés elszámolására szolgál. Több helyen érdeklődtünk, hogy a szakfeladatot melyik költségvetési szervnek (központi költségvetés, vagy az önkormányzat) kell alkalmaznia, mert annak következménye az elszámolás. Amennyiben 2010-től az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni a kiadást, kérem abban is a segítségét, mely főkönyvi számlákat alkalmazzuk!
Részlet a válaszából: […] A gyermektartásdíj megelőlegezése akkor jogszerű, és akkorvan helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította,és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá agyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Hitelfelvételi korlát

Kérdés: Egy községi önkormányzat 300 M Ft feletti 2010. évi teljesített kiadással, és 2010. december 31-én fennálló folyószámla-hitelállománnyal könyvvizsgálatra kötelezett-e?
Részlet a válaszából: […] A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:Ötv.) 92/A. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, ha az előzőévben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió forintot, éshitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Családtámogatás

Kérdés: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyámhatóság a családi pótlék, illetve az iskoláztatási támogatás természetbeni nyújtását rendeli/rendelheti el. Ugyanezen törvény 37. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat részére a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történik fenti jogcímeken az utalás. Továbbá az önkormányzatok e területet érintő feladatait – közöttük a pénzügyi lebonyolítást is – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/F-L. § pontja szabályozzák, mely szerint eseti gondnok rendelkezik a támogatás felett, melynek felhasználásáról a jegyzőnek számol el. Milyen főkönyvi számlaszámon kell kezelni a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlát? Hogyan kell e tételeket az önkormányzatnak könyvelnie, milyen főkönyvi számlákat kell alkalmaznia? [Milyen bevétel a családtámogatási számlára megérkező pénz? Az eseti gondnok által természetbeni ellátásra fordított kiadása(i) milyen kiadási jogcímen jelenik/jelennek meg az önkormányzat könyveiben?]
Részlet a válaszából: […] A családtámogatási ellátások a következők:a) családi pótlék,aa) nevelési ellátás,ab) iskoláztatási támogatás,b) gyermekgondozási támogatás,ba) gyermekgondozási segély,bb) gyermeknevelési támogatás,c) anyasági támogatás.Ha a gyámhatóság a családi pótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
1
2