Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott pénztárgép tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Napközi otthonos konyha nyugtája

Kérdés: Önkormányzat által alapított költségvetési szerv üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő napközi otthonos konyhát. Az intézmény alaptevékenység keretében ellátja a közétkeztetési feladatokat (bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés), valamint vállalkozási tevékenység keretében lehetőséget biztosít külső (idegen) vendégek étkeztetésére is, akár helyben fogyasztással, akár elvitelre. Az idegen étkezők tekintetében kötelező-e a pénztárgép használata? Ha igen, akkor kiváltható-e azzal, hogy minden vendég részére (akár kéri, akár nem) számlát állítunk ki?
Részlet a válaszból: […]adatszolgáltatáson.A rendelet szerint online pénztárgépet az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási szolgáltatást nyújtók kötelesek tartani. A bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés az 56.29 egyéb étkeztetés ágazatba tartozik, tehát erre az üzletkörre nem vonatkozik az online pénztárgép-használati kötelezettség.Azok az üzletek, tevékenységet végzők, akik a rendelet szerint nem kötelezettek pénztárgép használatára, a magánszemély vevők részére, ha azok nem kérnek számlát, kézi nyugtát állíthatnak ki. Ha a vevő számlát kér, azt a PTGSZLAH adatszolgáltatáson nem kell jelenteni, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy 2020. július 1-jétől eltörölték a 100 000 forint áfatartalmú értékhatárt a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5229

2. találat: Pénztárgéppel történő nyugtakibocsátási kötelezettségre vonatkozó előírások

Kérdés: Egy panzió kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújt. A szállóvendégeknek lehetőségük van az ellenértéket bankkártyával, interneten keresztül rendezni. A panzió a foglalás véglegesítéséhez a teljes ellenérték 30 százalékának előlegként történő megfizetését írja elő. Ha a magánszemély szállóvendég az előleget bankkártyával előzetesen kifizeti az interneten keresztül, akkor a szállásadót terheli-e pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.Ugyanezen szakasz (2) bekezdésének b) pontja rögzíti, hogy az (1) bekezdés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az adóalany köteles számla kibocsátásáról gondoskodni abban az esetben is, ha részére az a) pont alá (egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy) nem tartozó személy, szervezet előleget fizet, ésba) az előleg összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget, illetőlegbb) egyéb, a ba) alpont alá nem tartozó esetekben pedig kéri a számla kibocsátását.A fentiek alapján, amennyiben az előleg összege nem éri el a 900 000 forintot, és a magánszemély nem kér számlát a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról, az adóalanyt nem terheli számlakibocsátási kötelezettség, így nyugtakibocsátási kötelezettség sem merül fel. Ebben az esetben számviteli bizonylat kibocsátása elegendő, ugyanakkor ezt a kötelezettségét az adóalany teljesítheti számla kibocsátásával is, azaz van lehetőség számviteli bizonylatként számla kibocsátására.A pénztárgéppel történő nyugtakibocsátási kötelezettséggel kapcsolatban az alábbiakat szükséges leszögezni. Mivel az adóalany az Áfa-tv. 159. §-a (2) bekezdésének bb) pontja alapján mentesül számlakibocsátási kötelezettsége alól, és nem a 165. § alapján, nem jön szóba a 166. §, illetve annak (2) bekezdése, amelyre a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete visszautal.Az Áfa-tv. 165. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a 163. § (1) bekezdésének a) pontjában említett időpontig, azaz a teljesítésig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (az online bankkártyás fizetés idetartozik), pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. A 166. § (1) bekezdése értelmében, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rögzíti, hogy nyugta helyett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5156
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Online pénztárgép vagy számla

Kérdés: Online pénztárgép használatára vagyunk kötelezettek. Azt a közleményt tette közzé az adóhatóság, hogy ha számlát kér a vevő, akkor nem kell beütni a pénztárgépbe a tételt. Ha viszont nem ütjük be, akkor a számláról a PTGSZLAH adatszolgáltatást kellene teljesíteni? Mi lenne a helyes megoldás, ami nem okoz többletadminisztrációt?
Részlet a válaszból: […]készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, pénzhelyettesítő eszközzel vagy többcélú utalvánnyal maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri. Amennyiben a vevő kéri a számla kibocsátását, azt az eladónak teljesítenie kell.Az Áfa-tv. szabályaiból következően egy gazdasági eseményről egyféle bizonylatot, vagy számlát, vagy nyugtát kell kibocsátani. Ha intézményük a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenységeket végzi, akkor nyugtaadási kötelezettségüket online pénztárgéppel kell teljesíteni. A ? rendelet nem tartalmaz olyan előírást, hogy a számlával kísért értékesítést a pénztárgépben rögzíteni kell.A PTGSZLAH adatszolgáltatási kötelezettséget azoknak az adóalanyoknak kell teljesíteni, akik a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet szerint kötelezettek online pénztárgép használatára, de nem rendelkeznek online pénztárgéppel, hanem helyette minden vevőnek számlát állítanak ki. Az így kiállított számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az ellenérték összegét - az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában - a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5048
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Pénztárgépbeszerzés elszámolása

Kérdés: A költségvetési szervnél - de minimis támogatás igénybevételével - online pénztárgép beszerzése történt. A pénztárgépet kis értékű tárgyi eszköznek minősítettük, mivel 200 E Ft - áfa nélkül - egyedi értéket nem meghaladó volt a bekerülési értéke. Hogyan történik a pénztárgép könyvviteli elszámolása (figyelemmel a de minimis támogatásra)?
Részlet a válaszból: […]de minimis támogatásnak kell tekinteni.Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítás esetén pedig a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.Nem kell alkalmazni a de minimis támogatásra vonatkozó szabályokat, amennyiben a kedvezményezett nem minősül vállalkozásnak az EK Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében, azaz ha a munka­adó költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor.Állami forrásból nyújtott támogatásnak minősülnek:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4090
Kapcsolódó tárgyszavak: ,